મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> એમએફ બેસ્ટ પિક્સ >> બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> નવા ફંડ ઓફર >> લેટેસ્ટ એનએફઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
યોજનાનું નામ
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Direct Plan (D)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Direct Plan (G)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Direct Plan (QD)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Regular Plan (D)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Regular Plan (G)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (1245 Days) - Regular Plan (QD)
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Sr. 5 - Direct Plan (D)
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Sr. 5 - Direct Plan (G)
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Sr. 5 - Regular Plan (D)
Aditya Birla Sun Life Resurgent India Fund - Sr. 5 - Regular Plan (G)
Axis Banking Debt Fund (Bonus)
Axis Banking Debt Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Childrens Gift Fund - Direct Plan (D)
Axis Childrens Gift Fund - Direct Plan (G)
Axis Childrens Gift Fund - Regular Plan (D)
Axis Childrens Gift Fund - Regular Plan (G)
Axis Constant Maturity 10 Year Fund (Bonus)
Axis Constant Maturity 10 Year Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (D)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (DD)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (G)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (MD)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (WD)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (D)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (DD)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (G)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (MD)
Axis Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (WD)
Axis Dynamic Bond Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Dynamic Bond Fund - Regular Plan (Bonus)
Axis Dynamic Equity Fund - Direct Plan (D)
Axis Dynamic Equity Fund - Direct Plan (G)
Axis Dynamic Equity Fund - Regular Plan (D)
Axis Dynamic Equity Fund - Regular Plan (G)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 1 (1400 Days) - Direct Plan (D)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 1 (1400 Days) - Direct Plan (G)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 1 (1400 Days) - Regular Plan (D)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 1 (1400 Days) - Regular Plan (G)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 2 (1400 Days) - Direct Plan (D)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 2 (1400 Days) - Direct Plan (G)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 2 (1400 Days) - Regular Plan (D)
Axis Emerging Opportunities Fund - Series 2 (1400 Days) - Regular Plan (G)
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Direct Plan (D)
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Direct Plan (G)
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Regular Plan (D)
Axis Enhanced Arbitrage Fund - Regular Plan (G)
Axis Equity Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan (D)
Axis Equity Advantage Fund - Series 1 - Direct Plan (G)
Axis Equity Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (D)
Axis Equity Advantage Fund - Series 1 - Regular Plan (G)
Axis Equity Advantage Fund - Series 2 - Direct Plan (D)
Axis Equity Advantage Fund - Series 2 - Direct Plan (G)
Axis Equity Advantage Fund - Series 2 - Regular Plan (D)
Axis Equity Advantage Fund - Series 2 - Regular Plan (G)
Axis Equity Saver Fund - Direct Plan (D)
Axis Equity Saver Fund - Direct Plan (D)
Axis Equity Saver Fund - Direct Plan (G)
Axis Equity Saver Fund - Direct Plan (MD)
Axis Equity Saver Fund - Regular Plan (D)
Axis Equity Saver Fund - Regular Plan (D)
Axis Equity Saver Fund - Regular Plan (G)
Axis Equity Saver Fund - Regular Plan (MD)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Direct Plan (G)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Direct Plan (MD)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Direct Plan (WD)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Regular Plan (G)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Regular Plan (MD)
Axis Fixed Income Opportunities Fund - Regular Plan (WD)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 59 (391 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 60 (389 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 61 (1122 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 62 (383 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 63 (91 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 64 (715 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 65 (693 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 66 (672 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 67 (1218 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 68 (645 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 69 (3 Years) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 73 (1098 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 74 (1105 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Direct Plan (QD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Regular Plan (D)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Regular Plan (G)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Regular Plan (HD)
Axis Fixed Term Plan - Series 83 (1189 Days) - Regular Plan (QD)
Axis Hybrid Fund - Series 11 (42 Months) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 11 (42 Months) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 11 (42 Months) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 11 (42 Months) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 12 (1282 days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 12 (1282 days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 12 (1282 days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 12 (1282 days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 13 (1275 days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 13 (1275 days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 13 (1275 days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 13 (1275 days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 14 (1274 days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 14 (1274 days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 14 (1274 days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 14 (1274 days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 15 (1275 days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 15 (1275 days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 15 (1275 days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 15 (1275 days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 18 (42 Months) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 18 (42 Months) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 18 (42 Months) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 18 (42 Months) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 19 (42 Months) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 19 (42 Months) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 19 (42 Months) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 19 (42 Months) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 22 (1278 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 22 (1278 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 22 (1278 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 22 (1278 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 23 (1275 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 23 (1275 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 23 (1275 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 23 (1275 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 24 (1276 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 24 (1276 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 24 (1276 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 24 (1276 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 25 (1278 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 25 (1278 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 25 (1278 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 25 (1278 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 26 (1276 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 26 (1276 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 26 (1276 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 26 (1276 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 27 (1351 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 27 (1351 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 27 (1351 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 27 (1351 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 28 (1331 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 28 (1331 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 28 (1331 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 28 (1331 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 29 (1275 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 29 (1275 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 29 (1275 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 29 (1275 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 30 (1297 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 30 (1297 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 30 (1297 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 30 (1297 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 31 (1381 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 31 (1381 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 31 (1381 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 31 (1381 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 32 (1367 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 32 (1367 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 32 (1367 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 32 (1367 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 33 (1358 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 33 (1358 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 33 (1358 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 33 (1358 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Direct Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Direct Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Regular Plan (D)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Regular Plan (G)
Axis Hybrid Fund - Series 35 (1359 Days) - Regular Plan (G)
Axis Income Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Income Fund - Regular Plan (Bonus)
Axis Liquid Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Liquid Fund - Regular Plan (Bonus)
Axis Multicap Fund - Direct Plan (D)
Axis Multicap Fund - Direct Plan (G)
Axis Multicap Fund - Regular Plan (D)
Axis Multicap Fund - Regular Plan (G)
Axis Nifty ETF
Axis Short Term Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Short Term Fund - Direct Plan (Regular Dividend)
Axis Short Term Fund - Regular Plan (Bonus)
Axis Short Term Fund - Regular Plan (Regular Dividend)
Axis Treasury Advantage Fund - Direct Plan (Bonus)
Axis Treasury Advantage Fund - Regular Plan (Bonus)
Axis Yearly Interval Fund - Series 2 - Direct Plan (D)
Axis Yearly Interval Fund - Series 2 - Direct Plan (G)
Axis Yearly Interval Fund - Series 2 - Regular Plan (D)
Axis Yearly Interval Fund - Series 2 - Regular Plan (G)
Axis Yearly Interval Fund - Series 3 - Direct Plan (D)
Axis Yearly Interval Fund - Series 3 - Direct Plan (G)
Axis Yearly Interval Fund - Series 3 - Regular Plan (D)
Axis Yearly Interval Fund - Series 3 - Regular Plan (G)
એબીએન એમ્રો ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ- ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એબીએન એમ્રો ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ-.ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (HD)
એબીએન એમ્રો ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ-.ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
એબીએન એમ્રો ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૧ - રીટેલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૧ - રીટેલ પ્લાન (G)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૧ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૧ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૨ - રીટેલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૨ - રીટેલ પ્લાન (G)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૨ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૨ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૩ - રીટેલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૩ - રીટેલ પ્લાન (G)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૩ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એઆઇજી ફિક્સ્ડ મેચ્યોરીટી પ્લાન ૧ - સિરીઝ ૩ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (DD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (MD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (WD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (DD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (MD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (WD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ટ્રેસરી એડવેન્ટેજ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ડાયનામિક બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ત્રિપલ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ત્રિપલ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧ (૩૮૪ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૧ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૧ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૧ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૨ (૩૬૭ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૨ (૩૬૭ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૨ (૩૬૭ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૩ (૩૭૦ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૩ (૩૭૦ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૩ (૩૭૦ડી) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૫ (૩૭૦ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૫ (૩૭૦ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૫ (૩૭૦ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૬ (૩૭૦ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૬ (૩૭૦ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૬ (૩૭૦ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૭ (૧૨ મંથસ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૭ (૧૨ મંથસ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૭ (૧૨ મંથસ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૮ (૧૫ મંથસ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૮ (૧૫ મંથસ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૮ (૧૫ મંથસ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૯ (૪૦૦ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૯ (૪૦૦ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૯ (૪૦૦ ડેઇઝ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૧૯ (૪૦૦ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રિટેલ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૦ (૩ મંથસ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૦ (૩ મંથસ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૦ (૩ મંથસ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૦ (૩ મંથસ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૧ (૩૯૪ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૧ (૩૯૪ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૧ (૩૯૪ ડેઇઝ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૧ (૩૯૪ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૨ (૩૭૪ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૨ (૩૭૪ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૨ (૩૭૪ ડેઇઝ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૨ (૩૭૪ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૩ (૩ મંથસ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૩ (૩ મંથસ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૪ (૩ મંથસ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૪ (૩ મંથસ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૪ (૩ મંથસ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૨૪ (૩ મંથસ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૨ (૩૮૯ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૩ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૪ (૩૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૫ (૭૯૦ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૬ (૩૪ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૭ (૭૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૮ (૯૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૩૯ (૩૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૦ (૯૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૧ (૫૪૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૨ (૫૫૨ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૩ (૫૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૪ (૯૧૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૫ (૩૬૬ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૬ (૩૭૧ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૭ (૪૮૩ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૮ (૩ યર) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૪૯ (૪૩૭ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૦ (૩ મંથસ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૧ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૨ (૪૨૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૩ (૧૧૫૦ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ ૫૪ (૩૬૮ ડેઇઝ) - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
એક્સિસ ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ (D)
એક્સિસ ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ (G)
એક્સિસ ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - (DD)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - (G)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - (MD)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - (WD)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (MD)
એક્સિસ બેન્કીંગ ડેબ્ટ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (WD)
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (D)
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (G)
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ યરલી ઈન્ટરવલ ફંડ - સીરીસ ૧ - ડીપી (D)
એક્સિસ યરલી ઈન્ટરવલ ફંડ - સીરીસ ૧ - ડીપી (G)
એક્સિસ યરલી ઈન્ટરવલ ફંડ - સીરીસ ૧ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ યરલી ઈન્ટરવલ ફંડ - સીરીસ ૧ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (DD)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (G)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (MD)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રિટેલ (WD)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
એક્સિસ લિકિવડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (DD)
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (MD)
એક્સિસ લિક્વિડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (WD)
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈકવિટી ફંડ (D)
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈકવિટી ફંડ (G)
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (MD)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (D)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (G)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રિટેલ પ્લાન (MD)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ શોર્ટ ટર્મ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મંથસ) ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મંથસ) ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મંથસ) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મંથસ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૬ (૪૨ મંથસ) ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૬ (૪૨ મંથસ) ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૬ (૪૨ મંથસ) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ - સીરીસ ૬ (૪૨ મંથસ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૧ (૩યર) (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૧ (૩યર) (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૨ (૩યર) (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૨ (૩યર) (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૩ (૩યર) (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૩ (૩યર) (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૮ (૧૨૭૯ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૮ (૧૨૭૯ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૮ (૧૨૭૯ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૮ (૧૨૭૯ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૯ (૧૨૮૨ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૯ (૧૨૮૨ ડેઇઝ) ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૯ (૧૨૮૨ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ હાયબ્રિડ ફંડ - સીરીસ ૯ (૧૨૮૨ ડેઇઝ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (D)
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (G)
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ (D)
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ (G)
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ ગોલ્ડ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ગોલ્ડ ઈટીએફ
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (QD)
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એક્સિસ ઇન્કમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
એક્સિસ ઇન્કમ સેવર ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (એડી)
એક્સિસ ઇન્કમ સેવર ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (કયુંડી)
એક્સિસ ઇન્કમ સેવર ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (G)
એક્સિસ ઇન્કમ સેવર ફંડ - ડાયરેકટ પ્લાન (HD)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૧ (૩યર) (D)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૧ (૩યર) (G)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૨ (૩યર) (D)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૨ (૩યર) (G)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૩ (૩યર) (D)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૩ (૩યર) (G)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૪ (૩યર) (D)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૪ (૩યર) (G)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મહીના) (D)
એક્સિસ કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએન્ટેડ ફંડ - સીરીસ ૫ (૪૨ મહીના) (G)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરિટી ૧૦યર-ડાયરેકટ પ્લાન(HD)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર ફંડ (D)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર ફંડ (G)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર ફંડ (HD)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર ફંડ-ડાયર ફંડેકટ પ્લાન (D)
એક્સિસ કોન્સ્ટન્ટ મેચ્યોરીટી ૧૦ યર ફંડ-ડાયર ફંડેકટ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન ((B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીય લિક્વીદ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ટોટલ રિટર્ન બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (B)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા લિક્વીડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (બોનસ)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (બોનસ)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (MD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા શોર્ટ ટર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (WD)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા વર્લ્ડ ગોલ્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા વર્લ્ડ ગોલ્ડ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ડીયા ઇક્વિટી ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર એન્ડ ઇકોનોમીક રીફોર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર એન્ડ ઇકોનોમીક રીફોર્મ ફંડ - સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર એન્ડ ઇકોનોમીક રીફોર્મ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચર એન્ડ ઇકોનોમીક રીફોર્મ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૧ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૧ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૧ -સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૧ -સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૨ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૨ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૩ -સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (D)
પાઇનબ્રીજ ક્વાર્ટરલી ઇન્ટરવલ ફંડ - સિરીઝ ૩ -સ્ટાન્ડર્ડ પ્લાન (G)
બરોડા પાયોનીયર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (D)
બરોડા પાયોનીયર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G)
રિલાયન્સ ડુઅલ એડવાન્ટેઝ એફટીએફ- એ (G)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 55 (399 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 56 (370 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 57 (397 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (ક્યૂડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ઍચડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (જી)
આક્સિસ ફિક્સ્ડ ટર્મ પ્લાન - સીરીસ 58 (1124 ડેજ઼) - રેગ્યુલર પ્લાન (ક્યૂડી)


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા