બજાર - વ્યવસાય - ઍશિયન માર્કેટ્સ
બજાર » સમાચાર » ઍશિયન માર્કેટ્સ

ઍશિયન માર્કેટ્સ

એશિયાઈ બજારોમાં તેજી, હેંગ સેંગ 1% ઉછળો

8.18 am | 23 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સારા વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10330 ની નજીક

8.14 am | 22 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ જોવામાં આવી રહી છે.

એશિયાઈ બજારોમાં તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી ઊપર

8.22 am | 21 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં તેજીની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, નિક્કેઈ 1% થી વધારે તૂટ્યા 

8.16 am | 20 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં વધારો, નિક્કેઈ 1% ઉછળો

8.26 am | 19 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મજબૂતી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10550 ની નજીક

8.14 am | 15 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સારી મજબૂતી જોવાને મળી રહી છે.

એશિયાઈ બજારોમાં તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.75% મજબૂત

8.14 am | 14 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સારા વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં વધારો, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10480 ની નજીક

8.13 am | 12 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, એસજીએક્સ નિફ્ટી 200 અંક લપસ્યો

8.26 am | 09 Feb 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં તેજ ઘટાડાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજારોમાં સારો વધારો, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10500 ની પાર

8.16 am | 08 Feb 2018 CNBC-Bajar

જાપાનના બજાર નિક્કેઈ 179 અંક એટલે કે 0.8 ટકાની તેજીની સાથે 21824 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>