મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,454.84 13.87 -1.5 -1.0 1.0 2.8 9.1 10.5
રેન્ક 1
1,454.84 22.09 -0.1 0.4 4.2 8.8 10.3 11.3
રેન્ક 1
1,214.13 12.14 -1.3 -0.7 1.5 2.9 3.7 5.7
રેન્ક 1
1,214.13 19.95 -0.1 0.6 4.0 9.1 9.9 10.6
રેન્ક 1
400.85 15.99 -0.9 -0.2 2.4 3.2 7.3 9.0
રેન્ક 1
400.85 20.55 -- 0.8 4.4 9.9 10.7 11.4
રેન્ક 1
1,916.91 12.73 -1.7 -1.3 0.4 1.7 8.3 9.5
રેન્ક 1
1,916.91 21.42 -0.1 0.2 3.8 8.1 9.6 10.6
રેન્ક 1
1,397.29 10.90 -8.8 -8.1 -4.0 -0.4 9.4 12.4
રેન્ક 1
1,397.29 15.27 -0.1 0.8 5.2 9.1 11.4 12.3
રેન્ક 1
1,397.29 21.88 -0.1 0.8 5.2 9.1 11.4 12.3
રેન્ક 1
1,397.29 11.27 -0.1 -3.7 0.6 -3.1 8.5 10.4
રેન્ક 1
1,397.29 10.52 -0.1 -0.5 0.4 -0.4 9.6 10.7
રેન્ક 1
15.38 10.85 -0.2 0.6 4.9 8.6 10.6 11.7
રેન્ક 1
10.16 11.19 -0.2 -3.5 0.7 -2.9 7.9 9.8
રેન્ક 1
10.16 40.72 -0.2 0.6 4.9 8.5 10.7 11.7
રેન્ક 1
10.16 10.77 -0.2 -0.1 2.3 2.1 9.0 9.9
રેન્ક 1
0.14 14.50 -0.1 0.8 5.2 9.1 11.4 12.3
રેન્ક 1
1.90 11.44 -0.1 0.6 4.0 2.5 4.3 --
રેન્ક 1
0.26 11.52 -0.1 0.6 4.0 2.5 5.5 --
રેન્ક 1
1.08 11.00 -2.7 -2.1 1.2 2.4 -- --
રેન્ક 1
0.46 11.51 -- 0.8 4.4 -- 4.7 --
રેન્ક 1
0.58 11.66 -- 0.8 4.4 3.4 4.8 --
રેન્ક 1
0.15 11.25 -2.6 -1.9 1.7 3.3 6.5 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4,520.65 15.57 0.5 1.7 4.0 7.8 8.8 9.3
રેન્ક 1
3,546.75 15.68 0.2 1.0 2.5 4.6 8.5 8.4
રેન્ક 1
4,520.65 32.85 0.5 1.6 4.0 7.8 8.8 9.3
રેન્ક 1
210.87 10.27 -1.9 -0.6 -- -0.9 3.5 3.1
રેન્ક 1
2,629.90 18.95 0.4 1.7 4.3 7.8 9.2 9.3
રેન્ક 1
121.82 10.13 -- -- 0.3 0.3 0.7 1.8
રેન્ક 1
121.82 21.26 0.4 1.4 3.2 6.6 7.1 7.0
રેન્ક 1
121.82 10.13 -- -0.1 -0.2 -0.3 0.7 2.1
રેન્ક 1
121.82 10.10 -0.1 -- -- -- 0.6 1.6
રેન્ક 1
163.17 10.24 -- -- -0.5 0.7 1.2 2.3
રેન્ક 1
163.17 21.99 0.5 1.6 3.6 7.3 7.9 7.7
રેન્ક 1
163.17 10.25 -- 0.1 -- -- -- --
રેન્ક 1
163.17 10.10 -0.1 -- -- -- 0.6 1.8
રેન્ક 1
58.92 16.03 0.5 1.7 3.6 7.3 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,324.20 13.00 0.5 1.7 3.6 7.3 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
743.40 12.36 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 5.9
રેન્ક 1
320.55 12.86 0.5 1.7 3.6 7.3 7.8 8.1
રેન્ક 1
743.40 18.83 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 8.3
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 8.3
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
743.40 10.22 -- -- -- -- 0.9 2.7
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 8.3
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 8.3
રેન્ક 1
743.40 11.02 0.1 -- -- -- 4.1 5.1
રેન્ક 1
1.33 14.09 0.5 1.7 3.6 7.3 7.8 8.1
રેન્ક 1
58.92 10.22 -- -- -- -- 0.9 2.6
રેન્ક 1
58.92 10.65 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 3.9 4.9
રેન્ક 1
1,065.56 11.70 -0.7 0.4 1.3 1.9 3.8 4.8
રેન્ક 1
1,065.56 13.96 0.6 1.7 3.9 8.2 9.6 9.3
રેન્ક 1
258.60 10.86 -0.8 0.2 1.0 1.3 4.6 5.0
રેન્ક 1
258.60 13.90 0.6 1.6 3.9 8.1 9.5 9.2
રેન્ક 1
1,974.90 11.63 -0.5 -0.9 0.5 1.3 6.5 7.2
રેન્ક 1
1,974.90 28.72 0.2 1.2 3.3 7.0 8.0 8.6
રેન્ક 1
1,974.90 10.21 0.1 -- -- 1.0 5.4 6.2
રેન્ક 1
1,974.90 10.74 -1.3 -0.3 -0.4 -0.2 6.3 7.0
રેન્ક 1
1,639.20 11.91 -0.5 -0.8 0.6 1.4 7.0 7.8
રેન્ક 1
1,639.20 10.42 0.1 -- -- -- 4.0 5.0
રેન્ક 1
1,639.20 10.14 0.1 -0.2 -0.2 -- 2.3 4.2
રેન્ક 1
1,639.20 29.68 0.2 1.4 3.7 7.7 8.7 9.3
રેન્ક 1
1,639.20 10.46 0.2 -0.2 -0.1 -0.3 6.2 6.7
રેન્ક 1
1,639.20 10.86 -1.3 -0.2 -0.3 -- 6.8 7.5
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.2 1.4 3.7 7.7 8.7 9.3
રેન્ક 1
1,974.90 10.16 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 6.1 6.8
રેન્ક 1
1,974.90 10.19 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 5.7 6.6
રેન્ક 1
1.33 12.89 0.4 1.7 4.3 7.8 9.2 --
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
892.99 13.24 0.2 1.4 3.7 7.7 8.7 9.3
રેન્ક 1
1,974.90 13.11 0.2 1.2 3.3 7.0 -- --
રેન્ક 1
4,520.65 17.42 0.5 1.6 4.0 7.8 8.8 --
રેન્ક 1
1,065.56 10.83 0.6 1.7 3.9 -- -- --
રેન્ક 1
0.01 12.03 0.6 1.7 3.9 8.2 6.6 --
રેન્ક 1
1,065.56 11.78 0.6 1.7 3.9 8.2 -- --
રેન્ક 1
258.60 10.80 0.6 1.6 3.8 -- -- --
રેન્ક 1
0.01 10.71 0.6 1.6 3.9 5.0 -- --
રેન્ક 1
258.60 11.77 0.6 1.6 3.9 8.1 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
3,090.97 1,008.00 0.1 0.1 0.2 -0.1 4.2 4.8
રેન્ક 1
3,090.97 1,030.17 0.1 0.1 -- 0.1 -- --
રેન્ક 1
3,090.97 2,179.11 0.5 1.6 3.4 7.0 7.7 8.1
રેન્ક 1
3,090.97 1,081.69 -0.1 -0.1 -- 0.1 5.0 5.9
રેન્ક 1
3,090.97 1,011.15 -- -- -- -- 4.8 5.6
રેન્ક 1
1,444.68 1,004.23 -- -- -- -- 2.3 2.5
રેન્ક 1
1,444.68 1,066.37 -1.1 0.1 -1.4 0.5 6.6 7.3
રેન્ક 1
1,444.68 2,318.78 0.5 1.7 3.5 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
1,444.68 1,046.52 -- -- 0.1 0.3 5.5 6.2
રેન્ક 1
1,444.68 1,005.16 -- -- -- -- 4.8 5.2
રેન્ક 1
743.40 18.91 0.5 1.7 3.7 7.5 8.0 8.3
રેન્ક 1
58.92 18.72 0.5 1.7 3.6 7.3 7.8 8.1
રેન્ક 1
0.65 1,946.51 0.5 1.7 3.5 7.4 8.2 8.5
રેન્ક 1
0.03 1,957.02 0.5 1.7 3.6 7.6 8.4 8.7
રેન્ક 1
5,284.11 1,003.26 -- -- -- -0.1 2.1 3.3
રેન્ક 1
5,284.11 2,328.94 0.5 1.7 3.5 7.4 8.2 8.5
રેન્ક 1
5,284.11 1,029.06 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 2.1 2.7
રેન્ક 1
5,284.11 1,004.50 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 2.1 3.2
રેન્ક 1
2.50 1,128.04 -0.8 0.3 0.8 1.0 3.1 4.2
રેન્ક 1
9,037.03 1,028.32 -- -0.1 -- -0.2 2.1 2.7
રેન્ક 1
9,037.03 1,014.33 -- -- -0.4 -0.5 2.4 3.4
રેન્ક 1
9,037.03 1,002.35 -- -- -- -- 2.1 3.3
રેન્ક 1
9,037.03 2,345.42 0.5 1.7 3.6 7.6 8.4 8.7
રેન્ક 1
9,037.03 1,257.46 0.5 1.7 3.6 7.6 6.8 6.7
રેન્ક 1
0.25 1,058.58 0.5 1.7 3.5 -- -0.3 --
રેન્ક 1
0.27 1,039.51 -2.3 -1.2 0.6 0.5 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 19-10-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા