મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,115.08 14.71 1.7 3.0 4.3 14.2 10.9 10.9
રેન્ક 1
1,115.08 51.39 1.7 3.0 4.3 14.2 10.9 10.9
રેન્ક 1
747.60 17.15 1.7 3.3 4.8 15.1 11.9 11.9
રેન્ક 1
747.60 53.61 1.7 3.3 4.8 15.1 11.9 11.9
રેન્ક 1
12.18 40.31 2.2 4.0 5.5 14.9 12.9 12.8
રેન્ક 1
36.62 14.42 1.3 3.1 4.8 14.9 11.7 11.8
રેન્ક 1
36.62 19.88 1.3 3.1 4.8 14.9 11.7 11.8
રેન્ક 1
270.42 14.07 1.3 3.0 4.5 14.2 11.0 11.2
રેન્ક 1
270.42 19.44 1.3 3.0 4.5 14.2 11.0 11.2
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.47 11.24 1.7 3.0 -2.0 7.3 6.0 --
રેન્ક 1
1,115.08 11.24 1.7 3.0 4.3 14.2 10.9 10.9
રેન્ક 1
0.03 11.06 1.7 3.0 0.5 7.0 -- --
રેન્ક 1
0.01 11.35 1.7 3.3 -1.5 8.2 -- --
રેન્ક 1
747.60 11.66 1.7 3.3 4.8 15.1 11.9 11.9
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
1.20 11.32 1.6 3.0 -1.7 8.0 6.1 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
131.95 10.11 0.8 1.8 3.4 7.7 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 20.87 0.8 1.8 3.4 7.7 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.19 0.8 1.8 3.4 7.7 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.10 0.8 1.8 3.4 7.7 7.4 7.1
રેન્ક 1
600.80 10.29 0.8 2.0 3.7 8.4 8.1 7.8
રેન્ક 1
600.80 21.54 0.8 2.0 3.7 8.4 8.1 7.8
રેન્ક 1
17.43 10.09 0.8 2.0 3.7 8.4 8.1 7.8
રેન્ક 1
600.80 10.10 0.8 2.0 3.7 8.4 8.1 7.8
રેન્ક 1
2,086.34 11.68 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 28.26 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.01 11.05 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
0.01 18.12 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
4.15 10.10 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 10.97 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.23 11.03 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
26.48 17.75 0.1 1.0 4.2 10.1 8.5 9.5
રેન્ક 1
26.91 10.14 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,846.20 11.95 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.42 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.15 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 29.15 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.52 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 11.10 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 9.8
રેન્ક 1
2,086.34 10.18 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 10.26 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
857.40 13.00 1.0 2.3 4.2 10.1 9.6 --
રેન્ક 1
2,086.34 12.90 0.9 2.1 3.9 9.5 8.9 9.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
714.39 26.19 1.0 2.3 3.9 7.6 8.0 8.3
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
101.07 1,003.52 0.7 1.9 3.6 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
0.00 1,000.00 0.7 1.9 3.6 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,605.22 0.7 1.9 3.6 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,001.40 0.7 1.9 3.6 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,002.70 0.7 1.9 3.6 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
1,981.22 1,004.35 0.7 2.0 3.9 8.8 9.0 9.2
રેન્ક 1
1,981.22 1,640.90 0.7 2.0 3.9 8.8 9.0 9.2
રેન્ક 1
0.17 1,001.38 -- -0.5 -- 0.1 3.4 4.9
રેન્ક 1
1,981.22 1,001.96 0.7 2.0 3.9 8.8 9.0 9.2
રેન્ક 1
1.62 1,001.43 -- -0.3 -- -- 2.3 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 29-06-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
0.04 28.38 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.02 14.80 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
232.63 23.66 1.8 3.2 6.1 17.8 12.7 13.2
રેન્ક 1
232.63 38.15 1.8 3.2 6.1 17.8 12.7 13.2
રેન્ક 1
22.72 17.65 1.8 3.2 6.1 17.8 12.7 13.2
રેન્ક 1
22.72 28.37 1.8 3.2 6.1 17.8 12.7 13.2
રેન્ક 1
201.77 20.94 1.8 3.3 6.2 18.1 13.0 13.5
રેન્ક 1
201.77 38.64 1.8 3.3 6.2 18.1 13.0 13.5
રેન્ક 1
742.39 11.30 2.4 4.3 5.7 16.8 14.2 14.3
રેન્ક 1
742.39 23.82 2.4 4.3 5.7 16.8 14.2 14.3
રેન્ક 1
5.09 10.02 2.3 4.0 5.1 15.6 13.0 13.1
રેન્ક 1
35.81 22.92 2.3 4.0 5.1 15.6 13.0 13.1
રેન્ક 1
67.33 10.41 2.3 4.0 5.1 15.5 12.9 13.0
રેન્ક 1
585.50 22.74 2.3 4.0 5.1 15.5 12.9 13.0
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા