મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,115.08 14.42 0.9 2.6 1.1 13.0 9.6 10.8
રેન્ક 1
1,115.08 50.40 0.9 2.6 1.1 13.0 9.6 10.8
રેન્ક 1
747.60 16.81 1.0 2.8 1.5 14.0 10.6 11.8
રેન્ક 1
747.60 52.53 1.0 2.8 1.5 14.0 10.6 11.8
રેન્ક 1
12.18 39.26 1.3 3.3 1.2 13.5 11.0 12.5
રેન્ક 1
36.62 14.65 1.3 2.9 1.7 14.2 10.6 11.6
રેન્ક 1
36.62 19.58 1.3 2.9 1.7 14.2 10.6 11.6
રેન્ક 1
270.42 14.31 1.3 2.8 1.5 13.5 10.0 11.0
રેન્ક 1
270.42 19.17 1.3 2.8 1.5 13.5 10.0 11.0
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.47 11.02 0.9 -3.6 -5.1 6.2 4.7 --
રેન્ક 1
1,115.08 11.03 0.9 2.6 1.1 13.0 9.6 10.8
રેન્ક 1
0.03 10.85 0.9 -1.1 -2.6 6.0 -- --
રેન્ક 1
0.01 11.13 1.0 -3.3 -4.6 7.1 -- --
રેન્ક 1
747.60 11.42 1.0 2.8 1.5 14.0 10.6 11.8
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
1.20 11.10 0.9 -3.5 -4.4 7.1 4.9 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
131.95 10.10 0.4 1.5 2.8 7.6 7.1 7.1
રેન્ક 1
131.95 20.70 0.4 1.5 2.8 7.6 7.1 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.14 0.4 1.5 2.8 7.6 7.1 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.11 0.4 1.5 2.8 7.6 7.1 7.1
રેન્ક 1
600.80 10.28 0.5 1.6 3.1 8.3 7.8 7.8
રેન્ક 1
600.80 21.34 0.5 1.6 3.1 8.3 7.8 7.8
રેન્ક 1
17.43 10.09 0.5 1.6 3.1 8.3 7.8 7.8
રેન્ક 1
600.80 10.11 0.5 1.6 3.1 8.3 7.8 7.8
રેન્ક 1
2,086.34 11.64 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
2,086.34 27.94 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
0.01 11.05 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
0.01 18.12 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
4.15 10.10 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
2,086.34 10.84 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
0.23 11.03 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
26.48 17.75 0.1 1.0 4.2 10.1 8.5 9.5
રેન્ક 1
26.91 10.14 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,846.20 11.91 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.42 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.15 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 28.80 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.48 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.96 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 9.6
રેન્ક 1
2,086.34 10.17 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
857.40 12.85 0.6 1.9 2.6 9.8 9.2 --
રેન્ક 1
2,086.34 12.76 0.6 1.7 2.3 9.1 8.5 8.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
714.39 25.88 0.6 1.7 3.2 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
101.07 1,003.52 0.5 1.7 3.5 8.4 8.4 8.7
રેન્ક 1
0.00 1,000.00 0.5 1.7 3.5 8.4 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,593.03 0.5 1.7 3.5 8.4 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,006.20 0.5 1.7 3.5 8.4 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,002.57 0.5 1.7 3.5 8.4 8.4 8.7
રેન્ક 1
1,981.22 1,004.35 0.6 1.9 3.8 8.9 9.0 9.3
રેન્ક 1
1,981.22 1,627.78 0.6 1.9 3.8 8.9 9.0 9.3
રેન્ક 1
0.17 1,006.44 -- -- -0.3 -- 3.9 5.3
રેન્ક 1
1,981.22 1,001.84 0.6 1.9 3.8 8.9 9.0 9.3
રેન્ક 1
1.62 1,003.58 -- -- -0.3 -- 2.5 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 23-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
0.04 27.83 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.02 14.80 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
232.63 23.20 1.4 3.7 3.1 17.1 11.1 13.1
રેન્ક 1
232.63 37.40 1.4 3.7 3.1 17.1 11.1 13.1
રેન્ક 1
22.72 17.31 1.4 3.7 3.1 17.1 11.1 13.1
રેન્ક 1
22.72 27.81 1.4 3.7 3.1 17.1 11.1 13.1
રેન્ક 1
201.77 20.52 1.4 3.7 3.2 17.4 11.5 13.4
રેન્ક 1
201.77 37.88 1.4 3.7 3.2 17.4 11.5 13.4
રેન્ક 1
742.39 11.35 1.3 3.2 0.7 15.2 12.1 13.9
રેન્ક 1
742.39 23.17 1.3 3.2 0.7 15.2 12.1 13.9
રેન્ક 1
5.09 10.02 1.3 2.9 0.2 14.0 11.0 12.6
રેન્ક 1
35.81 22.31 1.3 2.9 0.2 14.0 11.0 12.6
રેન્ક 1
67.33 10.44 1.2 2.9 0.1 13.9 10.8 12.5
રેન્ક 1
585.50 22.13 1.2 2.9 0.1 13.9 10.8 12.5
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

ક્મોડિટી બજાર