મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 24-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
621.03 10.62 1.0 0.4 -0.5 -- 6.1 6.2
રેન્ક 1
621.03 20.24 1.0 0.4 -- 5.7 8.5 8.6
રેન્ક 1
621.03 10.12 1.0 0.4 -- -4.1 5.8 6.4
રેન્ક 1
621.03 10.41 1.0 0.4 -- 0.8 5.5 6.4
રેન્ક 1
621.03 10.38 1.0 0.4 -1.3 0.1 4.3 5.0
રેન્ક 1
0.00 20.05 1.0 0.4 -- 5.7 8.5 8.6
રેન્ક 1
1,525.07 10.98 1.0 1.3 -7.9 -2.3 8.3 8.2
રેન્ક 1
1,525.07 15.39 1.0 1.3 0.9 7.1 10.5 9.3
રેન્ક 1
1,525.07 22.05 1.0 1.3 0.9 7.1 10.5 9.3
રેન્ક 1
1,525.07 11.34 1.0 1.3 0.7 2.1 8.1 7.7
રેન્ક 1
1,525.07 10.58 0.8 1.0 0.7 1.9 9.0 8.0
રેન્ક 1
15.38 10.85 1.2 1.1 0.6 6.5 9.7 8.7
રેન્ક 1
8.91 11.24 1.0 1.1 0.6 2.1 7.5 7.1
રેન્ક 1
8.91 40.94 1.0 1.1 0.6 6.5 9.7 8.7
રેન્ક 1
8.91 10.82 1.0 1.1 0.6 3.8 8.3 7.3
રેન્ક 1
621.03 10.52 1.0 0.4 -7.5 -2.3 6.4 --
રેન્ક 1
0.14 14.61 1.0 1.3 0.9 7.1 10.5 9.3
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 24-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
466.86 10.25 0.2 0.4 0.3 -- 2.8 3.2
રેન્ક 1
3,063.66 19.12 0.8 1.6 2.6 6.6 7.7 8.0
રેન્ક 1
7,161.57 10.31 0.2 0.4 0.3 -- 5.9 5.4
રેન્ક 1
7,161.57 19.27 0.8 1.6 2.7 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
290.84 11.41 0.8 1.6 2.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
3,001.15 16.94 0.8 1.6 2.6 6.6 7.8 8.0
રેન્ક 1
3,001.15 11.09 0.3 -0.1 -0.7 -- 6.1 6.4
રેન્ક 1
3,001.15 11.21 0.8 -0.2 0.7 -0.6 6.0 6.4
રેન્ક 1
310.17 11.08 -- -0.4 -0.9 -0.1 7.2 7.5
રેન્ક 1
310.17 18.91 0.7 1.5 2.9 7.8 9.1 9.2
રેન્ક 1
1.17 1,226.72 0.7 1.7 3.0 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
3.86 1,001.10 0.7 1.7 3.0 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
743.47 2,321.26 0.7 1.7 3.0 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
743.47 1,102.60 0.1 0.3 0.2 -- 3.4 3.9
રેન્ક 1
1.17 1,042.42 0.7 1.7 3.0 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
5.32 997.15 0.7 1.7 3.0 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
14.83 1,213.05 0.7 1.6 2.8 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,052.80 0.7 1.6 2.8 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
344.18 2,275.99 0.7 1.6 2.8 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
344.18 1,048.95 0.1 0.3 0.2 -- 2.4 2.3
રેન્ક 1
286.08 1,066.68 0.7 1.6 2.8 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,202.99 0.7 1.6 2.8 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
67.96 105.85 0.5 -0.2 -1.5 -1.1 4.8 4.7
રેન્ક 1
2,123.74 149.35 0.8 1.2 1.8 6.4 8.3 8.4
રેન્ક 1
2,123.74 220.52 0.8 1.2 1.8 6.4 8.3 8.4
રેન્ક 1
2,123.74 102.90 -0.7 -0.3 -1.2 -1.4 4.2 4.3
રેન્ક 1
189.59 10.92 0.7 -- -0.2 2.2 3.1 4.1
રેન્ક 1
189.59 14.18 0.7 1.4 2.6 6.5 8.5 8.7
રેન્ક 1
1,014.52 10.04 0.8 0.9 1.3 6.1 8.6 8.5
રેન્ક 1
933.86 22.17 0.7 0.9 1.3 6.2 8.6 8.5
રેન્ક 1
1,014.52 10.53 0.8 0.9 1.3 6.1 8.6 8.5
રેન્ક 1
344.06 10.14 0.8 1.0 1.6 6.7 9.2 9.1
રેન્ક 1
416.20 22.89 0.7 1.0 1.6 6.8 9.2 9.1
રેન્ક 1
416.20 10.64 0.2 0.5 0.6 -0.1 5.5 6.3
રેન્ક 1
344.06 12.87 0.8 1.0 1.6 6.7 9.2 9.1
રેન્ક 1
933.86 10.85 0.3 0.5 0.6 -- 4.5 6.0
રેન્ક 1
239.93 12.86 0.8 1.6 2.6 6.6 7.7 8.0
રેન્ક 1
7,161.57 12.88 0.8 1.6 2.7 6.7 7.9 --
રેન્ક 1
15.98 22.51 0.6 0.6 0.4 -- -- --
રેન્ક 1
0.09 11.45 0.7 1.5 2.9 -- -- --
રેન્ક 1
254.19 12.15 0.8 1.6 2.6 6.6 7.8 --
રેન્ક 1
189.59 11.01 0.7 1.4 2.6 6.5 -- --
રેન્ક 1
0.01 10.93 0.7 1.4 2.6 6.5 -- --
રેન્ક 1
189.59 12.00 0.7 1.4 2.6 6.5 8.5 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 24-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
921.64 10.92 0.1 0.2 0.4 0.9 4.8 5.4
રેન્ક 1
0.00 10.08 0.7 1.6 3.1 6.7 7.5 7.8
રેન્ક 1
921.64 10.26 -- -- -- -- 3.9 4.5
રેન્ક 1
921.64 28.28 0.7 1.6 3.1 6.7 7.5 7.7
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.7 1.6 3.1 6.7 7.5 7.8
રેન્ક 1
921.64 12.77 0.2 0.2 0.2 -- 3.9 4.9
રેન્ક 1
1,232.37 10.44 -- -- -- -- 5.2 5.4
રેન્ક 1
1,232.37 28.74 0.7 1.7 3.3 7.1 7.9 8.1
રેન્ક 1
2,299.62 10.73 0.7 1.7 3.2 7.1 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,232.37 12.92 0.2 0.3 0.4 0.5 5.9 6.4
રેન્ક 1
1,232.37 11.08 0.1 0.2 0.4 0.9 6.1 6.4
રેન્ક 1
2,746.96 1,008.00 -- -- 0.1 0.2 4.2 4.5
રેન્ક 1
2,746.96 1,030.88 0.1 0.2 0.1 -- -- --
રેન્ક 1
2,746.96 2,234.91 0.7 1.7 3.1 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
2,746.96 1,076.86 -0.1 -0.2 -0.5 -0.5 3.9 5.0
રેન્ક 1
2,746.96 1,011.17 -- -- -- -0.1 4.7 5.3
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.23 -- -- -- -- 2.4 2.4
રેન્ક 1
1,461.75 1,081.44 0.7 0.4 0.3 0.6 5.5 6.2
રેન્ક 1
1,461.75 2,383.99 0.7 1.7 3.3 6.9 7.5 7.7
રેન્ક 1
1,461.75 1,050.55 0.1 0.3 0.3 0.6 4.9 5.6
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.16 -- -- -- -- 4.8 5.1
રેન્ક 1
6,041.07 100.21 -- -0.1 -0.2 -0.2 4.7 4.9
રેન્ક 1
6,041.07 214.63 0.7 1.7 3.1 7.2 8.4 8.6
રેન્ક 1
6,041.07 100.35 -- 0.1 -- 0.2 5.6 6.1
રેન્ક 1
162.00 105.88 0.7 1.6 3.0 7.0 8.2 8.3
રેન્ક 1
162.00 100.05 0.7 1.6 3.0 7.0 8.2 8.3
રેન્ક 1
41.18 306.75 0.7 1.6 3.0 7.0 8.2 8.3
રેન્ક 1
41.18 100.35 -- 0.1 -- 0.2 5.5 5.9
રેન્ક 1
0.66 1,997.19 0.6 1.6 3.1 6.9 7.8 8.1
રેન્ક 1
4,398.35 1,002.32 -- -- -0.1 -0.1 1.0 2.7
રેન્ક 1
4,398.35 2,389.58 0.6 1.6 3.1 6.9 7.8 8.1
રેન્ક 1
4,398.35 1,028.31 0.2 0.2 -0.2 -0.2 0.6 2.4
રેન્ક 1
4,398.35 1,004.01 -- -- -0.1 -0.1 1.1 2.7
રેન્ક 1
2.37 1,142.18 0.6 0.3 0.4 2.7 2.2 3.5
રેન્ક 1
2,257.37 1,004.35 -- -- -- -- 6.3 6.8
રેન્ક 1
2,257.37 1,725.18 0.7 1.8 3.3 7.3 8.3 8.6
રેન્ક 1
0.32 1,007.26 0.1 0.3 0.2 0.2 6.3 6.7
રેન્ક 1
2,257.37 1,002.27 -- -- -- -- 6.4 6.9
રેન્ક 1
3.77 1,003.66 0.1 0.2 0.1 -- 6.3 5.8
રેન્ક 1
234.29 15.42 0.7 1.6 3.1 6.7 7.5 7.7
રેન્ક 1
406.53 15.68 0.7 1.7 3.3 7.1 7.9 8.1
રેન્ક 1
0.33 1,086.14 0.6 1.6 3.1 6.9 -0.6 2.2
રેન્ક 1
0.14 1,066.57 0.6 1.6 0.2 3.8 4.3 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 24-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 24-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા