મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 18
NAV
વળતર (%) * as on 26-05-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
419.91 10.57 0.2 0.4 -0.5 -1.0 6.2 6.4
રેન્ક 1
419.91 20.43 0.2 1.9 0.9 4.1 8.0 8.6
રેન્ક 1
419.91 10.21 0.2 1.9 0.9 -5.6 5.1 6.4
રેન્ક 1
419.91 10.46 -0.1 1.5 0.5 -1.0 5.5 6.4
રેન્ક 1
419.91 10.48 0.2 1.9 0.9 -0.9 4.2 5.5
રેન્ક 1
0.00 20.23 0.2 1.9 0.9 4.1 8.0 8.6
રેન્ક 1
1,290.64 11.04 0.1 1.6 1.6 -4.2 7.3 8.4
રેન્ક 1
1,290.64 15.47 0.1 1.6 1.6 5.0 9.6 9.5
રેન્ક 1
1,290.64 22.17 0.1 1.6 1.6 5.0 9.6 9.5
રેન્ક 1
1,290.64 11.22 -1.5 -0.1 -- -1.4 7.7 7.9
રેન્ક 1
1,290.64 10.48 0.1 -0.2 -0.1 -0.9 8.3 8.2
રેન્ક 1
15.38 10.85 -0.3 1.2 1.1 4.4 8.8 8.8
રેન્ક 1
7.93 11.14 -1.3 0.1 -- -1.2 7.1 7.3
રેન્ક 1
7.93 41.11 -- 1.4 1.3 4.4 9.0 8.8
રેન્ક 1
7.93 10.72 -- 0.1 -- 0.8 7.6 7.5
રેન્ક 1
419.91 10.62 0.2 1.9 0.9 -3.7 5.8 --
રેન્ક 1
0.07 14.69 0.1 1.6 1.6 5.0 9.6 9.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 18
NAV
વળતર (%) * as on 26-05-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
458.53 10.19 -- -0.3 -0.4 -0.6 2.4 3.2
રેન્ક 1
3,365.14 19.20 -- 1.2 2.0 5.6 7.1 7.6
રેન્ક 1
6,290.24 10.25 -- -0.3 -0.4 -0.6 5.4 5.4
રેન્ક 1
6,290.24 19.35 -- 1.2 2.1 5.8 7.2 7.8
રેન્ક 1
290.84 11.41 -0.1 1.0 1.9 5.5 7.0 7.6
રેન્ક 1
2,297.10 17.00 0.1 1.1 2.0 5.6 7.1 7.6
રેન્ક 1
2,297.10 11.00 -0.5 -0.5 -1.3 -1.1 5.3 6.0
રેન્ક 1
2,297.10 11.05 0.1 -0.7 -1.6 -1.6 5.3 6.0
રેન્ક 1
372.94 11.03 -0.4 -0.4 -1.2 -0.9 6.7 7.2
રેન્ક 1
372.94 19.04 0.1 1.3 2.4 6.7 8.6 8.9
રેન્ક 1
1.17 1,226.72 0.3 1.6 2.8 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
3.86 1,001.10 0.3 1.6 2.8 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
741.91 2,343.28 0.3 1.7 2.9 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
741.91 1,100.74 -- -0.1 -- -0.3 3.4 3.7
રેન્ક 1
1.17 1,042.42 0.3 1.6 2.8 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
5.32 997.15 0.3 1.6 2.8 6.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
14.83 1,213.05 0.3 1.6 2.7 6.4 7.6 7.8
રેન્ક 1
100.19 1,052.80 0.3 1.6 2.7 6.4 7.6 7.8
રેન્ક 1
504.08 2,296.39 0.3 1.6 2.7 6.4 7.6 7.8
રેન્ક 1
504.08 1,047.18 -- -0.1 -- -0.3 3.0 2.4
રેન્ક 1
286.08 1,066.68 0.3 1.6 2.7 6.4 7.6 7.8
રેન્ક 1
100.19 1,202.99 0.3 1.6 2.7 6.4 7.6 7.8
રેન્ક 1
51.77 104.93 -0.5 -0.3 -1.7 -2.2 5.1 5.6
રેન્ક 1
1,715.26 149.71 -- 1.1 1.4 5.0 7.4 8.0
રેન્ક 1
1,715.26 221.06 -- 1.1 1.4 5.0 7.4 8.0
રેન્ક 1
1,715.26 103.15 -- -0.5 -1.7 -2.6 5.4 5.5
રેન્ક 1
172.07 10.81 -- -0.3 -1.0 -0.2 6.4 6.6
રેન્ક 1
172.07 14.23 -- 1.1 1.7 5.5 7.8 8.3
રેન્ક 1
1,014.52 10.04 -0.4 0.5 0.5 4.2 7.6 8.1
રેન્ક 1
695.93 22.17 -- 0.7 0.6 4.2 7.7 8.2
રેન્ક 1
1,014.52 10.53 -0.4 0.5 0.5 4.2 7.6 8.1
રેન્ક 1
344.06 10.14 -0.3 0.7 0.7 4.8 8.2 8.8
રેન્ક 1
311.78 22.91 0.1 0.8 0.9 4.8 8.3 8.8
રેન્ક 1
311.78 10.65 0.1 0.3 -0.1 -1.9 4.5 6.0
રેન્ક 1
344.06 12.87 -0.3 0.7 0.7 4.8 8.2 8.8
રેન્ક 1
695.93 10.85 -- 0.3 -0.1 -1.8 3.5 5.6
રેન્ક 1
242.14 12.91 -- 1.2 2.0 5.6 7.1 7.6
રેન્ક 1
6,290.24 12.94 -- 1.2 2.1 5.8 7.2 7.8
રેન્ક 1
12.50 22.27 0.1 -0.5 -0.8 -- -- --
રેન્ક 1
0.50 10.82 0.1 -4.9 -3.8 0.2 -- --
રેન્ક 1
256.48 12.09 0.1 0.3 1.1 4.7 6.6 7.3
રેન્ક 1
172.07 10.45 -- -4.4 -3.8 -0.2 -- --
રેન્ક 1
0.01 10.37 -- -4.4 -3.8 -0.3 -- --
રેન્ક 1
172.07 12.00 -0.4 0.7 1.4 5.1 7.6 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 18
NAV
વળતર (%) * as on 26-05-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,085.40 10.95 0.1 0.4 0.5 1.0 4.6 5.2
રેન્ક 1
0.00 10.08 0.3 1.7 2.9 6.5 7.1 7.6
રેન્ક 1
1,085.40 10.26 -- -- -- -- 3.8 4.4
રેન્ક 1
1,085.40 28.56 0.3 1.7 3.0 6.5 7.1 7.6
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.3 1.7 2.9 6.5 7.1 7.6
રેન્ક 1
1,085.40 12.77 -0.2 0.2 -- 0.1 3.6 4.7
રેન્ક 1
791.92 10.44 -- -- -- -- 5.0 5.3
રેન્ક 1
791.92 29.04 0.4 1.8 3.1 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
2,299.62 10.73 0.3 1.8 3.1 6.9 7.5 8.0
રેન્ક 1
791.92 12.92 -0.2 0.3 0.2 0.5 5.6 6.3
રેન્ક 1
791.92 11.11 0.1 0.4 0.6 1.1 5.9 6.2
રેન્ક 1
2,487.47 1,008.00 -- -- -- 0.2 4.1 4.3
રેન્ક 1
2,487.47 1,029.25 0.1 -0.1 -- -- -- --
રેન્ક 1
2,487.47 2,255.91 0.3 1.6 2.9 6.3 7.0 7.5
રેન્ક 1
2,487.47 1,082.98 -0.1 0.5 0.1 -- 3.8 4.9
રેન્ક 1
2,487.47 1,011.62 0.1 0.1 -- -- 4.5 5.0
રેન્ક 1
1,355.83 1,004.23 -- -- -- -- 2.3 2.3
રેન્ક 1
1,355.83 1,075.27 0.4 0.1 0.2 -1.2 5.6 5.9
રેન્ક 1
1,355.83 2,408.25 0.4 1.7 3.2 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
1,355.83 1,049.94 0.1 -- 0.2 0.4 4.4 5.2
રેન્ક 1
1,355.83 1,004.28 -- -- -- -- 4.6 4.9
રેન્ક 1
5,427.63 100.07 -- -0.1 -0.3 -0.3 4.0 4.5
રેન્ક 1
5,427.63 216.31 0.2 1.5 2.8 6.6 7.8 8.3
રેન્ક 1
5,427.63 100.25 -- -0.1 -0.1 0.1 4.8 5.5
રેન્ક 1
162.00 105.88 0.2 1.4 2.6 6.3 7.5 8.0
રેન્ક 1
162.00 100.05 0.2 1.4 2.6 6.3 7.5 8.0
રેન્ક 1
40.94 309.03 0.2 1.5 2.7 6.3 7.5 8.0
રેન્ક 1
40.94 100.24 -- -0.1 -0.1 0.1 4.7 5.4
રેન્ક 1
0.67 2,013.16 0.3 1.4 2.8 6.3 7.3 7.8
રેન્ક 1
3,662.53 1,002.32 0.1 -- -- -0.1 5.4 5.8
રેન્ક 1
3,662.53 2,408.69 0.3 1.4 2.8 6.3 7.3 7.8
રેન્ક 1
3,662.53 1,024.31 -0.2 -0.2 -0.5 -0.6 5.0 5.7
રેન્ક 1
3,662.53 1,004.41 0.1 -- -- -- 5.4 5.9
રેન્ક 1
1.96 1,136.21 0.3 0.1 0.1 0.8 5.9 6.1
રેન્ક 1
1,207.70 1,004.35 -- -- -- -- 5.7 6.4
રેન્ક 1
1,207.70 1,743.69 0.4 1.7 3.2 7.0 7.9 8.4
રેન્ક 1
0.35 1,005.66 -0.1 -- -0.1 -0.2 5.7 6.4
રેન્ક 1
1,207.70 1,002.62 0.1 -- -- -- 5.6 6.4
રેન્ક 1
0.04 1,003.39 -- -- -- -0.1 5.6 5.7
રેન્ક 1
142.28 15.58 0.3 1.7 3.0 6.5 7.1 7.6
રેન્ક 1
290.55 15.84 0.4 1.8 3.1 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
0.37 1,034.41 0.3 -4.2 -2.9 0.5 -- 3.6
રેન્ક 1
0.14 1,044.90 0.3 -1.4 -0.1 0.4 5.8 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 18
NAV
વળતર (%) * as on 26-05-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 18
NAV
વળતર (%) * as on 26-05-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા