મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,413.67 14.06 -- 1.3 2.7 5.5 10.6 11.2
રેન્ક 1
1,413.67 22.07 -- 3.0 5.6 11.7 11.9 12.0
રેન્ક 1
1,136.05 12.28 0.2 1.7 2.3 5.5 5.7 5.7
રેન્ક 1
1,136.05 19.94 0.2 2.9 5.7 11.8 11.4 11.1
રેન્ક 1
389.95 16.11 0.3 2.2 2.5 6.8 9.2 9.9
રેન્ક 1
389.95 20.51 0.3 3.1 6.1 12.7 12.2 11.9
રેન્ક 1
1,636.25 12.94 -0.1 0.9 2.1 4.3 9.8 10.2
રેન્ક 1
1,636.25 21.43 -0.1 2.8 5.2 11.0 11.2 11.2
રેન્ક 1
1,064.66 11.94 0.4 3.9 7.5 -0.4 11.5 11.5
રેન્ક 1
1,064.66 15.26 0.4 3.9 7.5 12.4 13.0 12.2
રેન્ક 1
1,064.66 21.87 0.4 3.9 7.5 12.4 13.0 13.2
રેન્ક 1
1,064.66 11.27 -4.0 -0.6 2.8 -0.1 10.4 11.6
રેન્ક 1
1,064.66 10.55 -0.4 -0.5 2.9 0.2 11.0 11.7
રેન્ક 1
15.38 10.85 0.4 4.2 7.1 11.5 12.3 12.7
રેન્ક 1
9.05 11.19 -3.7 -0.4 2.9 -- 9.8 11.0
રેન્ક 1
9.05 40.75 0.3 3.8 7.2 11.7 12.2 12.7
રેન્ક 1
9.05 10.80 -0.1 1.5 4.9 2.8 10.4 10.8
રેન્ક 1
0.14 14.49 0.4 3.9 7.5 12.4 13.0 --
રેન્ક 1
1.64 11.43 0.2 2.9 -0.6 5.1 5.7 --
રેન્ક 1
0.15 11.51 0.2 2.9 -0.6 5.1 -- --
રેન્ક 1
0.90 11.29 0.2 2.9 1.9 4.9 -- --
રેન્ક 1
0.06 11.49 0.3 3.2 -0.2 -- -- --
રેન્ક 1
0.56 11.64 0.3 3.1 -0.2 6.0 6.2 --
રેન્ક 1
0.13 11.54 0.3 3.2 2.4 5.8 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4,074.03 15.57 0.6 2.6 4.2 8.7 9.2 9.6
રેન્ક 1
3,546.75 15.63 0.5 1.8 2.9 5.4 9.1 8.8
રેન્ક 1
4,074.03 32.56 0.6 2.5 4.3 8.7 9.2 9.6
રેન્ક 1
223.62 10.43 0.7 0.9 0.4 0.5 3.8 3.5
રેન્ક 1
1,713.30 18.80 0.7 2.8 4.5 9.0 9.5 9.7
રેન્ક 1
125.13 10.13 -0.1 0.3 0.3 0.3 1.2 2.2
રેન્ક 1
125.13 21.09 0.5 1.9 3.4 7.2 7.4 7.2
રેન્ક 1
125.13 10.14 -- 0.1 -- -0.1 1.3 2.6
રેન્ક 1
125.13 10.10 -0.1 -0.1 -- -0.1 1.0 2.0
રેન્ક 1
438.08 10.24 -0.1 -0.4 0.3 1.0 1.7 2.6
રેન્ક 1
438.08 21.79 0.6 2.1 3.7 7.9 8.1 7.8
રેન્ક 1
438.08 10.27 0.2 1.3 -- -- -- --
રેન્ક 1
438.08 10.10 -0.1 -0.1 -- -0.1 1.1 2.1
રેન્ક 1
44.12 15.91 0.6 2.1 3.7 7.7 8.0 8.3
રેન્ક 1
1,324.20 13.00 0.6 2.1 3.7 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
595.15 12.24 0.6 2.1 3.8 7.9 8.2 5.3
રેન્ક 1
374.29 12.74 0.6 2.1 3.7 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
595.15 18.64 0.6 2.1 3.8 7.9 8.2 --
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.6 2.2 3.8 7.9 8.2 8.4
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
595.15 10.22 -- -- -- -- 1.4 3.1
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.6 2.2 3.8 7.9 8.2 8.4
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.6 2.2 3.8 7.9 8.2 8.4
રેન્ક 1
595.15 11.02 -0.1 -- -- -- 4.6 5.5
રેન્ક 1
1.29 13.96 0.6 2.1 3.7 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
44.12 10.22 -- -- -- -- 1.4 3.0
રેન્ક 1
44.12 10.68 -- 0.2 -- -0.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,230.66 11.74 0.6 0.9 0.5 2.9 4.7 4.5
રેન્ક 1
1,230.66 13.83 0.6 2.2 4.0 9.3 9.8 9.5
રેન્ક 1
254.87 10.91 0.6 0.8 0.2 2.4 5.3 4.8
રેન્ક 1
254.87 13.78 0.6 2.2 4.0 9.3 9.7 9.4
રેન્ક 1
1,818.44 11.66 -0.8 0.2 1.8 2.1 7.2 7.8
રેન્ક 1
1,818.44 28.60 0.6 2.3 4.1 8.5 8.7 9.2
રેન્ક 1
1,818.44 10.21 -- -- 0.2 1.0 6.0 6.8
રેન્ક 1
1,818.44 10.85 0.6 0.1 1.0 -0.1 6.9 7.6
રેન્ક 1
1,662.54 11.93 -0.8 0.2 1.9 2.1 7.7 8.4
રેન્ક 1
1,662.54 10.42 -- -- 0.2 0.9 4.6 5.5
રેન્ક 1
1,662.54 10.15 -0.3 0.1 0.2 -- 2.7 4.6
રેન્ક 1
1,662.54 29.53 0.6 2.5 4.4 9.2 9.4 9.9
રેન્ક 1
1,662.54 10.48 -0.2 -- 0.6 -- 7.2 7.7
રેન્ક 1
1,662.54 10.98 0.6 0.1 1.1 -- 7.6 8.1
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 2.6 4.4 9.2 9.4 9.9
રેન્ક 1
1,818.44 10.18 -0.3 -- 0.4 0.1 6.5 7.2
રેન્ક 1
1,818.44 10.22 -0.2 -- 0.5 -- 6.7 7.3
રેન્ક 1
1.17 12.78 0.7 2.8 4.5 9.0 9.5 --
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
873.41 13.17 0.6 2.5 4.4 9.2 9.4 --
રેન્ક 1
1,818.44 13.06 0.6 2.3 4.1 8.5 -- --
રેન્ક 1
4,074.03 17.26 0.6 2.5 4.3 8.7 9.2 --
રેન્ક 1
1,230.66 10.73 0.6 2.2 4.0 -- -- --
રેન્ક 1
0.00 11.92 0.6 2.2 4.0 9.3 6.8 --
રેન્ક 1
1,230.66 11.68 0.6 2.2 4.0 9.3 -- --
રેન્ક 1
254.87 10.70 0.6 2.2 4.0 -- -- --
રેન્ક 1
0.00 10.62 0.6 2.2 1.0 6.2 -- --
રેન્ક 1
254.87 11.66 0.6 2.2 4.0 9.3 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
2,720.35 1,007.30 -- 0.2 0.1 -0.1 4.4 4.9
રેન્ક 1
2,720.35 1,029.73 -- 0.1 -0.1 -- -- --
રેન્ક 1
2,720.35 2,158.97 0.6 1.8 3.5 7.4 7.9 8.3
રેન્ક 1
2,720.35 1,083.65 -- 0.1 0.2 0.2 5.4 6.2
રેન્ક 1
2,720.35 1,010.95 -0.1 -- -- -- 5.1 5.9
રેન્ક 1
1,333.82 1,004.23 -- -- -- -- 2.4 2.6
રેન્ક 1
1,333.82 1,072.65 0.6 -1.4 0.3 2.4 6.9 6.1
રેન્ક 1
1,333.82 2,295.64 0.6 1.8 3.5 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
1,333.82 1,046.81 -- 0.2 0.3 0.4 5.8 6.5
રેન્ક 1
1,333.82 1,004.80 -- -- -- -- 4.9 5.2
રેન્ક 1
595.15 18.72 0.6 2.1 3.8 7.9 8.2 8.4
રેન્ક 1
44.12 18.55 0.6 2.1 3.7 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
0.64 1,927.50 0.6 1.9 3.7 7.9 8.4 8.7
રેન્ક 1
0.03 1,937.45 0.6 1.9 3.7 8.1 8.6 8.8
રેન્ક 1
4,643.56 1,003.92 -- 0.1 0.1 -- 2.6 3.7
રેન્ક 1
4,643.56 2,306.20 0.6 1.9 3.7 7.9 8.4 8.7
રેન્ક 1
4,643.56 1,030.75 -- 0.1 -- -0.1 2.7 2.9
રેન્ક 1
4,643.56 1,006.08 0.1 0.1 -- -- 2.7 3.7
રેન્ક 1
4.26 1,131.94 0.6 0.5 -- 1.4 3.8 4.0
રેન્ક 1
7,561.48 1,029.72 -0.1 -- -- -0.1 2.7 3.0
રેન્ક 1
7,561.48 1,014.09 -- -0.3 -0.5 -0.9 2.9 3.8
રેન્ક 1
7,561.48 1,002.35 -- -- -- -- 2.6 3.8
રેન્ક 1
7,561.48 2,321.97 0.6 1.9 3.7 8.1 8.6 8.8
રેન્ક 1
7,561.48 1,244.88 0.6 1.9 3.8 8.1 6.8 6.0
રેન્ક 1
0.23 1,048.24 0.6 1.9 2.2 -- -0.1 --
રેન્ક 1
0.63 1,059.18 0.6 1.9 -0.2 0.9 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 22-08-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા