મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
901.16 19.16 1.4 1.6 5.2 14.8 10.4 11.7
રેન્ક 1
901.16 11.95 1.4 1.6 5.2 14.8 10.4 11.7
રેન્ક 1
295.86 15.58 1.5 1.8 5.6 15.8 11.1 12.4
રેન્ક 1
295.86 19.65 1.5 1.8 5.6 15.8 11.1 12.4
રેન્ક 1
802.65 11.34 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 13.3
રેન્ક 1
802.65 10.94 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 13.3
રેન્ક 1
802.65 20.38 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 13.3
રેન્ક 1
20.78 11.01 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 13.3
રેન્ક 1
901.60 11.32 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 14.0
રેન્ક 1
901.60 14.48 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 14.0
રેન્ક 1
901.60 20.75 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 14.0
રેન્ક 1
901.60 11.19 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 14.0
રેન્ક 1
901.60 10.46 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 14.0
રેન્ક 1
10.19 10.95 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
3.40 10.90 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
15.38 10.85 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
10.90 11.09 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
0.59 20.23 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
8.12 13.64 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
10.90 38.75 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
10.90 10.50 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
0.71 52.22 1.7 1.2 2.9 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
2,113.08 11.20 1.7 1.2 2.9 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
2,113.08 52.22 1.7 1.2 2.9 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
2,113.08 11.90 1.7 1.2 2.9 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 -0.8 -1.0 1.9 11.2 6.1 --
રેન્ક 1
5.18 56.10 1.7 1.3 3.1 13.4 9.7 12.3
રેન્ક 1
5.18 11.29 1.7 1.3 3.1 13.4 9.7 12.3
રેન્ક 1
675.53 11.92 1.7 1.4 3.4 14.0 10.3 13.0
રેન્ક 1
675.53 54.45 1.7 1.4 3.4 14.0 10.3 13.0
રેન્ક 1
675.53 12.12 1.7 1.4 3.4 14.0 10.3 13.0
રેન્ક 1
5.18 10.89 1.7 1.3 3.1 13.4 9.7 12.3
રેન્ક 1
2,113.08 10.72 1.7 1.2 2.9 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
0.32 13.40 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 --
રેન્ક 1
0.13 13.75 1.7 1.5 4.3 14.8 11.0 --
રેન્ક 1
1.01 10.99 -4.7 -4.5 -1.1 3.4 4.7 --
રેન્ક 1
0.02 11.06 -4.7 -4.5 -1.1 5.9 -- --
રેન્ક 1
0.10 10.85 -2.2 -2.0 1.5 7.7 -- --
રેન્ક 1
0.00 11.00 -4.6 -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.57 11.15 -4.6 -4.2 -0.6 3.8 5.3 --
રેન્ક 1
0.01 11.05 -2.1 -1.8 1.9 6.9 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
899.31 10.07 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.1
રેન્ક 1
899.31 18.72 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.1
રેન્ક 1
899.31 10.51 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.1
રેન્ક 1
899.31 10.23 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.1
રેન્ક 1
6,522.12 10.36 0.8 1.5 3.6 11.5 10.2 10.3
રેન્ક 1
6,522.12 18.89 0.8 1.5 3.6 11.5 10.2 10.3
રેન્ક 1
6,522.12 11.37 0.8 1.5 3.6 11.5 10.2 10.3
રેન્ક 1
6,522.12 10.36 0.8 1.5 3.6 11.5 10.2 10.3
રેન્ક 1
0.05 10.01 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
9.16 10.99 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.07 10.05 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.17 10.04 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
0.17 17.64 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
0.95 10.28 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
0.19 10.33 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
1,824.51 11.54 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
1,824.51 27.68 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
0.02 11.05 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
0.02 18.12 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
4.15 10.10 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,824.51 10.21 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
1,824.51 10.74 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
0.49 11.03 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
50.38 17.75 0.1 1.0 4.2 10.1 8.5 9.5
રેન્ક 1
26.91 10.14 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,779.71 11.81 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,779.71 10.42 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,314.06 10.19 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,779.71 28.50 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,779.71 10.50 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,779.71 10.85 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,824.51 10.21 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
1,824.51 10.23 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
રેન્ક 1
0.02 12.84 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 --
રેન્ક 1
613.92 11.80 0.8 1.5 3.5 11.2 9.4 --
રેન્ક 1
0.00 12.92 0.8 1.5 3.6 11.5 10.2 --
રેન્ક 1
117.02 11.90 0.8 1.5 3.6 11.5 9.7 --
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
843.59 12.72 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 --
રેન્ક 1
1,824.51 12.64 0.6 1.7 3.7 9.6 8.5 9.3
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
3,847.81 100.39 0.5 1.7 3.8 9.7 9.2 9.3
રેન્ક 1
3,847.81 200.35 0.5 1.7 3.8 9.7 9.2 9.3
રેન્ક 1
3,847.81 100.24 0.5 1.7 3.8 9.7 9.2 9.3
રેન્ક 1
0.00 100.76 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
1,692.01 198.49 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.00 100.24 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
162.00 105.88 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
162.00 100.05 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
40.74 287.09 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
40.74 100.24 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.01 1,685.57 0.6 2.0 4.2 8.8 9.2 --
રેન્ક 1
542.36 1,000.29 0.5 1.6 3.3 7.5 8.0 8.4
રેન્ક 1
542.36 1,857.52 0.5 1.6 3.3 7.5 8.0 8.4
રેન્ક 1
542.36 1,855.09 0.5 1.6 3.3 7.5 8.0 8.4
રેન્ક 1
542.36 1,022.66 0.5 1.6 3.3 7.5 8.0 8.4
રેન્ક 1
1,561.67 1,743.12 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,000.29 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,679.35 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,875.09 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,022.86 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
12.05 1,051.36 0.4 1.4 3.0 6.8 7.3 7.5
રેન્ક 1
12.05 1,742.06 0.4 1.4 3.0 6.8 7.3 7.5
રેન્ક 1
12.05 1,002.00 0.4 1.4 3.0 6.8 7.3 7.5
રેન્ક 1
769.46 12.91 0.5 1.5 3.3 7.8 7.9 8.3
રેન્ક 1
5.81 23.07 0.5 1.5 3.0 6.8 6.7 7.0
રેન્ક 1
5.81 10.78 0.5 1.5 3.0 6.8 6.7 7.0
રેન્ક 1
769.46 10.05 0.5 1.5 3.3 7.8 7.9 8.3
રેન્ક 1
769.46 25.59 0.5 1.5 3.3 7.8 7.9 8.3
રેન્ક 1
769.46 10.87 0.5 1.5 3.3 7.8 7.9 8.3
રેન્ક 1
769.46 10.97 0.5 1.5 3.3 7.8 7.9 8.3
રેન્ક 1
408.64 10.05 0.5 1.6 3.3 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
408.64 25.68 0.5 1.6 3.3 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
408.64 10.88 0.5 1.6 3.3 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
86.71 1,003.52 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
0.00 1,000.00 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
86.71 1,575.51 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
86.71 1,006.43 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
86.71 1,002.57 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
1,197.23 1,004.35 0.6 1.9 4.3 9.3 9.2 9.4
રેન્ક 1
1,197.23 1,608.87 0.6 1.9 4.3 9.3 9.2 9.4
રેન્ક 1
0.15 1,006.75 -0.1 0.5 0.6 -0.1 4.7 5.9
રેન્ક 1
1,197.23 1,001.84 0.6 1.9 4.3 9.3 9.2 9.4
રેન્ક 1
3.85 1,004.51 -- 0.3 0.3 -- 3.0 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 29-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,195.15 37.54 1.9 1.6 5.4 16.0 11.2 14.3
રેન્ક 1
1,195.15 14.32 1.9 1.6 5.4 16.0 11.2 14.3
રેન્ક 1
925.52 36.93 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
925.52 13.68 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
0.01 13.30 3.0 5.7 9.4 12.0 14.4 12.6
રેન્ક 1
0.82 21.34 3.0 5.7 9.4 12.0 14.4 12.6
રેન્ક 1
0.13 13.44 0.5 3.1 3.9 7.3 12.7 8.7
રેન્ક 1
4.13 19.92 0.5 3.1 3.9 7.3 12.7 8.7
રેન્ક 1
4.22 13.08 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
4.22 22.15 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
72.29 13.84 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
72.29 23.70 1.8 1.5 5.2 15.4 10.6 13.9
રેન્ક 1
672.67 11.24 1.5 1.4 4.3 16.1 11.6 14.4
રેન્ક 1
672.67 22.85 1.5 1.4 4.3 16.1 11.6 14.4
રેન્ક 1
5.09 10.02 1.4 1.2 3.8 14.9 10.4 13.2
રેન્ક 1
35.52 22.04 1.4 1.2 3.8 14.9 10.4 13.2
રેન્ક 1
66.77 10.35 1.4 1.1 3.7 14.8 10.3 13.1
રેન્ક 1
524.78 21.87 1.4 1.1 3.7 14.8 10.3 13.1
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા