મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
8,582.51 19.83 1.1 7.4 16.2 18.9 11.4 18.4
રેન્ક 1
8,582.51 34.85 1.1 7.4 16.2 18.9 11.4 18.4
રેન્ક 1
2,813.95 23.48 1.2 7.7 16.8 20.2 12.7 19.6
રેન્ક 1
2,813.95 36.18 1.2 7.7 16.8 20.2 12.7 19.6
રેન્ક 1
1,546.32 18.20 1.0 4.6 15.7 29.0 11.6 13.5
રેન્ક 1
1,546.32 299.23 1.0 4.6 15.7 29.0 11.6 13.5
રેન્ક 1
234.28 23.56 1.1 5.0 16.5 30.5 12.7 14.6
રેન્ક 1
234.28 310.60 1.1 5.0 16.5 30.5 12.7 14.6
રેન્ક 1
0.01 32.76 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
608.04 23.05 0.6 8.7 21.2 31.5 15.6 20.9
રેન્ક 1
6,335.80 30.27 0.6 8.7 21.2 31.5 15.6 20.9
રેન્ક 1
1,910.64 24.11 0.7 9.0 21.9 33.1 16.9 22.1
રેન્ક 1
1,910.64 31.55 0.7 9.0 21.9 33.1 16.9 22.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4,258.41 59.93 -0.4 10.1 21.3 35.9 22.7 35.7
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
4,258.41 36.39 -0.4 10.1 21.3 35.9 22.7 35.7
રેન્ક 1
708.37 37.47 -0.4 10.3 21.7 36.7 23.5 36.6
રેન્ક 1
708.37 61.72 -0.4 10.3 21.7 36.7 23.5 36.6
રેન્ક 1
422.72 25.96 -0.6 13.7 26.9 40.8 24.0 27.4
રેન્ક 1
422.72 36.70 -0.6 13.7 26.9 40.8 24.0 27.4
રેન્ક 1
61.04 36.91 -0.5 14.0 27.5 42.1 25.1 28.5
રેન્ક 1
61.04 38.09 -0.5 14.0 27.5 42.1 25.1 28.5
રેન્ક 1
419.57 42.66 1.4 10.9 25.9 43.0 24.6 32.7
રેન્ક 1
419.57 46.78 1.4 10.9 25.9 43.0 24.6 32.7
રેન્ક 1
2,785.30 29.30 1.3 10.7 25.4 41.9 23.6 31.5
રેન્ક 1
2,785.30 44.87 1.3 10.7 25.4 41.9 23.6 31.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
781.10 57.03 -1.4 9.2 21.9 43.0 17.4 22.5
રેન્ક 1
38.08 57.61 -1.3 9.4 22.5 44.1 18.2 23.4
રેન્ક 1
38.08 54.64 -1.3 9.4 22.5 44.1 18.2 23.4
રેન્ક 1
38.08 125.62 -1.3 9.4 22.5 44.1 18.2 23.4
રેન્ક 1
781.10 52.61 -1.4 9.2 21.9 43.0 17.4 22.5
રેન્ક 1
781.10 122.25 -1.4 9.2 21.9 43.0 17.4 22.5
રેન્ક 1
81.66 73.86 -1.2 9.8 22.2 39.1 18.2 27.3
રેન્ક 1
81.66 97.00 -1.2 9.8 22.2 39.1 18.2 27.3
રેન્ક 1
695.81 52.94 -1.3 9.6 21.6 37.7 17.0 26.2
રેન્ક 1
695.81 93.55 -1.3 9.6 21.6 37.7 17.0 26.2
રેન્ક 1
3,391.00 104.27 0.9 5.7 16.8 32.2 15.7 19.0
રેન્ક 1
3,391.00 644.78 0.9 5.7 16.8 32.2 15.7 19.0
રેન્ક 1
55.02 28.54 0.2 8.5 21.3 28.4 15.6 24.3
રેન્ક 1
55.02 73.05 0.2 8.5 21.3 28.4 15.6 24.3
રેન્ક 1
449.36 25.26 0.2 8.2 20.6 26.9 14.3 23.1
રેન્ક 1
449.36 70.11 0.2 8.2 20.6 26.9 14.3 23.1
રેન્ક 1
652.55 129.36 0.9 5.9 17.4 33.4 16.8 20.1
રેન્ક 1
652.55 669.18 0.9 5.9 17.4 33.4 16.8 20.1
રેન્ક 1
679.92 21.91 0.6 9.3 21.4 33.3 23.9 24.5
રેન્ક 1
679.92 38.80 0.6 9.3 21.4 33.3 23.9 24.5
રેન્ક 1
62.78 22.49 0.7 9.5 21.9 34.4 24.6 25.2
રેન્ક 1
62.78 39.73 0.7 9.5 21.9 34.4 24.6 25.2
રેન્ક 1
0.00 34.72 -- -- -- -- -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
608.04 962.31 2.6 6.3 17.2 19.0 8.6 10.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,115.08 14.47 1.2 2.9 0.2 13.3 9.8 10.9
રેન્ક 1
1,115.08 50.55 1.2 2.9 0.2 13.3 9.8 10.9
રેન્ક 1
747.60 16.86 1.3 3.1 0.6 14.2 10.8 11.8
રેન્ક 1
747.60 52.70 1.3 3.1 0.6 14.2 10.8 11.8
રેન્ક 1
12.18 39.44 1.6 3.7 0.5 13.9 11.3 12.6
રેન્ક 1
36.62 14.68 1.5 3.1 1.0 14.2 10.8 11.6
રેન્ક 1
36.62 19.62 1.5 3.1 1.0 14.2 10.8 11.6
રેન્ક 1
270.42 14.33 1.4 3.0 0.7 13.5 10.1 10.9
રેન્ક 1
270.42 19.20 1.4 3.0 0.7 13.5 10.1 10.9
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
20.84 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.47 11.06 1.2 -3.4 -5.9 6.4 4.9 --
રેન્ક 1
1,115.08 11.06 1.2 2.9 0.2 13.3 9.8 10.9
રેન્ક 1
0.03 10.88 1.2 -0.8 -3.4 6.2 -- --
રેન્ક 1
0.01 11.16 1.3 -3.1 -5.4 7.4 -- --
રેન્ક 1
747.60 11.46 1.3 3.1 0.6 14.2 10.8 11.8
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
1.20 11.14 1.2 -3.2 -5.2 7.4 5.2 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
131.95 10.10 0.5 1.5 2.8 7.5 7.2 7.1
રેન્ક 1
131.95 20.71 0.5 1.5 2.8 7.5 7.2 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.11 0.5 1.5 2.8 7.5 7.2 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.11 0.5 1.5 2.8 7.5 7.2 7.1
રેન્ક 1
600.80 10.28 0.5 1.7 3.1 8.3 7.9 7.8
રેન્ક 1
600.80 21.36 0.5 1.7 3.1 8.3 7.9 7.8
રેન્ક 1
17.43 10.09 0.5 1.7 3.1 8.3 7.9 7.8
રેન્ક 1
600.80 10.11 0.5 1.7 3.1 8.3 7.9 7.8
રેન્ક 1
2,086.34 11.66 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
2,086.34 28.00 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
0.01 11.05 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
0.01 18.12 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
4.15 10.10 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
2,086.34 10.86 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
0.23 11.03 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
26.48 17.75 0.1 1.0 4.2 10.1 8.5 9.5
રેન્ક 1
26.91 10.14 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,846.20 11.93 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.42 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.17 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 28.86 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.50 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,846.20 10.99 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 9.6
રેન્ક 1
2,086.34 10.19 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
2,086.34 10.23 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
857.40 12.88 0.8 2.0 2.5 9.9 9.2 --
રેન્ક 1
2,086.34 12.78 0.7 1.9 2.1 9.2 8.6 9.0
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
714.39 25.94 0.8 1.9 3.3 7.4 7.9 8.2
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
101.07 1,003.52 0.6 1.8 3.4 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
0.00 1,000.00 0.6 1.8 3.4 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,594.61 0.6 1.8 3.4 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,001.40 0.6 1.8 3.4 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,003.57 0.6 1.8 3.4 8.3 8.4 8.7
રેન્ક 1
1,981.22 1,004.35 0.6 1.9 3.7 8.8 9.0 9.3
રેન્ક 1
1,981.22 1,629.47 0.6 1.9 3.7 8.8 9.0 9.3
રેન્ક 1
0.17 1,001.38 -- -0.5 -1.0 0.1 3.7 5.4
રેન્ક 1
1,981.22 1,002.86 0.6 1.9 3.7 8.8 9.0 9.3
રેન્ક 1
1.62 1,001.43 -- -0.2 -0.7 -- 2.4 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
0.04 27.89 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.02 14.80 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
232.63 23.25 1.5 3.7 2.1 17.2 11.3 13.1
રેન્ક 1
232.63 37.48 1.5 3.7 2.1 17.2 11.3 13.1
રેન્ક 1
22.72 17.34 1.5 3.7 2.1 17.2 11.3 13.1
રેન્ક 1
22.72 27.87 1.5 3.7 2.1 17.2 11.3 13.1
રેન્ક 1
201.77 20.57 1.5 3.8 2.2 17.5 11.6 13.4
રેન્ક 1
201.77 37.96 1.5 3.8 2.2 17.5 11.6 13.4
રેન્ક 1
742.39 11.26 1.7 3.5 -0.1 15.5 12.5 13.9
રેન્ક 1
742.39 23.27 1.7 3.5 -0.1 15.5 12.5 13.9
રેન્ક 1
5.09 10.02 1.6 3.3 -0.6 14.3 11.3 12.7
રેન્ક 1
35.81 22.41 1.6 3.3 -0.6 14.3 11.3 12.7
રેન્ક 1
67.33 10.37 1.6 3.2 -0.6 14.2 11.2 12.6
રેન્ક 1
585.50 22.23 1.6 3.2 -0.6 14.2 11.2 12.6
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
1,571.67 36.92 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
1,571.67 15.29 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
0.51 29.07 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
1,571.67 38.28 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
1,571.67 20.39 1.0 4.8 6.5 19.8 12.3 15.2
રેન્ક 1
0.01 15.58 1.0 4.5 5.9 15.5 10.5 12.7
રેન્ક 1
1,217.91 37.31 1.0 4.5 5.9 15.5 10.5 12.7
રેન્ક 1
1,217.91 12.57 1.0 4.5 5.9 15.5 10.5 12.7
રેન્ક 1
1,217.91 14.06 1.0 4.5 5.9 15.5 10.5 12.7
રેન્ક 1
1,217.91 11.81 1.0 4.5 5.9 15.5 10.5 12.7
રેન્ક 1
0.01 38.55 1.0 4.6 6.3 16.4 11.3 13.5
રેન્ક 1
36.41 38.56 1.0 4.6 6.3 16.4 11.3 13.5
રેન્ક 1
36.41 15.42 1.0 4.6 6.3 16.4 11.3 13.5
રેન્ક 1
36.41 15.20 1.0 4.6 6.3 16.4 11.3 13.5
રેન્ક 1
36.41 13.61 1.0 4.6 6.3 16.4 11.3 13.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,625.63 1,098.00 0.5 1.6 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
1,625.63 2,967.41 0.5 1.6 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
11,545.02 1,098.00 0.5 1.6 3.3 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
11,545.02 2,978.76 0.5 1.6 3.3 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
1,378.47 11.01 0.5 1.6 3.3 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
660.00 1,001.15 0.5 1.6 3.4 7.2 7.7 8.1
રેન્ક 1
660.00 1,000.53 0.5 1.6 3.4 7.2 7.7 8.1
રેન્ક 1
660.00 1,598.29 0.5 1.6 3.4 7.2 7.7 8.1
રેન્ક 1
660.00 1,005.19 0.5 1.6 3.4 7.2 7.7 8.1
રેન્ક 1
660.00 1,002.32 0.5 1.6 3.4 7.2 7.7 8.1
રેન્ક 1
5,909.03 1,001.06 0.5 1.6 3.4 7.3 7.8 8.2
રેન્ક 1
5,909.03 1,605.05 0.5 1.6 3.4 7.3 7.8 8.2
રેન્ક 1
5,909.03 1,000.37 0.5 1.6 3.4 7.3 7.8 8.2
રેન્ક 1
5,909.03 1,033.87 0.5 1.6 3.4 7.3 7.8 8.2
રેન્ક 1
5,909.03 1,001.26 0.5 1.6 3.4 7.3 7.8 8.2
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 27-05-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા