મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
2,480.75 17.86 0.3 3.0 8.2 27.9 17.5 11.2
રેન્ક 1
2,480.75 57.39 0.3 3.0 8.2 27.9 17.5 11.2
રેન્ક 1
768.18 34.23 0.4 3.3 8.9 29.5 18.8 12.4
રેન્ક 1
768.18 60.09 0.4 3.3 8.9 29.5 18.8 12.4
રેન્ક 1
324.90 20.46 -1.1 3.1 9.5 28.2 15.7 11.1
રેન્ક 1
324.90 28.31 -1.1 3.1 9.5 28.2 15.7 11.1
રેન્ક 1
12.20 21.20 -1.0 3.4 10.4 30.3 17.6 13.1
રેન્ક 1
12.20 30.39 -1.0 3.4 10.4 30.3 17.6 13.1
રેન્ક 1
525.52 23.34 1.2 3.7 6.8 32.3 20.3 14.5
રેન્ક 1
9,867.01 32.73 1.2 3.7 6.8 32.3 20.3 14.5
રેન્ક 1
3,206.70 24.63 1.3 4.0 7.4 33.8 21.7 15.8
રેન્ક 1
3,206.70 34.29 1.3 4.0 7.4 33.8 21.7 15.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,018.04 49.98 2.7 9.0 12.3 48.1 28.3 22.1
રેન્ક 1
1,018.04 144.29 2.7 9.0 12.3 48.1 28.3 22.1
રેન્ક 1
128.71 52.33 2.8 9.3 12.8 49.4 29.4 23.2
રેન્ક 1
128.71 150.01 2.8 9.3 12.8 49.4 29.4 23.2
રેન્ક 1
892.05 26.51 2.3 12.5 9.9 44.0 30.2 23.8
રેન્ક 1
892.05 41.65 2.3 12.5 9.9 44.0 30.2 23.8
રેન્ક 1
177.13 42.13 2.5 12.9 10.5 45.7 31.4 25.0
રેન્ક 1
177.13 43.49 2.5 12.9 10.5 45.7 31.4 25.0
રેન્ક 1
400.05 23.29 4.3 10.4 14.3 57.2 35.0 26.7
રેન્ક 1
258.84 27.50 4.3 10.4 14.3 57.2 35.0 26.7
રેન્ક 1
1,244.23 22.63 4.2 10.2 13.8 56.0 34.0 25.8
રેન્ક 1
1,244.23 26.82 4.2 10.2 13.8 56.0 34.0 25.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
122.36 139.14 -1.3 4.9 8.1 35.4 27.2 18.1
રેન્ક 1
1,447.59 134.80 -1.3 4.7 7.6 34.2 26.3 17.2
રેન્ક 1
160.62 85.11 0.2 8.1 12.4 42.8 28.2 20.8
રેન્ક 1
160.62 111.78 0.2 8.1 12.4 42.8 28.2 20.8
રેન્ક 1
1,020.86 47.17 0.1 7.8 11.7 41.4 27.0 19.6
રેન્ક 1
1,020.86 107.25 0.1 7.8 11.7 41.4 27.0 19.6
રેન્ક 1
3,664.77 106.37 -0.9 4.0 11.0 35.2 24.2 17.7
રેન્ક 1
3,664.77 434.99 -0.9 4.0 11.0 35.2 24.2 17.7
રેન્ક 1
493.02 133.64 -0.8 4.3 11.7 37.0 25.7 18.9
રેન્ક 1
493.02 451.57 -0.8 4.3 11.7 37.0 25.7 18.9
રેન્ક 1
1,424.95 22.91 1.2 4.1 6.6 35.0 28.2 19.9
રેન્ક 1
1,424.95 42.42 1.2 4.1 6.6 35.0 28.2 19.9
રેન્ક 1
108.43 23.65 1.3 4.3 7.0 36.2 29.1 20.6
રેન્ક 1
108.43 43.61 1.3 4.3 7.0 36.2 29.1 20.6
રેન્ક 1
83.66 26.58 -0.7 1.8 8.8 37.5 24.2 22.6
રેન્ક 1
3,269.73 26.91 -0.7 1.8 8.8 37.5 24.2 22.6
રેન્ક 1
4,970.70 25.67 -0.7 1.6 8.3 36.2 23.2 21.5
રેન્ક 1
4,970.70 26.00 -0.7 1.6 8.3 36.2 23.2 21.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
525.52 104.04 0.6 4.0 8.9 27.2 33.4 23.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,214.13 19.88 -0.3 -0.2 2.8 5.9 9.8 9.7
રેન્ક 1
1,214.13 12.09 -0.3 -0.2 2.8 5.9 9.8 9.7
રેન્ક 1
400.85 15.94 -0.3 -0.1 3.2 6.7 10.6 10.5
રેન્ક 1
400.85 20.49 -0.3 -0.1 3.2 6.7 10.6 10.5
રેન્ક 1
830.01 17.31 -0.3 -0.2 3.2 5.8 9.9 10.2
રેન્ક 1
830.01 54.11 -0.3 -0.2 3.2 5.8 9.9 10.2
રેન્ક 1
1,916.91 12.65 -0.6 -0.7 2.4 4.7 9.5 9.5
રેન્ક 1
1,916.91 21.27 -0.6 -0.7 2.4 4.7 9.5 9.5
રેન્ક 1
1,397.29 10.84 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
1,397.29 15.18 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
1,397.29 21.76 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
1,397.29 11.19 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
1,397.29 10.47 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
15.38 10.85 -0.5 -0.6 3.6 5.3 10.5 10.5
રેન્ક 1
10.16 11.11 -0.5 -0.6 3.6 5.3 10.5 10.5
રેન્ક 1
10.16 40.48 -0.5 -0.6 3.6 5.3 10.5 10.5
રેન્ક 1
10.16 10.70 -0.5 -0.6 3.6 5.3 10.5 10.5
રેન્ક 1
0.14 14.42 -0.5 -0.4 3.9 5.9 11.3 11.1
રેન્ક 1
0.03 11.46 -0.3 -0.2 3.2 -0.5 -- --
રેન્ક 1
830.01 11.77 -0.3 -0.2 3.2 5.8 9.9 10.2
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
1.90 11.40 -0.3 -0.2 2.8 -0.5 4.1 --
રેન્ક 1
0.26 11.48 -0.3 -0.2 2.8 -0.5 5.4 --
રેન્ક 1
1.08 10.96 -0.3 -2.9 0.1 -0.6 -- --
રેન્ક 1
0.46 11.47 -0.3 -0.1 3.2 -- -- --
રેન્ક 1
0.58 11.62 -0.3 -0.1 3.2 0.3 4.7 --
રેન્ક 1
0.15 11.22 -0.3 -2.7 0.5 0.3 6.4 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
210.87 10.29 0.2 1.2 4.0 6.5 8.9 8.9
રેન્ક 1
2,629.90 18.99 0.2 1.2 4.0 6.5 8.9 8.9
રેન્ક 1
290.84 11.41 0.3 1.3 3.7 6.4 8.0 8.4
રેન્ક 1
2,928.29 16.66 0.3 1.3 3.7 6.4 8.0 8.4
રેન્ક 1
2,928.29 11.14 0.3 1.3 3.7 6.4 8.0 8.4
રેન્ક 1
2,928.29 11.23 0.3 1.3 3.7 6.4 8.0 8.4
રેન્ક 1
58.92 16.03 0.4 1.5 3.6 6.9 7.7 8.0
રેન્ક 1
1,324.20 13.00 0.4 1.5 3.6 6.9 7.7 8.0
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
743.40 12.42 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
320.55 12.91 0.4 1.5 3.6 7.0 7.7 8.0
રેન્ક 1
743.40 18.91 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
743.40 10.22 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
743.40 11.02 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
1.33 14.15 0.4 1.5 3.6 7.0 7.7 8.0
રેન્ક 1
58.92 10.22 0.4 1.5 3.6 6.9 7.7 8.0
રેન્ક 1
58.92 10.63 0.4 1.5 3.6 6.9 7.7 8.0
રેન્ક 1
1.17 1,226.72 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
3.86 1,001.10 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
771.01 2,275.09 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
771.01 1,099.89 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
1.17 1,042.42 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
5.32 997.15 0.4 1.5 3.8 7.1 8.4 9.6
રેન્ક 1
14.83 1,213.05 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
100.19 1,052.80 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
286.08 2,233.03 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
286.08 1,046.44 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
286.08 1,066.68 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
100.19 1,202.99 0.4 1.4 3.6 6.8 8.2 9.3
રેન્ક 1
1,974.90 11.64 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,974.90 28.74 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,974.90 10.19 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,974.90 10.75 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,639.20 11.92 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,639.20 10.41 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,639.20 10.13 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,639.20 29.73 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,639.20 10.43 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,639.20 10.88 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,974.90 10.16 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,974.90 10.17 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
1.33 12.92 0.2 1.2 4.0 6.5 8.9 8.9
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
892.99 13.26 0.2 0.8 3.3 6.4 8.6 8.8
રેન્ક 1
1,974.90 13.13 0.1 0.6 3.0 5.7 7.9 8.1
રેન્ક 1
250.84 11.95 0.3 1.3 3.7 6.4 8.1 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,444.68 1,004.23 0.5 1.6 3.5 6.9 7.6 8.0
રેન્ક 1
1,444.68 1,071.76 0.5 1.6 3.5 6.9 7.6 8.0
રેન્ક 1
1,444.68 2,330.50 0.5 1.6 3.5 6.9 7.6 8.0
રેન્ક 1
1,444.68 1,046.62 0.5 1.6 3.5 6.9 7.6 8.0
રેન્ક 1
1,444.68 1,004.23 0.5 1.6 3.5 6.9 7.6 8.0
રેન્ક 1
743.40 18.99 0.5 1.6 3.7 7.2 8.0 8.2
રેન્ક 1
58.92 18.80 0.4 1.5 3.6 6.9 7.7 8.0
રેન્ક 1
0.65 1,955.74 0.5 1.6 3.5 7.1 8.1 8.4
રેન્ક 1
0.03 1,966.53 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
5,284.11 1,002.32 0.5 1.6 3.5 7.1 8.1 8.4
રેન્ક 1
5,284.11 2,339.99 0.5 1.6 3.5 7.1 8.1 8.4
રેન્ક 1
5,284.11 1,028.36 0.5 1.6 3.5 7.1 8.1 8.4
રેન્ક 1
5,284.11 1,004.12 0.5 1.6 3.5 7.1 8.1 8.4
રેન્ક 1
2.50 1,133.39 0.5 0.2 0.8 0.6 3.0 4.1
રેન્ક 1
9,037.03 1,028.12 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
9,037.03 1,018.02 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
9,037.03 1,002.35 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
9,037.03 2,356.83 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
9,037.03 1,263.57 0.5 1.6 3.6 7.3 8.3 8.5
રેન્ક 1
7.11 14.58 0.5 1.5 3.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
265.44 10.10 0.5 1.5 3.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
265.44 24.20 0.5 1.5 3.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
265.44 10.34 0.5 1.5 3.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
265.44 10.64 0.5 1.5 3.5 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 15.02 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 11.20 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 11.52 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 10.13 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 26.80 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 10.16 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 10.72 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
876.30 10.28 0.2 1.0 3.3 6.6 7.9 8.4
રેન્ક 1
362.47 10.14 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
0.25 1,063.60 0.5 1.6 3.5 5.5 -0.4 --
રેન્ક 1
0.27 1,044.44 0.5 -1.3 0.6 0.2 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
2,196.77 38.66 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
2,196.77 15.47 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
0.51 29.07 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
2,196.77 40.33 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
2,196.77 21.49 -1.0 0.7 4.5 13.1 14.4 12.0
રેન્ક 1
0.01 16.35 0.6 1.7 4.9 12.2 11.7 10.7
રેન્ક 1
1,351.97 39.15 0.6 1.7 4.9 12.2 11.7 10.7
રેન્ક 1
1,351.97 12.30 0.6 1.7 4.9 12.2 11.7 10.7
રેન્ક 1
1,351.97 14.16 0.6 1.7 4.9 12.2 11.7 10.7
રેન્ક 1
1,351.97 11.58 0.6 1.7 4.9 12.2 11.7 10.7
રેન્ક 1
0.01 40.64 0.7 1.9 5.4 13.2 12.6 11.6
રેન્ક 1
73.85 40.65 0.7 1.9 5.4 13.2 12.6 11.6
રેન્ક 1
73.85 15.60 0.7 1.9 5.4 13.2 12.6 11.6
રેન્ક 1
73.85 15.62 0.7 1.9 5.4 13.2 12.6 11.6
રેન્ક 1
73.85 13.88 0.7 1.9 5.4 13.2 12.6 11.6
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,510.66 1,001.12 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,510.66 1,940.44 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,976.16 1,001.33 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,510.66 1,001.03 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.7
રેન્ક 1
0.06 1,949.64 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
3,986.67 1,001.84 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
3,986.67 1,949.31 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
3,986.67 1,220.23 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
0.00 1,668.41 0.5 1.7 3.5 -- -- --
રેન્ક 1
4.88 14.81 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,572.81 11.01 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,572.81 10.43 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
1,572.81 46.24 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
493.10 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1,572.81 26.17 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
0.00 14.92 0.5 1.6 3.3 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
4,178.81 10.43 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
4,178.81 46.41 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
4,178.81 26.35 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
4,178.81 11.02 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
734.10 1,001.15 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
734.10 1,001.90 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
734.10 1,649.00 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
734.10 1,004.00 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
734.10 1,002.64 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
5,927.73 1,001.06 0.5 1.6 3.4 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
5,927.73 1,656.79 0.5 1.6 3.4 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
5,927.73 1,001.80 0.5 1.6 3.4 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
5,927.73 1,032.64 0.5 1.6 3.4 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
5,927.73 1,001.58 0.5 1.6 3.4 6.9 7.5 7.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Sep 17
NAV
વળતર (%) * as on 20-11-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સમાચાર