મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
10,099.40 20.79 2.1 3.5 11.1 11.8 15.6 13.5
રેન્ક 1
10,099.40 36.53 2.1 3.5 11.1 11.8 15.6 13.5
રેન્ક 1
3,480.61 24.71 2.2 3.8 11.7 13.0 17.0 14.7
રેન્ક 1
3,480.61 38.06 2.2 3.8 11.7 13.0 17.0 14.7
રેન્ક 1
2,262.79 17.39 1.9 5.2 11.6 15.3 15.9 12.3
રેન્ક 1
2,262.79 55.89 1.9 5.2 11.6 15.3 15.9 12.3
રેન્ક 1
572.59 33.27 2.0 5.5 12.3 16.7 17.2 13.5
રેન્ક 1
572.59 58.41 2.0 5.5 12.3 16.7 17.2 13.5
રેન્ક 1
515.54 24.18 1.9 3.9 12.8 18.1 18.4 16.3
રેન્ક 1
8,040.18 31.76 1.9 3.9 12.8 18.1 18.4 16.3
રેન્ક 1
2,550.98 25.39 2.0 4.2 13.5 19.5 19.8 17.5
રેન્ક 1
2,550.98 33.22 2.0 4.2 13.5 19.5 19.8 17.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
79.76 136.53 4.8 7.6 17.3 28.3 27.4 18.8
રેન્ક 1
1,108.88 132.46 4.7 7.3 16.7 27.2 26.4 18.0
રેન્ક 1
123.85 80.59 4.4 6.8 16.8 24.5 25.3 22.0
રેન્ક 1
123.85 105.85 4.4 6.8 16.8 24.5 25.3 22.0
રેન્ક 1
876.14 44.75 4.3 6.5 16.2 23.3 24.1 20.8
રેન્ક 1
876.14 101.76 4.3 6.5 16.2 23.3 24.1 20.8
રેન્ક 1
64.29 28.08 2.4 5.4 14.8 17.1 21.1 20.1
રેન્ક 1
64.29 78.86 2.4 5.4 14.8 17.1 21.1 20.1
રેન્ક 1
506.14 24.76 2.3 5.1 14.1 15.7 19.8 18.9
રેન્ક 1
506.14 75.39 2.3 5.1 14.1 15.7 19.8 18.9
રેન્ક 1
1,044.14 22.57 1.7 2.6 14.0 18.8 27.4 20.0
રેન્ક 1
1,044.14 40.89 1.7 2.6 14.0 18.8 27.4 20.0
રેન્ક 1
89.15 23.25 1.8 2.8 14.4 19.5 28.3 20.8
રેન્ક 1
89.15 41.98 1.8 2.8 14.4 19.5 28.3 20.8
રેન્ક 1
36.11 26.52 2.3 8.6 17.3 28.1 24.2 25.6
રેન્ક 1
2,613.75 26.85 2.3 8.6 17.3 28.1 24.2 25.6
રેન્ક 1
4,029.32 25.64 2.2 8.4 16.7 26.9 23.1 24.4
રેન્ક 1
4,029.32 25.97 2.2 8.4 16.7 26.9 23.1 24.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
515.54 100.71 2.1 4.0 11.2 12.4 31.7 24.7
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,413.67 14.05 -- 0.4 5.0 10.1 11.1 11.6
રેન્ક 1
1,413.67 22.06 -- 0.4 5.0 10.1 11.1 11.6
રેન્ક 1
1,136.05 12.26 -0.1 0.6 4.6 10.1 10.7 10.8
રેન્ક 1
1,136.05 19.92 -0.1 0.6 4.6 10.1 10.7 10.8
રેન્ક 1
389.95 16.11 -- 0.8 5.0 10.9 11.5 11.6
રેન્ક 1
389.95 20.50 -- 0.8 5.0 10.9 11.5 11.6
રેન્ક 1
1,636.25 12.93 -0.1 0.2 4.6 9.4 10.4 10.9
રેન્ક 1
1,636.25 21.41 -0.1 0.2 4.6 9.4 10.4 10.9
રેન્ક 1
1,064.66 11.92 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
1,064.66 15.24 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
1,064.66 21.85 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
1,064.66 11.26 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
1,064.66 10.51 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
15.38 10.85 -0.2 0.6 5.9 10.0 11.5 12.1
રેન્ક 1
9.05 11.18 -0.2 0.6 5.9 10.0 11.5 12.1
રેન્ક 1
9.05 40.68 -0.2 0.6 5.9 10.0 11.5 12.1
રેન્ક 1
9.05 10.76 -0.2 0.6 5.9 10.0 11.5 12.1
રેન્ક 1
0.14 14.48 -0.1 0.8 6.2 10.6 12.2 12.7
રેન્ક 1
1.64 11.42 -0.1 0.6 -1.7 3.4 5.0 --
રેન્ક 1
0.15 11.50 -0.1 0.6 -1.6 3.5 6.3 --
રેન્ક 1
0.90 11.28 -0.1 0.6 0.9 3.2 -- --
રેન્ક 1
0.06 11.48 -- 0.8 -1.3 -- -- --
રેન્ક 1
0.56 11.63 -- 0.8 -1.2 4.3 5.6 --
રેન્ક 1
0.13 11.53 -- 0.8 1.3 4.1 8.7 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4,074.03 15.57 0.3 1.6 4.1 8.1 9.1 9.4
રેન્ક 1
3,546.75 15.64 0.3 1.6 4.1 8.1 9.1 9.4
રેન્ક 1
4,074.03 32.67 0.3 1.6 4.1 8.1 9.1 9.4
રેન્ક 1
223.62 10.46 0.3 1.8 4.5 8.2 9.4 9.4
રેન્ક 1
1,713.30 18.85 0.3 1.8 4.5 8.2 9.4 9.4
રેન્ક 1
125.13 10.13 0.4 1.5 3.4 7.0 7.3 7.1
રેન્ક 1
125.13 21.17 0.4 1.5 3.4 7.0 7.3 7.1
રેન્ક 1
125.13 10.13 0.4 1.5 3.4 7.0 7.3 7.1
રેન્ક 1
125.13 10.10 0.4 1.5 3.4 7.0 7.3 7.1
રેન્ક 1
438.08 10.24 0.5 1.7 3.7 7.6 8.1 7.8
રેન્ક 1
438.08 21.89 0.5 1.7 3.7 7.6 8.1 7.8
રેન્ક 1
438.08 10.25 0.5 1.7 3.7 7.6 8.1 7.8
રેન્ક 1
438.08 10.10 0.5 1.7 3.7 7.6 8.1 7.8
રેન્ક 1
44.12 15.99 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,324.20 13.00 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
595.15 12.30 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
374.29 12.80 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
595.15 18.73 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
595.15 10.22 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
595.15 11.02 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
1.29 14.02 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
44.12 10.22 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
44.12 10.66 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
1,230.66 11.78 0.3 1.5 3.9 8.6 9.6 9.3
રેન્ક 1
1,230.66 13.87 0.3 1.5 3.9 8.6 9.6 9.3
રેન્ક 1
254.87 10.94 0.3 1.5 3.9 8.5 9.6 9.2
રેન્ક 1
254.87 13.82 0.3 1.5 3.9 8.5 9.6 9.2
રેન્ક 1
1,818.44 11.67 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1,818.44 28.63 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1,818.44 10.19 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1,818.44 10.71 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1,662.54 11.96 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,662.54 10.40 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,662.54 10.12 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,662.54 29.58 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,662.54 10.43 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,662.54 10.82 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,818.44 10.14 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1,818.44 10.16 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
1.17 12.82 0.3 1.8 4.5 8.2 9.4 --
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
873.41 13.20 0.2 1.5 4.1 8.3 9.2 9.6
રેન્ક 1
1,818.44 13.07 0.1 1.3 3.7 7.6 8.5 8.9
રેન્ક 1
4,074.03 17.32 0.3 1.6 4.1 8.1 9.1 9.4
રેન્ક 1
1,230.66 10.76 0.3 1.5 3.9 8.6 9.6 9.3
રેન્ક 1
0.00 11.96 0.3 1.5 3.9 8.6 6.7 --
રેન્ક 1
1,230.66 11.71 0.3 1.5 3.9 8.6 9.6 9.3
રેન્ક 1
254.87 10.73 0.3 1.5 3.9 8.5 9.6 9.2
રેન્ક 1
0.00 10.65 0.3 1.5 0.9 5.5 -- --
રેન્ક 1
254.87 11.70 0.3 1.5 3.9 8.5 9.6 9.2
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
2,720.35 1,006.62 0.4 1.6 3.5 7.2 7.8 8.2
રેન્ક 1
2,720.35 1,029.51 0.4 1.6 3.5 7.2 7.8 8.2
રેન્ક 1
2,720.35 2,168.68 0.4 1.6 3.5 7.2 7.8 8.2
રેન્ક 1
2,720.35 1,082.51 0.4 1.6 3.5 7.2 7.8 8.2
રેન્ક 1
2,720.35 1,010.94 0.4 1.6 3.5 7.2 7.8 8.2
રેન્ક 1
1,333.82 1,004.23 0.5 1.7 3.5 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,333.82 1,078.35 0.5 1.7 3.5 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,333.82 2,307.85 0.5 1.7 3.5 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,333.82 1,046.95 0.5 1.7 3.5 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
1,333.82 1,004.17 0.5 1.7 3.5 7.2 7.8 8.1
રેન્ક 1
595.15 18.81 0.5 1.8 3.8 7.7 8.2 8.3
રેન્ક 1
44.12 18.63 0.5 1.7 3.7 7.5 7.9 8.1
રેન્ક 1
0.64 1,937.10 0.5 1.7 3.7 7.7 8.3 8.6
રેન્ક 1
0.03 1,947.36 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
4,643.56 1,003.27 0.5 1.7 3.7 7.7 8.3 8.6
રેન્ક 1
4,643.56 2,317.69 0.5 1.7 3.7 7.7 8.3 8.6
રેન્ક 1
4,643.56 1,030.13 0.5 1.7 3.7 7.7 8.3 8.6
રેન્ક 1
4,643.56 1,004.88 0.5 1.7 3.7 7.7 8.3 8.6
રેન્ક 1
4.26 1,137.58 0.5 0.3 -- 1.2 3.8 3.9
રેન્ક 1
7,561.48 1,028.59 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
7,561.48 1,013.17 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
7,561.48 1,002.35 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
7,561.48 2,333.85 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
7,561.48 1,251.25 0.5 1.7 3.8 7.9 8.5 8.7
રેન્ક 1
0.23 1,053.46 0.5 1.7 2.2 -- -0.1 --
રેન્ક 1
0.63 1,064.46 0.5 1.7 -0.2 0.8 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
1,836.43 38.62 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
1,836.43 15.63 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
0.51 29.07 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
1,836.43 40.21 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
1,836.43 21.42 0.9 2.8 8.9 11.8 14.5 13.8
રેન્ક 1
0.01 16.14 0.7 1.1 7.0 10.8 11.8 11.6
રેન્ક 1
1,278.13 38.64 0.7 1.1 7.0 10.8 11.8 11.6
રેન્ક 1
1,278.13 13.01 0.7 1.1 7.0 10.8 11.8 11.6
રેન્ક 1
1,278.13 14.20 0.7 1.1 7.0 10.8 11.8 11.6
રેન્ક 1
1,278.13 11.68 0.7 1.1 7.0 10.8 11.8 11.6
રેન્ક 1
0.01 40.05 0.8 1.3 7.5 11.8 12.7 12.4
રેન્ક 1
46.23 40.06 0.8 1.3 7.5 11.8 12.7 12.4
રેન્ક 1
46.23 16.02 0.8 1.3 7.5 11.8 12.7 12.4
રેન્ક 1
46.23 15.40 0.8 1.3 7.5 11.8 12.7 12.4
રેન્ક 1
46.23 13.68 0.8 1.3 7.5 11.8 12.7 12.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4.83 14.66 0.5 1.7 3.4 6.9 7.4 7.8
રેન્ક 1
1,598.55 11.01 0.1 -- -- -- 2.2 3.2
રેન્ક 1
1,598.55 10.43 -- -- -- -- 2.1 3.2
રેન્ક 1
1,598.55 45.79 0.5 1.7 3.4 6.9 7.4 7.8
રેન્ક 1
493.10 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1,598.55 25.92 0.5 1.7 3.4 6.9 7.4 7.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.5 1.7 3.4 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
0.00 14.77 0.5 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
3,848.94 10.43 -- -- -- -- 2.1 3.2
રેન્ક 1
3,848.94 45.96 0.5 1.7 3.4 7.0 7.5 7.9
રેન્ક 1
3,848.94 26.10 0.5 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
3,848.94 11.02 0.1 -- -- -- 2.2 3.2
રેન્ક 1
620.63 1,001.15 -- -- -- -- 2.4 3.8
રેન્ક 1
620.63 1,002.62 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
620.63 1,632.98 0.5 1.7 3.3 6.9 7.5 7.9
રેન્ક 1
620.63 1,004.87 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
620.63 1,002.66 0.1 -- -- -- 3.7 --
રેન્ક 1
6,358.73 1,001.06 -- -- -- -- 2.4 3.9
રેન્ક 1
6,358.73 1,640.44 0.5 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
6,358.73 1,002.53 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
6,358.73 1,033.54 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
6,358.73 1,001.60 0.1 -- -- -- -1.1 --
રેન્ક 1
5,119.57 3,394.66 0.5 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
5,119.57 1,001.07 0.1 -- -- -- 3.7 4.7
રેન્ક 1
7,768.52 1,222.81 -- -- -- -- 2.7 3.5
રેન્ક 1
7,768.52 3,402.54 0.5 1.7 3.3 6.8 7.3 7.8
રેન્ક 1
7,768.52 1,006.17 0.1 -- -- -- 3.7 4.8
રેન્ક 1
5,119.57 1,222.81 -- -- -- -- 2.7 3.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Jun 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-09-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સમાચાર