મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
0.29 32.92 -3.4 -3.2 2.3 16.3 23.0 9.6
રેન્ક 1
48.79 20.20 -4.1 -5.5 -2.5 7.3 26.3 10.3
રેન્ક 1
713.22 32.92 -3.4 -3.2 2.3 16.3 23.0 9.6
રેન્ક 1
2.03 31.46 -3.4 -3.5 1.7 15.1 21.6 8.5
રેન્ક 1
5,142.56 16.01 -4.4 -6.3 -4.2 4.1 26.6 9.7
રેન્ક 1
5,142.56 31.46 -3.4 -3.5 1.7 15.1 21.6 8.5
રેન્ક 1
29.91 92.06 -6.2 -9.7 -3.4 11.5 18.1 6.1
રેન્ક 1
3,356.06 42.21 -6.2 -18.5 -12.8 0.6 23.4 6.7
રેન્ક 1
3,356.06 546.63 -6.2 -9.7 -3.4 11.5 18.1 6.1
રેન્ક 1
21.13 20.16 -1.4 -4.2 -7.3 3.7 21.3 9.6
રેન્ક 1
21.13 30.03 -0.5 -1.4 -1.0 15.4 20.4 9.7
રેન્ક 1
755.17 13.64 -1.0 -3.7 -10.6 13.1 34.6 11.8
રેન્ક 1
755.17 38.45 -1.0 -3.7 2.5 29.7 27.2 10.6
રેન્ક 1
98.07 19.27 -0.8 -3.2 3.6 31.9 30.3 12.0
રેન્ક 1
98.07 41.02 -0.8 -3.2 3.6 32.0 29.3 12.5
રેન્ક 1
561.47 22.71 -2.2 -3.3 -8.0 4.7 32.4 16.0
રેન્ક 1
11,726.23 31.85 -2.2 -3.3 -1.8 11.8 22.3 11.1
રેન્ક 1
3,861.69 24.06 -2.1 -3.0 -7.2 6.2 33.6 17.3
રેન્ક 1
3,861.69 33.50 -2.1 -3.0 -1.2 13.1 23.7 12.3
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,978.59 135.10 -1.8 -1.0 -0.1 18.0 31.5 14.3
રેન્ક 1
197.37 83.55 -2.6 -4.1 1.7 21.0 31.5 16.4
રેન્ક 1
197.37 109.74 -2.6 -4.1 1.7 21.0 31.5 16.4
રેન્ક 1
1,258.58 40.46 -2.7 -16.1 -11.3 -18.4 58.4 25.5
રેન્ક 1
1,258.58 104.78 -2.7 -4.5 1.0 19.5 30.1 15.2
રેન્ક 1
367.05 34.98 -2.8 -15.3 -10.0 -17.8 51.6 22.6
રેન્ક 1
539.28 141.47 -2.8 -3.8 2.2 21.0 28.1 13.9
રેન્ક 1
17.10 43.86 -2.7 -7.0 -1.0 -3.1 48.8 23.0
રેન્ક 1
17.10 146.45 -2.7 -3.6 2.7 22.0 29.1 14.7
રેન્ક 1
1,354.49 29.33 -2.0 2.6 17.6 37.6 38.2 20.2
રેન્ક 1
1,354.49 44.92 -2.0 2.6 17.6 37.6 36.1 20.1
રેન્ક 1
311.53 31.33 -1.9 2.9 18.3 39.3 39.9 21.8
રેન્ક 1
311.53 47.32 -1.9 2.9 18.4 39.3 37.8 21.6
રેન્ક 1
42.18 31.78 -2.5 -1.0 7.3 12.5 31.0 16.9
રેન્ક 1
42.18 48.54 -2.5 -1.0 7.3 23.6 28.3 14.3
રેન્ક 1
1,797.26 21.81 -4.4 -6.7 -5.4 4.5 28.4 17.5
રેન્ક 1
1,797.26 41.30 -2.2 -4.5 -1.1 14.3 28.5 17.7
રેન્ક 1
136.08 22.59 -4.2 -6.4 -4.9 5.6 29.5 18.4
રેન્ક 1
136.08 42.57 -2.1 -4.3 -0.7 15.2 29.5 18.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
561.47 103.36 -2.3 -1.1 1.4 12.6 36.9 16.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
621.03 10.60 0.6 -0.2 -1.0 0.5 6.6 6.2
રેન્ક 1
621.03 20.20 0.6 -0.2 -0.4 6.3 9.1 8.6
રેન્ક 1
621.03 10.10 0.6 -0.2 -0.4 -3.7 6.4 6.4
રેન્ક 1
621.03 10.39 0.6 -0.2 -0.5 1.3 6.1 6.4
રેન્ક 1
621.03 10.36 0.6 -0.2 -1.7 0.6 4.9 5.0
રેન્ક 1
0.00 20.01 0.6 -0.2 -0.4 6.3 9.1 8.6
રેન્ક 1
1,525.07 10.97 0.9 0.9 -8.2 -1.6 9.3 8.3
રેન્ક 1
1,525.07 15.38 0.9 0.9 0.6 7.8 11.4 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 22.03 0.9 0.9 0.6 7.8 11.4 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 11.33 0.9 0.9 0.4 2.8 9.1 7.8
રેન્ક 1
1,525.07 10.60 0.9 0.9 0.6 2.9 9.8 8.1
રેન્ક 1
15.38 10.85 0.5 0.4 -- 7.2 10.6 8.7
રેન્ક 1
8.91 11.23 0.8 0.8 0.2 2.8 8.5 7.2
રેન્ક 1
8.91 40.91 0.8 0.8 0.3 7.2 10.6 8.8
રેન્ક 1
8.91 10.81 0.8 0.7 0.2 4.5 9.0 7.4
રેન્ક 1
621.03 10.50 0.6 -0.2 -7.9 -1.8 7.1 --
રેન્ક 1
0.14 14.60 0.9 0.9 0.6 7.8 11.4 9.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
466.86 10.24 0.2 0.3 0.2 0.1 3.0 3.2
રેન્ક 1
3,063.66 19.11 0.7 1.5 2.5 6.7 7.9 8.0
રેન્ક 1
7,161.57 10.30 0.2 0.3 0.2 0.1 6.1 5.4
રેન્ક 1
7,161.57 19.26 0.7 1.5 2.6 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
290.84 11.41 0.7 1.4 2.3 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
3,001.15 16.93 0.7 1.5 2.4 6.8 7.9 8.0
રેન્ક 1
3,001.15 11.08 0.2 -0.2 -0.8 0.2 6.3 6.4
રેન્ક 1
3,001.15 11.21 0.7 -0.3 -1.0 -0.4 6.2 6.4
રેન્ક 1
310.17 11.07 -0.1 -0.5 -1.0 -- 7.3 7.5
રેન્ક 1
310.17 18.90 0.5 1.5 2.9 7.9 9.2 9.2
રેન્ક 1
1.17 1,226.72 0.6 1.5 2.8 7.1 8.4 8.3
રેન્ક 1
3.86 1,001.10 0.6 1.5 2.8 7.1 8.4 8.3
રેન્ક 1
743.47 2,319.20 0.7 1.6 2.9 7.1 8.4 8.3
રેન્ક 1
743.47 1,101.63 0.1 0.2 0.1 -- 3.6 3.9
રેન્ક 1
1.17 1,042.42 0.6 1.5 2.8 7.1 8.4 8.3
રેન્ક 1
5.32 997.15 0.6 1.5 2.8 7.1 8.4 8.3
રેન્ક 1
14.83 1,213.05 0.6 1.5 2.7 6.9 8.1 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,052.80 0.6 1.5 2.7 6.9 8.1 8.0
રેન્ક 1
344.18 2,274.11 0.7 1.5 2.7 6.9 8.1 8.0
રેન્ક 1
344.18 1,048.09 0.1 0.2 0.1 -- 2.6 2.3
રેન્ક 1
286.08 1,066.68 0.6 1.5 2.7 6.9 8.1 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,202.99 0.6 1.5 2.7 6.9 8.1 8.0
રેન્ક 1
67.96 105.75 0.4 -0.4 -1.7 -0.7 5.1 4.8
રેન્ક 1
2,123.74 149.21 0.7 1.0 1.6 6.8 8.6 8.4
રેન્ક 1
2,123.74 220.32 0.7 1.0 1.6 6.8 8.6 8.4
રેન્ક 1
2,123.74 102.80 -0.8 -2.1 -3.6 -1.0 4.4 3.5
રેન્ક 1
189.59 10.91 0.6 -0.2 -0.3 0.1 3.2 4.1
રેન્ક 1
189.59 14.17 0.6 1.2 2.5 6.7 8.7 8.7
રેન્ક 1
1,014.52 10.04 0.3 0.5 0.8 6.5 9.0 8.5
રેન્ક 1
933.86 22.14 0.4 0.6 1.0 6.4 9.0 8.5
રેન્ક 1
1,014.52 10.53 0.3 0.5 0.8 6.5 9.0 8.5
રેન્ક 1
344.06 10.14 0.3 0.6 1.1 7.1 9.6 9.2
રેન્ક 1
416.20 22.86 0.5 0.8 1.2 7.0 9.6 9.2
રેન્ક 1
416.20 10.68 0.5 0.3 -1.1 0.7 5.7 6.2
રેન્ક 1
344.06 12.87 0.3 0.6 1.1 7.1 9.6 9.2
રેન્ક 1
933.86 10.88 0.4 0.3 -1.1 0.6 6.0 6.1
રેન્ક 1
239.93 12.85 0.7 1.5 2.5 6.7 7.9 8.0
રેન્ક 1
7,161.57 12.87 0.7 1.5 2.6 6.8 8.0 --
રેન્ક 1
15.98 22.48 0.3 0.3 0.1 -- -- --
રેન્ક 1
0.09 11.45 0.5 1.5 2.9 -- -- --
રેન્ક 1
254.19 12.15 0.7 1.5 2.4 6.8 7.9 --
રેન્ક 1
189.59 11.00 0.6 1.2 2.5 6.7 -- --
રેન્ક 1
0.01 10.92 0.6 1.2 2.5 3.7 -- --
રેન્ક 1
189.59 11.99 0.6 1.2 2.5 6.7 8.7 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
921.64 10.93 0.2 0.3 0.5 1.1 4.8 5.4
રેન્ક 1
0.00 10.08 0.6 1.6 3.0 6.7 7.5 7.8
રેન્ક 1
921.64 10.26 -- -- -- -- 3.9 4.5
રેન્ક 1
921.64 28.26 0.7 1.6 3.1 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.6 3.0 6.7 7.5 7.8
રેન્ક 1
921.64 12.77 0.2 0.2 0.2 0.2 4.0 4.9
રેન્ક 1
1,232.37 10.44 -- -- -- -- 5.1 5.5
રેન્ક 1
1,232.37 28.72 0.7 1.7 3.3 7.2 7.9 8.2
રેન્ક 1
2,299.62 10.73 0.7 1.6 3.2 7.1 7.9 8.2
રેન્ક 1
1,232.37 12.91 0.3 0.3 0.4 0.6 6.0 6.5
રેન્ક 1
1,232.37 11.09 0.2 0.4 0.5 1.1 6.1 6.4
રેન્ક 1
2,746.96 1,008.00 0.6 1.5 3.0 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
2,746.96 1,029.25 0.6 1.5 3.0 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
2,746.96 2,231.38 0.6 1.5 3.0 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
2,746.96 1,079.15 0.6 1.5 3.0 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
2,746.96 1,011.62 0.6 1.5 3.0 6.6 7.4 7.7
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.23 -- -- -- -- 2.3 2.4
રેન્ક 1
1,461.75 1,080.29 0.7 0.3 0.3 0.7 5.5 6.3
રેન્ક 1
1,461.75 2,381.45 0.7 1.7 3.3 7.0 7.5 7.8
રેન્ક 1
1,461.75 1,049.44 0.1 0.3 0.3 0.6 4.9 5.6
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.75 0.1 0.1 0.1 0.1 4.8 5.1
રેન્ક 1
6,041.07 100.21 -- -0.1 -0.2 -0.2 4.7 5.0
રેન્ક 1
6,041.07 214.45 0.7 1.7 3.0 7.4 8.5 8.6
રેન્ક 1
6,041.07 100.45 0.1 0.2 -- 0.3 5.8 6.1
રેન્ક 1
162.00 105.88 0.6 1.5 2.8 7.0 8.2 8.3
રેન્ક 1
162.00 100.05 0.6 1.5 2.8 7.0 8.2 8.3
રેન્ક 1
41.18 306.50 0.7 1.6 2.9 7.1 8.2 8.3
રેન્ક 1
41.18 100.45 0.1 0.2 -- 0.3 5.7 6.0
રેન્ક 1
0.66 1,995.46 0.6 1.6 3.1 6.9 7.9 8.1
રેન્ક 1
4,398.35 1,002.32 -- -- -0.1 -- 1.1 2.7
રેન્ક 1
4,398.35 2,387.51 0.6 1.6 3.1 6.9 7.9 8.1
રેન્ક 1
4,398.35 1,027.42 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.6 2.5
રેન્ક 1
4,398.35 1,004.87 0.1 0.1 -- 0.1 1.2 2.8
રેન્ક 1
2.37 1,141.19 0.6 0.3 0.4 0.5 2.3 3.5
રેન્ક 1
2,257.37 1,004.35 -- -- -- -- 1.1 3.1
રેન્ક 1
2,257.37 1,723.45 0.7 1.7 3.3 7.4 8.3 8.6
રેન્ક 1
0.32 1,006.24 0.1 0.2 0.2 0.2 1.2 3.1
રેન્ક 1
2,257.37 1,003.31 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 3.1
રેન્ક 1
3.77 1,002.65 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.9
રેન્ક 1
234.29 15.42 0.7 1.6 3.1 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
406.53 15.67 0.7 1.7 3.3 7.2 7.9 8.2
રેન્ક 1
0.33 1,085.20 0.6 1.6 3.1 5.4 -0.5 2.2
રેન્ક 1
0.14 1,065.65 0.6 1.6 0.2 -- 4.4 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 -0.2 -2.0 -2.2 7.9 14.1 9.3
રેન્ક 1
2,460.97 38.03 -0.1 -2.3 -2.5 7.3 13.9 9.2
રેન્ક 1
2,460.97 14.92 -0.4 -3.7 -5.5 0.4 11.0 6.6
રેન્ક 1
0.51 29.07 -0.2 -2.0 -2.2 7.9 14.1 9.3
રેન્ક 1
2,460.97 39.84 -- -1.9 -1.8 8.6 15.4 10.5
રેન્ક 1
2,460.97 21.23 -- -1.9 -1.8 8.6 14.4 9.6
રેન્ક 1
4.37 11.37 0.4 1.0 3.6 11.5 -- --
રેન્ક 1
4.37 21.52 0.4 1.0 3.6 11.5 12.1 9.7
રેન્ક 1
4.37 10.39 -0.5 -1.8 -2.2 -0.4 4.1 3.4
રેન્ક 1
4.37 11.78 0.4 -0.7 0.1 4.0 8.5 6.3
રેન્ક 1
134.98 10.92 0.4 -1.0 -0.1 3.3 7.2 5.0
રેન્ક 1
134.98 21.04 0.4 0.9 3.2 10.8 11.4 9.1
રેન્ક 1
134.98 12.42 -0.4 -1.5 -1.6 0.7 4.6 3.8
રેન્ક 1
134.98 11.60 0.4 -0.8 -0.3 3.3 7.9 5.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
0.99 10.01 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
34.71 39.11 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1.41 12.41 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
13,554.42 1,000.81 -- -- -- -- 3.2 3.3
રેન્ક 1
13,554.42 2,476.72 0.6 1.7 3.3 6.8 7.1 7.5
રેન્ક 1
13,554.42 1,001.15 -- -- -- -- 5.0 5.3
રેન્ક 1
4,062.38 1,000.81 -- -- -- -- 2.2 2.6
રેન્ક 1
4,062.38 2,465.53 0.5 1.7 3.3 6.7 7.0 7.4
રેન્ક 1
4,062.38 1,001.14 -- -- -- -- 3.7 4.5
રેન્ક 1
0.11 1,533.70 0.5 1.7 3.3 6.7 7.1 7.5
રેન્ક 1
4,124.46 1,000.51 -- -- -- -- 0.9 2.7
રેન્ક 1
4,124.46 2,608.24 0.5 1.7 3.3 6.7 7.1 7.5
રેન્ક 1
4,124.46 1,005.42 -- -- -- -- 1.2 2.8
રેન્ક 1
4,124.46 1,019.02 0.5 0.1 -- -- 3.4 3.3
રેન્ક 1
4,124.46 1,000.72 -- -- -- -0.1 0.9 2.7
રેન્ક 1
1,147.09 1,018.98 0.5 0.1 -- -- 3.3 4.3
રેન્ક 1
0.01 1,526.73 0.5 1.6 3.2 6.6 7.0 7.4
રેન્ક 1
1,147.09 1,000.51 -- -- -- -- 0.9 2.6
રેન્ક 1
1,147.09 2,596.17 0.5 1.6 3.2 6.6 7.0 7.4
રેન્ક 1
1,147.09 1,000.75 -- -- -- -0.1 0.8 2.7
રેન્ક 1
1,147.09 1,005.35 -- -- -- -- 1.2 2.8
રેન્ક 1
503.24 1,001.15 -- -- -- -- 1.0 2.7
રેન્ક 1
503.24 1,001.31 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
503.24 1,684.38 0.5 1.7 3.3 6.7 7.2 7.5
રેન્ક 1
503.24 1,003.98 -- 0.1 0.1 -- 1.6 --
રેન્ક 1
503.24 1,002.57 -- -- -- 0.1 2.3 3.6
રેન્ક 1
6,066.09 1,001.06 -- -- -- -- 1.0 2.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,692.87 0.6 1.7 3.3 6.9 7.3 7.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,001.20 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
6,066.09 1,032.61 -- 0.1 0.1 -- 0.7 --
રેન્ક 1
6,066.09 1,001.51 -- -- -- 0.1 0.1 -0.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Feb 18
NAV
વળતર (%) * as on 16-03-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા