મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
8,582.51 20.62 3.5 6.0 16.5 16.1 11.3 16.0
રેન્ક 1
8,582.51 36.23 3.5 6.0 16.5 16.1 11.3 16.0
રેન્ક 1
2,813.95 24.46 3.6 6.3 17.2 17.4 12.6 17.2
રેન્ક 1
2,813.95 37.67 3.6 6.3 17.2 17.4 12.6 17.2
રેન્ક 1
1,546.32 18.81 4.7 5.7 14.5 21.2 14.3 12.1
રેન્ક 1
1,546.32 309.35 4.7 5.7 14.5 21.2 14.3 12.1
રેન્ક 1
234.28 24.41 4.8 6.0 15.2 22.7 15.5 13.2
રેન્ક 1
234.28 321.81 4.8 6.0 15.2 22.7 15.5 13.2
રેન્ક 1
608.04 23.93 3.6 5.8 19.5 24.4 15.2 19.7
રેન્ક 1
6,335.80 31.43 3.6 5.8 19.5 24.4 15.2 19.7
રેન્ક 1
1,910.64 25.08 3.7 6.1 20.1 25.8 16.5 20.9
રેન્ક 1
1,910.64 32.82 3.7 6.1 20.1 25.8 16.5 20.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
4,258.41 61.82 0.8 3.0 17.9 27.0 21.5 29.8
રેન્ક 1
4,258.41 37.54 0.8 3.0 17.9 27.0 21.5 29.8
રેન્ક 1
708.37 38.68 0.9 3.1 18.2 27.7 22.3 30.7
રેન્ક 1
708.37 63.71 0.9 3.1 18.2 27.7 22.3 30.7
રેન્ક 1
422.72 27.17 4.7 3.7 26.0 33.3 23.7 25.7
રેન્ક 1
422.72 38.42 4.7 3.7 26.0 33.3 23.7 25.7
રેન્ક 1
61.04 38.71 4.8 4.0 26.6 34.6 24.9 26.8
રેન્ક 1
61.04 39.95 4.8 4.0 26.6 34.6 24.9 26.8
રેન્ક 1
419.57 44.80 3.6 7.3 25.1 36.0 23.5 29.7
રેન્ક 1
419.57 49.13 3.6 7.3 25.1 36.0 23.5 29.7
રેન્ક 1
2,785.30 30.73 3.6 7.1 24.6 35.0 22.5 28.6
રેન્ક 1
2,785.30 47.06 3.6 7.1 24.6 35.0 22.5 28.6
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
38.08 130.86 4.2 3.6 19.7 33.6 19.5 20.4
રેન્ક 1
781.10 127.16 4.1 3.3 19.2 32.5 18.6 19.5
રેન્ક 1
81.66 77.74 4.2 4.6 21.9 30.9 18.8 25.6
રેન્ક 1
81.66 102.10 4.2 4.6 21.9 30.9 18.8 25.6
રેન્ક 1
695.81 43.23 4.1 4.4 21.3 29.6 17.7 24.5
રેન્ક 1
695.81 98.32 4.1 4.4 21.3 29.6 17.7 24.5
રેન્ક 1
3,391.00 109.53 4.0 6.9 16.0 27.4 16.6 17.2
રેન્ક 1
3,391.00 677.35 4.0 6.9 16.0 27.4 16.6 17.2
રેન્ક 1
55.02 27.42 3.9 6.9 20.6 24.6 16.4 22.7
રેન્ક 1
55.02 77.00 3.9 6.9 20.6 24.6 16.4 22.7
રેન્ક 1
449.36 24.22 3.7 6.5 19.9 23.1 15.1 21.5
રેન્ક 1
449.36 73.75 3.7 6.5 19.9 23.1 15.1 21.5
રેન્ક 1
652.55 136.18 4.1 7.2 16.7 28.7 17.7 18.3
રેન્ક 1
652.55 704.39 4.1 7.2 16.7 28.7 17.7 18.3
રેન્ક 1
679.92 23.03 3.3 7.4 19.6 28.1 23.2 23.9
રેન્ક 1
679.92 40.78 3.3 7.4 19.6 28.1 23.2 23.9
રેન્ક 1
62.78 23.68 3.4 7.6 20.0 29.1 24.0 24.6
રેન્ક 1
62.78 41.81 3.4 7.6 20.0 29.1 24.0 24.6
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
608.04 1,005.71 4.4 8.8 17.3 16.7 9.4 9.8
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,053.11 19.93 0.7 3.8 4.4 13.3 12.0 11.3
રેન્ક 1
1,053.11 12.27 0.7 3.8 4.4 13.3 12.0 11.3
રેન્ક 1
1,115.08 14.70 0.7 3.9 4.1 12.6 11.2 11.0
રેન્ક 1
1,115.08 51.89 0.7 3.9 4.1 12.6 11.2 11.0
રેન્ક 1
347.18 16.09 0.7 4.0 4.8 14.2 12.8 12.0
રેન્ક 1
347.18 20.48 0.7 4.0 4.8 14.2 12.8 12.0
રેન્ક 1
747.60 17.33 0.7 4.1 4.5 13.6 12.1 12.0
રેન્ક 1
747.60 54.16 0.7 4.1 4.5 13.6 12.1 12.0
રેન્ક 1
975.46 11.91 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 13.2
રેન્ક 1
975.46 15.23 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 13.2
રેન્ક 1
975.46 21.83 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 13.2
રેન્ક 1
975.46 11.76 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 13.2
રેન્ક 1
975.46 10.61 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 13.2
રેન્ક 1
15.38 10.85 0.7 4.9 4.7 13.4 12.9 12.7
રેન્ક 1
12.18 11.65 0.7 4.9 4.7 13.4 12.9 12.7
રેન્ક 1
12.18 40.69 0.7 4.9 4.7 13.4 12.9 12.7
રેન્ક 1
12.18 10.83 0.7 4.9 4.7 13.4 12.9 12.7
રેન્ક 1
2,027.53 11.53 0.6 3.6 5.0 13.1 12.0 12.2
રેન્ક 1
2,027.53 21.70 0.6 3.6 5.0 13.1 12.0 12.2
રેન્ક 1
2,027.53 10.98 0.6 3.6 5.0 13.1 12.0 12.2
રેન્ક 1
2,027.53 12.70 0.6 3.6 5.0 13.1 12.0 12.2
રેન્ક 1
2,027.53 12.88 0.6 3.6 5.0 13.1 12.0 12.2
રેન્ક 1
270.42 14.21 0.7 3.7 4.0 12.8 11.3 11.1
રેન્ક 1
270.42 19.64 0.7 3.7 4.0 12.8 11.3 11.1
રેન્ક 1
0.13 14.46 0.7 5.0 5.0 14.1 13.7 --
રેન્ક 1
2,596.66 14.02 0.6 3.4 4.5 12.1 11.0 11.2
રેન્ક 1
0.47 11.35 0.7 3.9 -2.2 5.8 6.2 --
રેન્ક 1
1,115.08 11.35 0.7 3.9 4.1 12.6 11.2 11.0
રેન્ક 1
0.03 11.17 0.7 3.9 0.3 5.6 -- --
રેન્ક 1
0.01 11.47 0.7 4.1 -1.7 6.8 -- --
રેન્ક 1
747.60 11.78 0.7 4.1 4.5 13.6 12.1 12.0
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
1.20 11.42 0.7 3.8 -1.9 6.5 6.3 --
રેન્ક 1
0.07 11.50 0.7 3.8 -1.9 6.5 -- --
રેન્ક 1
0.61 11.28 0.7 3.8 0.6 6.3 -- --
રેન્ક 1
0.02 11.47 0.7 4.0 -1.5 -- -- --
રેન્ક 1
0.58 11.62 0.7 4.0 -1.4 7.4 6.8 --
રેન્ક 1
0.08 11.52 0.7 4.0 1.1 7.3 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
131.95 10.14 0.6 1.8 3.3 7.5 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 20.98 0.6 1.8 3.3 7.5 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.15 0.6 1.8 3.3 7.5 7.4 7.1
રેન્ક 1
131.95 10.11 0.6 1.8 3.3 7.5 7.4 7.1
રેન્ક 1
600.80 10.25 0.6 1.9 3.6 8.2 8.1 7.8
રેન્ક 1
600.80 21.66 0.6 1.9 3.6 8.2 8.1 7.8
રેન્ક 1
17.43 10.25 0.6 1.9 3.6 8.2 8.1 7.8
રેન્ક 1
600.80 10.11 0.6 1.9 3.6 8.2 8.1 7.8
રેન્ક 1
0.02 15.83 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
1,324.20 13.00 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
556.05 12.17 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
368.02 12.67 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 -4.5
રેન્ક 1
556.05 18.54 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
556.05 10.22 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
556.05 11.02 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
1.27 13.89 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
0.02 10.22 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
0.02 10.69 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
1,640.64 11.68 0.7 2.3 3.5 9.7 9.9 9.6
રેન્ક 1
1,640.64 13.76 0.7 2.3 3.5 9.7 9.9 9.6
રેન્ક 1
169.84 10.85 0.7 2.3 3.5 9.6 9.8 9.4
રેન્ક 1
169.84 13.71 0.7 2.3 3.5 9.6 9.8 9.4
રેન્ક 1
2,086.34 11.76 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 28.45 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 10.80 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
1,846.20 12.04 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.42 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.19 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 29.36 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.51 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
1,846.20 10.91 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 9.8
રેન્ક 1
2,086.34 10.21 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
2,086.34 10.24 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
857.40 13.10 0.8 2.5 4.0 9.6 9.5 --
રેન્ક 1
2,086.34 12.99 0.7 2.4 3.6 8.9 8.9 9.1
રેન્ક 1
1,640.64 10.67 0.7 2.3 3.5 9.7 9.9 9.6
રેન્ક 1
0.00 11.86 0.7 2.3 3.5 9.7 6.9 --
રેન્ક 1
1,640.64 11.61 0.7 2.3 3.5 9.7 9.9 9.6
રેન્ક 1
169.84 10.65 0.7 2.3 3.5 9.6 9.8 9.4
રેન્ક 1
0.00 10.56 0.7 2.3 0.6 -- -- --
રેન્ક 1
169.84 11.60 0.7 2.3 3.5 9.6 9.8 9.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
556.05 18.62 0.7 2.0 3.7 8.0 8.3 8.5
રેન્ક 1
49.52 18.45 0.7 2.0 3.6 7.8 8.0 8.3
રેન્ક 1
714.39 13.33 0.9 2.6 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
714.39 10.10 0.9 2.6 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
714.39 26.43 0.9 2.6 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
714.39 11.04 0.9 2.6 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
714.39 11.13 0.9 2.6 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
401.34 10.10 0.9 2.7 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
401.34 26.52 0.9 2.7 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
401.34 11.04 0.9 2.7 4.4 8.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 15.02 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 11.20 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 11.35 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 10.14 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 26.41 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 10.25 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 10.76 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
1,100.24 10.30 0.9 2.1 3.8 8.6 8.7 8.9
રેન્ક 1
362.47 10.14 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
101.07 1,003.52 0.7 1.9 3.7 8.2 8.3 8.7
રેન્ક 1
0.00 1,001.45 0.7 1.9 3.7 8.2 8.3 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,615.08 0.7 1.9 3.7 8.2 8.3 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,007.62 0.7 1.9 3.7 8.2 8.3 8.7
રેન્ક 1
101.07 1,002.57 0.7 1.9 3.7 8.2 8.3 8.7
રેન્ક 1
1,981.22 1,004.35 0.7 2.0 3.9 8.7 8.9 9.2
રેન્ક 1
1,981.22 1,651.50 0.7 2.0 3.9 8.7 8.9 9.2
રેન્ક 1
0.17 1,007.84 -- -- -- -- 3.3 4.9
રેન્ક 1
1,981.22 1,001.84 0.7 2.0 3.9 8.7 8.9 9.2
રેન્ક 1
1.62 1,004.77 0.1 -- 0.1 0.1 2.2 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
1,571.67 38.17 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
1,571.67 15.62 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
0.51 29.07 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
1,571.67 39.66 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
1,571.67 21.13 2.0 4.5 9.3 16.0 13.4 14.9
રેન્ક 1
0.01 16.09 1.0 4.6 8.3 14.2 12.0 12.6
રેન્ક 1
1,217.91 38.52 1.0 4.6 8.3 14.2 12.0 12.6
રેન્ક 1
1,217.91 12.97 1.0 4.6 8.3 14.2 12.0 12.6
રેન્ક 1
1,217.91 14.27 1.0 4.6 8.3 14.2 12.0 12.6
રેન્ક 1
1,217.91 11.64 1.0 4.6 8.3 14.2 12.0 12.6
રેન્ક 1
3.43 30.53 1.2 4.3 6.3 13.6 13.0 12.7
રેન્ક 1
3.43 13.60 1.2 4.3 6.3 13.6 13.0 12.7
રેન્ક 1
3.43 14.99 1.2 4.3 6.3 13.6 13.0 12.7
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,625.63 1,098.00 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.9
રેન્ક 1
1,625.63 2,998.65 0.5 1.6 3.3 6.8 7.4 7.9
રેન્ક 1
11,545.02 1,098.00 0.6 1.7 3.3 6.9 7.5 8.0
રેન્ક 1
11,545.02 3,010.80 0.6 1.7 3.3 6.9 7.5 8.0
રેન્ક 1
4.76 14.50 0.6 1.7 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
1,378.47 11.02 0.6 1.7 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
1,378.47 10.43 0.6 1.7 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
1,378.47 45.30 0.6 1.7 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
493.10 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1,378.47 25.64 0.6 1.7 3.3 7.0 7.5 8.0
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
0.00 14.61 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
4,341.45 10.43 0.6 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
4,341.45 45.46 0.6 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
4,341.45 25.81 0.6 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
4,341.45 11.02 0.6 1.7 3.4 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
660.00 1,001.15 0.6 1.6 3.3 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
660.00 1,002.86 0.6 1.6 3.3 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
660.00 1,615.36 0.6 1.6 3.3 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
660.00 1,004.71 0.6 1.6 3.3 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
660.00 1,001.61 0.6 1.6 3.3 7.0 7.6 8.0
રેન્ક 1
5,909.03 1,001.06 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
5,909.03 1,622.46 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
5,909.03 1,002.75 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
5,909.03 1,033.38 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
રેન્ક 1
5,909.03 1,000.54 0.6 1.7 3.4 7.1 7.7 8.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Mar 17
NAV
વળતર (%) * as on 25-07-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

મની મેનેજર