મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
7,320.88 18.93 2.3 12.5 4.5 15.3 10.4 25.6
રેન્ક 1
7,320.88 33.27 2.3 12.5 4.5 21.5 9.4 20.4
રેન્ક 1
2,201.20 22.38 2.4 12.8 5.1 16.5 11.7 27.0
રેન્ક 1
2,201.20 34.47 2.4 12.8 5.1 22.9 10.7 21.5
રેન્ક 1
1,318.55 19.51 1.8 13.9 10.4 22.2 10.7 19.3
રેન્ક 1
1,318.55 291.21 1.7 13.8 10.4 32.9 10.9 16.9
રેન્ક 1
169.18 24.67 1.8 14.2 11.0 27.6 11.9 19.7
રેન્ક 1
169.18 301.64 1.8 14.2 11.0 34.3 11.9 17.9
રેન્ક 1
0.01 32.76 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
442.90 21.71 2.4 15.4 2.5 24.0 13.5 28.3
રેન્ક 1
5,239.20 28.52 2.4 15.4 8.8 31.7 12.8 23.9
રેન્ક 1
1,487.23 22.67 2.5 15.8 3.3 25.7 14.8 29.6
રેન્ક 1
1,487.23 29.66 2.5 15.8 9.5 33.3 14.0 25.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
487.72 43.57 2.8 16.8 13.7 30.3 18.5 43.8
રેન્ક 1
487.72 115.38 2.8 16.8 13.7 42.5 17.0 32.9
રેન્ક 1
27.17 45.20 2.9 17.1 14.1 31.7 19.6 45.0
રેન્ક 1
27.17 119.28 2.9 17.1 14.1 43.7 18.0 34.0
રેન્ક 1
3,591.84 56.73 3.7 14.7 11.9 41.3 22.2 42.0
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
3,591.84 34.44 3.7 14.7 11.9 41.3 22.2 42.0
રેન્ક 1
523.28 35.45 3.7 14.8 12.2 42.2 23.1 43.0
રેન્ક 1
523.28 58.38 3.7 14.8 12.2 42.2 23.1 43.0
રેન્ક 1
363.23 39.82 3.0 18.7 13.5 44.6 21.6 36.0
રેન્ક 1
363.23 43.67 3.0 18.7 13.5 44.6 21.8 36.1
રેન્ક 1
2,543.65 27.39 2.9 18.5 13.1 31.8 22.4 47.3
રેન્ક 1
2,543.65 41.93 2.9 18.5 13.1 43.5 20.7 34.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
648.96 55.36 3.4 13.7 6.8 33.7 15.9 32.1
રેન્ક 1
24.59 55.85 3.5 14.1 10.1 31.9 16.9 34.1
રેન્ક 1
24.59 52.89 3.5 9.7 8.1 25.4 17.5 37.6
રેન્ક 1
24.59 119.23 3.5 16.3 14.7 45.8 15.7 28.6
રેન્ક 1
648.96 51.03 3.4 9.2 7.5 23.6 16.8 36.9
રેન્ક 1
648.96 116.21 3.4 16.1 14.2 44.8 15.0 27.7
રેન્ક 1
60.52 70.35 4.5 18.6 11.0 42.0 16.5 32.1
રેન્ક 1
60.52 92.39 4.5 18.6 11.0 42.0 16.5 32.1
રેન્ક 1
602.72 50.51 4.5 18.3 -0.4 22.8 7.8 30.2
રેન્ક 1
602.72 89.26 4.5 18.3 10.5 40.6 15.3 30.9
રેન્ક 1
2,734.99 100.56 2.1 14.1 0.1 25.8 14.9 33.0
રેન્ક 1
2,734.99 621.83 2.1 14.1 8.6 36.5 14.1 24.8
રેન્ક 1
469.01 124.54 2.2 14.4 9.1 37.8 15.2 29.4
રેન્ક 1
469.01 644.27 2.2 14.4 9.1 37.8 15.2 26.0
રેન્ક 1
482.79 20.99 1.9 11.1 -4.4 23.1 22.9 30.8
રેન્ક 1
482.79 36.35 1.9 13.8 8.3 42.4 21.7 26.9
રેન્ક 1
50.29 21.51 2.0 11.4 -3.9 24.2 23.6 31.6
રેન્ક 1
50.29 37.17 2.0 14.0 8.7 43.6 22.4 27.6
રેન્ક 1
0.00 32.95 2.0 12.3 0.2 30.1 16.6 23.5
રેન્ક 1
610.22 48.79 1.8 10.0 8.0 27.9 13.0 17.4
રેન્ક 1
610.22 48.38 1.8 10.0 8.0 27.9 13.1 17.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
901.16 19.17 1.6 1.4 5.8 14.7 10.4 11.6
રેન્ક 1
901.16 11.95 -0.5 -0.7 2.3 8.1 4.9 6.5
રેન્ક 1
295.86 15.59 -0.9 -1.0 1.6 10.6 8.7 10.7
રેન્ક 1
295.86 19.66 1.6 1.6 6.2 15.6 11.2 12.3
રેન્ક 1
802.65 11.33 2.0 0.9 4.4 1.2 7.4 11.4
રેન્ક 1
802.65 10.94 2.0 -2.6 -2.6 -1.6 8.2 11.7
રેન્ક 1
802.65 20.37 2.0 0.9 4.4 13.8 10.3 13.2
રેન્ક 1
20.78 11.01 1.7 1.4 4.0 13.9 10.3 13.3
રેન્ક 1
901.60 11.32 2.1 1.0 4.7 1.7 9.8 13.5
રેન્ક 1
901.60 14.47 2.1 1.0 4.7 14.7 11.0 13.1
રેન્ક 1
901.60 20.74 2.1 1.0 4.7 14.7 11.0 13.9
રેન્ક 1
901.60 11.18 2.1 -2.5 -2.7 -1.7 8.8 12.4
રેન્ક 1
901.60 10.46 2.1 1.0 -0.5 -1.0 9.3 12.7
રેન્ક 1
10.19 10.95 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
3.40 10.90 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
15.38 10.85 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
10.90 11.09 2.0 -2.5 -2.6 -1.6 8.2 11.9
રેન્ક 1
0.59 20.22 2.0 0.9 4.4 13.8 10.4 13.4
રેન્ક 1
8.12 13.64 1.7 1.4 4.0 14.0 10.4 13.5
રેન્ક 1
10.90 38.73 2.0 0.9 4.4 13.8 10.4 13.4
રેન્ક 1
10.90 10.50 2.0 0.9 -- -0.4 8.8 12.1
રેન્ક 1
0.71 52.24 2.1 0.8 3.4 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
2,113.08 11.20 2.1 0.8 -4.9 0.4 11.5 14.3
રેન્ક 1
2,113.08 52.24 2.1 0.8 3.4 12.9 9.3 11.8
રેન્ક 1
2,113.08 11.90 2.1 -1.9 -4.4 -1.0 6.5 9.5
રેન્ક 1
0.00 0.00 -0.8 -1.0 1.9 11.2 6.1 --
રેન્ક 1
5.18 56.13 2.1 0.9 3.6 13.3 9.7 12.3
રેન્ક 1
5.18 11.30 2.1 -1.8 -4.4 -1.0 7.5 10.5
રેન્ક 1
675.53 11.92 2.1 1.0 -4.9 0.3 8.6 11.5
રેન્ક 1
675.53 54.48 2.1 1.0 3.9 13.9 10.3 12.9
રેન્ક 1
675.53 12.12 2.1 -1.8 -4.3 -0.9 7.4 10.6
રેન્ક 1
5.18 10.89 2.1 0.9 -4.9 0.4 8.1 10.8
રેન્ક 1
2,113.08 10.73 2.1 0.8 -6.8 1.7 8.3 --
રેન્ક 1
0.32 13.39 2.0 0.9 4.4 13.8 10.3 --
રેન્ક 1
0.13 13.74 2.1 1.0 4.7 14.7 11.0 --
રેન્ક 1
1.01 10.99 -4.6 -4.7 -0.6 7.8 4.8 --
રેન્ક 1
0.02 11.07 -4.5 -4.7 -0.5 7.9 -- --
રેન્ક 1
0.10 10.86 -2.1 -2.2 2.0 7.6 -- --
રેન્ક 1
0.00 11.01 -4.5 -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.57 11.15 -4.4 -4.4 -0.1 8.8 5.3 --
રેન્ક 1
0.01 11.06 -1.9 -2.0 2.5 8.6 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
899.31 10.07 0.5 -0.4 -0.8 -- 7.0 7.5
રેન્ક 1
899.31 18.72 0.9 1.1 3.7 11.1 9.9 10.0
રેન્ક 1
899.31 10.51 0.9 -1.1 1.5 2.3 8.0 8.3
રેન્ક 1
899.31 10.23 0.9 1.0 0.5 0.4 7.3 7.9
રેન્ક 1
6,522.12 10.36 0.5 -0.3 -1.4 0.4 7.4 7.8
રેન્ક 1
6,522.12 18.89 0.9 1.2 3.8 11.4 10.2 10.3
રેન્ક 1
6,522.12 11.37 0.9 1.2 3.8 11.3 8.7 9.0
રેન્ક 1
6,522.12 10.36 0.9 1.0 -0.1 -0.2 7.5 8.2
રેન્ક 1
0.05 10.01 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
9.16 10.99 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.07 10.05 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.17 10.04 0.9 -0.1 -1.1 -0.2 7.1 7.5
રેન્ક 1
0.17 17.65 0.9 1.1 3.7 11.1 9.9 10.0
રેન્ક 1
0.95 10.28 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
0.19 10.33 0.8 1.5 3.5 11.2 9.9 10.0
રેન્ક 1
1,824.51 11.54 0.7 1.4 1.3 2.5 7.1 8.0
રેન્ક 1
1,824.51 27.69 0.7 1.6 3.9 9.6 8.5 9.2
રેન્ક 1
0.02 11.05 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
0.02 18.12 0.2 1.1 4.3 10.3 8.7 9.7
રેન્ક 1
4.15 10.10 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,824.51 10.21 0.1 0.7 1.1 1.1 5.9 6.9
રેન્ક 1
1,824.51 10.75 -0.2 0.8 0.5 1.2 6.9 7.7
રેન્ક 1
0.49 11.03 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
50.38 17.75 0.1 1.0 4.2 10.1 8.5 9.5
રેન્ક 1
26.91 10.14 0.1 1.0 4.2 3.1 4.5 5.4
રેન્ક 1
1,779.71 11.82 0.7 1.4 1.3 2.6 7.7 8.6
રેન્ક 1
1,779.71 10.42 0.1 0.6 0.1 -- 4.5 5.8
રેન્ક 1
1,314.06 10.19 0.4 -- -- -- 2.6 4.8
રેન્ક 1
1,779.71 28.52 0.7 1.8 4.2 10.3 9.2 9.9
રેન્ક 1
1,779.71 10.50 0.7 1.0 0.8 0.7 7.2 8.2
રેન્ક 1
1,779.71 10.85 -0.2 0.9 0.6 1.4 7.3 8.2
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.7 1.9 4.1 10.3 9.2 10.0
રેન્ક 1
1,824.51 10.21 0.6 0.9 0.3 0.6 6.4 7.4
રેન્ક 1
1,824.51 10.23 0.7 1.0 0.8 0.8 6.6 7.5
રેન્ક 1
0.02 12.84 0.9 1.1 3.7 11.1 9.9 --
રેન્ક 1
613.92 11.80 0.9 1.1 3.7 11.1 9.4 --
રેન્ક 1
0.00 12.92 0.9 1.2 3.8 11.4 10.2 --
રેન્ક 1
117.02 11.90 0.9 1.2 3.8 11.3 9.7 --
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
843.59 12.72 0.7 1.8 4.2 10.3 9.2 --
રેન્ક 1
1,824.51 12.64 0.7 1.6 3.9 -- -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
3,847.81 100.39 -- -- -1.0 -- 6.4 6.6
રેન્ક 1
3,847.81 200.42 0.5 1.7 3.7 9.6 9.2 9.3
રેન્ક 1
3,847.81 100.28 0.2 -- -0.5 -0.2 7.7 8.0
રેન્ક 1
0.00 100.75 -- -0.2 -0.1 0.4 6.1 6.4
રેન્ક 1
1,692.01 198.56 0.5 1.6 3.6 9.3 9.0 9.1
રેન્ક 1
0.00 100.27 0.2 -- -0.5 -0.2 7.5 7.8
રેન્ક 1
162.00 105.88 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
162.00 100.05 0.4 1.7 3.6 9.5 8.9 9.1
રેન્ક 1
40.74 287.18 0.5 1.6 3.6 9.3 9.0 9.1
રેન્ક 1
40.74 100.27 0.2 -- -0.5 -0.2 7.5 7.8
રેન્ક 1
0.01 1,685.57 0.6 2.0 4.2 8.8 9.2 --
રેન્ક 1
542.36 1,000.29 -- -- -- -- 2.9 4.4
રેન્ક 1
542.36 1,858.16 0.5 1.6 3.3 7.4 8.0 --
રેન્ક 1
542.36 1,855.73 0.5 1.6 3.3 7.4 8.0 8.4
રેન્ક 1
542.36 1,023.02 0.5 -- -0.1 -0.2 3.0 4.6
રેન્ક 1
1,561.67 1,743.12 0.5 1.7 3.4 7.7 8.2 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,000.29 -- -- -- -- 3.0 4.5
રેન્ક 1
1,054.20 1,679.96 0.5 1.7 4.5 9.5 11.8 14.2
રેન્ક 1
1,054.20 1,875.77 0.5 1.7 3.4 7.6 8.3 8.7
રેન્ક 1
1,054.20 1,023.23 0.5 -- -0.1 -0.2 3.1 4.8
રેન્ક 1
12.05 1,051.69 0.4 1.4 2.5 2.3 4.0 4.9
રેન્ક 1
12.05 1,742.61 0.4 1.4 3.0 6.7 7.3 7.5
રેન્ક 1
12.05 1,002.00 -- -- -- -- 2.6 3.9
રેન્ક 1
769.46 12.91 0.5 1.6 3.3 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
5.81 23.08 0.5 1.6 3.0 6.7 6.8 7.0
રેન્ક 1
5.81 10.78 0.1 -0.2 -0.1 0.4 0.5 0.9
રેન્ક 1
769.46 10.05 -- -- -- -0.4 -- --
રેન્ક 1
769.46 25.60 0.5 1.5 3.3 7.7 8.0 8.2
રેન્ક 1
769.46 10.88 0.1 -0.2 -0.2 0.3 0.5 0.9
રેન્ક 1
769.46 10.97 0.1 0.3 0.7 1.9 2.0 2.0
રેન્ક 1
408.64 10.05 -- -- -- 0.1 -- --
રેન્ક 1
408.64 25.69 0.5 1.6 3.3 7.7 8.0 8.3
રેન્ક 1
408.64 10.88 0.1 -0.2 -0.2 0.3 0.5 1.0
રેન્ક 1
86.71 1,003.52 -- -- 0.1 0.1 4.2 5.4
રેન્ક 1
0.00 1,000.00 0.5 1.7 4.0 8.8 8.6 8.9
રેન્ક 1
86.71 1,576.08 0.5 1.7 4.0 8.7 8.6 8.8
રેન્ક 1
86.71 1,001.40 -- -- -- -- 4.1 5.3
રેન્ક 1
86.71 1,002.93 -- -- 0.1 0.1 4.2 5.4
રેન્ક 1
1,197.23 1,004.35 -- -- -- -- 4.5 5.7
રેન્ક 1
1,197.23 1,609.49 0.6 1.9 4.3 9.2 9.2 9.4
રેન્ક 1
0.15 1,001.38 -- -- -- 0.1 4.4 5.6
રેન્ક 1
1,197.23 1,002.21 -- -0.2 -- 0.1 4.5 5.7
રેન્ક 1
3.85 1,001.43 -- -- -- -- 2.9 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,195.15 37.50 1.9 1.1 5.9 15.7 11.1 14.3
રેન્ક 1
1,195.15 14.31 0.8 -1.4 1.9 9.7 6.3 7.6
રેન્ક 1
925.52 36.89 1.9 1.0 5.7 15.1 10.5 13.8
રેન્ક 1
925.52 13.66 0.8 -1.6 1.5 8.8 31.8 32.5
રેન્ક 1
0.01 13.29 0.7 -1.6 1.4 8.6 26.0 22.1
રેન્ક 1
0.82 21.34 3.0 5.7 9.4 12.0 14.4 12.6
રેન્ક 1
0.13 13.43 0.7 -1.6 1.4 8.7 24.9 21.2
રેન્ક 1
4.13 19.92 0.5 3.1 3.9 7.3 12.7 8.7
રેન્ક 1
4.22 13.07 0.7 -1.7 1.3 8.5 24.7 21.0
રેન્ક 1
4.22 22.13 1.9 1.0 5.7 15.1 10.5 13.8
રેન્ક 1
72.29 13.82 0.8 -1.5 1.5 8.9 24.4 21.0
રેન્ક 1
72.29 23.68 1.9 1.0 5.7 15.1 10.5 13.8
રેન્ક 1
672.67 11.20 1.4 -1.2 -1.9 0.6 4.9 8.0
રેન્ક 1
672.67 22.83 1.7 0.8 4.7 15.8 11.6 14.3
રેન્ક 1
5.09 10.02 1.4 1.2 3.8 14.9 10.4 13.2
રેન્ક 1
35.52 22.02 1.6 0.5 4.2 14.6 10.4 13.1
રેન્ક 1
66.77 10.31 1.4 -1.3 -2.1 0.2 4.1 7.0
રેન્ક 1
524.78 21.85 1.6 0.5 4.2 14.5 10.3 13.0
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 1.5 7.0 3.1 19.8 11.0 16.0
રેન્ક 1
1,376.69 35.85 2.1 6.3 4.2 20.9 11.2 16.0
રેન્ક 1
1,376.69 15.02 2.1 4.4 0.6 13.4 9.1 15.3
રેન્ક 1
0.51 29.07 1.5 7.0 3.1 19.8 11.0 16.0
રેન્ક 1
1,376.69 37.09 2.2 6.6 4.8 22.3 12.3 17.1
રેન્ક 1
1,376.69 19.76 2.2 6.6 4.8 20.2 10.8 16.3
રેન્ક 1
144.61 27.90 1.8 3.2 3.7 15.6 9.7 12.5
રેન્ક 1
144.61 13.01 1.4 1.8 0.8 8.3 7.9 11.5
રેન્ક 1
144.61 14.10 0.6 2.0 0.8 9.4 8.4 11.8
રેન્ક 1
2.37 29.00 1.9 3.5 4.3 17.1 10.9 13.6
રેન્ક 1
2.37 13.32 1.4 2.0 1.1 9.2 9.1 12.6
રેન્ક 1
2.37 14.55 0.4 2.0 1.1 10.2 9.6 12.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
5.26 14.20 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
1,619.78 11.01 -- -- -- -- 3.7 4.4
રેન્ક 1
1,619.78 10.43 -- -- -- -- 3.6 4.3
રેન્ક 1
1,619.78 44.34 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
493.10 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1,619.78 25.10 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
23.97 10.02 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
0.05 25.50 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
3.42 10.16 0.5 1.6 3.4 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
0.00 10.02 0.6 2.1 4.3 9.0 9.2 9.3
રેન્ક 1
0.02 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
1.72 10.75 0.6 2.1 4.3 9.0 9.2 9.3
રેન્ક 1
0.03 22.96 0.6 2.1 4.3 9.0 9.2 9.3
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.5 1.7 3.4 7.5 7.9 8.3
રેન્ક 1
0.00 14.30 0.5 1.7 3.5 7.7 8.0 8.4
રેન્ક 1
3,737.31 10.43 -- -- -- -- 3.6 4.4
રેન્ક 1
3,737.31 44.49 0.5 1.7 3.4 7.5 7.9 8.3
રેન્ક 1
3,737.31 25.26 0.5 1.7 3.4 7.6 8.0 8.4
રેન્ક 1
3,737.31 11.01 -- -- -- -- 3.8 4.4
રેન્ક 1
1.36 118.50 -- -- -- -- 2.7 3.1
રેન્ક 1
1.51 118.61 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
1.36 382.52 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
26.78 100.15 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
70.66 10.05 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
66.33 100.12 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
11,652.22 100.10 -- -- -- -- 2.9 3.4
રેન્ક 1
11,652.22 240.04 0.5 1.6 3.3 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
11,652.22 100.60 0.5 -- -- -0.2 5.7 6.4
રેન્ક 1
51.64 101.99 0.5 -0.1 -0.2 -0.3 5.0 6.1
રેન્ક 1
11,652.22 100.19 -- -- -- -- 5.6 6.3
રેન્ક 1
51.64 106.95 0.5 1.6 -0.6 3.3 4.7 5.7
રેન્ક 1
51.64 118.86 -- -- -- -- 5.2 5.8
રેન્ક 1
51.64 118.51 -- -- -- -- 2.8 3.1
રેન્ક 1
51.64 372.96 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
51.64 100.62 0.5 -- -- -0.2 5.3 5.8
રેન્ક 1
0.00 118.52 -- -- -- -- 2.8 3.1
રેન્ક 1
5.89 311.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
196.54 100.43 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
0.12 118.75 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
224.05 227.59 0.5 1.5 3.1 6.9 7.3 7.5
રેન્ક 1
20,012.70 100.07 -- -- -- -- 2.9 3.4
રેન્ક 1
20,012.70 240.60 0.5 1.6 3.3 7.4 7.8 8.2
રેન્ક 1
20,012.70 108.02 0.5 1.6 -0.6 3.3 4.7 5.7
રેન્ક 1
20,012.70 100.74 0.5 -- -- -0.2 5.7 6.4
રેન્ક 1
20,012.70 102.76 0.5 -0.1 -0.2 -0.3 5.1 6.2
રેન્ક 1
20,012.70 100.22 -- -- -- -- 5.6 6.4
રેન્ક 1
770.45 1,001.15 -- -- -- 0.1 3.9 5.1
રેન્ક 1
770.45 1,000.72 -- -0.3 -- -- -- --
રેન્ક 1
770.45 1,581.75 0.5 1.7 3.4 7.5 7.9 8.3
રેન્ક 1
770.45 1,006.02 0.5 -- -- -0.5 -- --
રેન્ક 1
770.45 1,001.97 -- -- -- -- 5.3 5.1
રેન્ક 1
5,644.99 1,001.06 -- -- -- 0.1 4.0 5.2
રેન્ક 1
5,644.99 1,588.20 0.5 1.7 3.5 7.7 8.0 8.4
રેન્ક 1
0.00 1,000.56 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
5,644.99 1,034.73 0.5 -- -- 0.8 -- 1.4
રેન્ક 1
5,644.99 1,000.90 -- -- -- 0.1 -0.4 0.3
રેન્ક 1
0.00 121.07 0.5 1.6 3.3 7.5 7.8 --
રેન્ક 1
0.40 121.70 0.5 1.6 3.3 7.4 7.8 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 16
NAV
વળતર (%) * as on 30-03-2017
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા