મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ :- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ, પ્રદર્શન, એનએવી, રિટર્ન કેલક્યુલેટર, ફંડની તુલના કરો
તમે અહિં છો > મ્યુચ્યુઅલ ફંડ > હોમ

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
2,711.48 18.58 3.5 4.3 8.3 28.4 22.3 11.5
રેન્ક 1
2,711.48 59.71 3.5 4.3 8.3 28.4 22.3 11.5
રેન્ક 1
961.89 35.69 3.6 4.6 8.9 30.0 23.8 12.7
રેન્ક 1
961.89 62.65 3.6 4.6 8.9 30.0 23.8 12.7
રેન્ક 1
582.57 20.64 1.8 0.7 8.1 24.7 17.8 11.7
રેન્ક 1
582.57 28.84 1.8 0.7 8.1 24.7 17.8 11.7
રેન્ક 1
21.13 21.44 1.9 1.1 9.0 26.7 19.7 13.6
રેન્ક 1
21.13 31.04 1.9 1.1 9.0 26.7 19.7 13.6
રેન્ક 1
561.47 24.21 3.1 5.0 7.7 30.9 25.6 13.8
રેન્ક 1
11,726.23 33.95 3.1 5.0 7.7 30.9 25.6 13.8
રેન્ક 1
3,861.69 25.60 3.2 5.3 8.3 32.4 27.1 15.1
રેન્ક 1
3,861.69 35.65 3.2 5.3 8.3 32.4 27.1 15.1
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,430.05 53.14 4.9 9.2 14.8 47.5 34.2 22.0
રેન્ક 1
1,430.05 153.42 4.9 9.2 14.8 47.5 34.2 22.0
રેન્ક 1
218.23 55.72 5.0 9.5 15.3 48.8 35.3 23.0
રેન્ક 1
218.23 159.73 5.0 9.5 15.3 48.8 35.3 23.0
રેન્ક 1
1,207.36 28.80 5.4 11.2 19.4 49.6 37.4 23.9
રેન્ક 1
1,207.36 45.24 5.4 11.2 19.4 49.6 37.4 23.9
રેન્ક 1
267.41 45.86 5.5 11.5 20.2 51.4 38.8 25.1
રેન્ક 1
267.41 47.34 5.5 11.5 20.2 51.4 38.8 25.1
રેન્ક 1
234.29 25.57 6.2 14.5 21.2 61.1 43.4 27.8
રેન્ક 1
522.19 30.18 6.2 14.5 21.2 61.1 43.4 27.8
રેન્ક 1
2,128.51 24.80 6.1 14.2 20.7 59.9 42.3 26.9
રેન્ક 1
2,128.51 29.39 6.1 14.2 20.7 59.9 42.3 26.9
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
181.26 147.70 4.8 4.8 12.5 37.5 34.3 18.1
રેન્ક 1
1,978.59 142.87 4.7 4.6 12.0 36.2 33.3 17.3
રેન્ક 1
197.37 91.35 4.8 7.5 17.5 45.3 35.6 21.3
રેન્ક 1
197.37 119.98 4.8 7.5 17.5 45.3 35.6 21.3
રેન્ક 1
1,258.58 44.35 4.7 7.2 16.8 43.6 34.2 20.0
રેન્ક 1
1,258.58 114.85 4.7 7.2 16.8 43.6 34.2 20.0
રેન્ક 1
4,385.66 109.04 1.4 1.6 10.1 33.6 27.3 15.6
રેન્ક 1
4,385.66 445.89 1.4 1.6 10.1 33.6 27.3 15.6
રેન્ક 1
709.33 137.28 1.5 1.9 10.9 35.3 28.8 16.8
રેન્ક 1
709.33 463.89 1.5 1.9 10.9 35.3 28.8 16.8
રેન્ક 1
1,797.26 24.17 3.5 6.8 10.0 32.5 33.5 19.5
રેન્ક 1
1,797.26 44.75 3.5 6.8 10.0 32.5 33.5 19.5
રેન્ક 1
136.08 24.99 3.5 7.0 10.5 33.5 34.6 20.2
રેન્ક 1
136.08 46.07 3.5 7.0 10.5 33.5 34.6 20.2
રેન્ક 1
119.51 28.25 3.2 5.6 12.3 39.9 29.2 21.5
રેન્ક 1
4,054.76 28.60 3.2 5.6 12.3 39.9 29.2 21.5
રેન્ક 1
6,232.97 27.24 3.2 5.3 11.8 38.6 28.0 20.4
રેન્ક 1
6,232.97 27.58 3.2 5.3 11.8 38.6 28.0 20.4
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
561.47 109.12 4.4 5.5 9.1 28.4 41.7 19.3
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,351.25 11.89 -0.8 -1.2 -0.6 3.3 9.4 8.1
રેન્ક 1
1,351.25 19.72 -0.8 -1.2 -0.6 3.3 9.4 8.1
રેન્ક 1
418.17 15.68 -0.7 -1.0 -0.2 4.1 10.2 8.9
રેન્ક 1
418.17 20.34 -0.7 -1.0 -0.2 4.1 10.2 8.9
રેન્ક 1
765.17 17.16 -0.8 -1.2 -0.4 3.6 9.5 8.2
રેન્ક 1
765.17 53.66 -0.8 -1.2 -0.4 3.6 9.5 8.2
રેન્ક 1
2,366.28 12.43 -0.4 -0.8 -0.5 3.5 9.5 7.7
રેન્ક 1
2,366.28 21.24 -0.4 -0.8 -0.5 3.5 9.5 7.7
રેન્ક 1
1,525.07 10.89 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 15.26 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 21.86 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 11.24 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
1,525.07 10.52 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
15.38 10.85 0.1 -0.1 0.5 4.6 11.3 8.8
રેન્ક 1
8.91 11.16 0.1 -0.1 0.5 4.6 11.3 8.8
રેન્ક 1
8.91 40.64 0.1 -0.1 0.5 4.6 11.3 8.8
રેન્ક 1
8.91 10.74 0.1 -0.1 0.5 4.6 11.3 8.8
રેન્ક 1
0.14 14.49 0.1 -- 0.8 5.2 12.0 9.4
રેન્ક 1
0.04 11.36 -0.8 -1.2 -0.4 -2.6 -- --
રેન્ક 1
765.17 11.67 -0.8 -1.2 -0.4 3.6 9.5 8.2
રેન્ક 1
0.00 11.07 -0.4 0.3 4.8 5.8 -- --
રેન્ક 1
2.16 11.30 -0.8 -1.2 -0.6 -2.9 3.8 --
રેન્ક 1
0.14 11.38 -0.8 -1.2 -0.6 -2.9 5.1 --
રેન્ક 1
1.23 10.87 -0.8 -1.2 -3.2 -3.0 -- --
રેન્ક 1
0.45 11.39 -0.7 -1.0 -0.2 -- -- --
રેન્ક 1
0.58 11.54 -0.7 -1.0 -0.2 -2.1 4.4 3.6
રેન્ક 1
0.25 11.14 -0.7 -1.0 -2.8 -2.2 6.1 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
195.57 10.20 0.1 0.5 2.3 5.7 8.5 8.4
રેન્ક 1
2,695.83 19.04 0.1 0.5 2.3 5.7 8.5 8.4
રેન્ક 1
290.84 11.41 0.3 0.7 2.5 5.9 7.8 7.9
રેન્ક 1
3,001.15 16.74 0.3 0.7 2.5 5.9 7.8 7.9
રેન્ક 1
3,001.15 11.07 0.3 0.7 2.5 5.9 7.8 7.9
રેન્ક 1
3,001.15 11.08 0.3 0.7 2.5 5.9 7.8 7.9
રેન્ક 1
1,211.08 12.30 0.7 2.4 4.8 8.8 7.9 6.6
રેન્ક 1
10.60 13.12 0.6 2.1 4.5 8.6 8.7 9.0
રેન્ક 1
1.17 1,226.72 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
3.86 1,001.10 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
743.47 2,291.29 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
743.47 1,100.70 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
1.17 1,042.42 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
5.32 997.15 0.4 1.1 2.9 6.7 8.3 8.3
રેન્ક 1
14.83 1,213.05 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,052.80 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
344.18 2,247.80 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
344.18 1,047.19 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
286.08 1,066.68 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
100.19 1,202.99 0.3 1.1 2.7 6.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
2,070.96 11.56 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
2,070.96 28.72 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
2,070.96 10.17 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
2,070.96 10.68 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
1,619.29 11.85 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
1,619.29 10.39 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
1,619.29 10.12 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
1,619.29 29.74 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
1,619.29 10.41 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
1,619.29 10.81 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
0.00 0.00 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
2,070.96 10.14 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
2,070.96 10.14 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
1.48 12.95 0.1 0.5 2.3 5.7 8.5 8.4
રેન્ક 1
0.00 0.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
830.49 13.27 -0.1 0.2 1.6 5.4 8.1 8.0
રેન્ક 1
2,070.96 13.12 -0.2 -- 1.3 4.7 7.4 7.3
રેન્ક 1
254.19 12.01 0.3 0.7 2.5 5.9 7.8 --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.23 0.5 1.5 3.2 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
1,461.75 1,067.12 0.5 1.5 3.2 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
1,461.75 2,352.44 0.5 1.5 3.2 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
1,461.75 1,046.91 0.5 1.5 3.2 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
1,461.75 1,004.77 0.5 1.5 3.2 6.8 7.5 7.8
રેન્ક 1
120.40 16.03 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
120.40 13.00 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
596.99 12.51 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
232.98 13.00 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
596.99 19.05 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
329.53 12.97 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
596.99 10.22 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
596.99 19.13 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
624.14 10.73 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
259.50 11.22 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
596.99 11.02 0.4 1.2 3.0 6.7 7.8 8.0
રેન્ક 1
1.33 14.25 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
120.40 10.22 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
120.40 18.93 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
120.40 10.58 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
120.40 10.08 0.4 1.1 2.8 6.5 7.5 7.7
રેન્ક 1
0.66 1,972.90 0.4 1.4 3.1 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
0.02 1,984.24 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
4,398.35 1,002.32 0.4 1.4 3.1 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
4,398.35 2,360.52 0.4 1.4 3.1 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
4,398.35 1,025.03 0.4 1.4 3.1 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
4,398.35 1,003.93 0.4 1.4 3.1 6.8 8.0 8.2
રેન્ક 1
2.37 1,128.29 -0.9 -- 0.4 0.4 2.4 3.6
રેન્ક 1
7,423.33 1,027.81 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
7,423.33 1,019.05 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
7,423.33 1,002.35 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
7,423.33 2,378.06 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
7,423.33 1,274.96 0.5 1.4 3.1 7.0 8.1 8.4
રેન્ક 1
6.75 14.70 0.4 1.3 3.0 6.5 7.6 7.8
રેન્ક 1
174.18 10.10 0.4 1.3 3.0 6.5 7.6 7.8
રેન્ક 1
174.18 24.40 0.4 1.3 3.0 6.5 7.6 7.8
રેન્ક 1
174.18 10.34 0.4 1.3 3.0 6.5 7.6 7.8
રેન્ક 1
174.18 10.64 0.4 1.3 3.0 6.5 7.6 7.8
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 15.02 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 24.65 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 11.20 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
362.47 10.16 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
0.00 0.00 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 11.52 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 10.11 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 26.81 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 10.14 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 10.64 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
919.63 10.27 -0.1 0.2 1.9 5.4 7.5 7.9
રેન્ક 1
362.47 10.14 0.4 1.5 4.1 9.4 8.8 8.9
રેન્ક 1
0.33 1,072.93 0.4 1.4 3.1 5.3 -0.5 2.3
રેન્ક 1
0.14 1,053.60 0.4 1.4 0.2 -0.1 -- --
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
316.07 28.68 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
2,460.97 39.06 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
2,460.97 15.45 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
0.51 29.07 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
2,460.97 40.84 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
2,460.97 21.76 0.4 -- 2.9 12.4 15.8 10.5
રેન્ક 1
0.01 16.54 0.9 1.8 3.3 11.6 13.2 9.5
રેન્ક 1
1,365.03 39.61 0.9 1.8 3.3 11.6 13.2 9.5
રેન્ક 1
1,365.03 12.44 0.9 1.8 3.3 11.6 13.2 9.5
રેન્ક 1
1,365.03 14.20 0.9 1.8 3.3 11.6 13.2 9.5
રેન્ક 1
1,365.03 11.41 0.9 1.8 3.3 11.6 13.2 9.5
રેન્ક 1
0.01 41.18 1.0 2.0 3.8 12.6 14.1 10.5
રેન્ક 1
92.46 41.19 1.0 2.0 3.8 12.6 14.1 10.5
રેન્ક 1
92.46 15.80 1.0 2.0 3.8 12.6 14.1 10.5
રેન્ક 1
92.46 15.68 1.0 2.0 3.8 12.6 14.1 10.5
રેન્ક 1
92.46 13.97 1.0 2.0 3.8 12.6 14.1 10.5
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
રેન્ક 1
1,257.61 1,001.12 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
1,257.61 1,960.69 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
1,976.16 1,001.33 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
1,257.61 1,000.35 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
0.06 1,970.30 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
4,278.28 1,001.84 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
4,278.28 1,969.96 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
4,278.28 1,219.39 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
0.00 1,668.41 0.5 1.7 3.5 -- -- --
રેન્ક 1
4.59 14.96 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
796.12 11.01 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
796.12 10.43 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
796.12 46.72 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
493.10 10.00 -- -- -- -- -- --
રેન્ક 1
796.12 26.44 0.6 1.6 3.3 6.7 7.2 7.6
રેન્ક 1
0.00 0.00 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
0.00 15.07 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.8
રેન્ક 1
3,162.56 10.43 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
3,162.56 46.90 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
3,162.56 26.63 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
3,162.56 11.01 0.6 1.6 3.3 6.8 7.3 7.7
રેન્ક 1
503.24 1,001.15 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.6
રેન્ક 1
503.24 1,001.58 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.6
રેન્ક 1
503.24 1,666.16 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.6
રેન્ક 1
503.24 1,003.71 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.6
રેન્ક 1
503.24 1,001.97 0.6 1.6 3.3 6.7 7.3 7.6
રેન્ક 1
6,066.09 1,001.06 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,674.29 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,001.47 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,032.33 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.7
રેન્ક 1
6,066.09 1,000.90 0.6 1.6 3.3 6.8 7.4 7.7
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
ક્રિસિલ રેન્ક
એસેટ્સ (Rs. cr.)
Dec 17
NAV
વળતર (%) * as on 18-01-2018
1 માસ 3 માસ 6 માસ 1 વાર્ષિક 2 વાર્ષિક 3 વાર્ષિક
No Data Available
વળતર (%) * सालाना आधार पर पिछले 1 साल का रिटर्न


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

મની મેનેજર