સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 25/05 (15:59) 920.80 4.95 0.54 8.13m 0.00 0 920.80 4301
વેદાંતા N 25/05 (15:59) 251.80 1.20 0.48 27.43m 0.00 0 251.80 7368
ટાટા કન્સલટન્સી સર્વિસીસ N 25/05 (15:59) 3585.80 -17.90 -0.50 1.88m 0.00 0 3585.80 838
યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ N 25/05 (15:58) 3250.30 131.15 4.20 2.05m 0.00 0 3250.30 781
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 25/05 (15:59) 266.95 -1.55 -0.58 22.32m 266.95 15094 0.00 0
ટાટા મોટર્સ N 25/05 (15:59) 294.15 5.50 1.91 19.24m 0.00 0 294.15 2116
જસ્ટ ડાયલ N 25/05 (15:59) 507.65 42.05 9.03 10.82m 507.65 15125 0.00 0
ઇન્ફોસિસ N 25/05 (15:56) 1228.30 7.30 0.60 4.45m 1228.30 207 0.00 0
યુનાઇટેડ બ્રેવરીઝ N 25/05 (15:56) 1183.35 3.35 0.28 4.49m 0.00 0 1183.35 880
ટાટા સ્ટીલ N 25/05 (15:58) 568.25 20.05 3.66 8.9m 0.00 0 568.25 26