સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 25/07 (15:59) 1602.15 -13.10 -0.81 4.59m 1602.15 258 0.00 0
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાયનાન્સીય N 25/07 (18:30) 399.40 36.05 9.92 15.59m 399.40 2597 0.00 0
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 25/07 (15:56) 304.15 1.10 0.36 18.13m 304.15 3679 0.00 0
આઈડિયા સેલ્યુલર N 25/07 (15:59) 97.70 5.90 6.43 53.83m 97.70 102208 0.00 0
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 25/07 (18:30) 1632.05 -0.20 -0.01 2.99m 1632.05 78 0.00 0
એચડીએફસી બેંક N 25/07 (15:52) 1739.65 4.55 0.26 2.79m 1739.65 1224 0.00 0
એક્સિસ બેંક N 25/07 (15:59) 544.95 10.15 1.90 8.18m 0.00 0 544.95 7542
યસ બેંક N 25/07 (15:54) 1617.85 24.60 1.54 2.57m 1617.85 5203 0.00 0
ઇન્ફોસિસ N 25/07 (15:59) 993.85 3.30 0.33 3.57m 0.00 0 993.85 268
વેદાંતા N 25/07 (15:58) 274.25 9.65 3.65 12.59m 0.00 0 274.25 161561