સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
ટાટા સ્ટીલ N 19/03 (15:59) 574.95 -25.25 -4.21 12.54m 574.95 7732 0.00 0
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 19/03 (17:00) 1774.50 -16.90 -0.94 3.99m 0.00 0 1774.50 118
એચઇજી N 19/03 (15:59) 3364.95 216.50 6.88 1.8m 3364.95 8618 0.00 0
N 19/03 (15:59) 1279.55 10.25 0.81 4.45m 1279.55 47 0.00 0
આઈડીબીઆઈ બેંક N 19/03 (15:59) 73.75 -5.20 -6.59 73.32m 73.75 238996 0.00 0
બેંક ઓફ બરોડા N 19/03 (15:59) 133.35 -10.45 -7.27 39.46m 133.35 87604 0.00 0
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 19/03 (15:59) 895.50 -4.55 -0.51 5.77m 895.50 924 0.00 0
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા N 19/03 (15:58) 8773.50 96.95 1.12 571.83k 8773.50 171 0.00 0
ટાટા કન્સલટન્સી સર્વિસીસ N 19/03 (15:55) 2831.00 5.30 0.19 1.74m 2831.00 460 0.00 0
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 19/03 (15:59) 247.95 -4.35 -1.72 18.17m 247.95 7683 0.00 0