મેટ્રિક્સ
 
 
કોમોડિટી ભાવ :- કોમોડિટી સમાચાર સોના ભાવ ભારત
Moneycontrol > કોમોડિટી > હોમ
FUTURES: Multi Commodity Exchange of India Ltd.
Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 14 Aug 2018 12:30 |
*

બજારના આંકડા

વાયદા
અંતિમ બદલાવ % ફેરફાર
નિકેલ-31OCT2018
962.70
6.30
0.66%
ક્રુડ ઓઈલ-16NOV2018
4580.00
5.00
0.11%
કોપર-28FEB2019
437.60
0.00
0.00%
COPPERM-28FEB2019
437.55
0.00
0.00%
કાચું પાંમ તેલ-30NOV2018
602.00
0.00
0.00%

મેસેજ બોર્ડ

કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા      (% ફેરફાર)
સોનું - 5 ઓક્ટોબર
29679.00  (0.15%)
ચાંદી - 5 સપ્ટેમ્બર
37748.00  (0.10%)
ક્રુડ ઓઈલ - 20 ઓગસ્ટ
4710.00  (1.44%)
કુદરતી ગેસ - 28 ઓગસ્ટ
204.60  (0.39%)
એલ્યુમિનિયમ - 31 ઓગસ્ટ
145.15  (0.27%)
કોપર - 31 ઓગસ્ટ
422.00  (0.38%)
નિકેલ - 31 ઓગસ્ટ
944.60  (0.17%)
લેડ - 31 ઓગસ્ટ
147.60  (0.17%)
જીંક - 31 ઓગસ્ટ
174.20  (0.32%)

કરન્સી કન્વર્ટર

રૂપિયામાં રૂપાંતર
=
નોંધ: સાંકેતિક દર તરીકે આ ગણતરી કરવામાં આવી છે તેનો ઉપયોગ વિદેશી ચલણની ખરીદી કે વેચાણ માટેનો નથી

આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ