મેટ્રિક્સ
 
 
બલારપુર ઇન્ડસ્ટ્રી > કંપનીનો ઈતિહાસ > Paper > કંપનીનો ઈતિહાસ ના બલારપુર ઇન્ડસ્ટ્રી - બીએસઈ: 500102, ઍનઍસઈ : BALLARPUR

બલારપુર ઇન્ડસ્ટ્રી

બીએસઈ: 500102  |  ઍનઍસઈ : BALLARPUR  |  ISIN: INE294A01037  |  Paper

કંપનીનો ઈતિહાસ - બલારપુર ઇન્ડસ્ટ્રી
1945
 
 - The Company was incorporated on 26th April, at Nagpur. It
 Manufactures all kinds of paper and allied products, Vanaspati,
 Chemicals, Tin Containers and soaps. The Company uses the trade
 names,
 Three Aces for paper and Wisdom for stationery.
 
 1975
 
 - Effective from 1st October, the name of the company was changed
 from
 the Ballarpur Paper & Straw Board Mills, Ltd., to Ballarpur
 Industries
 Ltd.
 
 - The caustic soda/chlorine plant was commissioned on 30th May.
 Industrial licence was received for increasing the capacity of the
 caustic soda/chlorine plant from 100 to 150 tonnes per day.
 
 - 61,48,131.5 bonus equity shares were issued in prop. 1:1.
 
 1977
 
 - A letter of intent was received for establishing plants at Singach
 salt works for the recovery per annum 250 tonnes of
 bromine/bromides,
 3,000 tonnes of potassium schoenite, 1000 tonnes of potassium
 chloride
 and 2,200 tonnes of magnesium sulphate. The plant was commissioned
 in
 June 1983.
 
 1978
 
 - The Bilt Middle East (Private) Ltd. Dubai, was incorporated on
 10th
 March, as a joint venture in Dubai in colloboration with a prominent
 organisation in the United Arab Emirates (UAE). The activities of
 this
 company are trading in goods imported from India and elsewhere and
 promotion of industries in the UAE.
 
 - A joint venture company under the name and style of Ballarpur Palm
 Oil Sdn. Bhd. was incorporated in Malaysia a palm oil refining unit
 for
 setting up of a physical refining capacity of 200 MT per day and a
 fractionation capacity of 200 MT per day of palm oil at a total cost
 of
 M million. The company was to provide technical and managerial
 know-how for the project.
 
 1979
 
 - The Company received a sum of Rs 1.05 crores on account of
 technical
 know-how and engineering service.
 
 1980
 
 - The Phosphoric Acid and Sodium Tripolyphosphate plants were
 commissioned on 24th April.
 
 - The Company's proposal to establish a hydro-electric station at
 Dandeli with an installed capacity of about 60 MW was approved by
 Karnataka Government and a No Objection Certificate was also
 received
 from Karnataka State Electricity Board.
 
 - A sum of Rs 35 lakhs was received on account of technical know-how
 and engineering services which was converted into equity in this
 joint
 venture.
 
 - At the end of the year the Company had 4,70,387 fully paid shares
 of
 Baht 100 each in this joint venture equivalent to about Rs 1.88
 crores.
 
 1981
 
 - The ship renamed m.v. Thapar Kalinadi was used for trapping
 international trading.
 
 - A sum of Rs 5,17,031 became due to the Company by way of technical
 and management fees.
 
 - 3,25,813 No. of equity shares issued as rights (prem. Rs 11.50 per
 share; prop. 1:5) to shareholders other than Thapar Group financial
 Institutions, Insurance Companies, banks and bodies corporate. 
 40,000
 No. of equity shares issued (prem. Rs 11.50 per share) to Company's
 employees. 3,64,187 No. of equity shares along with 45,081 shares
 not
 taken by the above categories offered (prem. of Rs 11.50 per share)
 to
 the public in January/February 1981. After June, 9,50,000 shares
 allotted to financial institutions on conversion of loans (prem. Rs
 10
 per share). 4,090 No. of equity shares forfeited.
 
 1982
 
 - The Company challenged the revised rates in the High Court of
 Mumbai
 and received the directions from the court to pay royalty at the
 rate
 prescribed earlier.
 
 - The Company submitted an application to the Government of
 Maharashtra
 for allotment of land near Ballarpur for captive plantations of fast
 growing pulpable hardwoods.
 
 - The Company introduced 100% pure refined corn oil under the brand
 name Cornola.
 
 - The Company undertook to set up a glass container unit in Kaduna,
 Nigeria. A joint venture company under the name of Ballarpur Glass
 (Nigeria), Ltd. was incorporated in Nigeria.
 
 1983
 
 - A scheme for full scale modernisation and renovation of the paper
 mills at Ballarpur and Yamunanagar was taken in hand.
 
 - The Company proposed to invest a sum of Rs 2,73,12,500 in a joint
 venture Company in the Seychelles for building a resort hotel on
 Mahe
 Island.
 
 1984
 
 - It was proposed to amalgamate Andhra Pradesh Rayons, Ltd. (APRL)
 with
 the Company with effect from 1st July.
 
 1985
 
 - An iodised salt plant with a capacity of 15,000 tonnes per annum
 was
 installed and commissioned.
 
 1986
 
 - A 12.5 MW turbo generator and a new chipper capable of handling
 fresh
 bamboo were commissioned.
 
 - A radial well for regular water supply and a 18 MW turbo-generator
 (at the Shree Gopal Unit) were commissioned in March and June 1988
 respectively.
 
 - The Company commenced test marketing of refined mustard oil under
 the
 brand name Do Ghora and refined sunflower oil under the brand name
 Pushapola.
 
 - The Company was placed in Receivership on 6th May. The chances of
 any realisation whether on capital account or other dues were
 reported
 to be bleak.
 
 - The joint venture company also signed an agreement with Simbian
 International, a Kenyan firm of architects, experienced in the
 designing and renovation of hotels and, with Bechtel Corporation, a
 renowned American engineering company with substantial experience in
 hotel construction, to manage the project to completion.
 
 - The joint venture company has signed another agreement with the
 Intercontinental Hotel Corporation, Washington for the management
 and
 operation of the hotel for a period of twenty years on its
 completion.
 
 - The Company entered into an agreement with the Andhra Pradesh
 Industrial Development Corporation for setting up in the joint
 sector,
 a Rs 32 crores rayon grade pulp unit in the Warangal district of
 Andhra
 Pradesh, with an installed capacity of 26,250 tonnes per annum.
 
 1987
 
 - The paper division was adversely affected due to closure of the
 Ballarpur unit for about 37 days owing to labour problems.
 
 1988
 
 - The Company launched Executive Bond, a new brand of writing paper.
 
 - The company introduced a 1Kg. pouch pack under the brand name of
 Gopal.
 
 - KDB Industries Ltd. (KDB) was amalgamated with the Company with
 effect from 1st July, as the High Court of Mumbai gave its approval.
 As per the scheme one equity share Rs 10/- each of BILT was to be
 allotted for every five equity shares of Rs 10/- each held in KDB.
 
 1989
 
 - J G Glass Ltd., was amalgamated with the company.
 
 - It was proposed to instal one DG set of 11 KW at Karwar unit.
 
 - Necessary approvals were obtained, to amalgamate Bengal Ingot Co.
 Ltd. (BIC) with effect from 1st April. As per the scheme, one
 equity
 share of Rs 10/- each of Ballarpur Industries Ltd. (BILT) was to be
 allotted for every sixty four equity shares of Rs 10/- each held in
 BIC.
 
 - BCR, Ltd. was also amalgamated with BILT with effect from 1st
 April.
 As per the scheme, one equity shares of Rs 10/- each of BILT was to
 be
 allotted for every twenty equity shares of Rs 10/- each held in BCR,
 Ltd.
 
 - Necessary approvals were obtained, to amalgamate Jg. Glass Ltd.
 (Jg), a subsidiary of the Company. As per the scheme, one equity
 share
 of Rs 10/- each of BILT was to be allotted for every twenty equity
 shares of Rs 10/- each held in Jg. Accordingly 1,45,116 shares were
 allotted. Further a bonus issue of 72,558 shares were made.
 
 - In August, 69,88,132 bonus shares issued in prop. 1:1.
 
 1990
 
 - A pulp mill with a capacity of 250 TPD, incorporating
 chlorine-di-oxide bleaching was commissioned. A new pupl mill was
 proposed to be set up at the Shree Gopal Unit.
 
 - Production and sales in term of volume declined as one of the
 units
 was partly shut down for a major re-build as a part of a
 modernisation
 programme.
 
 - With a view to entering the packaging paper segment, the Company
 set
 up a project at Ashti, Gadchiroli, Maharashtra for the manufacture
 of
 35,000 tonnes per annum of extensive sack kraft.
 
 - English Indian Clays Ltd., Janpath Investments & Holding Ltd., Jg
 Moulds Ltd., A G Glass Ltd., Krebs & Cie (India) Ltd., & Toscana
 Shoes
 Ltd., are subsidiaries of the company.
 
 - A new detergent plant with an installed capacity of 30 TPA was
 commissioned at Karwar, as a part of the Company's export drive.
 
 - The Mysore State Industrial Investment & Development Corporation
 decided to set up a caustic soda plant of 100 tonnes per day
 capacity
 and a fully state owned Company under the name and style of Canara
 Fertilisers & Chemicals, Ltd., was incorporated for this purpose.
 
 - The Company undertook to set up a new facility with a capacity of
 225
 TPD for manufacture of ultra light glass bottles at Pondicherry in
 South.
 
 - A letter of intent was received for manufacture of a wide range of
 nitroaromatics and their derivatives. Technology sources have been
 held up for the said project.
 
 - During January, the Company offered 15,00,000-14% secured
 redeemable
 non-convertible debentures of Rs 100/- each on rights basis to the
 then
 existing shareholders in the ratio of one debenture for 10 equity
 shares and one debenture for every one preference share held. The
 issue was fully subscribed and the debentures were allotted on 26th
 April.
 
 - As per the terms of the issue, the debentures are redeemable in
 full
 in five equal annual instalments of Rs 20/- each beginning at the
 expiry of 5th year from the date of allotment with a provision to pay
 a
 premium of Rs 5/- per debenture with the third instalment.
 
 - The Scheme of Amalgamation of Sewa Papers, Ltd., with the Company
 w.e.f. 1st April, approved by BIFR was effected during 1991-92. As
 per
 the scheme of amalgamation, 1 equity shares of Rs 10 each of the
 company was to be allotted for every eight shares of Rs 10 each held
 in
 SPL.
 
 - The Company arrived at an understanding with WIMCO, Ltd. and the
 foreign collaborators, AB Akerlund and Rausing of Sweden to take
 over
 for cash at par the entire shareholding of WIMCO Ltd. in AR
 Packaging
 Systems, Ltd. Necessary approvals were awaited.
 
 - The Company entered into an understanding with Modern Stramit
 (India), Ltd. to take over its straw board mill at Rajahmundry in
 Andhra Pradesh. Necessary approvals were being obtained.
 
 - The Company arrived at an understanding with the State Govt. of
 Orissa for the taking over of a paper unit situated at Choudwar
 earlier
 owned by the Titagurh Paper Mills Co., Ltd.
 
 - 32,603 No. of equity shares allotted without payment in cash to
 members of KDB Industries Ltd., Bengal Ingot Co. Ltd. and BCR Ltd.
 upon
 their merger.
 
 1991
 
 - Paper sacks under the brand name Biltpack were launched.
 
 - The Company's leather division undertook backward integration for
 establishing a tannery as well as facilities to make full shoes
 soles
 and lasts. All efforts were made for technical and financial
 agreements with some of the top names in Europe.
 
 - The furnaces at the Pune and Rishikesh plants were rebuilt thereby
 adding an energy efficient edge to bottle manufacturing operations.
 
 - Towards the end of the year the Company proposed to commission a
 Rupee four crore project at Nanjangud near Mysore for the
 manufacture
 of Spirulina a highly nutritious health product that has excellent
 prospects both in domestic and overseas markets.
 
 - The Company undertook to set up a new factory at Palwal near Delhi
 to
 tackle the twin problems of housing and spiralling costs of
 increasingly scarce building materials. The unit is to manufacture
 Aerated Autoclave Concrete (AAC), a brick substitute out of fly ash,
 a
 pollutant waste, discharged by thermal power stations and for which
 no
 constructive use has yet been discovered.
 
 - The Company entered into two joint ventures, one with Chemtex
 (USA)
 to capitalise on their expertise at plant design and detailed
 engineering, and the other with SDI (USA) for computer software both
 on
 site and offshore.
 
 - Work was initiated for implementation of a project for the
 manufacture of leather footwear for the export market. A wholly
 owned
 subsidiary under the name of Toscana Shoes, Ltd. was incorporated.
 
 - Pref. shares redeemed 18,17,674 No. of equity shares allotted
 without
 payment in cash to members of Jg. Glass Ltd. and Sewa Paper Lt. upon
 their merger (2,17,674 share to Jg Glass and 16,00,000 shares to
 Sewa
 Papers).
 
 1992
 
 - The captive caustic soda and chlorine plants in Ballarpur &
 Yamnanagar were fully assimilated leading to savings over 15%.
 Production of caustic soda declined due to power cuts, water
 shortage
 and labour unrest for 26 days in Kaiwar Unit. Rainfal affected
 Singach
 salt works.
 
 - The Company proposed to undertake export of industrial products
 and
 deoiled cakes as a part of its export strategy. It proposed to
 manufacture soya oil in due course, distribution network, relaunched
 of
 corn oil and launch of sunflower oil.
 
 - The Company disposed of its ship MV Thapar Kalinadi. The Company
 took up implementation of a glass container project in technical
 collaboration with Owens.
 
 - During February, the Company offered 45,62,935-15% secured
 redeemable
 partly convertible debentures of Rs 400 each on Rights basis in the
 proportion 1 debenture: 5 equity shares held. All were taken up.
 Additional 6,84,400 debentures allotted to retain oversubscription.
 
 - Simultaneously, another 2,28,147-15% debentures were offered to
 employees/workers of the company on an equitable basis (all were
 taken
 up).
 
 - Rs 100 of the face value of each debenture was to be converted into
 1
 equity share of Rs 10 each at a premium of Rs 90 per share at the
 end
 of six months from the date of allotment of debentures.
 
 - The remaining Rs 300 of the face value of each debenture was to be
 redeemed in five annual instalments of Rs 60 each commencing at the
 end
 of the fifth year from the date of allotment of debentures.
 
 1993
 
 - The Company proposed to install a new pulp mill at Shreegopal to
 reduce dependence on imported pulp.
 
 - The Company successfully launched refined sunflower oil under the
 brand name `Prime Life'.
 
 - During April-May, the Company offered 141,52,243 rights equity
 shares
 of Rs 10 each for cash at a premium of Rs 115 per share in the
 proportion 1:2 (only 140,70,500 shares taken up). 81,743 shares
 were
 kept in abeyance.
 
 - Another 7,07,613 No. of equity shares of Rs 10 each for cash at a
 premium of Rs 115 per share were also issued to the employees' on a
 equitable basis (only 16,200 shares taken up). Unsubscribed portion
 was allowed to lapse.
 
 - Simultaneously the Company issued the following through a
 prospectus,
 71,50,000 No. of equity shares of Rs 10 each for cash at a premium
 of
 Rs 165 per share of which 10,00,000 shares were reserved for
 allotment
 on a preferential basis to NRIs on repatriation basis (only 2,79,400
 shares taken up). Unsubscribed portion of 7,20,600 shares were
 issued
 to the public (all were taken up).
 
 - Another 2,50,000-15% cumulative redeemable preference shares of Rs
 100 each for cash at par with warrants attached were reserved for
 allotment on a firm basis to Modern Agencies Ltd., a group company.
 
 - Each preference share would carry 10 warrants entitling the holder
 thereof to apply for 3 equity shares of Rs 10 each per warrant for
 cash
 at a premium ofRs 140 per share at any time in one or more stages
 between 3rd and 5th year from the date of allotment. These
 preference
 shares are redeemable at par at a date not later than 5 years from
 the
 date of allotment.
 
 1994
 
 
 - The Company introduced indigenously developed dicalcium phosphate
 which received good market response. The Company proposed to set up
 a
 plant at Khavda to produce 3000 MT of liquid bromine which was
 scheduled to be commissioned in February 1996. It was also proposed
 to
 establish a marine chemicals complex at Khavda.
 
 - The Company issued US million 4% convertible bonds due to the
 international investors. The bonds are convertible into Global
 depository receipts (Rs. 275 per GDR representing one equity share)
 the
 conversion period being 1st August to 1st March 1999, to be redeemed
 at
 par on 1st April 1999.
 
 - 14,219 shares of Rs 10 each allotted to shareholders of
 amalgamating
 companies 21,000 shares previously kept in abeyance issued. 22,814
 shares issued on conversion of 40, 4% Euro bonds of the face value
 of
 US $ 2,00,000 - 4,090 forfeited shares reissued/forfeiture on then
 annualised. Another 48,540 shares forfeited.
 
 1995
 
 - The Company increased the pulp capacity from 300 TPD to 320 TPD
 and
 further proposed to increase to 350 TPD. A new pulp mill with a
 capacity of 150 TPD was being installed at unit Shree Gopal.
 
 - The Company undertook to commission a new bromine plant with a
 capacity of 3000 metric tonnes per annum as well as the Dicalcium
 Phosphate plant with a view to achieving high capacity utilisation,
 the
 company proposed to increase its captive power generation capacity.
 
 - The Company was successful in accessing new markets in Korea,
 Taiwan
 and it was proposed to develop in house facilities for production of
 several bromine derivalues for the international market.
 
 - The Company set up the power division to meet 100% of its
 requirements. The company negotiated for awarding contract with
 respect to Barsinagar Lignite Mining-cum-Power project in Rajasthan
 &
 Khaparkheda, Thermal Power Project in Maharashtra.
 
 - 197 foreign currency convertible Bonds were converted into GDRs
 equitable to 1,12,360 shares which were allotted to the Depository
 i.e.
 Citibank N.A., New York.
 
 - The Company placed 37.5 lakhs Redeemable Non-Convertible
 Cumulative
 Preference shares of Rs 100 each, bearing a Dividend at the rate of
 13%. These shares are redeemable on 18 months from the date of
 allotment.
 
 1996
 
 - The Company proposed to set up a plant at Visakhapatnam in Andhra
 Pradesh for the manufacture of 10,000 TPA of Aniline alongwith
 mononitro benzene, sulphuric acid and hydrogen for captive
 consumption.
 
 - Technical collaborations were also approved for manufacture of
 Aniline with Rhone Poulenc of France, for Nitrobenzene with J.
 Meissner of West Germany and for basic engineering and pollution
 control equipment with Specichim of France.
 
 - The Company proposed to hive off the spirulina business at
 Nanjangud
 to a separate company `Reitzel India Ltd.'.
 
 - The Company undertook to set up a kenaf - based pulp project in
 Thailand with technical know-how from the Company. The capacity to
 be
 installed was 70,000 tonnes per annum.
 
 - Out of the total equity share capital of Baht 400 million, the
 Company's share was to be 29.37% or Baht 117.50 million (Rs. 4.70
 crores) which was to be contributed by export of machinery and
 equipment worth Baht 82.50 million and by capitalisation of
 technical
 and engineering fees amounting to Baht 35 million.
 
 1997
 
 - 100,000,000 No. of equity shares of Rs 10 each issued (prem. Rs 80
 per share) and 39,63,500 redeemable pref. shares issued to Murjah
 Trading and Industrial Co. Ltd. Soudi Arabia.
 
 - The company lacked the necessary technology and was dependent upon
 its collaborators.
 
 - Thapar Power Group, an arm of the leading Ballarpur Industries,
 which
 entered into an agreement five year ago with the Himachal Pradesh
 Government to generate electricity through its Uhl-3 hydro power
 project.
 
 - Phoenix Pulp and Paper Company (PPPC) is a joint venture between
 European Overseas Development Corporation (EODC) and Ballarpur
 Industries Limited (BILT) with the latter holding around 13 per cent
 in
 PPPC.
 
 - The company set up a bromine capacity to derive the benefits from
 the
 brine left over after the extraction of caustic soda.
 
 - Owens Illinois Ltd. and Ballarpur Industries Ltd. (Bilt) have
 settled
 at a price of Rs 11.80 per share for the sale of Bilt's 49 per cent
 equity stake in their joint venture Owens-Bilt Ltd.
 
 - Ballarpur Industries which had a glass division in its fold until
 1994 had hived it off in the ear to form Owens-Bilt in collaboration
 with the US company.
 
 1998
 
 - The joint venture BILT-Owens was in the non-core business of
 glass.
 
 - Ballarpur Industries Ltd., (Bilt), the flagship company of the L M
 Thapar Group, is all set to divest minority stake in its 100 per
 cent
 subsidiary, The Golden Green Company.
 
 - Bilt had set up the division in 1992 at a capital investment of Rs
 47
 cr to manufacture construction materials like blocks, pre-cast
 reinforced slabs and wall panels.
 
 - The AAC division is now part of the recently set up BILT
 Chemicals.
 
 1999
 
 - Ballarpur Industries Ltd. (BILT) is exploring the possibility of
 collaboration with Swedish company `Tumba Bruk' for manufacturing
 papers used in paring of currency notes.
 
 - DBIL is a 50:50 joint venture between the Delhi-based DCM Ltd. 
 and
 Benetton International NV of Netherlands (a subsidiary of Benetton
 Group SpA of Italy).
 
 - BILT has entered into technical agreements with a South Korean and
 a
 Japanese company for manufacturing coated and lightweight coated
 paper.
 
 2000
 
 - Duff & Phelps Credit Rating India (DCR) has assinged a D1 (very
 high
 certainty of timely payment) rating to the Rs 15 crore shortterm
 debt
 programme of Ballarpur Industries.
 
 - The Company will be allotting three equity shares of Rs 10 each to
 the shareholders of APR for every 10 equity shares of Rs 10 each of
 APR
 held by them.
 
 - The Board of Ballarpur Industries is being expanded from 12 to 15.
 
 - Mr. Narottam Sahgal has resigned from the Directorship of the
 company
 w.e.f. 15th September.
 
 2001
 
 - Crisil has assigned `AA+' (SO) (structured obligation) to the Rs
 150-crore structured debt obligation issue of the company.
 
 - The Company has signed a memorandum of understanding with Sinar
 MAS
 India for acquiring equity stake in the company.
 
 - The Company has appointed Mr Gautam Thapar, Managing Director, as
 hte
 Vice-Chairman and Managing Director of the company.
 
 - The board of directors of Ballarpur Industries Ltd (BILT) on
 September 17th, accorded its in-principle approval for the
 acquisition
 of the entire equity capital of BILT Graphic Paper Ltd (BGPL),
 formerly
 Sinar Mas Pulp & Paper India.
 
 - Ballarpur Industries Ltd (Bilt), is in negotiations to sell off
 its
 stake of over 60 per cent in its Malaysian subsidiary, Jg Containers
 (Malaysia) Sdn Bhd. The company is talking to its local joint
 venture
 partner to offload the stake. Jg Containers makes glass containers.
 
 - Ballarpur Industries Ltd (Bilt) will shortly finalise an equity
 issue, which has received the board's in-principle approval.
 
 - The Board of Directors of Ballarpur Industries Ltd has noted the
 change in nomination by Unit Trust of India on the Board of
 Directors
 of the company. Mr R K Ahooja has been nominated by UTI on the Board
 of
 Directors of the company in place of Mr K G Vassal.
 
 2002
 
 -The Board of Directors of Ballarpur Industries has changed the
 designation of R R Vederah, a Wholetime Director, from Director & COO
 to Deputy Managing Director with immediate effect.
 
 -R R Vederah designated as Deputy M D of BILT.
 
 2003
 
 -The board of BILT has approved the proposal to divest the
 investments of Janpath Investments and Holding Ltd.
 
 -BIT announced that its Board members have approved for acquisition
 of 38% equity
 capital of APR Packaging Ltd.
 
 -BILT counter is recording a heavy trade in stock market and the
 players in the market
 are keen on buying the company stock.
 
 -The Boardhas areeded upon issuance of Global Depositary Receipts
 aggregating upto USD 35 million (equivalent to approx. Rs 1600
 million) in the international market .
 
 -Company's Global Depository Shares (GDS) issue of USD 35 million
 (each GDS representing five equity shares of Rs 10/- each) has been
 priced at USD 8.27 per GDS which equates to Rs 74.96 per equity
 share. The issue was oversubscribed.
 
 2004
 
 -Starlight International Holdings Ltd. acquires 10,000,000 shares of
 Ballarpur Industries Ltd. amounting to 6.16% of total capital of the
 company
 
 -Ballarpur Industries Ltd has informed that at the meeting of
 Committee of Directors held on January 15, 2004 the Directors have
 approved allotment of 92775 equity shares of Rs 10/- each of the
 Company.
 
 These shares have been allotted on the conversion of 17592 9.5% Fully
 Convertible Debentures (FCDs) of Rs 304/- each which were allotted by
 the Company on rights basis in the year 2002.
 
 -Bilt Paper Holdings Limited (BPHL), one of the promoters of the
 company, has acquired 8,10,026 equity shares of Rs.10/- each of the
 company, constituting 0.49% of the equity capital. These shares have
 been acquired from M/s Greaves Leasing Finance Limited inline with
 the SEBI order for implementation of the Family Settlement Agreement
 executed between the Thapar Brothers.
 
 -ITC Ltd.completed the process of acquiring the paperboard
 manufacturing facility of BILT Industrial Packaging Co Ltd. (Bipco)
 near Coimbatore in Tamil Nadu. The facility, renamed 'unit Kovai',
 will operate as part of the paperboards and specialty papers division
 of ITC, which has a unit at Bhadrachalam in Andhra Pradesh.
 
 2005
 
 -BILT enters tissue paper business
 
 -Ballarpur Industries bags TERI award
 
 -Ballarpur Inds to launch mn FCCBs
 
 2006
 
 -Ballarpur Industries enters into conditional agreement for
 acquisition of equity of SFI
 
 2007
 
 -Ballarpur Ind takes over Malaysian co for 1mn
 
 -Ballarpur Industries Board recommended final dividend of 15% 
 
 2008
 
 -Appointment of Dr. Pramath Raj Sinha, as an Additional Director of
 the Company 
 
 2009
 
 -Ballarpur Industries Board recommended Dividend of 25%
 
 2010
 
 - Mr. Shardul S. Shroff was appointed as an independent director on
 the Board of the Company
 
 -Ballarpur Industries Ltd. (BILT) has appointed the lead managers for
 listing of its Dutch unit.
 
 -Ballarpur Inds - Board recommended Dividend of 25% i.e rs 0.50
 
 -Ballarpur Inds - Proposed acquisition of entire paid-up capital of
 PTIL
 
 2011
 
 -BallarprInds - Acquisition of entire paid-up capital of PTIL
 
 -BallarprInds - Board recommended Dividend of Rs. 0.60 i.e (30% )
 
 2012
 
 -BallarprInds - Board recommended Dividend of Rs 0.50 i.e (25%)
 
 2013
 -Ballarpur Industries Ltd has ecommended payment of dividend of 15%
 on the equity shares.
 
 2014
 -Ballarpur Industries Ltd has recommended payment of dividend of 10%
 on the equity shares.
 
 2015
 -Ballarpur Ind gets revival package from Telengana govt
 
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર હેલ્પ