મેટ્રિક્સ
 
 
મહિન્દ્રા સત્યમ > કંપનીનો ઈતિહાસ > Computers - Software > કંપનીનો ઈતિહાસ ના મહિન્દ્રા સત્યમ - બીએસઈ: 500376, ઍનઍસઈ : SATYAMCOMP

મહિન્દ્રા સત્યમ

બીએસઈ: 500376  |  ઍનઍસઈ : SATYAMCOMP  |  ISIN: INE275A01028  |  Computers - Software

કંપનીનો ઈતિહાસ - મહિન્દ્રા સત્યમ
1987
 
 - On 24th June company was incorporated as a Private Limited Co. for
 providing Software Development and Consultancy Services to large
 corporations. The company was promoted by B Rama Raju and B
 Ramalinga Raju. The company has set up two software Technology
 Parks, one at Mayfair Centre, Secunderabad and other at Qutuballapur
 of Ranga Reddy Dist. of A.P. The company also developed a software
 Development center in Bangalore.
 
 - The company is a 100% EOU under the STP scheme of the Dpt. of
 Electronics Government of India and exports software to USA, Canada,
 Sweden and Germany etc.
 
 1991
 
 - On 26th August it was converted into a Public Limited Company.
 
 1992
 
 - The Company went in for a Public Issue of Equity shares. The
 company has set up facilities at Secunderabad, Hyderabad and
 Bangalore. The Company has created infrastructural facilities
 consisting of workstations with modern communication and networking
 equipment.
 
 - Satyam went in for a public issue of equity shares with the main
 objective of setting up a software technology park and a 100 percent
 export oriented unit for software development with a dedicated 64
 KBPS satellite link.
 
 1993
 
 - During the year company has entered into a joint venture agreement
 with Dun & Bradstrret Corp., U.S.A. for development of softwares.
 
 1994
 
 - On January 26th a joint venture company called Dun & Bradstreet
 Satyam Software (P) Ltd. was incorporated.
 
 1995
 
 - During the year company issued 37,17,000 12% unsecured fully
 convertible debentures part A of Rs.100 each on right basis for the
 shareholders in proportion of 1 FCD for every 5 shares held. The
 company also issued 37,17,000-12% FCD's-part `B' Rs.60 per debentures
 in August which can be converted into equity shares of Rs.10 each at
 premium of Rs.50 per share on
 August 1996.
 
 1996
 
 - During the year Two offices were set up, one in USA and other in
 Japan. And the company has added new business partners in Australia,
 Canada, Japan and Europe.
 
 - During the year company promoted 4 subsidiaries. Viz Stayam
 Renaissance Consulting Ltd., Satyam Enterprise Solutions Pvt. Ltd.,
 Stayam Infoway Pvt. Ltd and Satyam Infoway Pvt. Ltd.
 
 1997 - During the year company has added additional space in
 Secunderabad and Bangalore. And new software development centers
 were opened in Hyderabad, Pune, Chennai and Bhubaneswar during the
 year. The company has established a school at Indian Institute of
 Information Technology at Hyderabad, joining a select band of global
 corporations like IBM, Microsoft and oracle who are also
 participating in IIIT's activities.
 
 - Satyam Computer Services Ltd. (SCSL), the Hyderabad-based software
 company, setting up three more new software development centres at
 Chennai, Pune and Bhubaneshwar.
 
 - Satyam Infoway (P) Ltd. (SIL), a subsidiary of Satyam Computers,
 has signed an agreement with Sterling Commerce, International Group
 of the U.S. to provide electronic data interchange (EDI) and other
 value added electronic commerce solutions throughout India.
 
 - Two new offices have already been set up in the US, and another in
 Japan. New business partners have been added in Australia, Canada,
 Japan and Europe.
 
 - Satyam Infoway is a 100 per cent subsidiary of the Hyderabad-based
 software major, Satyam Computer Services Ltd. 
 
 - Dun & Bradstreet Corp. USA (D&B), is likely to buy out the 24 per
 cent stake of joint venture partner Satyam Computers Services and
 gain majority control, 76 per cent of the stake is 
 held by D&B.
 
 - The joint venture was set up to provide software services to D&B
 clients world wide. Dun and Bradstreet - Satyam Software is the
 largest single location software unit for D&B in the world.
 
 - Satyam Computer has four subsidiaries: Satyam Spark Solutions,
 Satyam Infoways, Satyam enterprise Solutions and Satyam Renaissance,
 Consulting, Spark solutions focuses on software products, Infoways
 operates in the field of electronic commerce and electronic data
 interchange.
 
 - Satyam Computer Services Ltd announced that it had divested its 24
 per cent ownership of Dun & Bradstreet Satyam Software Pvt Ltd (DBSS)
 in favour of Cognizant Software Solutions Corporation, a subsidiary of
 Cognizant Corporation, US.
 
 - Satyam Computer Services Ltd., has been selected by the
 Switzerland-based World Economic Forum and World Link magazine as one
 of India's most remarkable and rapidly growing entrepreneurial
 companies.
 
 - The funds will be raised through a Rs 20 crore debt and the rest
 will be provided by the parent company as equity in the subsidiary to
 set up the nationwide network.
 
 1998
 
 - Satyam Infoway, a wholly-owned subsidiary of Satyam Computer
 Services Ltd., has received the Technical Engineering Centre (TEC)
 approval from the Department of Telecommunications (DoT) for
 commercialising its operations.
 
 - The company is a 100 percent EOU under the software technology park
 scheme of the Department of Electronics, Government of India. It is
 presently engaged in development and export of software to USA,
 Canada, Sweden, Germany etc.
 
 - Satyam Computer Services Ltd. opened its first overseas development
 centre in New Jersey. The company proposes to set up seven such
 development centres outside India, four of them in the US.
 
 - Satyam Computer Services Ltd. has entered into an agreement with
 the National Securities Depository Ltd. (NSDL) for providing its
 shareholders with the facility of trading in the
 dematerialised form of shares.
 
 1999
 
 - The company is setting up offsite development centres which will
 have high margin business and also ventured into the euro conversion
 business which is slowly taking-off.
 
 - Sataym Computer Services Ltd. will be setting up two offsite
 development centres in addition to the existing seven centres across
 the world.
 
 - Satyam Computer Services Ltd., one of the fastest growing IT
 companies in the country, has taken significant decisions recently
 including the merger of three of its subsidiaries with
 the parent company and a 1:1 bonus issue.
 
 - The company has also set up India's first Indian Institute of
 Information Technology and is the first software company in India to
 get accredited by (SEI CMM) level 5 certificates.
 
 - Satyam Infoway Ltd, is the second largest Internet services
 provider in India based on the number of customers. 
 
 2000
 
 - Vision-Compass Inc., the US-based wholly owned subsidiary of Satyam
 Computer Services Ltd., announced the global launch of VisionCompass,
 a collaborative enterprise management software product.
 
 - The Company has entered into an agreement with Venture Global
 Engineering LIC, USA, to set-up a 50:50 joint venture for the
 software development of CAD/CAM/CAE at Hyderabad.
 
 - The Company launched an organisation-wide transformation training
 programme - Customer-Oriented Global Organisation (COGO) initiative.
 
 - The Company has announced its tie-up with Vignette Corporation of
 the US for the implementation of e-business applications. 
 
 - Satyam Computer Services signed an equal joint venture with .3 bn
 US networking company Computer Associates Inc (CA) to set up an
 Application Service Provider (ASP) for small and medium enterprises.
 
 - The Company and Texas-based Exterprise Inc, a major provider of
 collaboration platform software for e-markets.
 
 - Pepsi has entered its second cyberspace venture forging a tie-up
 with the company and Hindustan Petroleum Corporation as the official
 beverages supplier for their Speednet project.
 
 - SAS Institute India, a wholly owned subsidiary of the US-based SAS
 Institute Inc., has tied up with the company as a SAS quality partner
 to provide comprehensive data warehousing and
 data mining solutions to various industry verticals. 
 
 - The Company has formed a strategic alliance with Microsoft
 Corporation to provide Web and enterprise integration application
 deployment solutions to US public sector customers utilising Windows
 DNA 2000 technology.
 
 - The Company and TRW Inc, the US-based billion company, that
 they have signed a letter of intent to form a strategic alliance
 wherein the newly-formed joint venture would provide TRW and other
 global companies both information systems and engineering services.
 
 - The Company has signed an agreement with the US-based
 edatafinder.com to build a comprehensive business intelliance
 e-market site that will supply more than 200 types of business data
 online to organisations around the globe.
 
 - The Company has been named a 2000 Web Business 50/50 award winner
 for SatyamWorld - its corporate intranet, to become the only company
 to feature in this list.
 
 - The Company has realized Rs 17012.53 lakhs net of transaction costs
 and tax through the sale of 347,2000 No. of equity shares of Satyam
 Infosay Ltd. to the Government of Singapore Investment Corporation
 Pte. Ltd.
 
 - The Company has signed a contract with Mercator, the IT subsidiary
 of the UAE-based Emirates group, to provide product maintenance and
 support activities for Mercator's products in the aviation industry.
 
 - Satyam Computer Services inaugurated an offshore development centre
 `Mercator Satyam Centre' - to exclusively handle projects for the 
 million Mercator, an IT subsidiary of the UAE based Emirates group.
 
 - C Srinivas (Srini) Raju has resigned as the executive director of
 the company with effective from September 1.
 
 - Satyam Computer Services Ltd. and the US-based SEEC Inc have
 entered into a strategic alliance to leverage the latter's tools and
 technology for Satyam's worldwide e-business transformation
 practice.
 
 - The Company has received the National HRD award - 2000 for
 outstanding contributions to HRD.
 
 - Satyam Computers is setting up a joint venture with the billion
 TRW Inc, a Fortune-100 Company in the US.
  
 - The Company has relaunched its shopping channel as
 www.sifymall.com, which would now offer ` celebration of value'
 shopping.
 
 - Prabhu Sinha, a senior vice-president of Satyam Computer Services,
 received Qimpro Silver Award for 2000-01.
 
 - Satyam Computer Services Ltd. and Ariba Inc., a leading business to
 business e-commerce platform provider have entered into an alliance.
 
 - Satyam Manufacturing Technology, a joint venture between Satyam
 Computers Services and US-based TRW, has received a 0 million
 contract from TRW.
 
 - Mr. B. Ramalinga Raju, Chairman of Satyam Computer Services, has
 been awarded the IT Man of the Year 2000 Award by Dataquest.
 
 
 - Satyam Computer Services has acquired 23 acres in Bangalore to set
 up a new software development centre.
 
 2001
 
 - The Company has entered into a long-term collaboration agreement
 with Centre for Cellular and Molecular Biology, to jointly identify
 business opportunities at the global level for IT-enabled services in
 bioinformatics and related fields.
 
 - The Company has entered into a partnership with i2Technolgies.
 
 - Satyam Computer Services Ltd., the software services company based
 in Hyderabad, is set to commission its new development centre in the
 Dubai Internet City.
 
 - The Company has been rated as one of the 10 most well-regarded
 companies in the country in prestigious 2000/2001 Review 2000 Survey
 conducted by the Hong Kong-based Far Eastern Economic Review.
 
 - Satyam Computer Services has become the first of the top Indian
 software services companies to open its facility at Dubai Internet
 City.
 
 - The Company has won the Frost & Sullivan market engineering award
 for Competitive Strategy 2001 in the application service provider
 category.
      
 - The American depositary shares (ADS) of Satyam Computer Services on
 May 16 was listed at .16 on the New York Stock Exchange (NYSE) at a
 premium of 14.9 per cent to the offer
 price.
 
 - Satyam Computer Services, has expanded its partnership with the
 US-based Healthaxis Inc., a leading supplier of healthcare technology
 solutions. Satyam has also agreed to become the
 primary integration partner for deploying the Insur-Enroll solution.
 Satyam bagged a major project from Healthaxis in the last quarter.
 
 - Satyam Computer Services on August 27 announced a global strategic
 alliance with SEEC Inc., a Pittsburgh-based leading provider of
 component and web services solutions for insurance and other
 industries.
 
 2002
 
 - Satyam Computer Launches operations in China.
 
 -Satyam Computer Services Ltd a leading global IT services firm, on
 August 8, 2002 announced the signing of an agreement with
 Saint-Gobain Abrasives, Inc a Massachusetts (USA) based corporation
 to provide IT services.
 
 -Satyam Computer Services Ltd has entered into a Premier Partnership
 with Ireland-based IONA, a leading e-Business Platform provider for
 Web Services Integration, to deliver the Orbix E2A Web Services
 Integration and Application Server Platforms.
 
 -Nipuna Services Ltd, the BPO subsidiary of Satyam Computer Services
 Ltd announced the appointment of Mrs Ram Ramasundar as COO of the
 company.Further the company has also appointed Venkaswamy Nagendra as
 Chief Marketing Officer and M Satyanarayana as Chief Marketing Officer
 of the company.
 
 2003 
 
 -Jurong Technologies appoints Satyam Computer for State-of-the-Art
 Enterprise Resource Planning Solution
 
 -Embarks on an organisational and business transformation initiative
 termed Orbit 5
 
 -Giga Information Group includes Satyam Computer Services Ltd. as the
 top choice for SAP support among offshore service providers
 
 -World Bank gives outsourcing contract to Satyam Services
 
 -Satyam and Ansys Inc Forge Global Strategic Alliance, Offer Process
 Integrated Engineering Simulation Solutions
 
 -Enters into strategic alliance with semiconductor major Texas
 Instruments to provide consulting services for DSP (digital signal
 processing) customers
 
 -Satyam Computer & Correlate Technologies announce partnership to
 provide Correlate K-Map solutions worldwide
 
 -Sets up Offshore Solutions Center for TRW Automotive in Chennai
 
 -Satyam, Hummingbird open ETL/BI competency centre in Singapore
 
 -Satyam unveils Samanvay to create learning opportunities to staff
 families
 
 -Satyam & Microsoft sign MOU to provide world class IT outsourcing
 services to Asia Pacific region
 
 -Launches Global Solutions Centre in Malaysia
 
 -Conducts first ever global customer summit (SatyamWorld) In San
 Diego, California, USA
 
 -Forms alliance with Yahoo, a leading portal and collaboration
 platform provider, to deliver solutions centered on Yahoo! Portal and
 Messenger platforms
 
 -Bags 2003 Account Performance Award from Strategic Account
 Management Association (SAMA) during its annual conference in
 Orlando, Florida
 
 -Implements SAP at Oman Trading Establishment
 
 -Signs up a long term contract with World Bank
 
 -Satyam's solution bags CSI National IT Award for best packaged
 application
 
 -Approves enhancement of investment limit by Foreign Institutional
 Investors (FII's) under Portfolio Investment Scheme from 49% to 60%
 
 -Commences a Student Administration System (SAS) solution
 implementation for Singapore- based Universitas 21 Global (U21G), a
 leading online university initiative, offering on-line higher
 education to students all over the world
 
 -Satyam's advanced e-Logistic Solution System for Konsortium Logistik
 Bhd Malaysia goes live
 
 -Launches Offshore Development Center (ODC) in Bangalore to provide
 high end product development support to Fujitsu Ltd., a leading
 provider of customer focused IT and communication solution for the
 global marketplace
 
 -Developes a virtual facility in the 120-acre technology campus
 located in Hyderabad
 
 -Warburg Pincus, a venture capital & equity fund, sells 2.6% Satyam
 shares
 
 -Allottment of 11533 equity shares through circular resolution on
 October 28, 2003 under stock option plans of the company.
 
 -The company has developed a virtual facility in the 120-acre
 technology campus located in Hyderabad. Satyam Live captures the soft
 infrastructure, the products etc. of a knowledge driven company.
 
 - The Compensation Committee of Directors of the company allotted
 3507 equity shares
 
 -Allotted 24271 equity shares through circular resolution on October
 28, 2003 under stock option plans of the company.
 
 -Company has signed a multi-year agreement with American
 International Technology Enterprises, Inc.
 
 -The company has sold 1m equity shares of Sify in a private placement
 through Sify's sponsored ADR programme.
 
 
 -The company sells its sify stake to Venturre tech increasing
 venture tech's stake to 16.8 per cent from 13.8 per cent.
 
 -Satyam Computer Services honoured with prestigious IBM Lotus award
 
 -Satyam acquires Megasoft in stock deal
 
 -Satyam's new development centre in Canada
 
 -Fidelity Investments buys 245,500 equity shares of the company,
 stake increases to 5.05%
 
 -Signs a regional partnership with the Nasdaq-listed Actuate
 Corporation, an enterprise reporting applications provider, to
 collaborate in the Asia Pacific region. Following this move, the
 Satyam-Actuate Centre of Excellence will be set up at Satyam's Global
 Solutions Centre in Cyberjaya, Malaysia
 
 2004
 
 -Satyam's Nipuna appoints new CEO & COO
 
 -Satyam Computer Services Ltd has entered into a tie-up with
 OATSystems Inc of the US to provide comprehensive radio frequency
 identification devices (RFID)-based solutions to its customers across
 the globe
 
 -IT major Satyam Computer Services Ltd (SCSL) has launched a unique
 platform called 'Virtue' which will provide two-way communication
 between the company and the selected candidates for employment
 
 -Satyam Computer Services Limited on Saturday inaugurated the
 companys ninth facility in Hyderabad
 
 -Satyam launches its largest Global Development Center outside India
 at Melbourne, Australia
 
 -Satyam forges alliance with Cyclone Commerce
 
 -Satyam Computer joins mainframe migration alliance (MMA)
 
 2005
 
 -Satyam enters into strategic partnership with ECG
 
 -Satyam ranked 3rd in Corporate Governance Survey by Global
 Institutional Investors
 
 -Satyam Computer launches ESA service offering on May 05, 2005.
 
 -Satyam Computer joins Microsoft Insurance Initiative
 
 -Satyam Computer enters into global alliance agreement with Meridian
 Systems.
 
 -Satyam Computer launches business solutions laboratory, FUTURUS
 
 -Satyam Computer announces partnership with Hungary's premier science
 IT institute MTA SZTAKI
 
 -Satyam Computer Services Ltd and Miebach Logistics Group, a
 Frankfurt, Germany-based logistics solutions provider, on Nov 15
 announced a services and technology collaboration to offer supply
 chain solutions to customers in the Asia Pacific region across
 industry verticals.
 
 -Satyam foray into strategic partnership with Chinese firm
 
 -Satyam & eBao Tech forms strategic alliance to jointly promote new
 generation insurance package software solutions
 
 
 2006
 
 -Satyam receives AS9100 / EN9100 certification for its aerospace
 domain
 
 -Satyam Computer achieves SEI CMMI Level 5 enterprise wide
 
 -Satyam Computer launches Offshore Development Center for INVISTA in
 Bangalore
 
 -Satyam Computer Services Ltd on October 26, 2006 has announced that
 it has achieved global certification in the ISO 9001 (quality
 management), ISO 20000 (information technology service management for
 Infrastructure Management Services and Network & Systems), and ISO
 27001 (Information Security Management) standards. With the
 successful audit of the development center at Budapest, Hungary, all
 three certifications were conferred at an organization-wide level.
 
 -Satyam enhances Sony Europe's IT development capacity with a
 dedicated offshore development centre.
 
 -Satyam forays into Egypt.
 
 -Satyam Computer Services has given the Bonus in the Ratio of 1:1
 
 2007
 
 -Satyam Computer Services Ltd has on March 15, 2007 has announced
 that it has implemented an organization-wide, virtual learning
 environment called Satyam Learning World.
 
 -Satyam Computer signs multi-year deal with Applied Materials.
 
 -Satyam Computer Services Ltd on June 04, 2007 has announced that it
 recently won Computer Associates Vision, Impact, Progress (VIP) Award
 for an internal implementation and optimization of CA's service desk
 platform.
 
 -Satyam Computer Services Ltd on June 11, 2007 has announced that it
 has forged an alliance with US-based JDA Software Group Inc., the
 leading provider of supply and demand chain solutions to 5,500 of the
 world's top retailers, manufacturers, and suppliers.
 
 -Satyam partners in developing Hera FxV-India's first Digital Car
 launched at CII Conclave.
 
 2008
 
 -Satyam Computer Services Ltd has informed that Satyam BPO, the
 business process outsourcing arm of Satyam, a leading global business
 and information technology services Company, on April 10, 2008
 announced that it has won two prestigious Shared Services Excellence
 awards from the International Quality and Productivity Council.
 
 -Satyam Computer has announced it has inked a pact with Infospectrum
 to give third-party maintenance, repair and overhaul (MRO) and
 component repair services for the global aviation industry.
 
 -Satyam Acquires Caterpillar Market Research & Customer Analytics
 Operations
 
 -Satyam Wins Innovation Award for Partner Excellence from Software
 AG
 
 -Satyam launches industry's first engineering development training
 program
 
 2009
 
 - Tech Mahindra has announced the name change of scam hit Satyam
 Computers as Mahindra Satyam. This rebranding exercise symbolises an
 amalgamation of the values of Mahindra Group with Satyam's fabled
 expertise, even as it retains that part of Satyam's identity which
 signifies commitment, purpose and proficiency of the organisation and
 its people, according to Anand Mahindra, vice-chairman and managing
 director of the Mahindra Group.
 
 - Mahindra Satyam stated that it has secured contracts worth Rs 38
 crore in the middle east and north america region (MENA) in Q2 of FY
 2009-10.
 
 - Mahindra Satyam appointed Deloitte as auditors.
 
 --Registered Office of the Company has been shifted from I Floor,
 Mayfair Centre, S. P. Road, Secunderabad - 500 003 to Mahindra Satyam
 Infocity, Unit- 12, Plot No. 35/36, Hi-tech City layout, Survey No.
 64, Madhapur, Hyderabad - 500081, Andhra Pradesh,
 
 2010
 
 - Mahindra Satyam has inked a new 4 year offshore contract which is
 worth about million, with KMD.
 
 
 2011
 
 -NAVTEQ Renews Contract with Mahindra Satyam BPO for Two Year
 Period.
 
 -Mahindra Satyam announces the winner of the first Mahindra Satyam
 Aerospace Young Engineer Award.
 
 -Satyam Compu - Mahindra Satyam joins GENIVI Alliance.
 
 -Partnering for Success' - Roche partners with Mahindra Satyam.
 
 -Mahindra Satyam inaugurates Smart Grid Customer Demonstration Center
 (CDC).
 
 -Mahindra Satyam Launches Mobile Couponing Platform.
 
 -Mahindra Satyam promotes innovation in Engineering; announces second
 edition of Young Engineer Award.
 
 -Mahindra Satyam strengthens focus in Europe; Opens a new delivery
 center in Netherlands.
 
 -Mahindra Satyam's Singapore Data Center achieves prestigious
 SS507:2008 Business Continuity and Disaster Recovery Certification.
 
 -Mahindra Satyam Deploys Enlighta for 'On-Demand' Unified Services
 Management.
 
 -Mahindra Satyam named 'Systems Integrator of the Year' at CNME ICT
 Achievement Awards 2011.
 
 -Mahindra Satyam wins EMC 2012 Partner Innovation Award.
 
 -Mahindra Satyam (earlier known as Satyam Computer Services), a
 leading global consulting and IT services provider, said it has
 launched Workspace-as-a-Service(WaaS), which allow the flexibility of
 sharing of virtual desktop or applications to be accessed anytime,
 from anywhere and using any device.
 
 
 2012
 
 -Mahindra Satyam and Japan's SBI Holdings announce a USD 50 Mn. Joint
 Global Fund.
 
 -Mahindra Satyam acquires vCustomer's International Operations.
 
 -Satyam Compu - Merger of Tech Mahindra and Mahindra Satyam
 Announced.
 
 -Mahindra Satyam Launches STAMP, an Innovative Structural Quality
 Service Powered by CAST.
 
 -Tech Mahindra & Mahindra Satyam and CA Technologies Enter into
 Global Partnership.
 
 -Mahindra Satyam Partners with FirstCarbon on Sustainability.
 
 -Mahindra Satyam inaugurates a delivery centre for Aerospace &
 Defense.
 
 -Mahindra Satyam launches cloud-based Oracle Campus Solution for
 Higher Education Institutions in Malaysia.
 
 -Mahindra Satyam opens its Fargo Delivery Centre.
 
 -Mahindra Satyam unveils Oracle Retail Apparel & Fashion xPress
 Framework.
 
 -Mahindra Satyam and Tech Mahindra together launch Oracle
 Communications Solution Engineering Centre.
 
 -Mahindra Satyam Announces HealthConnection - A Rapidly Deployable
 Health Insurance Exchange for State Governments.
 
 -Mahindra Satyam Explores New Realms of Connected Vehicles -
 Unleashes a Plethora of Opportunities.
 
 -Mahindra Satyam commences building IT centre at Nagpur airport.
 
 2013
 
 -Mahindra Satyam and Tech Mahindra has been launched Young CEO
 Program.
 
 -Mahindra Satyam along with Canvas Technologies has been launched
 Global Inter-Carrier Gateway for Context Aware Mobile Commerce, i.e.,
 e-commerce and banking.
 
 -Board has recommended a Dividend of 0.60 Paise (30%) per equity
 share of Rs. 2/- each.
 
 -Mahindra Satyam has won a multiyear contract from Bridgestone Europe
 to implement and support it managed services.
 
 2014
 
 -Tech mahindra has won HYSEA award for Community Development and
 Environment Sustainability.
 
 -Tech Mahindra was recognized as The most admired knowledge
 enterprise by KNOW Network.
 
 -Tech Mahindra has won Oracle Partner of the Year Award at the
 prestigious Partner Event Awards in 2014.
 
 -Tech Mahindra has won prestigious Aegis Graham Bell Awards 2014 for
 its innovative offerings, capabilities and innovation.
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

સુપરફાસ્ટ બજારસમાચાર