મેટ્રિક્સ
 
 
ટાટા પાવર કંપની > કંપનીનો ઈતિહાસ > Power - Generation & Distribution > કંપનીનો ઈતિહાસ ના ટાટા પાવર કંપની - બીએસઈ: 500400, ઍનઍસઈ : TATAPOWER

ટાટા પાવર કંપની

બીએસઈ: 500400  |  ઍનઍસઈ : TATAPOWER  |  ISIN: INE245A01021  |  Power - Generation & Distribution

કંપનીનો ઈતિહાસ - ટાટા પાવર કંપની
1919
 
 - The Company was incorporated on 18th September, at Mumbai. The
 Company generate and supply Electricity. The Tata Hydro-Electric
 Power System comprises the Tata Hydro-Electric Power Supply Co.,
 Ltd., the Andhra Valley Power Supply Co. Ltd., and the Tata Power
 Co., Ltd.
 
 1953
 
 - 1,500 Right Equity shares issued at par in prop. 2:5.
 
 1955
 
 - 15,000 partly paid shares fully called up.
 
 1961
 
 - The Company together with its two associated companies decided to
 enter into a partnership arrangement with Ebasco India, Ltd., for the
 establishment in India of a consulting engineering firm by the name of
 `Tata-Ebasco Consulting Engineering Services'.
 
 1967
 
 - 51,536 right equity shares issued at par (prop. 1:10).
 
 1968
 
 - 1,00,000-9.25% pref. shares offered for public subscription.
 
 1969
 
 - A new company under the name Chemical Terminal Trombay, Ltd., was
 formed, in participation with other Tata Companies and Elephanta
 India Private Ltd., with the object to installation of storage tanks
 on a part of the Company's ash disposal area at Trombay and the
 laying of a pipeline connecting the storage tanks with the Mumbai
 Port Trust's pier
 at Pir Pau.
 
 1971
 
 - The purchase price of assets under the Khopoli Electric Licence,
 1933 was determined by mutual agreement to be Rs 21.50 lakhs plus a
 solatium of 10% as provided in the Licence. A substantial portion of
 the purchase price was paid to the Company by the Maharashtra State
 Electricity Board.
 
 1975
 
 - 1,13,379 bonus shares issued in prop. 1.5.
 
 1980
 
 - The Company set up a new manufacturing facility at Bangalore, for
 commercial production of electronic items designed by its R&D lab. 
 
 - Interest on 9.5% `A' pref. shares raised to 11% effective 1.4.1980
 and redumption date extended to 1.4.1995. 25,965 pref. shares of
 dissenting shareholders redeemed.
 
 1981
 
 - 3,50,000 No. of equity shares issued at par to public in June.
 20,000 No. of equity shares issued to financial institutions on part
 conversion of 11% Fifth debentures (1981-88).
 
 1984
 
 - The Capacity of set No. 1 at Bhira was uprated from 22 MW to 25
 MW.
 
 - The Company cancelled its 86,970-7.5% non-redeemable preference
 shares of Rs 100 each with effect from 1st April and allotted to the
 holders of these preference shares 86,970-15% secured non-convertible
 debentures of Rs 100 each in the proportion 1:1.
 
 1986
 
 - Forfeiture on 255 equity shares annulled, 4,56,350 No. of equity
 shares allotted at par to financial institutions upon conversion of
 loans/debentures.
 
 1987
 
 - A new double circuit 22/110 KV transmission line was constructed in
 North Mumbai from Borivli to Malad to meet the requirements of
 Municipal Corporation of Greater Mumbai besides meeting loads in
 Kandivili, Malad, etc. It was commissioned during 1988-89.
 
 - The transmission and distribution network was also strengthened to
 maintain reliability of power supply by installation of 2 x 200 MVA,
 220/110 KV interconnecting transformers at Trombay, a new 22 KV
 indoor switchgear at Saki, new capacitor banks at Saki and Kalyan
 etc.
 
 - The Company's proposals of 220/110 KV switching station and new 110
 KV receiving station at Grant Road were cleared by State and Central
 Governments. The Company undertook to install a 180 MW combined
 cycle plant at Trombay using gas turbines.
 
 1988
 
 - A generator stator weighing 260 tonnes supplied by KWU W. Germany
 was lifted into position along with the boiler drum from BHEL,
 Trichy. A 110 KV oil filled cables for bulk transmission of power
 from Carnac to Backbay was laid to feed BEST's receiving station.
 
 - The Company in participation with Tata Projects Ltd., undertook to
 construct a 600 bed Grade I hotel at Tashkant (USSR).
 
 1989
 
 - It was proposed to upgrade the transmission lines from Bhira to
 Dharavi from 110 KV to 220 KV. It was commissioned by March 1995. 
 
 - Six new outlets for BEST at 33 KV from Carnac receiving stations
 were also commissioned during the year.
 
 - Approval from the state and the Central Governments were also
 received for the installation of a gas based 180 MW combined cycle
 plant at Trombay at a cost of Rs 212 crores to supplement the
 generating capacity in the state.
 
 - The Companies are also associated with Siemens in the erection and
 commissioning of the mechanical and electrical equipment for the 4 x
 130 MW gas turbines and 2 x 150 MW steam turbines at NTPC's combined
 cycle power plant at Dadri in Uttar Pradesh.
 
 - 5,875 forfeited equity shares reissued. (Prem. Rs 200).
 
 1990
 
 - The Thermal Unit was shut down for 9 weeks for boiler
 re-certification and overhaul and reblading of four stages of the
 stationary side of the IP turbine.
 
 - The second 500 MW unit 6 at Trombay was trial synchronised with the
 grid on 23rd March.
 
 - The Company took up two major generation projects, viz., 150MW
 Pumped Storage Unit at Bhira and a gas-based 180 MW Combined Cycle
 Plant at Trombay Thermal Power Station in case of a major system
 disturbance and supply power to essential consumers, viz., Railways,
 BMC, BARC, etc.
 
 - The Company also proposed to undertake overhauling and maintenance
 works on gas turbines at Uran in association with Kraftwerke Union,
 W. Germany.
 
 - As per the agreement signed in October, the Company was to seek
 clearance for World Bank/IFC loan amounting $ 158 million by 30th
 September, 1991.
 
 1991
 
 - The generation at the Trombay thermal station suffered due to
 shortage of fuel particularly during the months October to December.
 
 
 - With a view to upgrade and extend the life of plants, the Company
 proposed retrofitting of 150 MW Trombay Unit-4 to ensure efficient
 operation and utilisation of generators of Units 1, 2, and 3 as
 electrically driven synchronous condensors for power factor
 improvement.
 
 - A new 110 KV substation comprising 2 x 90 MVA, 110/33 KV power
 transformers along with 33 KV indoor SF6 switchgear and supervisory
 control and data acquisition system was commissioned at Versova. 
 
 - A new switching station comprising 3 x 250 MVA, 220/110/33 KV
 autotransformers, space saving 245 KV gas insulated switchgear and
 supervisory control and data acquisition system was established.
 
 - The Company undertook the projects like: (i) Erection of fourth gas
 turbine unit at Dadri near Delhi (ii) KWU/Siemens awarded to the
 companies, (iii) Undertook eletrical and I & C equipment installation
 works.
 
 1992
 
 - A modern 22 KV indoor SF6 switchgear was installed at Salsette and
 also a 60 MVAR new capacitor banks were installed at Versova and
 Malad. Apart from these, replacement of 110 KV oil circuit breakers
 by modern SF6 breakers at Kalyan, Ambernath, Vikhroli and Salsette
 receiving stations and extension of fibre optic communication network
 were also
 carried out.
 
 - During April-May, the Company offered 20,51,555-14% secured
 redeemable partly convertible debentures of Rs 500 each on rights
 basis in the proportion 1 deb.: 1 equity shares held (all were taken
 up). Additional 3,07,733 debentures were allotted to retain
 oversubscription.
 
 - Another 1,02,578 debentures were issued to the employees on an
 equitable basis (all were taken up). Additional 15,387 debentures
 were allotted to retain oversubscription.
 
 - In addition 3,50,000 debentures were reserved for allotment to Tata
 Sons Ltd., Tata Industries Ltd., Investment Corporation of India Ltd.,
 and Ewart Investments Ltd.
 
 - Part-A of Rs 300 of the face value of each debenture was to be
 converted into one equity share of Rs 100 each at a premium of Rs 200
 per share.
 
 - Part-B of Rs 200 of the face value of each debentures was to be
 redeemed on the expiry of 10 years from the date of allotment with an
 option to the Board to redeem the same at any time after 7 years from
 the date of allotment of debentures.
 
 - 28,27,253 No. of equity shares allotted on part conversion of 14%
 debs. (including 3,084 shares allotted after 1st April, 1993).
 
 1993
 
 - The Company proposed to install 2 x 1.25 MW mini hydro generating
 units on the existing Bhivpuri tailrace channel by utilising
 available tailrace releases from existing power station.
 
 - It was proposed to establish a 110 KV sub-station at Bandra-Kurla
 complex to meet power requirement of that area and also to establish
 a 110 KV power supply point at Mankhurd to meet additional load
 requirement of Central Railway.
 
 - The first 120 MW steam turbine at Uran was synchronized and the
 second unit was scheduled for synchronization in August 1994.
 
 - 48,76,443 Rights equity shares allotted (Prem. Rs 300; Prop. 1:1).
 Another 5,28,165 shares alloted as per GDR issue. 58,345 shares of
 right issue kept in abeyance.
 
 1994
 
 - The Trombay Unit-7 steam turbine generator was synchronised on 9th
 December, which generated 650 MUS with PLF of 61.9%. 
 
 - It was proposed to establish a 110 KV substation at Bandra-Kurala
 complex to meet the power requirement in S. Mumbai.
 
 - During the year, the Company undertook the work of strengthening
 dams as per designs codes in respect of earthquakes. The Government
 of Maharashtra had accorded its permission for rebuilding a dam at
 Somwadi.
 
 - The set No. 5 at Bhira was rehabilitated by changing the core &
 coils and was recommissioned along with a new more efficient 30 MVA
 generator transformer.
 
 - At Vikhroli, an additional 90 MVA, 110/22 KV power transformer was
 taken into service to increase the reliability of power supply. 
 Also, a new 25 MVA, 110/66 KV transformer at Parel was commissioned.
 
 
 - A MOU was signed between TEC and the Tennesse Valley Authority of
 USA for renovation and modernisation of power plants. 
 
 - The Second phase of the Trombay combined cycle power project viz.
 60 MW steam turbine and associated equipment was commissioned. Work
 for commissioning of the unit as pumped storage generation unit was
 commissioned.
 
 - During February, the Company issued 91,549 Global Depository Shares
 representing 5 ordinary shares of Tata Power Co. Ltd., three ordinary
 shares of Andhra Valley Power Supply Co. Ltd. and two ordinary shares
 of the Tata Hydro Electric Power Supply Co. Ltd. Accordingly
 5,28,165 shares, 3,16,899 shares and 2,11,266 shares were allotted to
 Tata Power Co. Ltd., Andhra Valley Power Supply Co. Ltd. and Tata
 Hydro Electric Power Supply Co. Ltd. respectively.
 
 - Equity shares subdivided. 77,70,000 No. of equity shares allotted
 on private placement basis to associate companies.
 
 1995
 
 - The 150 MW Pumped storage unit was commissioned in the synchronous
 condenser mode. The Company undertook the work of modernisation and
 renovation of old 12 MW hydro units at Bhivpuri and Khopoli
 Generating Stations.
 
 - The old core laminations of Bhira Generator No. 2 and Khopoli
 generator No.2 were replaced by new low loss laminations to reduce
 core business.
 
 - The Company provided services to Tata Projects Ltd., for erection
 and commissioning of ten new 33 KV sub-station and modification of
 fifteen existing 33 KV sub-stations in Abu Dhabi and Al Ain area. 
 
 - 1400 shares kept in abeyance issued.
 
 - 56,79,588 No. of equity shares allotted at a prem. as fully paid
 pursuant to a contract without payment by reserved in case.
 
 1996
 
 - The 150 MW pumped storage unit at Bhira was commissioned. At Bhira
 generating station five 25 MW units were refurbished by installation
 of new modern turbine runners of higher efficiency.
 
 - The Company strengthened the existing network by installing new
 22KV indoor switchgear at Vikhroli sub-station, by replacing old
 oil/air blast circuit brackers by modern 110 KV breakers at various
 sub-stations, by retrofitting and uprating of existing 22 KV ABCBs by
 22/33 KV modern SF6 breakers, by installation of new numerical type
 relays on transmission lines and by installation of new micro
 processor based metering system by replacing existing
 electro-mechanical type meters.
 
 - The Company installed a major 220 KV underground transmission
 system from Dharavi receiving station to Backbay, South Mumbai. The
 Company also undertook to implement a 22 KV receiving station at
 Bandra-Kurla Complex to provide power supply to various commercial
 consumers in the area. To improve the continuous and reliable power
 supply, the Company proposed to set up 220 KV switching stations at
 Parel and Mahalaxmi.
 
 - During the year, the Government of Karanataka awarded the
 Multi-fuel based 80 MW power project to the Company.
 
 - 3.62.5 MW thermal generating units at Trombay were converted into
 synchronous condensers with a 1.2 MW static frequency converter in
 the starting system. Also a 36 KV switchgear with vacuum circuit
 breakers were commissioned thereby introducing vacuum breaker
 technology in medium voltage distribution TEC system.
 
 1997
 
 - The thermal Units at Trombay operated at an on-line availability of
 about 74% and utilization of about 64.3%. 
 
 - In order to improve the efficiency at Bhivpuri Generating Station
 6x12 MW hydro units were replaced by 3x24 MW units.
 
 - The Tata Group is all set to activate a multi-pronged book entry
 operation which will atonce secure a higher stake for Tisco in Tata
 Power even while improving the former's cash flows.
 
 1998
 
 - The companies are at various stages of their project proposals to
 set up captive power units would increase the companies generation
 capacity by approximately 500 MW.
 
 - The company entered into an Joint Venture Agreement with Total Gas
 and Power India (a wholly owned subsidiayr of Total) for
 establishment of an LNG Terminal at Trombay.
 
 1999
 
 - CRISIL and ICRA have both awarded the highest rating AAA and LAAA
 respectively for Debentures upto Rs. 500 crores.
 
 - Trombay Thermal achieved a thermal generation of 7670 Million Units
 (MUs) in the year 1998-99 as compared to 7593 MUs in the previous
 year.
 
 - The Companies have acquired a generating station consisting of a
 37.5 MW Unit at Wadi, Karnataka, in January.
 
 - The Company has undertaken to give a sharper focus to growth and
 enhancement of shareholder value.
 
 - The Companies have already set up the requisite facilities for
 dematerialisation of shares, in accordance with the provisions of the
 Depositories Act, 1996, and several members particularly institutional
 investors, have availed of these facilities to hold and trade in the
 shares in electronic form.
 
 - The Power Purchase Agreement for 81.3 MW Diesel-based Power Plant
 at Belgaum, Karnataka was signed with Karnataka Electricity Board.
 
 2000
 
 - The Tata group is set to merge the three Tata Electric Companies 
 
 - Tata Power, Andhra Valley Power Supply Company, and Tata
 Hydro-Electric Power Supply.
 
 - Reliance Infocom, BSES TeleCom, Tata Power Company Ltd. and
 Internet services provider Caltiger are gearing up to offer internet
 telephony services, the moment the government makes it legal.
 
 - Tata Power Ltd is in talks to acquire as many as four independent
 power projects most of which are owned by international power majors,
 in Madhyra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu.
 
 - Tata Power Company has obtained `A' licence as Internet service
 provider which enables it to operate throughout the country.
 
 - Mr. A.M. Sahni has been appointed as Wholetime Director of the
 company with effect from November 27.
 
 2001
 
 - The company which is fast emerging as a key company in the Tata
 group, may hive off its telecommunications business into a separate
 company.
 
 - Tata Power Company Ltd on September 3rd, decided to sell its stake
 consisting of 45 lakh shares in Tata Liebert Ltd (TLL), at Rs 170 per
 share, to Emerson Electric (Mauritius) Ltd.
 
 - The Tata Group has steadily hiked its holding in Tata Power to
 32.36 per cent as on September 30, from 31 per cent on April 1 and
 less than 25 per cent on April 1, 2000, when group companies Andhra
 Valley and Tata Hydro were merged into Tata Power. 
 
 2002
 
 -Signs an agreement with Power Grid Corporation of India Ltd. for
 'Tala Transmission Line'
 
 -Tata Group declared the successful bidder in the disinvestment
 process initiated by the Govt. of India in VSNL
 
 -120 MW Unit 3 at the Jojobera Power Plant of the Company at
 Jamshedpur commences commercial production
 
 -Tata Power acquires North North-West Delhi Distribution Co. Ltd.
 (Discom-III), a distribution company belonging to the Delhi Vidyut
 Board (DVB), which supplies power to north and north-western Delhi
 
 -Delhi government signs share-holding agreement with Tata Power for
 power distribution in the captal
 
 -Bags Good Corporate Citizen award by Bombay Chamber of Commerce for
 the year 2001-02
 
 -Mr. Firdose A Vandrevala appointed as Managing Director of the
 company
 
 -BSES files suit against Tata Power Company with Maharashtra
 Electricity Regulatory Commission, saying that it is poaching on its
 consumer base in violation of its terms of license
 
 2003
 
 -Signs subscription agreement with Power Trading Corporation of India
 Ltd. to acquire upto 1,00,00,000 equity shares of Rs 10 each
 aggregating to Rs 100 million in one or more tranches
 
 -Submits its expression of interest (EoI) to participate in Tata
 Sons' share buyback programme
 
 -Ties up with the UK-based energy major British Petroleum to jointly
 estimate the 2,184 mw Dabhol power project
 
 -Managing Director Mr. Firdose A Vandrevala elected as chairman of
 the Confederation of Indian Industry (CII) western region
 
 -Awarded the contract for supply and construction of 180 KM long 400
 KV Double Circuit Transmission Line from Palandur to Chandrapur
 (Maharashtra) By Power Grid Corporation of India Ltd.
 
 -Enforces integrated automated system module developed by SAP
 
 -Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) enters into a joint
 venture with Tata Power to develop a 1,200 km long transmission line
 
 -Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) ropes in Tata
 Power Company (TPC) for the formulation of draft rules and
 regulations stipulated under the newly notified Electricity Act 2003
 
 -Enters into Shareholders Agreement with Power Grid Corporation of
 India Ltd. and Tala-Delhi Transmission Ltd. for implementation of the
 400 KV Tala Transmission Line Project
 
 -Supreme Court in an important ruling seeks Tata Power Company (TPC)
 to pay around 20% towards arrears of standby charges of Rs 4110-cr
 during the period of April 1999 and June 2003
 
 -Tata Power infuses Rs 352 crore in the group's telecom businesses, 
 Rs 25 crore and Rs 115 crore in Tata Teleservices, the group's basic
 telephony flagship, and in Tata Teleservices (Maharashtra),
 respectively
 
 -Approaches Bombay High Court against an order issued by Maharashtra
 Electricity Regulatory Commission (MERC), which restricts the company
 to provide power to retail consumers
 
 -Members approve delisting from 3 stock exchanges (Delhi, Pune &
 Ahmedabad)
 
 -Bags .9 million order brom Bangladesh power grid project
 
 -Power Grid Corporation of India Ltd awards contract for supply and
 construction of the 400 kV Vishnuprayag -Muzaffarnagar Double Circuit
 Transmission line totalling 100 route KM in the state of Uttaranchal
 
 -Jointly develop the 330 MW Srinagar Hydro Power Project in
 Uttaranchal with Synergies Hydro Asia (SHA), at an estimated cost of
 Rs 16500 million
 
 -Maharashtra Govt. took back its nominee from the company board
 
 -Started construction of its merchant power plant under the new
 `Electricity Act 2003', at Jojobera in Jharkhand.
 
 2003
 -The company entered into a Joint Venture Agreement with Power Grid
 Corporation of India Ltd. to set up a 1200 km power transmission line
 from Siliguri in West Bengal to Mandola in Uttar Pradesh.
 
 In addition to the 330 MW Shrinagar project and 120 MW project at
 Jojobera, the company also has plans to set up new power projects.
 
 -Company has appointed Mr A J Engineer as the Additional Director of
 the Company wef November 19, 2003.
 
 -TPC has tendered an unconditional apology to Maharashtra Electricity
 Regulatory Commission (MERC) for supplying power below 1,000 kVa to an
 industrial estate from the Mumbai suburbs.
 
 -Duncans North Hydro Power becomes a fully owned subsidiary of Tata
 Power
 
 -Tata Power buys out 100-pc stake in Duncans North Hydro Power
 Company
 
 -Tata Power Company Ltd has informed that the Ahmedabad Stock
 Exchange (ASE) has informed the company that wef January 15, 2004 the
 companies securities will stand delisted from ASE.
 
 2003
 
 -Tata Power Co, Reliance Energy Ltd poised to acquire Dhabol
 
 2004
 
 -Tata Power acquires 100% equity stake of Tata Power Trading Co. Pvt.
 Ltd.
 
 -Tata Power Company has floated a wholly owned subsidiary for the
 power trading business and applied to the Central Electricity
 Regulatory Commission (CERC) for a countrywide trading licence.
 Christened Tata Power Trading Company, the subsidiary has been
 incorporated with a paid up capital of around Rs 2 crore.
 
 -Unveils special purpose vehicle (SPV) under the name of Tata Power
 Trading Company Private Limited (TPTCPL) for undertaking inter-state
 trading of power in the country
 
 -Tata Power Company Ltd has on April 5, 2004 signed a Development
 Agreement with GAIL India Ltd & BP to jointly participate in
 evaluating the Dabhol gas and power opportunity.
 
 -Tata Power Co. Ltd. has nominated Mr. Sanjay Bhatia as the State
 Government Director on the Board of the Company in place of Mr.
 Jayant S Kawale
 
 -The Union Government on May 20, 2004, cleared Tata Power Company's
 trading licence
 
 -Tata Power Company MOU with National Power Company of Al-Zamil
 Group, Kingdom of Saudi Arabia
 
 -Tata Power Trading Company Ltd (TPTCL), a wholly owned subsidiary of
 the Tata Power Company (TPC), has been awarded the first ever power
 trading licence by the Central Electricity Regulatory Commission
 (CERC)
 
 2005
 
 -Tata Power signs generation pact with DVC on Maithon Project
 
 -Tata Power enters into an agreement for sale of shares in Tata Power
 Broadband
 
 2006
 
 -Tata Power joins hands with Siemens
 
 -Tata Power Company Ltd has informed that, the State Government has
 nominated Mr Jayant S Kawale as the State Government Director on the
 Board of the Company in place of Mr Sanjay S Bhatia. At its meeting
 held on November 27, 2006, the Board of Directors of the Company
 appointed Mr Kawale as the Nominee Director with immediate effect.
 
 2007
 
 -Tata Power Company Ltd on January 24, 2007 has announced that the
 Company has signed a MoU with the Government of Chhattisgarh for the
 setting up of a 1000 MW coal fired mega power plant in the State.
 
 - Tata Power Company Ltd has appointed Mr. Anil K Sardana as
 Executive Director of the Company with effect from March 01, 2007.
 
 -Tata Power Company Ltd has informed that the State Government has
 nominated Mr. Rahul Asthana as the State Government Director on the
 Board of the Company in place of Mr. Jayant S Kawale. Mr. Asthana has
 been appointed as the State Government Director effective March 30,
 2007.
 
 -Tata Power Company Ltd on has announced the acquisition of the
 Coastal Gujarat Power Ltd, a Special Purpose Vehicle (SPV) formed for
 Mundra Ultra Mega Power Project (UMPP). A formal execution of the
 documents took place between Power Finance Corporation (PFC) and Tata
 Power, under the auspices of Ministry of Power, Delhi.
 
 - Tata Power has roped in Korea-based Doosan Heavy Industries and
 Construction Ltd for supercritical boilers for its Mundra ultra mega
 power project.
 
 -Tata Power Company Ltd has appointed Mr. Anil Kumar Sardana as an
 Additional Director of the Company effective August 09, 2007.
 
 2008
 
 -Tata Power Company Ltd has appointed Dr. R H Patil and Mr. P G
 Mankad as Additional Directors of the Company with effect from July
 03, 2008.
 
 2009
 
 - Tata Power Company Ltd has informed regarding a Press Release dated
 January 12, 2009 titled Tata Power signs an MOU with Government of
 Gujarat to explore setting up of 5 MW each of Geothermal and solar
 power plants.
 
 - Tata Power Company Ltd has appointed Mr. A K Basu as an Additional
 Director of the 
 Company effective March 26, 2009.
 
 2010
 
 - Tata Power Company Ltd has said that consortium between the company
 and Arrow Energy has been awarded the Satpura Coal Based Methane (CBM)
 block in the state of Madhya Pradesh.
 
 - Tata Power - CRISIL assigns 'AA/Positive' rating to Tata Power's
 Rs. 6 billion non-convertible debenture programme
 
 - Tata Power's First Clean Development Mechanism registered project -
 50.4 MW Khandke wind farm
 
 - Tata Power signed MoU with Korea East West Power to explore and
 execute Operations.
 
 2011
 
 - Tata Power was bestowed the prestigious Vasundhara Award in the
 industry category, given out to recognize exemplary work carried out
 by Industries, Urban Local Bodies, Schools and Environmental Non
 Governmental Organizations (NGOs) towards protection of environment
 in the State of Maharashtra by Maharashtra Pollution Control Board
 (MPCB). 
 
 - Tata Power has won theBest Environmental Performance Power Plant of
 the Year - Gold & Environmental Company of the Year - Bronze awards at
 the Asian Power Awards 2011 held in Malaysia 
 
 - It was announced by the Tata Power Company today that the retail
 consumer base which it has in Mumbai has gone over 1 lakh since the
 past one year.
 
 - Tata Power JV won bid for 236 MW hydropower project
 
 - Taking a step ahead in fulfilling its corporate social
 responsibility, Tata Power has launched its education initiative,
 Village Education Excellence Program, across villages surrounding
 Tiruldih, Jharkhand extending Maths, Science and English classes for
 around 450 students.
 
 -Company has splits its Face value of Shares from Rs 10 to Re 1
 
 2012
 
 - Tata Power signs a long term coal supply agreement with PT Antang
 Gunung Meratus, Indonesia
 
 - Tata Power today acquired a 26 per cent stake in another Indonesian
 coal miner PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) through its 100 per
 cent subsidiary Khopoli Investments Limited (Khopoli) with an
 objective to bolster supplies amid a severe domestic fuel shortage. 
 
 - Tata Power has entered into a 50:50 Joint Venture with South
 Africa-based Exxaro Resource Limited (Exxaro)
 
 - Tata Power said that the Jharkhand State Electricity Board has
 awarded the company with a letter of intent for the electricity
 distribution franchise of Jamshedpur circle.
 
 - Tata Power Company Ltd - Ratan N. Tata steps down as Chairman, Tata
 Power; Cyrus P. Mistry appointed as Chairman.
 
 2013
 
 -Tata Power Co.has signed an agreement with Clean Energy Invest AS
 (Clean Energy) and IFC InfraVentures (IFC) for developing hydro
 projects in Georgia for sale of power, primarily to Turkey.
 
 --Tata Power Co.has announced the signing of a Memorandum of
 Understanding (MoU) with the Ministry of Industry and Trade;
 Government of Vietnam for developing the Long Phu 2 Power Project in
 Soc Trang Province of Vietnam.
 
 -Tata Power signs Share Purchase Agreement (SPA) for acquisition of
 of 39.2 MW wind farm in Gujarat.
 
 -Tata Power wins 1,200 MW project in Vietnam.
 
 2014
 -Tata Power wins Honble Minister Mr. Arun Jaitley bestows coveted
 National Award for Excellence in Corporate Governance 2013.
 -Tata Power signs Share Purchase Agreement for acquisition of 540 MW
 coal based thermal power project in Maharashtra.
 -Tata Power successfully commissions its 2nd 25 MW solar farm in
 Palaswadi, Maharashtra.
 -Tata Power SED to produce defense navigation system for Honeywell.
 -Tata Power Company has announced Rights in the Ratio of 7:50
 
 2015
 -Tata Power enters into a binding understanding with NELCO to
 purchase NELCOs defence business
 -Tata Power signs MoU with Siberian Coal Energy Company to indentify
 and evaluate opportunities in energy sector
 -Tata Power SEP consortium down-selected for prestigious MAKE Project
 of Battlefield Management System for the Indian Army
 -Tata Power has commissioning of Unit 1 of 126 MW Dagachhu Hydro
 project in Bhutan
 -Tata Power Company Ltd has successfully commissioned the unit of its
 Dagachhu Hydro power project having a capacity of 63 MW in Bhutan
 -Tata Power enters into a Share Purchase Agreement in relation to the
 120 MW Itezhi Tezhi hydropower project in Zambia
 -Tata Power has commissioned 1.25 MW rooftop projects at SASTRA
 University - Thanjavur and Kumbakonam campuses in Tamil Nadu 
 -Tata Power Company has commissioned one of the largest radio
 frequency metering projects in India
 -Tata Power joins hand with BlackBerry arm for mobile communications
 system 
 -Tata Power Company Ltd has entered into partnership with Cargill and
 Schneider Electric to install India's first natural ester filled
 transformers
 -Tata Power - Tata Powers Trombay Thermal Power bags an award at the
 Best Safety Practices Award Competition
 -Tata Power launches special AC Exchange programme in Mumbai to
 promote energy efficiency under its 'Be Green' initiative
 -Tata Power Company Ltd has launched an online module of the Club
 Enerji programme
 -Tata Power honoured with SAP ACE Award 2015 for Enterprise wise
 Technology adaption
 -Tata Power's Joint-Venture 120 MW Itezhi Tezhi Hydro Power Project
 in Zambia gets CDM approval from UNFCCC
 -Tata Power honoured at the National Energy Conservation Award, 2015
 -Tata Power and Gamesa India enter into a contract for commissioning
 100 MW turnkey wind project in Andhra Pradesh
 -Tata Power's Joint-Venture Maithon Power Limited (MPL) Commences
 flow of energy to Kerala on a Long Term Agreement basis
 -Tata Power - The Maithon Power ( MPL) - a Tata Power and Damodar
 Valley Corporation joint venture company has completed its tie-up of
 power through long-term PPA with the commencement of power flow to
 Kerala State Electricity Board 
 -Tata Power signs MoU with the Ministry for Development of Russian
 Far East
 
 2016
 -Tata Power bags award for best performance in power sector
 -Tata Power Distribution Projects obtains Integrated Management
 System (IMS) Certification
 -Tata Power synchronizes unit 1 of its 202.5 MW IEL
 Kalinganagar-Orissa project
 -Tata Power innovates with Toshiba and Cargill, to design and develop
 India's first Pad mount Substation
 -Tata Power gets forest clearance for wind power project
 -Tata Power Inaugurates its third Tata Power Skill Development
 Institute (TPSDI) in Maithon, Jharkhand as a dedication to Nation
 -Tata Power commissions solar unit at Rajaram Maize factory
 -Tata Power launches spot billing facility for Mumbai consumers
 -Tata Power launches Mobile App for stakeholders, consumers
 -Tata Power unveils four training hubs in India
 -Tata Power acquires 30 MW wind farm in Maharashtra
 -Tata Power receives order to supply to Indian army
 
 2017
 - Tata Power Renewable Energy Ltd. commissions two projects in Andhra
 Pradesh and Tamil Nadu.
 -Tata Power's Maithon Power Plant awarded with Global Energy
 Management Award 2017.
 -Tata Power Skill Development Institute inaugurates 'Skills on
 Wheels'.
 -Tata Power Renewable Energy commissions 100 MW wind farm in Andhra
 Pradesh..
 -Tata Power inks pact for electricity distribution in Ajmer
 -Tata Power turns around solar business to become India's largest
 integrated solar company
 -Tata Power launches Super-Efficient BLDC Ceiling Fan program for the
 consumers in Mumbai on World Environment Day.
 -Tata Power launches super-efficient ceiling fan program	
 -Tata Power awarded for excellence in cost management at the 14th
 National Awards for Excellence in Cost Management in 2016.
 -Tata Power becomes the first power utility to introduce QR code for
 bill payments in India.
 -Tata Power launches Electric Vehicle charging infrastructure in
 Mumbai.
 -Tata Power skill development institute wins accolades at the Indo
 Global Skill Summit and Expo 2017.
 -Tata Power awarded for establishing and early commissioning of the
 100 MW solar plant .
 -Tata Power Solar Commissions India''s First Rooftop Solar Carport.
 -Tata Power awarded for Domain Excellence in biodiversity
 conservation at CII-ITC Sustainability Awards 2017.
 - ''Tata Power wins Mining License Project in Kamchatka, Far East
 Russia''.
 -Tata Power Wins Top Awards at risks related Leadership Summit.
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા