મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol India >> મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> ફોર્મ માટે અરજી > ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
ફોર્મ ડાઉનલોડ ઓનલાઈન રોકાણ કરો ઓર્ડર ફોર્મ
બેસ્ટ ફંડસ
ક્રિસિલના ટોપ રેટિંગમાંથી પોતાના ફંડની પસંદગી કરો
મારી સ્કીમ શોધો
જો તમને ફંડની બધી સમજ હોય તો અમારા ટૂલનો ઉપયોગ કરીને સારા ફંડ શોધો.
ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ
CRISIL Composite Performance Ranking (CRISIL~CPR) મેથડોલોજીના આધારે દરેક ફંડ શ્રેણીમાં ટોચના ફંડ. CRISIL~CPR દરેક શ્રેણીમાં સારી કામગીરીને દર્શાવે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સીપીઆક રેન્ક 3 માસ વળતર (%) 1 વાર્ષિક વળતર (%) ફોર્મ ડાઉનલોડ
Corporate Bond Fund
એલ & ટી ટ્રીપલ એસ બોન્ડ ફંડ (HD) 1 1.2 3.3 Download-A-Form
એલ & ટી ટ્રીપલ એસ બોન્ડ ફંડ - (B) 1 1.2 3.3 Download-A-Form
એલ & ટી એસ બોન્ડ ફંડ (D) 1 1.2 3.3 Download-A-Form
એલ & ટી એસ બોન્ડ ફંડ (G) 1 1.2 3.3 Download-A-Form
Money Market Fund
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (DD) 1 0.7 3.0 Download-A-Form
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (G) 1 0.7 3.0 Download-A-Form
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (MD) 1 0.7 3.0 Download-A-Form
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (WD) 1 0.7 3.0 Download-A-Form
Conservative Hybrid Fund
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (AD) 1 3.4 8.3 Download-A-Form
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (G) 1 3.4 8.3 Download-A-Form
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (MD) 1 3.4 8.3 Download-A-Form
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (QD) 1 3.4 8.3 Download-A-Form
Aggressive Hybrid Fund
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (D) 1 9.2 37.1 Download-A-Form
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (G) 1 9.2 37.1 Download-A-Form
Index Funds/ETFs
એસબીઆઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ 1 9.2 38.7 Download-A-Form
Focused Fund
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિયુંએસઆઈ (D) 1 13.3 53.3 Download-A-Form
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિયુંએસઆઈ (G) 1 13.3 53.3 Download-A-Form
Mid Cap Fund
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (ડી) 1 17.4 65.4 Download-A-Form
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (જી) 1 17.4 65.4 Download-A-Form
ELSS
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) 1 11.9 53.0 Download-A-Form
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) 1 11.9 53.0 Download-A-Form
Small Cap Fund
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (ડી) 1 21.6 89.9 Download-A-Form
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (જી) 1 21.6 89.9 Download-A-Form
Large Cap Fund
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) 1 10.1 41.1 Download-A-Form
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) 1 10.1 41.1 Download-A-Form
Banking and PSU Fund
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (D) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (DD) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (G) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (MD) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (QD) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (WD) 1 1.1 4.4 Download-A-Form
Dynamic Bond Fund
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (D) 1 0.7 2.5 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (G) 1 0.7 2.5 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (M) 1 0.7 2.5 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (W) 1 0.7 2.5 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર સ્ટ્રેટેજીક બોન્ડ-આઈપી (DD) 1 0.7 2.5 Download-A-Form
Gilt Fund
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (MD) 1 1.0 3.6 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (D) 1 1.0 3.6 Download-A-Form
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (G) 1 1.0 3.6 Download-A-Form
ELSS
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) 1 17.3 71.9 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) 1 17.3 71.9 Download-A-Form
Ultra Short Duration Fund
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (DD) 1 0.8 3.3 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (G) 1 0.8 3.3 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (MD) 1 0.8 3.3 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (WD) 1 0.8 3.3 Download-A-Form
Sectoral/Thematic
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (D) 1 18.3 77.9 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (G) 1 18.3 77.9 Download-A-Form
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (QD) 1 18.3 77.9 Download-A-Form
Large & Mid Cap Fund
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (D) 1 15.0 66.6 Download-A-Form
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (G) 1 15.0 66.6 Download-A-Form
Multi Cap Fund
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) 1 14.8 65.0 Download-A-Form
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) 1 14.8 65.0 Download-A-Form
Mid Cap Fund
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ કેપ (D) 1 20.4 67.5 Download-A-Form
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ કેપ (G) 1 20.4 67.5 Download-A-Form
Sectoral/Thematic
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (D) 1 26.3 75.1 Download-A-Form
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) 1 26.3 75.1 Download-A-Form
Low Duration Fund
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (DD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (G) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (MD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (WD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
રેલોગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીએફ (Dis) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
Multi Cap Fund
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) 1 12.5 52.9 Download-A-Form
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) 1 12.5 52.9 Download-A-Form
Large Cap Fund
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
Short Duration Fund
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (B) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (D) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (FD) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (G) 1 1.2 3.9 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (MD) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (QD) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (WD) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
Credit Risk Fund
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (G) 1 2.2 7.9 Download-A-Form
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (HD) 1 2.2 7.9 Download-A-Form
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (QD) 1 2.2 7.9 Download-A-Form
Dynamic Bond Fund
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુલાર પ્લાન (D) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુલાર પ્લાન (G) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન B (HD) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
Medium Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એમટીપી - રેગ્યુલર (D) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એમટીપી - રેગ્યુલર (G) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ એમટીપી રેગ્યુલર A (DRP) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ ફંડ - એમટીપી રેગ્યુલર A - (QD) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
Long Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (AD) 1 0.9 2.1 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (G) 1 0.9 2.1 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (HD) 1 0.9 2.1 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (QD) 1 0.9 2.1 Download-A-Form
Medium Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ એમટીપી રેગ્યુલર A (FD) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ -એમટીપી રેગ્યુલર A (MD) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
Dynamic Bond Fund
આઇડીફસી ડાયનામિક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન (AD) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
આઇડીફસી ડાયનામિક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન (QD) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
Aggressive Hybrid Fund
કેન રોબેકો બેલેન્સ (QD) 1 10.4 38.0 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો બેલેન્સ (G) 1 10.4 38.0 Download-A-Form
Conservative Hybrid Fund
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (G) 1 4.0 15.0 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (MD) 1 4.0 15.0 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (QD) 1 4.0 15.0 Download-A-Form
Large Cap Fund
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) 1 10.8 45.5 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) 1 10.8 45.5 Download-A-Form
ELSS
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) 1 14.0 58.1 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) 1 14.0 58.1 Download-A-Form
Multi Cap Fund
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) 1 13.8 51.1 Download-A-Form
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) 1 13.8 51.1 Download-A-Form
Contra Fund
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી (D) 1 12.9 53.1 Download-A-Form
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી (G) 1 12.9 53.1 Download-A-Form
Ultra Short Duration Fund
BOI AXA Treasury Adv- RP (Bonus) 1 0.8 3.3 Download-A-Form
Low Duration Fund
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (DD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (G) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (MD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (QD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (WD) 1 1.0 4.1 Download-A-Form
Short Duration Fund
Edelweiss Bank & PSU Debt-Reg (FD) 1 0.0 0.0 Download-A-Form
Index Funds/ETFs
HDFC Sensex ETF 1 9.2 -85.8 Download-A-Form
Credit Risk Fund
ICICI Pru Regular Savings Fund (AD) 1 2.2 7.9 Download-A-Form
ICICI Pru Regular Savings Fund (B) 1 1.4 9.1 Download-A-Form
Dynamic Bond Fund
IDFC Dynamic Bond-Regular Plan (PD) 1 1.0 2.5 Download-A-Form
Long Duration Fund
IDFC SSIF-Investment - Regular (D) 1 0.9 -4.4 Download-A-Form
Medium Duration Fund
IDFC SSIF - MTP - Regular (D) 1 1.0 3.4 Download-A-Form
Large Cap Fund
JM Equity Fund (AD) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
JM Equity Fund (HD) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
JM Equity Fund (MD) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
JM Equity Fund (QD) 1 10.2 32.1 Download-A-Form
Corporate Bond Fund
L&T Triple Ace Bond Fund (AD) 1 1.2 -2.6 Download-A-Form
Large & Mid Cap Fund
LIC NOMURA MF Midcap Fund - Regular (D) 1 13.3 52.7 Download-A-Form
LIC NOMURA MF Midcap Fund - Regular (G) 1 13.3 52.7 Download-A-Form
Short Duration Fund
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (D) 1 1.1 4.0 Download-A-Form
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (G) 1 1.1 4.0 Download-A-Form
Corporate Bond Fund
UTI Corporate Bond Fund - RP (AD) 1 1.2 -0.5 Download-A-Form
UTI Corporate Bond Fund - RP (Flexi Div) 1 1.2 -0.5 Download-A-Form
UTI Corporate Bond Fund - RP (G) 1 1.2 4.8 Download-A-Form
UTI Corporate Bond Fund - RP (HD) 1 1.2 -0.6 Download-A-Form
UTI Corporate Bond Fund - RP (QD) 1 0.6 0.0 Download-A-Form
  અહિંયા ક્લિક કરોફ્રીમાં Acrobat Reader ડાઉનલોડ કરો, ડાઉનલોડેડ ફોર્મ જોવા માટે તમને જોઈશે Acrobat Reader 4.0
Cheque should favour?
તમારા ફોર્મ ક્યાં જમા કરવાના રહેશે ?