મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol India >> મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> ફોર્મ માટે અરજી > ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
ફોર્મ ડાઉનલોડ ઓનલાઈન રોકાણ કરો ઓર્ડર ફોર્મ
બેસ્ટ ફંડસ
ક્રિસિલના ટોપ રેટિંગમાંથી પોતાના ફંડની પસંદગી કરો
મારી સ્કીમ શોધો
જો તમને ફંડની બધી સમજ હોય તો અમારા ટૂલનો ઉપયોગ કરીને સારા ફંડ શોધો
ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ
CRISIL Composite Performance Ranking (CRISIL~CPR) મેથડોલોજીના આધારે દરેક ફંડ શ્રેણીમાં ટોચના ફંડ. CRISIL~CPR દરેક શ્રેણીમાં સારી કામગીરીને દર્શાવે છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સીપીઆક રેન્ક 3 માસ
વળતર (%)
1 વાર્ષિક
વળતર (%)
Select
Corporate Bond Fund
એલ & ટી ટ્રીપલ એસ બોન્ડ ફંડ (HD) Rank 1 1.2 3.3
એલ & ટી ટ્રીપલ એસ બોન્ડ ફંડ - (B) Rank 1 1.2 3.3
એલ & ટી એસ બોન્ડ ફંડ (D) Rank 1 1.2 3.3
એલ & ટી એસ બોન્ડ ફંડ (G) Rank 1 1.2 3.3
Money Market Fund
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (DD) Rank 1 0.7 3.0
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (G) Rank 1 0.7 3.0
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (MD) Rank 1 0.7 3.0
એલ & ટી ફ્લોટીંગ રેટ ફંડ (WD) Rank 1 0.7 3.0
Conservative Hybrid Fund
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (AD) Rank 1 3.4 8.3
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (G) Rank 1 3.4 8.3
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (MD) Rank 1 3.4 8.3
એલઆઈસી નોમ્યુરા એમઆઈપી (QD) Rank 1 3.4 8.3
Aggressive Hybrid Fund
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (D) Rank 1 9.2 37.1
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (G) Rank 1 9.2 37.1
Index Funds/ETFs
એસબીઆઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ Rank 1 9.2 38.7
Focused Fund
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિયુંએસઆઈ (D) Rank 1 13.3 53.3
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિયુંએસઆઈ (G) Rank 1 13.3 53.3
Mid Cap Fund
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (ડી) Rank 1 17.4 65.4
એક્સિસ મિડ કેપ ફંડ (જી) Rank 1 17.4 65.4
ELSS
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) Rank 1 11.9 53.0
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) Rank 1 11.9 53.0
Small Cap Fund
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (ડી) Rank 1 21.6 89.9
એક્સિસ સ્મોલ કેપ ફંડ - રેગ્યુલર (જી) Rank 1 21.6 89.9
Large Cap Fund
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) Rank 1 10.1 41.1
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) Rank 1 10.1 41.1
Banking and PSU Fund
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (D) Rank 1 1.1 4.4
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (DD) Rank 1 1.1 4.4
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (G) Rank 1 1.1 4.4
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (MD) Rank 1 1.1 4.4
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (QD) Rank 1 1.1 4.4
ડીએસપી બેન્કીંગ & પીએસયુ ડેબ્ટ - રેગ્યુલર (WD) Rank 1 1.1 4.4
Dynamic Bond Fund
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (D) Rank 1 0.7 2.5
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (G) Rank 1 0.7 2.5
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (M) Rank 1 0.7 2.5
ડીએસપી-બીઆર સ્તેટેજીગ બોન્ડ-ઈન્સ્ટ (W) Rank 1 0.7 2.5
ડીએસપી-બીઆર સ્ટ્રેટેજીક બોન્ડ-આઈપી (DD) Rank 1 0.7 2.5
Gilt Fund
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (MD) Rank 1 1.0 3.6
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (D) Rank 1 1.0 3.6
ડીએસપી-બીઆર ગવર્મેન્ટ સેક્ટર (G) Rank 1 1.0 3.6
ELSS
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) Rank 1 17.3 71.9
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) Rank 1 17.3 71.9
Ultra Short Duration Fund
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (DD) Rank 1 0.8 3.3
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (G) Rank 1 0.8 3.3
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (MD) Rank 1 0.8 3.3
બીઓઆઇ એક્સા ટ્રેઝરી એડવાન્ટેજ - આરપી (WD) Rank 1 0.8 3.3
Sectoral/Thematic
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (D) Rank 1 18.3 77.9
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (G) Rank 1 18.3 77.9
બીઓઆઇ એક્સા ફોકસ્ડ ઇન્ફ઼્રા (QD) Rank 1 18.3 77.9
Large & Mid Cap Fund
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (D) Rank 1 15.0 66.6
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (G) Rank 1 15.0 66.6
Multi Cap Fund
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) Rank 1 14.8 65.0
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) Rank 1 14.8 65.0
Mid Cap Fund
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ કેપ (D) Rank 1 20.4 67.5
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો મિડ કેપ (G) Rank 1 20.4 67.5
Sectoral/Thematic
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (D) Rank 1 26.3 75.1
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (G) Rank 1 26.3 75.1
Low Duration Fund
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (DD) Rank 1 1.0 4.1
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (G) Rank 1 1.0 4.1
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (MD) Rank 1 1.0 4.1
રેલિગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીપી (WD) Rank 1 1.0 4.1
રેલોગેયર ઇંવેસ્કો અલ્ટ્રા એસટીએફ (Dis) Rank 1 1.0 4.1
Multi Cap Fund
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) Rank 1 12.5 52.9
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) Rank 1 12.5 52.9
Large Cap Fund
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) Rank 1 10.2 32.1
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) Rank 1 10.2 32.1
Short Duration Fund
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (B) Rank 1 0.0 0.0
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (D) Rank 1 0.0 0.0
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (FD) Rank 1 0.0 0.0
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (G) Rank 1 1.2 3.9
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (MD) Rank 1 0.0 0.0
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (QD) Rank 1 0.0 0.0
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ -આરપી (WD) Rank 1 0.0 0.0
Credit Risk Fund
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (G) Rank 1 2.2 7.9
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (HD) Rank 1 2.2 7.9
આઈસીઆઈસીઆઈ પૃ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (QD) Rank 1 2.2 7.9
Dynamic Bond Fund
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુલાર પ્લાન (D) Rank 1 1.0 2.5
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુલાર પ્લાન (G) Rank 1 1.0 2.5
આઇડીએફસી ડાઇનામીક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન B (HD) Rank 1 1.0 2.5
Medium Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એમટીપી - રેગ્યુલર (D) Rank 1 1.0 3.4
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - એમટીપી - રેગ્યુલર (G) Rank 1 1.0 3.4
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ એમટીપી રેગ્યુલર A (DRP) Rank 1 1.0 3.4
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ ફંડ - એમટીપી રેગ્યુલર A - (QD) Rank 1 1.0 3.4
Long Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (AD) Rank 1 0.9 2.1
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (G) Rank 1 0.9 2.1
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (HD) Rank 1 0.9 2.1
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ - ઈન્વેસ્ટમેન્ટ - પ્લાન એ (QD) Rank 1 0.9 2.1
Medium Duration Fund
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ એમટીપી રેગ્યુલર A (FD) Rank 1 1.0 3.4
આઇડીએફસી એસએસઆઈએફ -એમટીપી રેગ્યુલર A (MD) Rank 1 1.0 3.4
Dynamic Bond Fund
આઇડીફસી ડાયનામિક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન (AD) Rank 1 1.0 2.5
આઇડીફસી ડાયનામિક બોન્ડ - રેગ્યુ પ્લાન (QD) Rank 1 1.0 2.5
Aggressive Hybrid Fund
કેન રોબેકો બેલેન્સ (QD) Rank 1 10.4 38.0
કેનેરા રોબેકો બેલેન્સ (G) Rank 1 10.4 38.0
Conservative Hybrid Fund
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (G) Rank 1 4.0 15.0
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (MD) Rank 1 4.0 15.0
કેનેરા રોબેકો એમઆઈપી (QD) Rank 1 4.0 15.0
Large Cap Fund
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) Rank 1 10.8 45.5
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) Rank 1 10.8 45.5
ELSS
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) Rank 1 14.0 58.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) Rank 1 14.0 58.1
Multi Cap Fund
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) Rank 1 13.8 51.1
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) Rank 1 13.8 51.1
Contra Fund
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી (D) Rank 1 12.9 53.1
કોટક ક્લાસિક ઇક્વિટી (G) Rank 1 12.9 53.1
Ultra Short Duration Fund
BOI AXA Treasury Adv- RP (Bonus) Rank 1 0.8 3.3
Low Duration Fund
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (DD) Rank 1 1.0 4.1
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (G) Rank 1 1.0 4.1
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (MD) Rank 1 1.0 4.1
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (QD) Rank 1 1.0 4.1
DSP-BR Ultra Short Term Fund - RP (WD) Rank 1 1.0 4.1
Short Duration Fund
Edelweiss Bank & PSU Debt-Reg (FD) Rank 1 0.0 0.0
Index Funds/ETFs
HDFC Sensex ETF Rank 1 9.2 -85.8
Credit Risk Fund
ICICI Pru Regular Savings Fund (AD) Rank 1 2.2 7.9
ICICI Pru Regular Savings Fund (B) Rank 1 1.4 9.1
Dynamic Bond Fund
IDFC Dynamic Bond-Regular Plan (PD) Rank 1 1.0 2.5
Long Duration Fund
IDFC SSIF-Investment - Regular (D) Rank 1 0.9 -4.4
Medium Duration Fund
IDFC SSIF - MTP - Regular (D) Rank 1 1.0 3.4
Large Cap Fund
JM Equity Fund (AD) Rank 1 10.2 32.1
JM Equity Fund (HD) Rank 1 10.2 32.1
JM Equity Fund (MD) Rank 1 10.2 32.1
JM Equity Fund (QD) Rank 1 10.2 32.1
Corporate Bond Fund
L&T Triple Ace Bond Fund (AD) Rank 1 1.2 -2.6
Large & Mid Cap Fund
LIC NOMURA MF Midcap Fund - Regular (D) Rank 1 13.3 52.7
LIC NOMURA MF Midcap Fund - Regular (G) Rank 1 13.3 52.7
Short Duration Fund
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (D) Rank 1 1.1 4.0
Mirae FMP Sr-2 391D - Reg (G) Rank 1 1.1 4.0
Corporate Bond Fund
UTI Corporate Bond Fund - RP (AD) Rank 1 1.2 -0.5
UTI Corporate Bond Fund - RP (Flexi Div) Rank 1 1.2 -0.5
UTI Corporate Bond Fund - RP (G) Rank 1 1.2 4.8
UTI Corporate Bond Fund - RP (HD) Rank 1 1.2 -0.6
UTI Corporate Bond Fund - RP (QD) Rank 1 0.6 0.0
  અહિંયા ક્લિક કરો ફ્રીમાં Acrobat Reader ડાઉનલોડ કરો, ડાઉનલોડેડ ફોર્મ જોવા માટે તમને જોઈશે Acrobat Reader 4.0
Cheque should favour?
તમારા ફોર્મ ક્યાં જમા કરવાના રહેશે ?