મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> મેસેજબોર્ડ >> ટોપ રેટેડ્ સંદેશાઓ
   તમે અહિં છો:     બજાર     સંદેશ-બોર્ડ   ટોપ રેટેડ્ સંદેશાઓ                                                     
પેજ પર જાઓ:   1    2    3    4    5    6    આગામી  [  ]   
04 Jul 2020 06:51

Stocks

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : MasterOne
થી સંદેશ લેખક : 25th Jul 18
પોસ્ટ કર્યુ 504 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

I dont think retailers can catch this share on Monday. Alok clarification came at 4.30 aftr market hours. If at all any shares available for buying, it will be gone within 5 minutes on Monday. Operator will snatch it.

04 Jul 2020 06:35

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : jackktheripper
થી સંદેશ લેખક : 20th Mar 20
પોસ્ટ કર્યુ 801 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (3 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

just read this clarification by reliance/alok. the last line was a SLAP to BSE for asking the same question when this stock dropped suddenly at ruppees 7.65. to 7 that day. everybody go look at the graph you still can see it in april. alok has already given them the explanation. all those panic sellers who thought this was operators games are now sad i suppose PPE kit /mask ki sale se badhkar MAKE in INDIA abhi fashion me he. tell me i am wrong to think ki MAKE in india will motivate alok industry especially Mota bhai to expand his business in the country of and then export to other countries these clothing.i was so right when i placed and bought another 1000 shares at price 53. the lowest. thank you and now i will buy more on Monday go sell more.

04 Jul 2020 06:30

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : jackktheripper
થી સંદેશ લેખક : 20th Mar 20
પોસ્ટ કર્યુ 801 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (3 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Clarification   Exchange Disseminated Time     7/3/2020 4:50:33 PMWith reference to Movement in Volume, Alok Industries Ltd has Clarified to BSE as under: "We refer to your email communications of 3 July 2020 and 21 May 2020 on the subject matter seeking an explanation for the spurt in the volume of our Company`s equity shares. In this regard, we reproduce our earlier response below. Besides the fact that the implementation of the approved Resolution Plan under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 is underway, details of which have been provided to your Exchange from time to time, there is nothing else of note to inform. "Our stand that the increase in the volume of our security in the recent past appears to be based on market speculation therefore continues to hold GOOD"

04 Jul 2020 05:53

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : Bubbal
થી સંદેશ લેખક : 29th Mar 19
પોસ્ટ કર્યુ 349 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Long term inverstor ko koi farq nahi padta because he know alok ka share banaa hi aagay jaane Kay liyay hai. Wo kehtay hain naa ki poot ka paav paalne me dikh jaatay hein. So alok is a star shar in rising n it will touch historic high in indian share market. 3000/- will be its height in future. Money investment plus time investment both are needed in good company share window.

04 Jul 2020 05:35

Stocks

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : Subham321
થી સંદેશ લેખક : 14th Feb 20
પોસ્ટ કર્યુ 105 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Hello everyone Check this out how the drama started today and it was three bulk deals which scared the shit out of retail investors....The modus operandi was: 1. In preopening they put some Sell orders so that initial fear among retialers can be crept in of course the drama started yesterday she they satisfied many buyers and scared rest. 2. After things seemed like settled they Initiate trading at 10:17 in BSE buy putting large sell order of 6Lakh3thousand shares sell order.That made sure small trading started in BSE.. 3. This normally would have got consumed in BSE, but they knew this fact, So they put another order of sell qty at 10:47 Of 11lakhs 64 thousand 4. To consolidate this at the same time another operator who were working in team have put a sell order of 56 lakh 90 thousand exactly at 10:47. That broke the back and pushed most scared retailers to put sell order.....n LC in BSE n immediate LCin NSE. You can check my claims as per the graph and large deals snapshots I am sharing. Plz share this in all groups to expose there game plan....investors don`t put sell order just buy off these operators...it would be shocker for them.....at least don`t put sell order you will see Monday itself we will turn around.

04 Jul 2020 05:30

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : Bubbal
થી સંદેશ લેખક : 29th Mar 19
પોસ્ટ કર્યુ 349 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (7 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Mr Mukesh Ambani ki thinking bahoot dooor tak ki hai. Alok future price will be 3000/- per share but naturally we have to wait. Money investment n time investment both are needed. It always takes time to grow the crop n to take benefit the crop.

04 Jul 2020 03:52

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : bharat1971
થી સંદેશ લેખક : 20th Aug 18
પોસ્ટ કર્યુ 9 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Exchange Disseminated Time     7/3/2020 4:50:33 PMWith reference to Movement in Volume, Alok Industries Ltd has Clarified to BSE as under: "We refer to your email communications of 3 July 2020 and 21 May 2020 on the subject matter seeking an explanation for the spurt in the volume of our Company`s equity shares. In this regard, we reproduce our earlier response below. Besides the fact that the implementation of the approved Resolution Plan under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 is underway, details of which have been provided to your Exchange from time to time, there is nothing else of note to inform. Our stand that the increase in the volume of our security in the recent past appears to be based on market speculation therefore continues to hold good."

04 Jul 2020 02:58

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : SunnyJohny
થી સંદેશ લેખક : 18th Jul 18
પોસ્ટ કર્યુ 103 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

I`ll be more thn happy to get rich in one day but it does not happen like that. Few key points to note from the Care Rating document. Hope this will reduce panic selling. Let there be price stability and range bound trading so that its easier to manage liquidity for retail shares. http://www.alokind.com/downloads/Alok Industries Limited-03-06-2020.pdf 1) Assured raw material availability: For AIL s polyester yarn operations, PTA and MEG are the major raw materials that are required in manufacturing various grades of polyester yarns. These components form a major constituent of raw material costs and will be supplied entirely by RIL since these are produced by RIL s petrochemical division. This will ensure uninterrupted availability of major raw materials for AIL. *Moreover, RIL would also extend its assistance and expertise in procuring other raw materials.* 2) Integrated presence across the textile value chain in cotton as well as polyester segments: AIL has presence across the entire textile value chain i.e. from fibre to fashion involving cotton spinning, polyester yarn, apparel fabric, home textiles and garments. Over the years, through continuous backward/forward integration and capacity expansion, *AIL has established itself as one of the largest integrated players in the Textile industry.* Key Rating Weaknesses 1) Lower capacity utilization: Currently, due to lack of working capital funds, the plants have been operating at a lower capacity utilization of around 30%. *The same is expected to improve on account of infusion of funds, proposed capital expenditure for ramp-up of operations, RIL s strong project implementation skills, efficiency in procurement* of raw materials and marketing support from RIL.* 2) Cyclical and commoditized nature of business: The two key segments of AIL viz. Textiles & Polyesters are commoditized with intense competition and cyclical in nature, making them vulnerable to demand and supply dynamics and restricts AIL s pricing power. *However, once the implementation of the resolution plan is complete, the company would be well positioned on account of its integration with RIL group and will be able to regain its market share aided by improvement in capacity utilization as well as integrated nature of operations* Detailed description of the key rating drivers of RIL: Key Rating Strengths 1) Resourceful promoter group and experienced management: The top management team, including Mr. Mukesh Ambani, has significant knowledge in the field of petrochemicals and oil & gas along with a proven track record of successfully implementing large scale complex projects.

04 Jul 2020 02:47

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : rajen_bullish
થી સંદેશ લેખક : 24th Sep 07
પોસ્ટ કર્યુ 1319 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

Its a good sign that weak hands are going away. Those who bought at levels lower are losing share. Share becomes stronger. No problems are volumes are high. Its a further base strength for next up move.

04 Jul 2020 02:33

Alok Industries

આલોક ઇંડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : tradeXxx
થી સંદેશ લેખક : 19th Jan 19
પોસ્ટ કર્યુ 372 આજ સુધીના સંદેશાઓ
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

વર્તમાન રેટિંગ :         (5.00)
દ્વારા રેટેડ

zindagi jeene ke do tareeqe hote hai. ek .. jo horaha hai hone do. barsash karte jao dusra.. zamedari uthao usse badalne ki life mein yeh opportunity wapas nahi milegay. open your eyes and change your lives by investing in alok 🚀🚀

પેજ પર જાઓ:   1    2    3    4    5    6    આગામી  [  ]   


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા