મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> એમએફ બેસ્ટ પિક્સ >> બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> નવા ફંડ ઓફર >> લેટેસ્ટ એનએફઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
યોજનાનું નામ
એડેલવૈસ એબસોલ્યુટ રીટર્ન ફંડ (D)
એડેલવૈસ એબસોલ્યુટ રીટર્ન ફંડ (G)
એડેલવૈસ એબસોલ્યુટ રીટર્ન ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ એબસોલ્યુટ રીટર્ન ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ 3 (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ 3 (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૧ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૧ (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૨ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૨ (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૪ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૪ (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૫ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૫ (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૬ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૬ (G)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૭ (D)
એડેલવૈસ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન ૯૧ડી સીરીસ ૭ (G)
એડેલવૈસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DSM)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DSM)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - સુપર ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DSM)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ લીક્વિડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ શોર્ટ ટેર્મ ઇનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ સીલેક્ટ મીડકેપ ફંડ (D)
એડેલવૈસ સીલેક્ટ મીડકેપ ફંડ (G)
એડેલવૈસ સીલેક્ટ મીડકેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ સીલેક્ટ મીડકેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ગીલ્ટ ફંડ (D)
એડેલવૈસ ગીલ્ટ ફંડ (G)
એડેલવૈસ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ (D)
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ (G)
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ ઇએલએસએસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર - પ્લાન બી (D)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર - પ્લાન બી (G)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - પ્લાન એ (D)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - પ્લાન એ (G)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - પ્લાન સી (D)
એડેલવૈસ ઇક્વિટી એનહેંસર ફંડ - પ્લાન સી (G)
એડેલવૈસ ક્વાર્ટલી ઇન્ટરવલ ફંડ સીરીસ - ૧ રીટેલ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ ક્વાર્ટલી ઇન્ટરવલ ફંડ સીરીસ - ૧ રીટેલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ ક્વાર્ટલી ઇન્ટરવલ ફંડ સીરીસ - ૧ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ ક્વાર્ટલી ઇન્ટરવલ ફંડ સીરીસ - ૧ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DSM)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DSM)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (FD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એડેલવૈસ અલ્ટ્રા સોર્ટ ટર્મ બોન્ડ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ એ (D)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ એ (G)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ બી (D)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ બી (G)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ સી (D)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ( ઈડીજીઈ ટોપ ૧૦૦ ) ફંડ સી (G)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ફંડ ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એડેલવૈસ ડાયવર્સીફાયડ ગ્રોથ ઈક્વિટી ટોપ ૧૦૦ ફંડ ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ટેક્સ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ પાવર એન્ડ એનર્જી ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૧૩M રીટેલ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૧૩M રીટેલ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૧૩M ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૧૩M ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૩૭૫M ડેય્સ સીરીજ II (D)
એસકોર્ટ્સ ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન - ૩૭૫M ડેય્સ સીરીજ II (D)
એસકોર્ટ્સ બેલેંસ ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ બેલેંસ ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ બેલેંસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ બેલેંસ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ લીડીંગ સેક્ટર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (DD)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (DD)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન (WD)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (DD)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (DD)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ લીક્વીડ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (WD)
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ શોર્ટ ટર્મ ડેબ્ટ ફંડ ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન (B)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ હાઇ યેલ્ડ ઇક્વિટી પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ગ્રોથ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ગીલ્ટ ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઓપોર્ચુનીટી ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ ઓપોર્ચુનીટી ફંડ (G)
એસકોર્ટ્સ ઓપોર્ચુનીટી ફંડ- ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ઓપોર્ચુનીટી ફંડ- ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન (Bonus)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (B)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ પ્લાન - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ બોંડ (D)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ બોંડ (G)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ બોંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ઇનકમ બોંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (D)
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (D)
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (G)
એસકોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ(G)
Edelweiss Absolute Return Fund (B)
Edelweiss Absolute Return Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct Plan (Bonus)
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct Plan (G)
Edelweiss Arbitrage Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan (Bonus)
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan (D)
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan (G)
Edelweiss Arbitrage Fund - Regular Plan (MD)
Edelweiss Banking And PSU Debt Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Banking And PSU Debt Fund - Direct Plan (FD)
Edelweiss Banking And PSU Debt Fund - Regular Plan (FD)
Edelweiss Corporate Bond Fund - Direct Plan (AD)
Edelweiss Corporate Bond Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Debt and Corporate Opportunities Fund (B)
Edelweiss Debt and Corporate Opportunities Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Dynamic Bond Fund - Direct Plan (AD)
Edelweiss Dynamic Bond Fund - Regular Plan (G)
Edelweiss Dynamic Bond Fund - Retail Plan (AD)
Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund (MD)
Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Equity Savings Advantage Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Equity Savings Advantage Fund - Regular Plan (MD)
Edelweiss ETF - Nifty Quality 30
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Banking
Edelweiss Exchange Traded Scheme - Nifty (Nifty EES)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 41 (1106 Days) Direct Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 41 (1106 Days) Direct Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 41 (1106 Days) Regular Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 41 (1106 Days) Regular Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 42 - Direct Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 42 - Direct Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 42 - Regular Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 42 - Regular Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 49 - Direct Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 49 - Direct Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 49 - Regular Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 49 - Regular Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 55 - Direct Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 55 - Direct Plan (G)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 55 - Regular Plan (D)
Edelweiss Fixed Maturity Plan - Series 55 - Regular Plan (G)
Edelweiss Gilt Fund (B)
Edelweiss Gilt Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Government Securities Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Government Securities Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Government Securities Fund - Direct Plan (WD)
Edelweiss Liquid Fund (D)
Edelweiss Liquid Fund (FD)
Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan (AD)
Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan (FD)
Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan (WD)
Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional Plan (B)
Edelweiss Low Duration Fund - Direct Plan (AD)
Edelweiss Low Duration Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Direct Plan (D)
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Direct Plan (G)
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Regular Plan (D)
Edelweiss Maiden Opportunities Fund - Series 1 - Regular Plan (G)
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund - DP - (D)
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund - DP - (G)
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund - RP - (D)
Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund - RP - (G)
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Direct Plan (D)
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Direct Plan (G)
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Regular Plan (D)
Edelweiss NIFTY PSU Bond Plus SDL Index Fund - 2026 - Regular Plan (G)
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan (AD)
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan (DD)
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan (G)
Edelweiss Overnight Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan (D)
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan (DD)
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan (G)
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan (MD)
Edelweiss Overnight Fund - Regular Plan (WD)
Edelweiss Short Term Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Short Term Income Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Short Term Income Fund - Retail Plan (B)
Edelweiss Small Cap Fund - Direct Plan (D)
Edelweiss Small Cap Fund - Direct Plan (G)
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan (D)
Edelweiss Small Cap Fund - Regular Plan (G)
Edelweiss Ultra Short Term Bond Fund - Direct Plan (B)
Edelweiss Ultra Short Term Bond Fund - Institutional Plan (B)
Edelweiss Ultra Short Term Fund - Direct Plan (Fo.D)
Edelweiss Ultra Short Term Fund - Direct Plan (MD)
Edelweiss Ultra Short Term Fund - Regular Plan (Fo.D)
Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund - Direct Plan (G)
Edelweiss US Technology Equity Fund of Fund - Regular Plan (G)
Essel Arbitrage Fund - Direct Plan (D)
Essel Arbitrage Fund - Direct Plan (G)
Essel Arbitrage Fund - Direct Plan (MD)
Essel Arbitrage Fund - Direct Plan (QD)
Essel Arbitrage Fund - Regular Plan (D)
Essel Arbitrage Fund - Regular Plan (G)
Essel Arbitrage Fund - Regular Plan (MD)
Essel Arbitrage Fund - Regular Plan (QD)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (AD)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (D)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (G)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (HD)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (MD)
Essel Equity Hybrid Fund - Direct Plan (QD)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (AD)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (D)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (G)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (HD)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (MD)
Essel Equity Hybrid Fund - Regular Plan (QD)
Essel Large and Midcap Fund - Direct Plan (AD)
Essel Large and Midcap Fund - Direct Plan (HD)
Essel Large and Midcap Fund - Regular Plan (AD)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (AD)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (D)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (G)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (HD)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (MD)
Essel Multi Cap Fund - Direct Plan (QD)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (AD)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (D)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (G)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (HD)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (MD)
Essel Multi Cap Fund - Regular Plan (QD)


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

મોર્નિંગ ટિકર