મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> એમએફ બેસ્ટ પિક્સ >> બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> નવા ફંડ ઓફર >> લેટેસ્ટ એનએફઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
યોજનાનું નામ
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ -ધ ૫૦ પ્લસ ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ -ધ ૫૦ પ્લસ ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ- ધ ૫૦ પ્લસ ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન (D)
એફટી (I) એલએસ એફઓએફ- ધ ૫૦ પ્લસ ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા ડાયનેમિક પીઈ રેટીયો ફંડ ઓફ ફંડ્સ (D)
એફટી ઇંડિયા ડાયનેમિક પીઈ રેટીયો ફંડ ઓફ ફંડ્સ (G)
એફટી ઇંડિયા ફીડર -ફ્રેંક્લિન યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (D)
એફટી ઇંડિયા ફીડર -ફ્રેંક્લિન યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (G)
એફટી ઇંડિયા ફીડર -ફ્રેંક્લિન યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા ફીડર -ફ્રેંક્લિન યુ.એસ.ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ (D)
એફટી ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ (G)
એફટી ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન(D)
એફટી ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન(G)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન (BONUS)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન (MDiv)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન (QDiv)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MDiv)
એફટી ઇંડિયા મંથ્લી ઇંકમ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (QDiv)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૨૦ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૨૦ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૨૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૨૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૩૦ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૩૦ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૩૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૩૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૪૦ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૪૦ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૪૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૪૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૫૦ પ્લસ (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૫૦ પ્લસ (G)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૫૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા લાઇફ સ્ટેજ ફંડ ઓફ ફંડ્સ -ધ ૫૦ પ્લાન- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એફટી ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ-નિફ્ટી પ્લાન (D)
એફટી ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ-નિફ્ટી પ્લાન (G)
એફટી ઇંડીયા ડાયનેમિક પીઈ રેટ્યો ફંડ ઓફ ફંડ્સ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
એફટી ઇંડીયા ડાયનેમિક પીઈ રેટ્યો ફંડ ઓફ ફંડ્સ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
એલ&ટી ટેક્સ એડ્વાન્ટેજ ફંડ (D)
એલ&ટી ટેક્સ એડ્વાન્ટેજ ફંડ (G)
એલ&ટી પ્રુડેન્સ ફંડ (D)
એલ&ટી પ્રુડેન્સ ફંડ (G)
એલ&ટી ફલેક્સી બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (D)
એલ&ટી ફલેક્સી બોન્ડ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
એલ&ટી ફલેક્સી બોન્ડ ફંડ - આઇપી (D)
એલ&ટી ફલેક્સી બોન્ડ ફંડ - આઇપી (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - એ (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - એ (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - એફ (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - એફ (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - ડી (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - ડી (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - બી (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - બી (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - સી (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - સી (G)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - ઇ (D)
એલ&ટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૬ પ્લાન - ઇ (G)
એલ&ટી ફ્લેક્સી ગીલ્ટ ફંડ (G)
એલ&ટી ફ્લેક્સી ગીલ્ટ ફંડ (MD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ (DD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ (G)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ (MD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ (WD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એલ&ટી લોવ ડ્યુરેશન ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
એલ&ટી શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ ફંડ (D)
એલ&ટી શોર્ટ ટર્મ ઇન્કમ ફંડ (G)
એલ&ટી સ્પેસીઅલ સીચ્યુએસન ફંડ (D)
એલ&ટી સ્પેસીઅલ સીચ્યુએસન ફંડ (G)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ - એ (D)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ - બી (D)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ - બી (G)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ - સી (D)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડર ફંડ - સી (G)
એલ&ટી વેલ્થ બિલ્ડરફંડ- એ (G)
એલ&ટી ગ્લોબલ રીઅલ એસેટ્સ ફંડ (D)
એલ&ટી ગ્લોબલ રીઅલ એસેટ્સ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફંડ (D)
એલ&ટી ઇન્ડીયા લાર્જ કેપ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇન્ડીયા વેલ્યુ ફંડ (D)
એલ&ટી ઇન્ડીયા વેલ્યુ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇંડિયા ચીલ્ડરનસ પ્લાન - સેવીંગ ફંડ (D)
એલ&ટી ઇંડિયા ચીલ્ડરનસ પ્લાન - સેવીંગ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇંડો એસીઆ ફંડ (D)
એલ&ટી ઇંડો એસીઆ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇક્વિટી એન્ડ ગોલ્ડ ફંડ (D)
એલ&ટી ઇક્વિટી એન્ડ ગોલ્ડ ફંડ (G)
એલ&ટી ઇક્વિટી ફંડ (D)
એલ&ટી ઇક્વિટી ફંડ (G)
એલ&ટી કેશ ફંડ (DD)
એલ&ટી કેશ ફંડ (G)
એલ&ટી કેશ ફંડ (MD)
એલ&ટી કેશ ફંડ (WD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (DD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (G)
એલ&ટી કેશ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (MD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - રીટેલ પ્લાન (WD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
એલ&ટી કેશ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
એલ&ટી કેશ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૩ પ્લાન - એફ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૩ પ્લાન - એફ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૩ પ્લાન - ઇ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૩ પ્લાન - ઇ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - એ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - એ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - એફ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - એફ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - ડી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - ડી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - બી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - બી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - સી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - સી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - ઇ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૪ પ્લાન - ઇ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - એ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - એ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - એફ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - એફ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - ડી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - ડી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - બી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - બી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - સી (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - સી (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - ઇ (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ - ૫ પ્લાન - ઇ (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - એ રીટેલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - એ રીટેલ પ્લાન (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - એ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - એ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - બી રીટેલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - બી રીટેલ પ્લાન (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - બી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - બી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - સી રીટેલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - સી રીટેલ પ્લાન (G)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - સી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
ફાઇડલીટી ફિક્સડ મેચ્યુરીટી પ્લાન સીરીસ૧ પ્લાન - સી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
ફ્રેંકલિન એફએમસીજી ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન એફએમસીજી ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ફાર્મા ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ફાર્મા ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા પ્રાઇમા ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા બ્લુચિપ ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા બ્લુચિપ ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંડિયા ઇંટરનેશનલ ફંડ
ફ્રેંકલિન ઇંડીયા ઇંડેક્સ ફંડ-બીએસઈ સેન્સેક્સ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંડીયા ઇંડેક્સ ફંડ-બીએસઈ સેન્સેક્સ (G)
ફ્રેંકલિન ઇંફોટેક ફંડ (D)
ફ્રેંકલિન ઇંફોટેક ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- પ્લાન એ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- પ્લાન સી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- પ્લાન સી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- ૩ ઇયર્સ- પ્લાન બી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- ૩ ઇયર્સ- પ્લાન બી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- ૫ ઇયર્સ- પ્લાન ડી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૦- ૫ ઇયર્સ- પ્લાન ડી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(3 Years)- પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(3 Years)- પ્લાન એ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(3 Years)- પ્લાન બી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(3 Years)- પ્લાન બી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(5 Years)- પ્લાન સી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૨(5 Years)- પ્લાન સી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૩(3 Years)- પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૩(3 Years)- પ્લાન એ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૪(3 Years)- પ્લાન બી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૪(3 Years)- પ્લાન બી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૫(3 Years) (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૫(3 Years) (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૬(3 Years) (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૬(3 Years) (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૭(3 Years) (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૧૭(3 Years) (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૨- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૨- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૩- ૩૬ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૩- ૩૬ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૪- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૪- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૫- ૧૩ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૫- ૧૩ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૬- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૬- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૭- ૩૭૦ ડેય્સ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૭- ૩૭૦ ડેય્સ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૮- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૮- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૮- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન એ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૮- ૬૦ મંથ્સ પ્લાન બી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૯- પ્લાન એ (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૯- પ્લાન એ (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૯- પ્લાન બી (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન ફિક્સ્ડ ટેન્યોર ફંડ- સિરીઝ ૯- પ્લાન બી (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ- ૩ ઇયર્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ- ૩ ઇયર્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ- ૫ ઇયર્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ- ૫ ઇયર્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ સેફ્ટી ફંડ-૩ ઇયર્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ સેફ્ટી ફંડ-૩ ઇયર્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ સેફ્ટી ફંડ-૫ ઇયર્સ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ટેંપલટન કેપિટલ સેફ્ટી ફંડ-૫ ઇયર્સ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન એશિયન ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન એશિયન ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન એશિયા ઇક્વિટી ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન એશિયા ઇક્વિટી ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન બિલ્ડ ઇંડિયા ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ટેક્સ શિલ્ડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ટેક્સ્શીલ્ડ ૯૯
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (ડ)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા પ્રાઇમા પ્લસ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ફ્લેક્સી કેપ ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ફ્લેક્સી કેપ ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ફ્લેક્સી કેપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ફ્લેક્સી કેપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા બ્લુચિપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા બ્લુચિપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા બેલેંસ્ડ ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા હાઇ ગ્રોથ કંપનીઝ ફંડ (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા હાઇ ગ્રોથ કંપનીઝ ફંડ (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા હાઇ ગ્રોથ કંપનીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા હાઇ ગ્રોથ કંપનીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ગ્રોથ ફંડ
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ટેક્સ ફંડ
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ - એનએસાઇ નિફ્ટી પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ - એનએસાઇ નિફ્ટી પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ -એનએસઈ નિફ્ટી પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ -એનએસઈ નિફ્ટી પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ -બીએસઈ સેન્સેક્સ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંડિયા ઇંડેક્સ ફંડ -બીએસઈ સેન્સેક્સ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
ફ્રેંક્લિન ઇંફોટેક ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
ફ્રેંક્લિન ઇંફોટેક ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ચાઈના-ઇન્ડિયા ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ ચાઈના-ઇન્ડિયા ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ ટેક્સ એડવાન્ટેજ પ્લાન ( ELSS) (D)
બીએનપી પારીબાસ ટેક્સ એડવાન્ટેજ પ્લાન ( ELSS) (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૦ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૧બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૨સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૩સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪ પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૪એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૫ પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન બી (૧૮ મંથસ ) રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન બી (૧૮ મંથસ ) રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન બી (૧૮ મંથસ ) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન બી (૧૮ મંથસ ) રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન સી (૩૬૯ ડેઈઝ )-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન સી (૩૬૯ ડેઈઝ )-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન સી (૩૬૯ ડેઈઝ )-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૬ પ્લાન સી (૩૬૯ ડેઈઝ )-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન એ (૧૫ મંથસ) (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન એ (૧૫ મંથસ) (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન એ (૧૫ મંથસ) (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન એ (૧૫ મંથસ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન ડી (૩એમ) (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન ડી (૩એમ) (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન ડી (૩એમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૭ પ્લાન ડી (૩એમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૯ પ્લાન એ (૩એમ) (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૯ પ્લાન એ (૩એમ) (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૯ પ્લાન એ (૩એમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી - સીરીસ ૧૯ પ્લાન એ (૩એમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-3 યર્લી પ્લાન એ (D)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-3 યર્લી પ્લાન એ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ હાફ યરલી પ્લાન-એ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ હાફ યરલી પ્લાન-એ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ હાફ યરલી પ્લાન-એ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div of Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૬મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૭મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૭મન્થસ રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૭મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૪ ૧૭મન્થસ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એ (ડીઓએમ)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન આઈપી (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન આઈપી (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન આઈપી (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૩મંથસ પ્લાન આઈપી (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન આઈપી (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન આઈપી (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન આઈપી (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૫ ૧૪ મન્થલી પ્લાન આઈપી (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન એફ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ડી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity))
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન બી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન સી-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી પ્લાન ઈ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી બી-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી બી-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી બી-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી બી-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૮ યર્લી બી-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (AD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (G)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (HD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (MD)
બીએનપી પારીબાસ એફટીપી સીરીસ-૯ ૩યરલી પ્લાન એ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ (QD)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન એ સીરીસ- ૧ રેગ્યુલર પ્લાન (D)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન એ સીરીસ- ૧ રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન એ સીરીસ- ૧ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન એ સીરીસ- ૧ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન બી સીરીસ- ૧ રેગ્યુલર પ્લાન (D)
બીએનપી પારીબાસ ડ્યુઅલ એડવેન્ટેજ ફંડ પ્લાન બી સીરીસ- ૧ રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ડીવિડન્ડ યિલ્ડ (D)
બીએનપી પારીબાસ ડીવિડન્ડ યિલ્ડ (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (HD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (DD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (HD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી ડેબ્ટ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન-એ (WD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ એફ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ડી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ બી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસી શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ ઈ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રીડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રીડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -સીરીસ સી (ઓટોમેટીક રીડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-એ (ઓટોમેટીક રિડીમ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-ડી (ઓટોમેટીક રિડીમ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-ડી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-સી (ઓટોમેટીક રિડીમ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફલેકસીબલ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-સી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ)(કેલેન્ડર QD)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન ડી (૫૫૧ ડેઈઝ )રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન ડી (૫૫૧ ડેઈઝ )રેગ્યુલર પ્લાન (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન ડી (૫૫૧ ડેઈઝ )રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિકસ ટર્મ ફંડ - સીરીસ ૧૬ પ્લાન ડી (૫૫૧ ડેઈઝ )રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી(Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી(G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી(Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૬ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી(G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -એ (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -એ (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -એ (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -ડી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -બી (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -બી (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -બી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી (Div on Maturity)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન સીરીસ-૭ ક્વાર્ટલિ પ્લાન -સી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-આઈપી (D)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-આઈપી (G)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-આઈપી (MD)
બીએનપી પારીબાસ ફિક્સડ ટર્મ પ્લાન-સીરીસ-૮ યર્લી એ-આઈપી (QD)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (એફડી)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (ક્એડી)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (એફડી)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (ક્એડી)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ બોન્ડ ફંડ -ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (ડીડીઆરએમ)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DDRP)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ મની પ્લસ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ રએ (D)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ રએ (G)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ ૨બી (D)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ ૨બી (G)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ ૩ (D)
બીએનપી પારીબાસ મલ્ટી મેનેજર ફંડ-સીરીસ ૩ (G)
બીએનપી પારીબાસ મિડ કેપ ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ મિડ કેપ ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ મંથલી ઇનકમ પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ (DRP)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ (MD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - (WD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (DD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (G)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (MD)
બીએનપી પારીબાસ શોર્ટ ટર્મ ઈનકમ ફંડ - ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (WD)
બીએનપી પારીબાસ સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટ ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટ ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એન (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ ૨-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એમ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિડીમ)(MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-મંથલી પ્લાન-એ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ)(MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એચ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-એલ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-જી (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઈ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-આઇ (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિડીમ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (G)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઈન્ટરવલ ફંડ-ક્વાર્ટલિ પ્લાન-કે (ઓટોમેટીક રિન્યુવલ) (QD)
બીએનપી પારીબાસ ઈક્વિટી ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ ઈક્વિટી ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ (D)
બીએનપી પારીબાસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફંડ (G)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (DD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (G)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ (WD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DDRP)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
બીએનપી પારીબાસ ઓવરનાઈટ ફંડ-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
Franklin India Equity Savings Fund - Direct Plan (D)
Franklin India Equity Savings Fund - Direct Plan (G)
Franklin India Equity Savings Fund - Direct Plan (MD)
Franklin India Equity Savings Fund - Direct Plan (QD)
Franklin India Equity Savings Fund - Regular Plan (D)
Franklin India Equity Savings Fund - Regular Plan (G)
Franklin India Equity Savings Fund - Regular Plan (MD)
Franklin India Equity Savings Fund - Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan A (1108 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan B (1104 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 1 - Plan C (1104 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan A (1224 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan B (1224 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 2 - Plan C (1205 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan A (1157 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan B (1139 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan C (1132 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan D (1132 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan E (1104 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 3 - Plan F (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan A (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan B (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan C (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan D (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan E (1098 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - Plan F (1286 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan A (1273 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan B (1244 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan C (1259 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan D (1238 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan E (1224 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - Plan F (1203 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan C (1169 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Direct Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Direct Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Direct Plan (QD)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Regular Plan (D)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Regular Plan (G)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 6 - Plan D (1097 Days) Regular Plan (QD)
Franklin India Overnight Fund - Direct Plan (DD)
Franklin India Overnight Fund - Direct Plan (G)
Franklin India Overnight Fund - Direct Plan (WD)
Franklin India Overnight Fund - Regular Plan (DD)
Franklin India Overnight Fund - Regular Plan (G)
Franklin India Overnight Fund - Regular Plan (WD)
HDFC Fixed Maturity Plan - 1104D - April 2016 Series 36 (1) Regular Plan (FO)