મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> એમએફ બેસ્ટ પિક્સ >> બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> નવા ફંડ ઓફર >> લેટેસ્ટ એનએફઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
યોજનાનું નામ
જ઼PMઑર્ગન યુરોપ ડાઇનમિક ઈક્વિટી ઑફશોર ફંડ - ડાઇરેક્ટ પ્લાન (જી)
જ઼PMઑર્ગન ઇંડિયા ગવર્નમેંટ સેક્યુરિટીસ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (ડી)
જ઼PMઑર્ગન ઇંડિયા ગવર્નમેંટ સેક્યુરિટીસ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (બોનસ)
જ઼PMઑર્ગન ઇંડિયા ગવર્નમેંટ સેક્યુરિટીસ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન (જી)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (BONUS)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (D)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (DD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી (G)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ (AD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ (QD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ - સુપર ઈસઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ - સુપર ઈસઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ - સુપર ઈસઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન - (DD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન - (MD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી ફંડ(MD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી-પ્રીમીયમ (DD)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી-ઇન્સટ(D)
જેએમ હાઈ લિક્વીડીટી-ઇન્સટ(G)
જેએમ ઇન્કમ ગ્રોથ (BONUS)
જેએમ ટેલિકોમ સેક્ટર ફંડ(G)
જેએમ ટેલિકોમ સેક્ટર ફંડ(G)
જેએમ ટેક્ષ ગેઈન ફંડ(D)
જેએમ ટેક્ષ ગેઈન ફંડ(G)
જેએમ ટેક્સ ગૈન ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ટેક્સ ગૈન ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ એબ્રિટેજ અડવાન્ટેજ (D)
જેએમ એબ્રિટેજ અડવાન્ટેજ (G)
જેએમ એગ્રી એન્ડ ઈન્ફ્રા ફંડ(D)
જેએમ એગ્રી એન્ડ ઈન્ફ્રા ફંડ(G)
જેએમ નિફ્ટી પ્લસ ફંડ(D)
જેએમ નિફ્ટી પ્લસ ફંડ(G)
જેએમ ફલોટર એસટી ફંડ-(DD)
જેએમ ફલોટર એસટી ફંડ-(G)
જેએમ ફલોટર લોન્ગ ટર્મ ફંડ(DD)
જેએમ ફલોટર લોન્ગ ટર્મ ફંડ(WD)
જેએમ ફલોટર લોન્ગ ટર્મ ફંડ-(D)
જેએમ ફલોટર લોન્ગ ટર્મ ફંડ-(G)
જેએમ ફલોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-પ્રીમીયમ (D)
જેએમ ફલોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-પ્રીમીયમ (G)
જેએમ ફલોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-પ્રીમીયમ પ્લાન (DD)
જેએમ ફલોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-પ્રીમીયમ પ્લાન (WD)
જેએમ ફાઈનાન્સીયલ સર્વિસસ સેક્ટર ફંડ(D)
જેએમ ફાઈનાન્સીયલ સર્વિસસ સેક્ટર ફંડ(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ -૧૪મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન૪- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન૫- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦ -ક્વાર્ટલી પ્લાન પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૪- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૫- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(d)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૦-ક્વાર્ટલી પ્લાન૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧ -યરલી પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧ -૧૩એમ ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-યરલી પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-યરલી પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-યરલી પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩ એમ ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩ એમ ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩ એમ ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩ એમ ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩એમ ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩એમ ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૧-૧૩એમ- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-મંથલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-મંથલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-મંથલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-મંથલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૨-૧૩મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-મંથલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-યરલી પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-યરલી પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-યરલી પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-યરલી પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-૧૮એમ ૧- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-૧૮એમ ૧- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-૧૮એમ ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૩-૧૮એમ ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૪-મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૪-મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૧૪-મંથલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-વાયઆરએલવાય પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-વાયઆરએલવાય પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૪-૧૫ મંથલી પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૫-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૬-ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૩મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૩મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૩મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૩મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૫મંથસ પ્લાન૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૫મંથસ પ્લાન૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૫મંથસ પ્લાન૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૫મંથસ પ્લાન૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૮મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૮મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૮મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૭-૧૮મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૯-૧૫મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૯-૧૫મંથસ પ્લાન- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૯-૧૫મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ ૯-૧૫મંથસ પ્લાન-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ૧૨ -મંથલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ- સીરીસ૧૨ -ક્વાર્ટરલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૬-ઈયર્લી પ્લાન ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૬-ઈયર્લી પ્લાન ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૬-ઈયર્લી પ્લાન ૧-ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૬-ઈયર્લી પ્લાન ૧-ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૮-૧૫ મંથ્સ આઇ -રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૮-૧૫ મંથ્સ આઇ -રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન એ(367 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન એ(367 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન ડી(375 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન ડી(375 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન બી(91 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન બી(91 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન સી(385 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૧૯-પ્લાન સી(385 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન એ(367 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન એ(367 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન ડી(91 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન ડી(91 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન બી(367 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન બી(367 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન સી(181 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૦-પ્લાન સી(181 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૨-પ્લાન એ(369 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૨-પ્લાન એ(369 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૨-પ્લાન બી(368 DAYS)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યુરીટી ફંડ-સિરીઝ ૨૨-પ્લાન બી(368 DAYS)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ -સિરીઝ ૨૪ -પ્લાન એ (91 days)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ -સિરીઝ ૨૪ -પ્લાન એ (91 days)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ -સિરીઝ ૨૪ -પ્લાન એ (91 days)-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ -સિરીઝ ૨૪ -પ્લાન એ (91 days)-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન એ (369 days)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન એ (369 days)(G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન એ (369 days)-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન એ (369 days)-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન બી (377 days) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન બી (377 days) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન બી (377 days)(D)
જેએમ ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી ફંડ-સિરીઝ ૨૩-પ્લાન બી (377 days)(G)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ(BONUS)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
જેએમ ફ્લોટર લોંગ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેએમ ફ્લોટર શોર્ટ ટર્મ ફંડ (BONUS)
જેએમ ફ્લોટર શોર્ટ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ ફ્લોટર શોર્ટ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ફ્લોટર શોર્ટ ટર્મ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન(BONUS)
જેએમ બેલેન્સડ ફંડ (D)
જેએમ બેલેન્સડ ફંડ (G)
જેએમ બેલેંસ્ડ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ બેલેંસ્ડ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ બેસિક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ બેસિક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ બેસીક ફંડ (D)
જેએમ બેસીક ફંડ(G)
જેએમ મન્થલિ ઇન્કમ પ્લાન (AD)
જેએમ મન્થલિ ઇન્કમ પ્લાન (G)
જેએમ મન્થલિ ઇન્કમ પ્લાન (MD)
જેએમ મન્થલિ ઇન્કમ પ્લાન (QD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ -સુપર પ્લસ પ્લાન (BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ -સુપર પ્લસ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ -સુપર પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ સુપર પ્લાન (WP)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન(FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- સુપર પ્લસ પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- સુપર પ્લસ પ્લાન (G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- સુપર પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- સુપર પ્લાન (G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ- સુપર પ્લાન(BONUS)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-એસપી(FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-એસપીપી (FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-એસપીપી (WD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન(FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન(G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન(WD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લસ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લસ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લસ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લસ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ મની મેનેજર ફંડ-સુપર પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લા્ન (G)
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D)
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G)
જેએમ મંથલી ઇનકમ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (AD)
જેએમ મંથલી ઇનકમ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ મંથલી ઇનકમ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
જેએમ મંથલી ઇનકમ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
જેએમ મીડ કેપ ફંડ (D)
જેએમ મીડ કેપ ફંડ ફંડ (G)
જેએમ લાર્જ કેપ ફંડ (D)
જેએમ લાર્જ કેપ ફંડ (G)
જેએમ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન (DD)
જેએમ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન -ડાયરેટ પ્લાન (D)
જેએમ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ શોર્ટ ટર્મ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
જેએમ સ્મોલ એન્ડ મિડ-કેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ સ્મોલ એન્ડ મિડ-કેપ ફંડ - રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ સ્મોલ એન્ડ મિડ-કેપ ફંડ -ઇન્સટ.(D)
જેએમ સ્મોલ એન્ડ મિડ-કેપ ફંડ -ઇન્સટ.(G)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન (D)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન (MD)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન-રેજ (D)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન-રેજ (G)
જેએમ સોર્ટ ટર્મ પ્લાન-ઇન્સટ(MD)
જેએમ હાઈ ફાઈ ફંડ (D)
જેએમ હાઈ ફાઈ ફંડ (G)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (AD)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
જેએમ હાઇ લિક્વિડિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેએમ જી સેક ફંડ (BONUS)
જેએમ જી સેક ફંડ (G)
જેએમ જી સેક ફંડ-પીએફ પ્લાન (D)
જેએમ જી સેક ફંડ-પીએફ પ્લાન (G)
જેએમ જી-સેક ફંડ (D)
જેએમ જી-સેક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ જી-સેક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ જી-સેક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ જી-સેક ફંડ-પીએફ પ્લસ (D)
જેએમ જી-સેક ફંડ-પીએફ પ્લસ (G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન -૬ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન 3- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૧-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૨-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૩-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૪-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૫-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૬- રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૬- રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેએમ ઈન્ટરવલ ફંડ ક્વાર્ટલી પ્લાન ૬-ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન(G)
જેએમ ઈમરજિંગ લેડજર ફંડ (D)
જેએમ ઈમરજિંગ લેડજર ફંડ (G)
જેએમ ઈકવાલિટી ટેક્ષ ફંડ સેવર-સીરીસ ૧(D)
જેએમ ઈકવાલિટી ટેક્ષ ફંડ સેવર-સીરીસ ૧(G)
જેએમ આર્બિટેજ એડવાંટેજ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ આર્બિટેજ એડવાંટેજ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ઇનકમ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેએમ ઇનકમ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ઇનકમ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ (D)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ (G)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ-ઇન્સટ (AD)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ-ઇન્સટ (G)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ-ઇન્સટ (MD)
જેએમ ઇન્કમ ફંડ-ઇન્સટ (QD)
જેએમ ઇક્વાલીટી એન્ડ ડેરીવેટિવ ફંડ (B)
જેએમ ઇક્વાલીટી એન્ડ ડેરીવેટિવ ફંડ (D)
જેએમ ઇક્વાલીટી એન્ડ ડેરીવેટિવ ફંડ (G)
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D)
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G)
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેએમ કોન્ટ્રા ફંડ(D)
જેએમ કોન્ટ્રા ફંડ(G)
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ(D)
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ(G)
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેએમ કોર ૧૧ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન એસિયન ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ
જેપી મોર્ગન એસિયન ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન
જેપી મોર્ગન એક્ટિવ બોંડ ફંડ - ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન યુએસ વેલ્યુ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન
જેપી મોર્ગન યુએસ વેલ્યુ ઇક્વિટી ઓફશોર ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન
જેપી મોર્ગન ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ
જેપી મોર્ગન ગ્રેટર ચાઇના ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન
જેપી મોર્ગન ઇમર્જિંગ યુરોપ,મિડલ ઇસ્ટ & આફ્રિકા ઇક્વિટી ઓફ-શોર ફંડ
જેપી મોર્ગન ઇમર્જિંગ યુરોપ,મિડલ ઇસ્ટ & આફ્રિકા ઇક્વિટી ઓફ-શોર-ડાયરેક્ટ પ્લાન
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (FDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (MDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (WDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (FDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (DDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટ્રેઝરી ફંડ-સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન(BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટેક્સ એડવાંટેજ ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટેક્સ એડવાંટેજ ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટેક્સ એડવાંટેજ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ટેક્સ એડવાંટેજ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એન્યુઅલ ઇંટરવલ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એન્યુઅલ ઇંટરવલ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એન્યુઅલ ઇંટરવલ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એન્યુઅલ ઇંટરવલ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -રિટેલ પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -રીટેઇલ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ-રિટેલ ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ-રિટેલ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૨ (523 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૨ (523 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૨ (523 DAYS)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૨ (523 DAYS)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (1097 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (1097 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (1097 DAYS)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (1097 DAYS)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (506 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (506 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (506 DAYS)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૩ (506 DAYS)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (1826 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (1826 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (1826 DAYS)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (1826 DAYS)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (5 YEARS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (5 YEARS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (5 YEARS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૪ (5 YEARS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૫ (412 DAYS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૫ (412 DAYS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૫ (412 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૫ (412 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૬ (404 DAYS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૬ (404 DAYS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૬ (404 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૬ (404 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૭ (370 DAYS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૭ (370 DAYS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૭ (370 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૭ (370 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૮ (378 DAYS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૮ (378 DAYS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૮ (378 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૮ (378 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૯ (366 DAYS) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૯ (366 DAYS) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૯ (366 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૧૯ (366 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૦ (5 YEARS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૦ (5 YEARS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૦ (5 YEARS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૦ (5 YEARS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૧ (369 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૧ (369 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૧ (369 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૧ (369 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૨ (36 MONTHS)ડાયરેક્ટ પ્લાન(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૨ (36 MONTHS)ડાયરેક્ટ પ્લાન(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૨ (36 MONTHS)રેગ્યુલર પ્લાન(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૨ (36 MONTHS)રેગ્યુલર પ્લાન(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૩ (36 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૩ (36 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૩ (36 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૩ (36 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૪ (60 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૪ (60 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૪ (60 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૪ (60 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૫ (369 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૫ (369 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૫ (369 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૫ (369 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૬ (31 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૬ (31 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૬ (31 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૬ (31 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૭ (24 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૭ (24 MONTHS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૭ (24 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૭ (24 MONTHS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૮ (367 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૮ (367 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૮ (367 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૮ (367 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૯ (91 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૯ (91 DAYS) ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૯ (91 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન -સિરીઝ ૨૯ (91 DAYS) રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (367 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (367 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (400 days) (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (400 days) (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (95 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૧ (95 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૨ (90 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૨ (90 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૨ (95 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૨ (95 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૩ (370 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૩ (370 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૪ (400 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૪ (400 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૬ (91 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૬ (91 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૭ (91 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૭ (91 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૮ (369 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૮ (369 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૯ (91 days)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ફિક્સ્ડ મેચ્યોરિટી પ્લાન સિરીઝ ૯ (91 days)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (B)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન QD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (B)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (FD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા બેંકિંગ એન્ડ પીએસયુ ડેબ્ટ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (DDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (FDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (MDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ (WDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (DDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (FDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (MDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (WDRP)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ -સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા લિક્વિડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટિટ્યુશનલ પ્લાન (AD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઈંકમ ફંડ (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ (FD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા શોર્ટ ટર્મ ઇંકમ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૧ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૧ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૨ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૨ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૨ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા હાઇબ્રિડ ફંડ -સિરીઝ ૨ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા આલ્ફા ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા આલ્ફા ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૩૦૧ (3 years)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૩૦૧ (3 years)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૩૦૨ (3 years)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૩૦૨ (3 years)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૫૦૧ (5 years)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૫૦૧ (5 years)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૫૦૨ (5 years)(D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇંકમ ફંડ -સિરીઝ ૫૦૨ (5 years)(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇક્વિટી ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇક્વિટી ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા ઇક્વિટી ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડિયા કેપિટલ પ્રોટેક્શન ઓરિએંટેડ ફંડ (G)
જેપી મોર્ગન ઇંડીયા એક્ટિવ બોંડ ફંડ-રીટેઇલ પ્લાન (D)
જેપી મોર્ગન ઇંડીયા લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન(G)
જેપી મોર્ગન ઇંડીયા સ્મોલર કંપનીઝ ફંડ (D)
JM Arbitrage Advantage Fund (AD)
JM Arbitrage Advantage Fund (Annual Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund (Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund (Half Yearly Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund (Half Yearly Dividend)
JM Arbitrage Advantage Fund (MD)
JM Arbitrage Advantage Fund (QD)
JM Arbitrage Advantage Fund (Quarterly Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (AD)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (Half Yearly Bonus)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (Half Yearly Dividend)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (MD)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (QD)
JM Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan (Quarterly Bonus)
JM Balanced Fund (Annual Bonus)
JM Balanced Fund (Annual Dividend)
JM Balanced Fund (Bonus)
JM Balanced Fund (Half Yearly Bonus)
JM Balanced Fund (Half Yearly Dividend)
JM Balanced Fund (Monthly Dividend)
JM Balanced Fund (Quarterly Bonus)
JM Balanced Fund (Quarterly Dividend)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Annual Bonus)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Annual Dividend)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Bonus)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Half Yearly Bonus)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Half Yearly Dividend)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Monthly Dividend)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Quarterly Bonus)
JM Balanced Fund - Direct Plan (Quarterly Dividend)
JM Corporate Bond Fund - Direct (G)
JM Corporate Bond Fund - Direct (IDCW)
JM Corporate Bond Fund - Direct (IDCW)
JM Corporate Bond Fund - Regular (IDCW)
JM Equity Fund (AD)
JM Equity Fund (HD)
JM Equity Fund (MD)
JM Equity Fund (QD)
JM Equity Fund - Direct Plan (AD)
JM Equity Fund - Direct Plan (HD)
JM Equity Fund - Direct Plan (MD)
JM Equity Fund - Direct Plan (QD)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan B (91 days) (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan B (91 days) (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan B (91 days) - Direct Plan (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan B (91 days) - Direct Plan (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan C (91 days) (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan C (91 days) (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan C (91 days) - Direct Plan (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXIV - Plan C (91 days) - Direct Plan (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXV - Plan A (373 days) (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXV - Plan A (373 days) (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXV - Plan A (373 days) - Direct Plan (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXV - Plan A (373 days) - Direct Plan (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan A (1135 Days) - Direct (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan A (1135 Days) - Direct (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan A (1135 Days) - Regular (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan A (1135 Days) - Regular (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan B (1135 Days) - Direct (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan B (1135 Days) - Direct (G)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan B (1135 Days) - Regular (D)
JM Fixed Maturity Fund - Series XXVIII - Plan B (1135 Days) - Regular (G)
JM Floater Long Term Fund (Half Yearly Bonus)
JM Floater Long Term Fund (MD)
JM Floater Long Term Fund - Direct Plan (D)
JM Floater Long Term Fund - Direct Plan (Half Yearly Bonus)
JM Floater Long Term Fund - Direct Plan (MD)
JM Floater Short Term Fund (Half Yearly Bonus)
JM Floater Short Term Fund (MD)
JM Floater Short Term Fund - Direct Plan (Half Yearly Bonus)
JM Floater Short Term Fund - Direct Plan (MD)
JM G-Sec Fund (AD)
JM G-Sec Fund (HD)
JM G-Sec Fund (MD)
JM G-Sec Fund - Direct Plan (AD)
JM G-Sec Fund - Direct Plan (HD)
JM G-Sec Fund - Direct Plan (MD)
JM Monthly Income Plan (Bonus)
JM Monthly Income Plan - Direct Plan (Bonus)
JM Overnight Fund - Direct Plan (D)
JM Overnight Fund - Direct Plan (DD)
JM Overnight Fund - Direct Plan (G)
JM Overnight Fund - Direct Plan (WD)
JM Overnight Fund - Regular Plan (D)
JM Overnight Fund - Regular Plan (DD)
JM Overnight Fund - Regular Plan (G)
JM Overnight Fund - Regular Plan (WD)
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund - Direct (G)
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund - Regular (G)
JPMorgan Europe Dynamic Equity Offshore Fund - Regular Plan
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Direct Plan (Bonus)
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Regular Plan (Bonus)
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Regular Plan (D)
JPMorgan India Balanced Advantage Fund - Regular Plan (G)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (AD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (Bonus)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (FD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (MD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Direct Plan (WD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (AD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (Bonus)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (D)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (FD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (G)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (MD)
JPMorgan India Corporate Debt Opportunities Fund - Regular Plan (WD)
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Regular Plan (D)
JPMorgan India Economic Resurgence Fund - Regular Plan (G)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Direct Plan (Bonus)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Regular Plan (Bonus)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Regular Plan (D)
JPMorgan India Equity Savings Fund - Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (370 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (370 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (370 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (370 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (427 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (427 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (427 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 30 (427 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 32 (366 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 32 (366 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 32 (366 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 32 (366 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 33 (368 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 33 (368 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 33 (368 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 33 (368 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 34 (392 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 34 (392 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 34 (392 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 34 (392 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 35 (1831 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 35 (1831 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 35 (1831 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 35 (1831 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 36 (370 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 36 (370 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 36 (370 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 36 (370 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 37 (1095 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 37 (1095 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 37 (1095 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 37 (1095 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 38 (60 Months) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 38 (60 Months) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 38 (60 Months) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 38 (60 Months) Regular Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 39 (1100 Days) Direct Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 39 (1100 Days) Direct Plan (G)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 39 (1100 Days) Regular Plan (D)
JPMorgan India Fixed Maturity Plan - Series 39 (1100 Days) Regular Plan (G)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (AD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (Bonus)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (FD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (MD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Direct Plan (WD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Regular Plan (AD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Regular Plan (FD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Regular Plan (MD)
JPMorgan India Government Securities Fund - Regular Plan (WD)
JPMorgan India Short Term Income Fund - Segregated Asset (G)
JPMorgan India Short Term Income Fund - Segregated Asset - Direct Plan (G)
JPMorgan India Top 100 Fund - Direct Plan (D)
JPMorgan India Top 100 Fund - Direct Plan (G)
JPMorgan India Top 100 Fund - Regular Plan (D)
JPMorgan India Top 100 Fund - Regular Plan (G)
JPMorgan India Treasury Fund - Direct Plan (AD)
JPMorgan India Treasury Fund - Direct Plan (FD)
JPMorgan India Treasury Fund - Segregated Asset (G)
JPMorgan India Treasury Fund - Segregated Asset - Direct Plan (G)