મેટ્રિક્સ
 
 
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> એમએફ બેસ્ટ પિક્સ >> બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ >> નવા ફંડ ઓફર >> લેટેસ્ટ એનએફઓ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
યોજનાનું નામ
એસબીઆઈ એફએમસીજી ફંડ (D)
એસબીઆઈ એફએમસીજી ફંડ (G)
એસબીઆઈ એજ ફંડ (D)
એસબીઆઈ એજ ફંડ (G)
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ (D)
એસબીઆઈ ફાર્મા ફંડ (G)
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ગીલ્ટ - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન(D)
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇન્કમ ફંડ (QD)
એસબીઆઈ માગ્નુંમ ઇન્કમ ફંડ- ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - એલટીપી (DD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ચિલ્ડ્રન્સ બેનિફિટ
એસબીઆઈ મેગ્નમ ટેક્ષ ગેઈન (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ટેક્ષ ગેઇન સ્કીમ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ એનઆરઆઈ - શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ પ્લાન (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ એનઆરઆઈ - શોર્ટ ટર્મ બોન્ડ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ એનઆરઆઈ ફલેકસીએસેટ પ્લાન (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ એનઆરઆઈ ફલેકસીએસેટ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ બેલેન્સ્ડ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીપ્લાયર પ્લસ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીપ્લાયર પ્લસ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીકેપ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મલ્ટીકેપ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડકેપ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મિડકેપ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન - ફ્લોટર ફંડ (AD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન - ફ્લોટર ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન - ફ્લોટર ફંડ (MD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન - ફ્લોટર ફંડ (QD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન(A D )
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન(G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન(M D )
એસબીઆઈ મેગ્નમ મંથલી ઇન્કમ પ્લાન(Q D )
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - લોંગ ટર્મ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - લોંગ ટર્મ પ્લાન (QD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી - શોર્ટ ટર્મ પ્લાન (MD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૧વાયઆર (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૧વાયઆર (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૨વાયઆર (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૨વાયઆર (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૩વાયઆર (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી એલટીપી - ફિકસડ પીરીયડ ૩વાયઆર (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી લોંગ ટર્મ પ્લાન - પીએફ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ જીઆઈએલટી લોંગ ટર્મ પ્લાન - પીએફ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈંસ્ટા કેશ-લિક્વિડ ફ્લોટર પ્લાન (DD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈંસ્ટા કેશ-લિક્વિડ ફ્લોટર પ્લાન ફ્લોટ -D
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈંસ્ટા કેશ-લિક્વિડ ફ્લોટર પ્લાન ફ્લોટ -G
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ (DD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઈક્વિટી ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ગ્લોબલ ફંડ (B)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ગ્લોબલ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ગ્લોબલ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ આઈએનએસટા કેશ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ આઈએનએસટા કેશ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્ડેક્ષ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્ડેક્ષ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ -ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - સેવિંગ પ્લસ બોન્ડ પ્લાન (DD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ - એફઆરપી - એલપીટી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન -D
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ - એફઆરપી - એલપીટી ઇન્સ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન -G
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ - ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - લોંગ ટર્મ પ્લાન (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ - ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - લોંગ ટર્મ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ -ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - સેવિંગ પ્લસ બોન્ડ પ્લાન (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ -ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - સેવિંગ પ્લસ બોન્ડ પ્લાન (G)
એસબીઆઈ મેગ્નમ ઇન્કમ ફંડ -ફ્લોટિંગ રેટ પ્લાન - સેવિંગ પ્લસ બોન્ડ પ્લાન (WD)
એસબીઆઈ મેગ્નમ કોમા ફંડ (D)
એસબીઆઈ મેગ્નમ કોમા ફંડ (G)
એસબીઆઈ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (D)
એસબીઆઈ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ (G)
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિઝનેસ ફંડ (D)
એસબીઆઈ ઈમરજિંગ બિઝનેસ ફંડ (G)
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ (D)
એસબીઆઈ આઈટી ફંડ (G)
એસબીઆઈ કોન્ટ્રા ફંડ (G)
એસબીઆઈ કોન્ટ્રા ફંડ (G)
માઇરા એસેટ ચાઇના એડવાંટેજ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ચાઇના એડવાંટેજ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ચાઇના એડવાંટેજ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ચાઇના એડવાંટેજ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ લિક્વિડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DTP)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (DTP)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (FD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DTP)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (FD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -સેવિંગ્સ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -સેવિંગ્સ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -સેવિંગ્સ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ -ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફંડ (ACAPO)(AD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફંડ (ACAPO)(HD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફંડ (ACAPO)(MD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફંડ (ACAPO)(QD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફંડ (DMDO)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-સેવિંગ્સ પ્લાન-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (AARO)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (ACAPO)(AD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (ACAPO)(HD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (ACAPO)(MD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (ACAPO)(QD)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-પ્રોવિડંટ ફડ (DMDO)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગિલ્ટ ફંડ-ઇંવેસ્ટમેંટ પ્લાન-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગ્લોબલ કોમોડિટી સ્ટોક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગ્લોબલ કોમોડિટી સ્ટોક ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ગ્લોબલ કોમોડીટી સ્ટોક ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ગ્લોબલ કોમોડીટી સ્ટોક ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -મંથલી પ્લાન-સિરીઝ ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -મંથલી પ્લાન-સિરીઝ ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -મંથ્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -મંથ્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૧-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૨-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૨-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૨-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (D)
માઇરા એસેટ ઇંટરવલ ફંડ -ક્વાર્ટર્લી પ્લાન-સિરીઝ ૨-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ (G)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન ફંડ (D)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન ફંડ (G)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
માઇરા એસેટ ઇંડિયા-ચાઇના કંઝમ્પસન ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (BONUS)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (DD)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (G)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (MD)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ (WD)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ કેશ મેનેજમેંટ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ -ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-સુપર ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (BONUS)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (DD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (G)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (MD)
માઇરા એસેટ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ-ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લાન (WD)
મેગ્નમ ઇન્સ્ટીટયુટશનલ. ઇન્કમ - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (G)
મેગ્નમ ઇન્સ્ટીટયુટશનલ. ઇન્કમ - ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૨૫ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૩૦ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૩૦ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૩૦ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ફોકસ્ડ ૩૦ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી શેયર્સ નેસ્ડેક ૧૦૦ ઈટીએફ
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી શેયર્સ મિડકેપ ૧૦૦ ઈટીએફ
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી શેયર્સ ગોલ્ડ ઈટીએફ
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ૧૦ ઇયર ગિલ્ટ ફંડ (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ૧૦ ઇયર ગિલ્ટ ફંડ (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ૧૦ ઇયર ગિલ્ટ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
મોતિલાલ ઓસવાલ એમઓએસટી ૧૦ ઇયર ગિલ્ટ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (FD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (FD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
મોતિલાલ ઓસવાલ અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. ફંડ (Across capitalisations equity) (D)
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. ફંડ (Across capitalisations equity) (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. ફંડ (Across capitalisations equity) -ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
મોર્ગન સ્ટેનલી એ.સી.ઈ. ફંડ (Across capitalisations equity) -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી એક્ટિવ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન એ -ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી -ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી -ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી મલ્ટી એસેટ ફંડ- પ્લાન બી -ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી લિક્વિડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ઇંસ્ટીટ્યુશનલ પ્લસ પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગિલ્ટ ફંડ (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગિલ્ટ ફંડ (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગિલ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગિલ્ટ ફંડ-ડાયરેક્ટ પ્લાન (QD)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ ફંડ (D)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ ફંડ (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (D)
મોર્ગન સ્ટેનલી ગ્રોથ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (DD)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- ડાયરેક્ટ પ્લાન (WD)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (DD)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (G)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (MD)
મોર્ગન સ્ટેનલી અલ્ટ્રા શોર્ટ ટર્મ બોંડ ફંડ- રેગ્યુલર પ્લાન (WD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan (DD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan (G)
HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan (MD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan (WD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan (DD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan (G)
HDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan (MD)
HDFC Ultra Short Term Fund - Regular Plan (WD)
L&T Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan (D)
L&T Arbitrage Opportunities Fund - Direct Plan (G)
L&T Arbitrage Opportunities Fund - Regular Plan (D)
L&T Arbitrage Opportunities Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Arbitrage Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Banking & PSU Debt Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Banking & PSU Debt Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Banking and Financial Services Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Corporate Bond Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Corporate Bond Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Corporate Bond Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Corporate Bond Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Equity Allocator Fund of Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Equity Savings Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset ESG Sector Leader Fund of Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset ESG Sector Leader Fund of Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset ESG Sector Leader Fund of Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset ESG Sector Leader Fund of Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset ESG Sector Leaders ETF - Regular Plan - (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Direct Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Direct Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Direct Plan (QD)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Regular Plan (D)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Regular Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series - I - 368 Days - Regular Plan (QD)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Direct Plan (D)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Direct Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Direct Plan (QD)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Regular Plan (D)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Regular Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series -II- 391 Days-Regular Plan (QD)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series III (1122 Days) - Direct Plan (D)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series III (1122 Days) - Direct Plan (G)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series III (1122 Days) - Regular Plan (D)
Mirae Asset Fixed Maturity Plan - Series III (1122 Days) - Regular Plan (G)
Mirae Asset Focused Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Focused Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Focused Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Focused Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Great Consumer Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Great Consumer Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Midcap Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Midcap Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Midcap Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Nifty 50 ETF
Mirae Asset Nifty Next 50 ETF
Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Overnight Fund - Direct Plan (MD)
Mirae Asset Overnight Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Overnight Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Overnight Fund - Regular Plan (MD)
Mirae Asset Overnight Fund - Regular Plan (WD)
Mirae Asset Prudence Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Prudence Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Prudence Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Prudence Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Tax Saver Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Tax Saver Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Tax Saver Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Tax Saver Fund - Regular Plan (G)
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Direct Plan (D)
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Direct Plan (G)
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Regular Plan (D)
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Asset Allocation Passive Fund of Fund - Aggressive - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Asset Allocation Passive Fund of Fund - Conservative - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Equity Hybrid Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Equity Hybrid Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan (D)
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan (D)
Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (DD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (FD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (MD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (QD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Direct Plan (WD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (DD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (FD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (MD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (QD)
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Plan (WD)
Motilal Oswal MOSt Focused Dynamic Equity Fund - Direct Plan (AD)
Motilal Oswal MOSt Focused Dynamic Equity Fund - Direct Plan (QD)
Motilal Oswal MOSt Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (AD)
Motilal Oswal Most Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Most Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Most Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Most Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal MOSt Focused Dynamic Equity Fund - Regular Plan (QD)
Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund - Direct Plan (D)
Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund - Regular Plan (D)
Motilal Oswal MOSt Focused Long Term Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 35 Fund - Direct Plan (D)
Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 35 Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 35 Fund - Regular Plan (D)
Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 35 Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Multi Asset Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Multi Asset Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund of Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Nifty 500 Fund
Motilal Oswal Nifty 500 Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund
Motilal Oswal Nifty Bank Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund
Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan (G)
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund
Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan (G)
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan (G)


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા