મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ઓગસ્ટ-2013
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-ઓગસ્ટ-2013 1,019.80 762.70 257.10 4,874.70 4,608.60 266.10
29-ઓગસ્ટ-2013 1,021.30 696.70 324.60 3,564.90 3,330.40 234.50
28-ઓગસ્ટ-2013 881.60 1,026.30 -144.70 4,941.20 3,825.60 1,115.60
27-ઓગસ્ટ-2013 609.70 747.00 -137.30 3,149.70 2,067.20 1,082.50
26-ઓગસ્ટ-2013 558.10 610.70 -52.60 3,382.10 1,638.70 1,743.40
23-ઓગસ્ટ-2013 608.20 339.80 268.40 4,547.90 2,920.40 1,627.50
22-ઓગસ્ટ-2013 813.10 495.60 317.50 2,200.00 1,979.50 220.50
21-ઓગસ્ટ-2013 646.70 381.80 264.90 3,708.80 3,979.80 -271.00
20-ઓગસ્ટ-2013 836.30 409.20 427.10 2,146.30 3,260.40 -1,114.10
19-ઓગસ્ટ-2013 546.20 475.70 70.50 2,171.40 3,377.60 -1,206.20
16-ઓગસ્ટ-2013 585.80 653.60 -67.80 2,195.70 2,983.40 -787.70
14-ઓગસ્ટ-2013 492.00 468.80 23.20 1,792.90 3,347.00 -1,554.10
13-ઓગસ્ટ-2013 568.20 500.80 67.40 1,875.70 2,731.80 -856.10
12-ઓગસ્ટ-2013 516.90 424.70 92.20 3,413.60 5,121.10 -1,707.50
08-ઓગસ્ટ-2013 642.80 378.00 264.80 5,247.40 2,837.90 2,409.50
07-ઓગસ્ટ-2013 840.40 570.10 270.30 2,718.80 2,926.80 -208.00
06-ઓગસ્ટ-2013 382.10 854.00 -471.90 2,839.60 2,621.60 218.00
05-ઓગસ્ટ-2013 403.00 395.30 7.70 2,776.60 1,619.40 1,157.20
02-ઓગસ્ટ-2013 468.80 734.20 -265.40 3,786.20 2,809.10 977.10
01-ઓગસ્ટ-2013 668.00 577.10 90.90 3,834.90 3,430.30 404.60
TOTAL 13,109.00 11,502.10 1,606.90 65,168.40 61,416.60 3,751.80
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
જાન્યુઆરી-2022 29,283.79 26,764.80 2,518.99 30,845.28 27,329.75 3,515.53
ડિસેમ્બર-2021 64,832.62 47,548.95 17,283.67 89,982.62 88,542.75 1,439.87
નવેમ્બર-2021 85,433.70 69,373.08 16,060.62 102,197.65 89,639.96 12,557.69
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14,594.75
ઓગસ્ટ-2021 99,119.53 87,573.68 11,545.85 123,330.02 102,235.53 21,094.49
જુલાઈ-2021 84,691.53 69,260.53 15,431.00 132,801.44 119,443.09 13,358.35
જૂન -2021 20,726.86 21,847.26 -1,120.40 40,843.75 36,129.88 4,713.87
મે-2021 74,835.88 74,676.77 159.11 158,706.01 155,37