મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ઓગસ્ટ-2011
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-ઓગસ્ટ-2011 752.50 486.30 266.20 3,353.80 6,253.30 -2,899.50
29-ઓગસ્ટ-2011 552.00 503.00 49.00 3,174.80 4,771.80 -1,597.00
26-ઓગસ્ટ-2011 462.00 512.70 -50.70 3,590.70 5,217.70 -1,627.00
25-ઓગસ્ટ-2011 699.10 469.90 229.20 3,656.70 2,229.90 1,426.80
24-ઓગસ્ટ-2011 450.80 356.50 94.30 3,733.20 2,728.20 1,005.00
23-ઓગસ્ટ-2011 443.70 324.00 119.70 3,265.30 3,294.70 -29.40
22-ઓગસ્ટ-2011 672.60 484.20 188.40 2,892.50 2,249.90 642.60
19-ઓગસ્ટ-2011 846.80 737.30 109.50 0.00 0.00 0.00
18-ઓગસ્ટ-2011 440.40 506.70 -66.30 3,941.60 2,111.10 1,830.50
17-ઓગસ્ટ-2011 432.80 465.70 -32.90 2,415.00 1,837.20 577.80
16-ઓગસ્ટ-2011 388.20 299.30 88.90 1,759.10 1,524.70 234.40
12-ઓગસ્ટ-2011 511.70 521.30 -9.60 2,670.60 4,169.00 -1,498.40
11-ઓગસ્ટ-2011 630.00 460.20 169.80 4,225.10 2,623.30 1,601.80
10-ઓગસ્ટ-2011 846.10 550.60 295.50 3,432.90 3,159.40 273.50
09-ઓગસ્ટ-2011 1,426.90 901.10 525.80 3,358.10 4,647.80 -1,289.70
08-ઓગસ્ટ-2011 949.30 668.20 281.10 2,591.30 4,733.00 -2,141.70
05-ઓગસ્ટ-2011 1,212.10 855.80 356.30 2,519.40 1,885.40 634.00
04-ઓગસ્ટ-2011 532.50 403.80 128.70 2,531.20 2,743.60 -212.40
03-ઓગસ્ટ-2011 568.20 544.80 23.40 2,636.60 2,079.70 556.90
02-ઓગસ્ટ-2011 474.70 557.20 -82.50 1,751.50 2,065.60 -314.10
01-ઓગસ્ટ-2011 347.80 508.10 -160.30 2,239.90 3,371.50 -1,131.60
TOTAL 13,640.20 11,116.70 2,523.50 59,739.30 63,696.80 -3,957.50
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
જાન્યુઆરી-2022 29,283.79 26,764.80 2,518.99 30,845.28 27,329.75 3,515.53
ડિસેમ્બર-2021 64,832.62 47,548.95 17,283.67 89,982.62 88,542.75 1,439.87
નવેમ્બર-2021 85,433.70 69,373.08 16,060.62 102,197.65 89,639.96 12,557.69
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14,594.75
ઓગસ્ટ-2021 99,119.53 87,573.68 11,545.85 123,330.02 102,235.53 21,094.49
જુલાઈ-2021 84,691.53 69,260.53 15,431.00 132,801.44 119,443.09 13,358.35
જૂન -2021 20,726.86 21,847.26 -1,120.40 40,843.75 36,129.88 4,713.87
મે-2021 74,835.88 74,676.77 159.11 158,706.01 155,374.46 3,331.55
એપ્રિલ-2021 60,954.13 55,020.75 5,933.38 97,806.69 76,631.51 21,175.18
માર્ચ-2021 76,583.04 74,106.59 2,476.45 126,753.12 112,684.85 14,068.27
ફેબ્રુઆરી-2021 73,584.79 89,890.82 -16,306.03 106,606.91 98,445.13 8,161.78
જાન્યુઆરી-2021 71,773.88 84,754.23 -12,980.35 114,300.15 102,468.34 11,831.81
ડિસેમ્બર-2020 61,516.32 88,030.06 -26,513.74 136,875.27 113,474.73 23,400.54
નવેમ્બર-2020 47,188.73 75,508.87 -28,320.14 105,579.33 85,618.88 19,960.45
ઓક્ટોબર-2020 44,264.31 60,291.78 -16,027.47 136,669.66 107,247.04 29,422.62
સપ્ટેમ્બર-2020 56,811.98 59,407.68 -2,595.70 136,620.47 121,495.63 15,124.84
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93 1,959.72 146,531.95 100,314.70 46,217.25
નવેમ્બર-2019 54,869.00 60,229.55 -5,360.55 151,896.71 117,151.66 34,745.05
ઓક્ટોબર-2019 50,039.89 46,768.38 3,271.51 96,699.12 64,220.32 32,478.80
સપ્ટેમ્બર-2019 41,085.03 32,515.80 8,569.23 138,515.36 106,688.00 31,827.36
ઓગસ્ટ-2019 68,256.93 49,951.32 18,305.61 163,444.10 113,355.43 50,088.67
જુલાઈ-2019 66,684.80 51,838.05 14,846.75 195,793.14 144,324.58 51,468.56
જૂન -2019 45,184.84 38,646.56 6,538.28 182,134.32 137,658.65 44,475.67
મે-2019 50,627.34 45,818.27 4,809.07 205,935.19 172,084.37 33,850.82
એપ્રિલ-2019 43,382.05 48,387.13 -5,005.08 211,461.05 161,487.28 49,973.77
માર્ચ-2019 52,816.71 58,678.14 -5,861.43 294,845.20 220,728.59 74,116.61
ફેબ્રુઆરી-2019 47,400.96 46,923.06 477.90 157,682.50 135,166.21 22,516.29
જાન્યુઆરી-2019 54,798.53 48,256.99 6,541.54 224,695.33 170,007.40 54,687.93
ડિસેમ્બર-2018 48,199.59 45,280.62 2,918.97 241,205.45 175,970.45 65,235.00
નવેમ્બર-2018 52,498.76 47,603.16 4,895.53 178,665.71 126,310.31 52,355.40
ઓક્ટોબર-2018 78,340.33 54,293.01 24,034.04 144,356.66 116,992.15 27,364.51
સપ્ટેમ્બર-2018 55,169.83 47,264.91 7,904.92 157,466.69 141,348.65 16,118.04
ઓગસ્ટ-2018 57,455.32 53,360.79 4,094.53 161,151.51 125,407.15 35,744.36
જુલાઈ-2018 59,897.02 55,902.00 3,995.02 142,717.37 146,352.58 -3,635.21
જૂન -2018 52,435.42 45,949.64 6,485.78 180,055.56 141,397.59 38,657.97
મે-2018 68,739.62 55,120.