મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ડિસેમ્બર-2017
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
29-ડિસેમ્બર-2017 3,577.02 2,368.51 1,208.51 11,411.96 9,550.11 1,861.85
28-ડિસેમ્બર-2017 4,880.25 5,270.14 -389.89 8,346.24 10,181.36 -1,835.12
27-ડિસેમ્બર-2017 2,323.06 2,085.69 237.37 9,614.30 10,640.21 -1,025.91
26-ડિસેમ્બર-2017 3,828.71 3,169.22 659.49 10,362.66 10,606.88 -244.22
22-ડિસેમ્બર-2017 3,051.77 2,547.66 504.11 7,090.46 9,261.73 -2,171.27
21-ડિસેમ્બર-2017 3,719.87 2,707.82 1,012.05 7,133.78 8,333.18 -1,199.40
20-ડિસેમ્બર-2017 3,717.38 3,236.17 481.21 8,750.09 8,456.12 293.97
19-ડિસેમ્બર-2017 3,257.58 2,975.34 282.24 10,526.58 8,685.05 1,841.53
18-ડિસેમ્બર-2017 3,042.21 3,869.54 -827.33 6,616.88 3,721.09 2,895.79
15-ડિસેમ્બર-2017 4,037.09 3,333.46 703.63 10,342.58 7,392.20 2,950.38
14-ડિસેમ્બર-2017 2,908.25 2,716.77 191.48 8,796.67 9,201.10 -404.43
13-ડિસેમ્બર-2017 3,225.24 2,886.69 338.55 4,775.12 5,145.77 -370.65
12-ડિસેમ્બર-2017 2,066.88 2,754.69 -687.81 7,467.01 7,997.02 -530.01
11-ડિસેમ્બર-2017 2,324.79 2,141.37 183.42 6,607.57 5,786.47 821.10
08-ડિસેમ્બર-2017 3,119.42 2,255.04 864.38 8,299.63 5,264.41 3,035.22
07-ડિસેમ્બર-2017 2,821.74 2,037.69 784.05 12,365.77 7,869.16 4,496.61
06-ડિસેમ્બર-2017 2,550.46 1,531.02 1,019.44 8,178.16 5,721.19 2,456.97
05-ડિસેમ્બર-2017 2,688.06 1,557.30 1,130.76 7,363.42 3,871.34 3,492.08
04-ડિસેમ્બર-2017 2,173.81 1,711.21 462.60 6,591.80 3,857.64 2,734.16
01-ડિસેમ્બર-2017 1,867.73 1,692.69 175.04 5.48 106.58 -101.10
TOTAL 61,181.32 52,848.02 8,333.30 160,646.16 141,648.61 18,997.55
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93 1,959.72 146,531.95 100,314.70 46,217.25
નવેમ્બર-2019 54,869.00 60,229.55 -5,360.55 151,896.71 117,151.66 34,745.05
ઓક્ટોબર-2019 50,039.89 46,768.38 3,271.51 96,699.12 64,220.32 32,478.80
સપ્ટેમ્બર-2019 41,085.03 32,515.80 8,569.23 138,515.36 106,688.00 31,827.36
ઓગસ્ટ-2019 68,256.93 49,951.32 18,305.61 163,444.10 113,355.43 50,088.67
જુલાઈ-2019 66,684.80 51,838.05 14,846.75 195,793.14 144,324.58 51,468.56
જૂન -2019 45,184.84 38,646.56 6,538.28 182,134.32 137,658.65 44,475.67
મે-2019 50,627.34 45,818.27 4,809.07 205,935.19 172,084.37 33,850.82
એપ્રિલ-2019 43,382.05 48,387.13 -5,005.08 211,461.05 161,487.28 49,973.77
માર્ચ-2019 52,816.71 58,678.14 -5,861.43 294,845.20 220,728.59 74,116.61
ફેબ્રુઆરી-2019 47,400.96 46,923.06 477.90 157,682.50 135,166.21 22,516.29
જાન્યુઆરી-2019 54,798.53 48,256.99 6,541.54 224,695.33 170,007.40 54,687.93
ડિસેમ્બર-2018 48,199.59 45,280.62 2,918.97 241,205.45 175,970.45 65,235.00
નવેમ્બર-2018 52,498.76 47,603.16 4,895.53 178,665.71 126,310.31 52,355.40
ઓક્ટોબર-2018 78,340.33 54,293.01 24,034.04 144,356.66 116,992.15 27,364.51
સપ્ટેમ્બર-2018 55,169.83 47,264.91 7,904.92 157,466.69 141,348.65 16,118.04
ઓગસ્ટ-2018 57,455.32 53,360.79 4,094.53 161,151.51 125,407.15 35,744.36
જુલાઈ-2018 59,897.02 55,902.00 3,995.02 142,717.37 146,352.58 -3,635.21
જૂન -2018 52,435.42 45,949.64 6,485.78 180,055.56 141,397.59 38,657.97
મે-2018 68,739.62 55,120.80 13,618.82 174,469.22 188,554.77 -14,085.55
એપ્રિલ-2018 57,598.19 46,304.73 11,293.46 171,450.16 151,285.34 20,164.82
માર્ચ-2018 62,582.21 53,326.71 9,255.50 236,733.12 198,755.61 37,977.51
ફેબ્રુઆરી-2018 64,223.48 48,391.21 15,832.27 133,121.11 106,457.99 26,663.12
જાન્યુઆરી-2018 74,648.76 65,658.01 8,990.75 148,750.65 126,163.49 22,587.16
નવેમ્બર-2017 65,075.86 52,995.76 12,080.10 150,135.02 108,156.65 41,978.37
ઓક્ટોબર-2017 50,608.88 40,618.38 9,990.50 119,505.65 90,417.16 29,088.49
સપ્ટેમ્બર-2017 52,152.77 34,695.93 17,456.84 149,222.98 117,367.74 31,855.24
ઓગસ્ટ-2017 50,272.80 32,331.69 17,941.11 137,926.77 101,459.95 36,466.82
જુલાઈ-2017 50,268.51 38,468.66 11,799.85 142,148.53 101,761.03 40,387.50
જૂન -2017 43,484.16 34,284.77 9,199.39 148,138.35 132,091.22 16,047.13
મે-2017 51,059.27 41,701.59 9,357.68 156,917.40 147,403.03 9,514.37
એપ્રિલ-2017 42,813.50 31,569.25 11,244.25 134,337.10 78,404.21 55,932.89
માર્ચ-2017 43,483.90 41,116.30 2,367.60 160,911.00 120,824.70 40,086.30
ફેબ્રુઆરી-2017 37,473.30 35,433.60 2,039.70 119,054.50 80,224.90 38,829.60
જાન્યુઆરી-2017 37,985.70 32,752.20 5,233.50 113,866.00 82,761.10 31,104.90
ડિસેમ્બર-2016 31,836.10