મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન નવેમ્બર-2012
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-નવેમ્બર-2012 660.30 1,192.10 -531.80 12,129.90 4,660.00 7,469.90
29-નવેમ્બર-2012 687.00 1,092.30 -405.30 10,021.70 4,720.00 5,301.70
27-નવેમ્બર-2012 602.10 789.40 -187.30 7,397.80 3,315.40 4,082.40
26-નવેમ્બર-2012 273.80 482.50 -208.70 7,164.70 3,308.20 3,856.50
23-નવેમ્બર-2012 352.00 334.50 17.50 7,631.90 4,154.60 3,477.30
22-નવેમ્બર-2012 323.00 405.60 -82.60 7,228.00 3,928.70 3,299.30
21-નવેમ્બર-2012 373.40 349.50 23.90 6,344.10 4,389.60 1,954.50
20-નવેમ્બર-2012 379.60 326.20 53.40 4,962.10 3,100.10 1,862.00
19-નવેમ્બર-2012 328.40 411.90 -83.50 6,081.70 3,052.60 3,029.10
16-નવેમ્બર-2012 475.90 584.40 -108.50 5,384.90 3,576.00 1,808.90
15-નવેમ્બર-2012 381.30 676.50 -295.20 4,180.70 1,490.90 2,689.80
13-નવેમ્બર-2012 28.40 10.70 17.70 0.00 0.00 0.00
12-નવેમ્બર-2012 503.00 499.70 3.30 3,691.40 2,794.30 897.10
11-નવેમ્બર-2012 N.A. 6.30 -6.30 0.00 0.00 0.00
09-નવેમ્બર-2012 210.60 454.60 -244.00 2,860.00 4,140.30 -1,280.30
08-નવેમ્બર-2012 474.90 471.10 3.80 3,824.40 3,472.40 352.00
07-નવેમ્બર-2012 539.40 662.40 -123.00 5,449.30 5,118.90 330.40
06-નવેમ્બર-2012 413.40 648.40 -235.00 3,869.90 2,834.90 1,035.00
05-નવેમ્બર-2012 316.10 405.50 -89.40 3,319.60 2,693.60 626.00
02-નવેમ્બર-2012 524.50 513.00 11.50 3,068.70 3,444.10 -375.40
01-નવેમ્બર-2012 401.60 329.10 72.50 4,840.90 2,497.40 2,343.50
TOTAL 8,248.70 10,645.70 -2,397.00 109,451.70 66,692.00 42,759.70
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93 1,9