મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ફેબ્રુઆરી-2004
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
28-ફેબ્રુઆરી-2004 N.A. N.A. N.A. 167.23 25.33 141.90
27-ફેબ્રુઆરી-2004 131.15 194.63 -63.48 98.88 130.08 -31.20
26-ફેબ્રુઆરી-2004 186.41 113.73 72.68 159.72 205.73 -46.01
25-ફેબ્રુઆરી-2004 118.52 137.74 -19.22 402.30 592.14 -189.84
24-ફેબ્રુઆરી-2004 105.21 71.33 33.88 238.70 233.13 5.57
23-ફેબ્રુઆરી-2004 93.89 153.10 -59.21 216.98 165.94 51.04
21-ફેબ્રુઆરી-2004 N.A. N.A. N.A. 88.71 54.49 34.22
20-ફેબ્રુઆરી-2004 98.50 129.85 -31.35 112.92 109.64 3.28
19-ફેબ્રુઆરી-2004 133.43 131.62 1.81 107.51 207.79 -100.28
18-ફેબ્રુઆરી-2004 79.77 169.81 -90.03 0.00 0.00 0.00
17-ફેબ્રુઆરી-2004 102.55 252.75 -150.20 159.22 171.18 -11.96
16-ફેબ્રુઆરી-2004 77.73 142.19 -64.46 77.13 81.41 -4.28
14-ફેબ્રુઆરી-2004 N.A. N.A. N.A. 30.77 77.78 -47.01
13-ફેબ્રુઆરી-2004 217.20 198.55 18.65 81.47 129.98 -48.51
12-ફેબ્રુઆરી-2004 162.37 117.26 45.11 116.07 193.34 -77.27
11-ફેબ્રુઆરી-2004 69.27 117.94 -48.67 70.77 107.97 -37.20
10-ફેબ્રુઆરી-2004 95.40 254.16 -158.76 104.73 227.68 -122.95
09-ફેબ્રુઆરી-2004 122.96 169.68 -46.72 225.09 188.31 36.78
07-ફેબ્રુઆરી-2004 N.A. N.A. N.A. 88.66 59.12 29.54
06-ફેબ્રુઆરી-2004 114.56 193.25 -78.69 71.56 104.65 -33.09
05-ફેબ્રુઆરી-2004 220.70 189.06 31.64 176.30 197.02 -20.72
04-ફેબ્રુઆરી-2004 210.37 280.44 -70.07 214.53 223.66 -9.13
03-ફેબ્રુઆરી-2004 266.22 122.83 143.39 169.74 26.45 143.29
TOTAL 2,606.21 3,139.92 -533.70 3,178.99 3,512.82 -333.83
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
જાન્યુઆરી-2022 29,283.79 26,764.80 2,518.99 30,845.28 27,329.75 3,515.53
ડિસેમ્બર-2021 64,832.62 47,548.95 17,283.67 89,982.62 88,542.75 1,439.87
નવેમ્બર-2021 85,433.70 69,373.08 16,060.62 102,197.65 89,639.96 12,557.69
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14,594.75
ઓગસ્ટ-2021 99,119.53 87,573.68 11,545.85 123,330.02 102,235.53 21,094.49
જુલાઈ-2021