મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ઓગસ્ટ-2004
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-ઓગસ્ટ-2004 162.80 113.44 49.36 237.06 149.39 87.67
30-ઓગસ્ટ-2004 159.60 146.93 12.67 297.78 175.73 122.05
28-ઓગસ્ટ-2004 N.A. N.A. N.A. 61.27 65.64 -4.37
27-ઓગસ્ટ-2004 141.63 102.77 38.86 195.89 133.52 62.37
26-ઓગસ્ટ-2004 197.17 171.98 25.19 172.79 136.39 36.40
25-ઓગસ્ટ-2004 160.74 251.06 -90.32 91.82 63.62 28.20
24-ઓગસ્ટ-2004 135.07 86.09 48.98 276.37 92.77 183.60
23-ઓગસ્ટ-2004 134.50 114.88 19.62 109.46 90.15 19.31
21-ઓગસ્ટ-2004 N.A. N.A. N.A. 5.04 7.56 -2.52
20-ઓગસ્ટ-2004 79.26 78.01 1.25 0.00 0.00 0.00
19-ઓગસ્ટ-2004 94.39 73.75 20.64 79.91 111.72 -31.81
18-ઓગસ્ટ-2004 82.55 77.58 4.97 243.05 134.62 108.43
17-ઓગસ્ટ-2004 152.80 118.30 34.50 118.46 142.64 -24.18
16-ઓગસ્ટ-2004 115.73 81.91 33.82 70.03 91.57 -21.54
14-ઓગસ્ટ-2004 N.A. N.A. N.A. 7.92 16.60 -8.68
13-ઓગસ્ટ-2004 89.71 117.71 -28.00 104.77 152.58 -47.81
12-ઓગસ્ટ-2004 108.60 132.91 -24.31 146.39 199.05 -52.66
11-ઓગસ્ટ-2004 147.83 181.01 -33.18 31.65 105.08 -73.43
10-ઓગસ્ટ-2004 156.91 148.69 8.22 46.97 288.41 -241.44
09-ઓગસ્ટ-2004 95.70 137.82 -42.12 125.11 192.18 -67.07
07-ઓગસ્ટ-2004 N.A. N.A. N.A. 14.81 9.78 5.03
06-ઓગસ્ટ-2004 115.25 185.57 -70.32 1,158.06 181.88 976.18
05-ઓગસ્ટ-2004 148.09 215.50 -67.41 130.76 312.94 -182.18
04-ઓગસ્ટ-2004 63.74 125.82 -62.08 221.71 72.61 149.10
03-ઓગસ્ટ-2004 182.78 144.21 38.57 353.45 223.10 130.35
02-ઓગસ્ટ-2004 97.20 113.94 -16.74 217.58 78.69 138.89
TOTAL 2,822.05 2,919.88 -97.83 4,518.11 3,228.22 1,289.89
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
ઓક્ટોબર-2019 33,831.61 30,188.80 3,642.81 69,050.34 46,288.59 22,761.75
સપ્ટેમ્બર-2019 41,085.03 32,515.80 8,569.23 138,515.36 106,688.00 31,827.36
ઓગસ્ટ-2019 68,256.93 49,951.32 18,305.61 163,444.10 113,355.43 50,088.67
જુલાઈ-2019 66,684.80 51,838.05 14,846.75 195,793.14 144,324.58 51,468.56
જૂન -2019 45,184.84 38,646.56 6,538.28 182,134.32 137,658.65 44,475.67
મે-2019 50,627.34 45,818.27 4,809.07 205,935.19 172,084.37 33,850.82
એપ્રિલ-2019 43,382.05 48,387.13 -5,005.08 211,461.05 161,487.28 49,973.77
માર્ચ-2019 52,816.71 58,678.14 -5,861.43 294,845.20 220,728.59 74,116.61
ફેબ્રુઆરી-2019 47,400.96 46,923.06 477.90 157,682.50 135,166.21 22,516.29
જાન્યુઆરી-2019 54,798.53 48,256.99 6,541.54 224,695.33 170,007.40 54,687.93
ડિસેમ્બર-2018 48,199.59 45,280.62 2,918.97 241,205.45 175,970.45 65,235.00
નવેમ્બર-2018 52,498.76 47,603.16 4,895.53 178,665.71 126,310.31 52,355.40
ઓક્ટોબર-2018 78,340.33 54,293.01 24,034.04 144,356.66 116,992.15 27,364.51
સપ્ટેમ્બર-2018 55,169.83 47,264.91 7,904.92 157,466.69 141,348.65 16,118.04
ઓગસ્ટ-2018 57,455.32 53,360.79 4,094.53 161,151.51 125,407.15 35,744.36
જુલાઈ-2018 59,897.02 55,902.00 3,995.02 142,717.37 146,352.58 -3,635.21
જૂન -2018 52,435.42 45,949.64 6,485.78 180,055.56 141,397.59 38,657.97
મે-2018 68,739.62 55,120.80 13,618.82 174,469.22 188,554.77 -14,085.55
એપ્રિલ-2018 57,598.19 46,304.73 11,293.46 171,450.16 151,285.34 20,164.82
માર્ચ-2018 62,582.21 53,326.71 9,255.50 236,733.12 198,755.61 37,977.51
ફેબ્રુઆરી-2018 64,223.48 48,391.21 15,832.27 133,121.11 106,457.99 26,663.12
જાન્યુઆરી-2018 74,648.76 65,658.01 8,990.75 148,750.65 126,163.49 22,587.16
ડિસેમ્બર-2017 61,181.32 52,848.02 8,333.30 160,646.16 141,648.61 18,997.55
નવેમ્બર-2017 65,075.86 52,995.76 12,080.10 150,135.02 108,156.65 41,978.37
ઓક્ટોબર-2017 50,608.88 40,618.38 9,990.50 119,505.65 90,417.16 29,088.49
સપ્ટેમ્બર-2017 52,152.77 34,695.93 17,456.84 149,222.98 117,367.74 31,855.24
ઓગસ્ટ-2017 50,272.80 32,331.69 17,941.11 137,926.77 101,459.95 36,466.82
જુલાઈ-2017 50,268.51 38,468.66 11,799.85 142,148.53 101,761.03 40,387.50
જૂન -2017 43,484.16 34,284.77 9,199.39 148,138.35 132,091.22 16,047.13
મે-2017 51,059.27 41,701.59 9,357.68 156,917.40 147,403.03 9,514.37
એપ્રિલ-2017 42,813.50 31,569.25 11,244.25 134,337.10 78,404.21 55,932.89
માર્ચ-2017 43,483.90 41,116.30 2,367.60 160,911.00 120,824.70 40,086.30
ફેબ્રુઆરી-2017 37,473.30 35,433.60 2,039.70 119,054.50 80,224.90 38,829.60
જાન્યુઆરી-2017 37,985.70 32,752.20 5,233.50 113,866.00 82,761.10 31,104.90
ડિસેમ્બર-2016 31,836.10 22,657.20 9,178.90 126,486.10 103,089.80 23,396.30
નવેમ્બર-2016 43,262.20 29,487.00 13,775.20 138,621.70 125,982.10 12,639.60
ઓક્ટોબર-2016 30,583.60 21,455.10 9,128.50 123,212.00 98,574.80 24,637.20
સપ્ટેમ્બર-2016 31,271.10 27,429.60 3,841.50 168,344.30 114,997.90 53,346.40
ઓગસ્ટ-2016 29,722.90 27,006.00 2,716.90 127,544.90 123,452.00 4,092.90
જુલાઈ-2016 24,126.40 24,159.90 -33.50 111,661.70 92,008.80 19,652.90
જૂન -2016 21,006.30 21,092.60 -86.30 148,093.80 104,059.70 44,034.10
મે-2016 25,928.30 18,779.90 7,148.40 131,681.10 133,998.10 -2,317.00
એપ્રિલ-2016 16,445.60 17,021.30 -575.70 131,311.00 95,788.10 35,522.90
માર્ચ-2016 19,179.00 29,377.50 -10,198.50 217,856.20 135,513.90 82,342.30
ફેબ્રુઆરી-2016 24,249.40 18,303.60 5,945.80 116,973.20 88,287.70 28,685.50
જાન્યુઆરી-2016 24,641.90 17,939.30 6,702.60 85,677.00 79,074.00 6,603.00
ડિસેમ્બર-2015 22,096.70 17,552.60 4,544.10 148,009.20 108,846.50 39,162.70
નવેમ્બર-2015 21,313.80 14,765.90 6,547.90 94,767.90 63,929.40 30,838.50
ઓક્ટોબર-2015 21,691.10 18,756.00 2,935.10 93,852.40 68,841.60 25,010.80
સપ્ટેમ્બર-2015 23,398.30 14,078.30 9,320.00 114,333.40 97,698.90 16,609.80
ઓગસ્ટ-2015 28,255.90 17,723.00 10,532.90 118,288.90 94,099.90 24,140.60
જુલાઈ-2015 23,107.60 17,665.50 5,442.10 106,522.10 77,058.20 29,463.90
જૂન -2015 25,608.00 15,282.50 10,325.50 146,832.10 92,177.40 54,654.70
મે-2015 21,700.50 17,524.20 4,176.30 104,937.90 87,585.80 17,352.10
એપ્રિલ-2015 21,438.30 13,823.40 7,614.90 134,765.60 106,165.80 28,599.80
માર્ચ-2015 21,788.70 17,848.20 3,940.50 171,632.60 94,333.10 77,299.50
ફેબ્રુઆરી-2015 21,485.50 16,744.70 4,740.80 140,346.30 69,303.70 71,018.20
જાન્યુઆરી-2015 19,290.80 18,411.30 879.50 123,698.50 90,574.50 33,124.00
ડિસેમ્બર-2014 23,188.20 16,151.20 7,037.00 149,343.60 95,411.80 53,931.80
નવેમ્બર-2014 16,565.40 14,888.40 1,677.00 125,995.40 81,409.20 44,586.20
ઓક્ટોબર-2014 17,482.90 11,543.20 5,499.40 112,188.70 80,271.60 31,917.10
સપ્ટેમ્બર-2014 20,322.20 16,150.80 4,171.40 151,140.10 127,723.30 23,416.80
ઓગસ્ટ-2014 17,876.50 10,918.90 6,957.60 149,787.70 77,893.00 71,894.70
જુલાઈ-2014 21,526.50 16,462.80 5,063.70 128,416.80 109,629.70 18,787.10
જૂન -2014 19,743.50 16,403.90 3,339.60 167,120.00 99,251.90 67,868.10
મે-2014 20,399.50 20,294.10 105.40 155,449.30 104,769.20 50,680.10
એપ્રિલ-2014 12,017.50 14,715.40 -2,697.90 149,934.60 100,000.90 49,933.70
માર્ચ-2014 11,578.10 15,312.40 -3,734.30 208,395.80 105,826.20 102,569.60
ફેબ્રુઆરી-2014 8,468.80 9,814.10 -1,345.30 118,152.70 56,138.10 62,014.60
જાન્યુઆરી-2014 9,348.80 11,864.30 -2,515.50 143,613.70 98,198.40 45,415.30
ડિસેમ્બર-2013 10,051.00 10,462.10 -411.40 125,320.30 73,378.20 51,942.10
નવેમ્બર-2013 8,066.50 8,549.10 -482.60 97,156.20 55,533.00 41,623.20
ઓક્ટોબર-2013 7,157.30 11,175.10 -4,017.80 91,637.00 54,466.10 37,170.90
સપ્ટેમ્બર-2013 8,172.80 10,973.60 -2,800.80 121,260.50 40,636.10 80,624.40
ઓગસ્ટ-2013 13,109.00 11,502.10 1,606.90 65,168.40 61,416.60 3,751.80
જુલાઈ-2013 10,485.10 12,653.70 -2,168.60 112,007.60 135,747.70 -23,740.10
જૂન -2013 9,582.30 9,851.10 -268.80 157,537.90 92,935.60 64,602.30
મે-2013 9,067.30 12,575.30 -3,508.00 138,989.00 112,149.40 26,839.60
એપ્રિલ-2013 6,721.10 8,349.20 -1,628.10 154,830.60 104,674.60 50,156.00
માર્ચ-2013 7,876.10 9,489.50 -1,613.40 225,330.40 157,216.60 68,113.80
ફેબ્રુઆરી-2013 10,286.10 11,134.20 -848.10 128,316.60 88,224.50 40,092.10
જાન્યુઆરી-2013 12,010.40 17,222.60 -5,212.20 146,458.60 105,807.00 40,651.60
ડિસેમ્બર-2012 9,978.10 12,676.60 -2,698.50 135,016.20 91,489.90 43,526.30
નવેમ્બર-2012 8,248.70 10,645.70 -2,397.00 109,451.70 66,692.00 42,759.70
ઓક્ટોબર-2012 8,791.20 11,332.20 -2,549.00 94,455.10 76,143.70 17,396.10
સપ્ટેમ્બર-2012 10,427.20 13,625.90 -3,198.70 125,205.30 75,095.70 50,109.60
ઓગસ્ટ-2012 9,535.70 11,136.00 -1,600.30 103,835.70 76,259.70 27,576.00
જુલાઈ-2012 8,825.90 10,795.60 -1,969.70 102,201.80 98,314.70 3,887.10
જૂન -2012 9,267.70 8,972.10 295.60 150,700.80 72,235.40 78,465.40
મે-2012 8,871.60 9,269.70 -398.10 94,499.60 70,940.50 23,559.10
એપ્રિલ-2012 8,169.00 8,844.90 -675.60 95,628.60 53,893.70 41,734.90
માર્ચ-2012 10,585.00 12,134.10 -1,549.10 198,080.30 97,507.70 100,572.60
ફેબ્રુઆરી-2012 14,940.40 17,111.50 -2,171.10 88,579.60 67,867.40 20,712.20
જાન્યુઆરી-2012 10,820.70 12,863.60 -2,042.90 104,068.40 86,821.80 17,246.60
ડિસેમ્બર-2011 8,808.30 8,228.10 580.20 151,983.40 101,005.20 50,978.20
નવેમ્બર-2011 10,789.40 9,979.70 809.70 73,294.80 63,476.00 9,818.80
ઓક્ટોબર-2011 9,307.80 9,669.50 -361.70 58,011.70 43,148.00 14,853.70
સપ્ટેમ્બર-2011 8,541.10 9,271.90 -730.80 80,290.80 57,336.40 22,954.40
ઓગસ્ટ-2011 13,640.20 11,116.70 2,523.50 59,739.30 63,696.80 -3,957.50
જુલાઈ-2011 11,642.90 10,990.60 652.30 66,195.70 50,981.10 15,214.60
જૂન -2011 9,951.00 8,749.90 1,201.10 87,277.50 52,291.70 34,985.80
મે-2011 12,205.80 11,770.80 435.00 46,961.40 51,133.30 -4,171.90
એપ્રિલ-2011 9,629.90 10,093.50 -463.60 101,333.40 38,373.20 62,960.20
માર્ચ-2011 10,595.20 10,848.50 -253.30 87,949.90 60,094.60 27,855.30
ફેબ્રુઆરી-2011 13,205.80 11,778.60 1,427.20 57,881.40 35,329.60 22,551.80
જાન્યુઆરી-2011 12,675.00 12,477.20 197.80 70,478.90 31,937.40 38,541.50
ડિસેમ્બર-2010 13,641.40 12,264.80 1,376.60 75,367.40 27,377.40 47,990.00
નવેમ્બર-2010 14,843.80 14,943.70 -99.90 50,901.40 35,719.20 15,182.20
ઓક્ટોબર-2010 13,266.00 19,066.80 -5,802.10 54,989.00 44,011.30 10,977.70
સપ્ટેમ્બર-2010 11,678.70 18,914.70 -7,236.00 54,271.40 33,767.40 20,504.00
ઓગસ્ટ-2010 13,324.00 16,493.70 -3,169.60 50,890.70 28,649.20 22,241.50
જુલાઈ-2010 12,065.40 16,470.40 -4,404.80 41,162.80 40,159.80 1,003.00
જૂન -2010 12,329.40 13,421.90 -1,092.50 51,074.50 76,718.20 -25,643.70
મે-2010 14,712.30 14,613.60 98.70 54,856.30 52,594.30 2,262.00
એપ્રિલ-2010 13,516.10 15,132.20 -1,616.50 119,754.30 51,992.30 67,666.90
માર્ચ-2010 12,475.60 16,282.60 -3,806.40 67,365.60 71,226.60 -3,861.00
ફેબ્રુઆરી-2010 11,671.80 12,369.20 -697.40 44,868.40 32,894.80 11,973.60
જાન્યુઆરી-2010 16,562.20 17,873.30 -1,311.10 76,147.20 44,813.70 31,333.50
ડિસેમ્બર-2009 14,194.20 15,955.70 -1,761.50 54,343.30 52,122.20 2,221.10
નવેમ્બર-2009 14,751.80 15,447.10 -695.30 53,144.80 36,947.50 16,197.30
ઓક્ટોબર-2009 16,252.00 21,446.40 -5,194.40 75,124.10 40,816.30 34,307.80
સપ્ટેમ્બર-2009 15,852.90 18,186.60 -2,333.70 42,521.40 34,099.70 8,421.70
ઓગસ્ટ-2009 17,451.50 16,880.90 570.60 37,958.40 28,907.00 9,051.40
જુલાઈ-2009 22,559.50 20,733.90 1,825.60 55,192.60 26,229.80 28,962.80
જૂન -2009 22,215.10 21,375.90 839.20 39,445.10 28,706.00 10,739.10
મે-2009 18,956.70 16,665.70 2,291.00 26,940.80 16,572.70 10,368.10
એપ્રિલ-2009 12,137.80 12,098.90 38.90 45,991.90 19,569.70 26,433.90
માર્ચ-2009 11,723.00 10,246.10 1,477.20 39,801.40 22,323.30 17,478.10
ફેબ્રુઆરી-2009 5,708.80 7,228.80 -1,521.10 26,371.10 10,870.60 15,291.40
જાન્યુઆરી-2009 10,249.40 11,113.60 -864.20 31,775.00 13,353.30 18,421.70
ડિસેમ્બર-2008 10,210.20 9,869.50 340.70 29,887.30 16,236.90 13,664.40
નવેમ્બર-2008 7,495.90 8,471.30 -975.40 13,426.20 17,202.90 -3,799.40
ઓક્ટોબર-2008 12,514.80 11,085.30 1,429.50 15,395.00 40,618.00 -25,223.00
સપ્ટેમ્બર-2008 14,655.90 12,363.90 2,292.10 29,331.80 22,914.90 6,374.70
ઓગસ્ટ-2008 10,659.70 11,028.60 -368.90 23,386.80 15,922.90 7,463.90
જુલાઈ-2008 17,189.40 15,776.90 1,412.50 23,528.90 17,739.70 5,789.20
જૂન -2008 14,810.70 11,631.50 3,186.90 24,287.00 21,023.40 3,263.60
મે-2008 13,470.10 13,406.10 64.00 30,919.90 25,001.50 5,918.40
એપ્રિલ-2008 12,600.30 12,439.00 128.60 34,362.60 19,059.00 15,283.00
માર્ચ-2008 14,772.70 16,620.30 -1,847.60 33,750.70 21,281.50 12,469.20
ફેબ્રુઆરી-2008 16,751.90 16,237.90 514.00 25,412.70 13,339.70 11,973.50
જાન્યુઆરી-2008 29,865.20 24,313.40 5,551.60 24,519.90 29,690.00 -5,274.40
ડિસેમ્બર-2007 19,723.20 16,520.50 3,201.30 16,318.70 15,225.10 1,093.60
નવેમ્બર-2007 19,329.40 17,160.10 2,169.30 17,910.00 25,030.80 -7,120.80
ઓક્ટોબર-2007 23,220.50 24,935.90 -1,715.40 32,961.30 20,967.50 11,993.80
સપ્ટેમ્બર-2007 15,846.60 16,609.40 -761.20 24,441.20 14,796.70 9,605.70
ઓગસ્ટ-2007 16,675.80 12,581.90 4,093.90 20,839.40 16,480.10 4,359.30
જુલાઈ-2007 16,892.00 17,792.80 -900.80 29,858.80 17,054.00 12,804.80
જૂન -2007 10,812.70 10,263.00 549.70 23,193.00 15,032.00 8,161.00
મે-2007 14,256.40 12,473.30 1,783.10 21,401.00 13,492.20 7,908.80
એપ્રિલ-2007 12,216.40 11,184.60 1,031.80 15,985.70 12,858.80 3,126.90
માર્ચ-2007 10,043.55 11,723.06 -1,679.51 15,216.37 10,479.78 4,736.59
ફેબ્રુઆરી-2007 12,697.09 12,971.14 -274.05 10,351.99 7,682.98 2,669.01
જાન્યુઆરી-2007 11,452.73 12,790.89 -1,338.16 10,356.20 8,192.64 2,163.56
ડિસેમ્બર-2006 13,181.43 11,554.37 1,627.06 7,584.70 6,256.15 1,328.55
નવેમ્બર-2006 7,455.01 7,497.42 -42.41 8,342.10 4,016.90 4,325.20
ઓક્ટોબર-2006 8,070.91 8,605.60 -534.69 8,167.37 6,957.81 1,209.56
સપ્ટેમ્બર-2006 10,345.23 9,005.44 1,339.79 12,842.13 9,591.24 3,250.89
ઓગસ્ટ-2006 8,851.58 8,425.14 426.44 16,169.28 11,853.22 4,316.06
જુલાઈ-2006 7,552.18 7,633.39 -81.21 15,982.62 8,266.41 7,716.21
જૂન -2006 7,843.52 9,820.46 -1,976.94 14,235.54 8,906.90 5,328.64
મે-2006 17,755.83 10,182.79 7,573.04 14,381.40 7,049.02 7,332.38
એપ્રિલ-2006 12,618.48 9,530.06 3,088.42 11,113.10 6,448.36 4,664.74
માર્ચ-2006 15,770.43 11,287.49 4,482.94 8,305.19 5,643.56 2,661.63
ફેબ્રુઆરી-2006 9,157.76 9,403.32 -245.56 4,628.23 3,703.36 924.87
જાન્યુઆરી-2006 9,857.25 11,029.54 -1,172.29 6,544.74 5,712.57 832.17
ડિસેમ્બર-2005 8,368.24 9,744.97 -1,376.73 7,166.56 7,936.95 -770.39
નવેમ્બર-2005 6,575.97 5,995.73 580.24 6,924.09 4,290.90 2,633.19
ઓક્ટોબર-2005 9,225.12 6,243.46 2,981.66 7,972.24 5,784.21 2,188.03
સપ્ટેમ્બર-2005 10,262.71 7,029.08 3,233.63 13,679.32 8,932.74 4,746.58
ઓગસ્ટ-2005 9,281.52 6,988.90 2,292.62 14,318.15 8,285.05 6,033.10
જુલાઈ-2005 5,813.08 5,420.42 392.66 8,931.39 5,103.82 3,827.57
જૂન -2005 4,567.84 6,384.63 -1,816.79 10,622.73 7,084.39 3,538.34
મે-2005 7,000.72 3,655.73 3,344.99 10,687.90 5,977.36 4,710.54
એપ્રિલ-2005 4,347.95 2,883.04 1,464.91 9,568.20 4,533.42 5,034.78
માર્ચ-2005 6,492.58 4,949.79 1,542.79 8,189.41 4,776.12 3,413.29
ફેબ્રુઆરી-2005 3,844.95 3,742.12 102.83 7,487.82 4,728.87 2,758.95
જાન્યુઆરી-2005 3,757.60 3,205.25 552.35 5,658.42 2,902.86 2,755.56
ડિસેમ્બર-2004 4,795.15 5,148.41 2,724.65 6,473.17 3,730.87 2,742.30
નવેમ્બર-2004 3,589.34 4,284.71 -695.37 3,709.49 2,527.27 1,182.22
ઓક્ટોબર-2004 2,861.36 3,283.24 -421.88 2,346.29 2,819.14 -472.85
સપ્ટેમ્બર-2004 3,530.42 3,756.04 -225.62 4,620.80 3,411.59 1,209.21
જુલાઈ-2004 2,678.86 3,149.27 -470.41 4,356.85 4,001.44 355.41
જૂન -2004 2,130.11 2,389.90 -259.79 4,050.74 5,328.29 -1,277.55
મે-2004 4,857.15 3,853.01 1,004.14 4,301.68 3,669.63 632.05
એપ્રિલ-2004 3,675.30 3,894.63 -219.33 6,105.57 3,653.81 2,451.76
માર્ચ-2004 3,879.92 3,712.05 167.87 6,262.89 4,253.62 2,009.27
ફેબ્રુઆરી-2004 2,606.21 3,139.92 -533.70 3,178.99 3,512.82 -333.83
જાન્યુઆરી-2004 5,098.29 4,160.29 938.00 5,560.09 3,804.65 1,755.44
ડિસેમ્બર-2003 4,647.40 3,795.35 852.06 5,347.49 3,673.47 1,674.02
નવેમ્બર-2003 2,917.30 2,726.78 190.52 4,375.91 2,328.05 2,047.86
ઓક્ટોબર-2003 3,362.30 3,557.14 -194.84 4,828.92 3,366.00 1,462.92
સપ્ટેમ્બર-2003 2,812.55 3,102.66 -290.11 5,896.77 4,216.99 1,679.78
ઓગસ્ટ-2003 3,147.28 2,739.58 407.70 6,490.91 3,894.05 2,596.86
જુલાઈ-2003 2,642.21 2,571.09 71.12 6,473.86 3,312.14 3,161.72
જૂન -2003 1,997.50 2,193.05 -195.55 5,050.96 2,809.53 2,241.43
મે-2003 2,110.68 2,042.35 68.33 5,306.34 2,635.08 2,671.26
એપ્રિલ-2003 1,332.78 1,509.97 -177.19 4,019.04 2,267.57 1,751.47
માર્ચ-2003 1,015.74 953.60 62.14 2,652.96 2,563.71 89.25
ફેબ્રુઆરી-2003 1,077.74 1,046.64 31.10 3,115.31 3,611.95 -496.64
જાન્યુઆરી-2003 1,534.19 1,937.23 -403.04 5,258.97 4,108.52 1,150.45
ડિસેમ્બર-2002 1,412.36 1,409.93 2.43 4,011.62 3,780.91 230.71
નવેમ્બર-2002 1,059.44 1,394.94 -335.50 4,637.75 2,387.49 2,250.26
ઓક્ટોબર-2002 1,247.63 1,292.04 -44.41 5,598.04 3,157.62 2,440.42
સપ્ટેમ્બર-2002 959.51 931.37 28.14 3,952.36 2,962.93 989.43
ઓગસ્ટ-2002 1,020.20 1,222.89 -202.69 4,261.21 2,777.17 1,484.04
જુલાઈ-2002 1,444.61 1,732.39 -287.78 4,232.72 2,537.79 1,694.93
જૂન -2002 1,083.19 1,477.73 -394.54 3,266.92 2,360.82 906.10
મે-2002 1,366.20 1,506.21 -140.01 2,511.87 2,084.85 427.02
એપ્રિલ-2002 1,299.38 1,685.71 -332.67 3,115.03 1,695.22 1,419.80
માર્ચ-2002 1,177.70 1,649.97 -472.22 2,495.20 2,506.11 -10.93
ફેબ્રુઆરી-2002 1,703.28 2,057.76 -354.47 3,880.25 3,063.52 816.72
જાન્યુઆરી-2002 1,720.01 2,152.92 -432.94 4,915.73 2,826.24 2,059.07
ડિસેમ્બર-2001 1,326.83 1,262.91 63.92 2,498.73 1,619.26 879.51
નવેમ્બર-2001 1,002.69 1,345.90 -343.16 3,276.45 1,632.18 1,644.27
ઓક્ટોબર-2001 742.38 1,419.48 -677.10 0.00 0.00 0.00
સપ્ટેમ્બર-2001 875.63 766.94 108.69 0.00 0.00 0.00
ઓગસ્ટ-2001 643.34 1,016.56 -373.22 0.00 0.00 0.00
જુલાઈ-2001 466.58 912.85 -446.27 0.00 0.00 0.00
જૂન -2001 574.13 682.95 -108.82 0.00 0.00 0.00
મે-2001 991.26 1,466.89 -475.63 0.00 0.00 0.00
એપ્રિલ-2001 737.11 1,033.85 -296.74 0.00 0.00 0.00
માર્ચ-2001 1,405.19 1,770.37 -357.18 0.00 0.00 0.00
ફેબ્રુઆરી-2001 1,719.45 2,900.56 -1,181.11 0.00 0.00 0.00
જાન્યુઆરી-2001 1,578.18 2,564.20 -924.68 0.00 0.00 0.00
ડિસેમ્બર-2000 1,764.88 1,753.67 11.23 0.00 0.00 0.00
નવેમ્બર-2000 927.65 1,359.14 -431.49 0.00 0.00 0.00
ઓક્ટોબર-2000 1,021.44 841.54 179.90 0.00 0.00 0.00
સપ્ટેમ્બર-2000 1,470.84 1,422.56 243.32 0.00 0.00 0.00
ઓગસ્ટ-2000 1,251.42 1,231.77 19.65 0.00 0.00 0.00
જુલાઈ-2000 933.24 1,181.31 -248.07 0.00 0.00 0.00
જૂન -2000 1,491.33 1,931.09 -439.36 0.00 0.00 0.00
મે-2000 1,489.20 1,103.45 385.85 0.00 0.00 0.00
એપ્રિલ-2000 1,375.47 1,283.98 91.49 0.00 0.00 0.00
માર્ચ-2000 2,773.63 2,604.93 168.66 0.00 0.00 0.00
ફેબ્રુઆરી-2000 2,967.11 3,630.41 -663.30 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,997,324.53 3,604,843.47 395,389.44 16,617,873.77 12,178,921.17 4,437,292.78
बीएसई और एनएसई पर सारे बल्क डील देखिए। पता कीजिए किसने शेयर बेचे हैं और किसने खरीदे हैं।
 


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

સુપરફાસ્ટ બજારસમાચાર