મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ડિસેમ્બર-2004
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-ડિસેમ્બર-2004 157.63 149.80 7.83 216.57 61.16 155.41
30-ડિસેમ્બર-2004 168.38 145.31 23.07 220.95 203.00 17.95
29-ડિસેમ્બર-2004 182.78 152.82 29.96 96.39 152.60 -56.21
28-ડિસેમ્બર-2004 246.11 171.02 75.09 198.73 133.33 65.40
27-ડિસેમ્બર-2004 136.44 159.05 -22.61 218.49 256.73 -38.24
24-ડિસેમ્બર-2004 157.08 125.99 3,109.00 94.78 51.31 43.47
23-ડિસેમ્બર-2004 258.30 218.83 39.47 197.84 82.39 115.45
22-ડિસેમ્બર-2004 183.62 151.77 31.85 135.90 231.05 -95.15
21-ડિસેમ્બર-2004 199.66 129.75 69.91 176.60 109.50 67.10
20-ડિસેમ્બર-2004 150.04 145.97 4.07 35.27 125.06 -89.79
18-ડિસેમ્બર-2004 N.A. N.A. N.A. 20.56 75.44 -54.88
17-ડિસેમ્બર-2004 170.37 177.17 -6.80 222.04 125.72 96.32
16-ડિસેમ્બર-2004 215.90 230.36 -14.46 226.98 188.32 38.66
15-ડિસેમ્બર-2004 393.95 230.43 163.52 126.94 64.73 62.21
14-ડિસેમ્બર-2004 316.36 286.25 30.11 349.24 165.51 183.73
13-ડિસેમ્બર-2004 132.97 192.42 -59.45 183.76 182.95 0.81
11-ડિસેમ્બર-2004 N.A. N.A. N.A. 72.19 56.14 16.05
10-ડિસેમ્બર-2004 115.98 210.48 -94.50 380.13 198.69 181.44
09-ડિસેમ્બર-2004 166.12 260.78 -94.66 286.71 271.87 14.84
08-ડિસેમ્બર-2004 212.87 232.68 -19.81 612.46 117.18 495.28
07-ડિસેમ્બર-2004 202.58 284.35 -81.77 585.66 192.94 392.72
06-ડિસેમ્બર-2004 191.49 322.70 -131.21 497.97 45.67 452.30
04-ડિસેમ્બર-2004 N.A. N.A. N.A. 122.41 85.24 37.17
03-ડિસેમ્બર-2004 244.20 327.68 -83.48 308.74 95.74 213.00
02-ડિસેમ્બર-2004 400.00 502.45 -102.45 360.09 296.89 63.20
01-ડિસેમ્બર-2004 192.32 340.35 -148.03 525.77 161.71 364.06
TOTAL 4,795.15 5,148.41 2,724.65 6,473.17 3,730.87 2,742.30
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,7