મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન જુલાઈ-2006
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-જુલાઈ-2006 330.90 371.74 -40.84 1,221.03 538.94 682.09
28-જુલાઈ-2006 426.00 505.55 -79.55 367.77 424.74 -56.97
27-જુલાઈ-2006 895.91 633.11 262.80 1,203.49 784.81 418.68
26-જુલાઈ-2006 650.52 374.43 276.09 625.08 379.07 246.01
25-જુલાઈ-2006 637.36 402.15 235.21 325.17 418.37 -93.20
24-જુલાઈ-2006 416.63 328.01 88.62 668.62 548.17 120.45
21-જુલાઈ-2006 306.78 302.49 4.29 592.12 418.45 173.67
20-જુલાઈ-2006 440.81 520.95 -80.14 783.10 279.16 503.94
19-જુલાઈ-2006 324.69 450.56 -125.87 893.15 500.07 393.08
18-જુલાઈ-2006 285.91 143.94 141.97 646.15 403.99 242.16
17-જુલાઈ-2006 242.55 280.81 -38.26 714.50 630.71 83.79
14-જુલાઈ-2006 290.41 314.56 -24.15 540.58 445.98 94.60
13-જુલાઈ-2006 256.93 272.85 -15.92 1,148.62 348.27 800.35
12-જુલાઈ-2006 474.89 342.61 132.28 676.04 456.38 219.66
11-જુલાઈ-2006 274.64 290.84 -16.20 880.91 160.43 720.48
10-જુલાઈ-2006 237.54 175.26 62.28 1,221.94 135.63 1,086.31
07-જુલાઈ-2006 309.77 726.10 -416.33 930.07 213.63 716.44
06-જુલાઈ-2006 221.47 434.85 -213.38 425.51 216.92 208.59
05-જુલાઈ-2006 259.38 327.86 -68.48 526.21 365.04 161.17
04-જુલાઈ-2006 115.91 206.51 -90.60 818.15 307.81 510.34
03-જુલાઈ-2006 153.18 227.70 -74.52 774.41 289.84 484.57
01-જુલાઈ-2006 N.A. 0.51 -0.51 0.00 0.00 0.00
TOTAL 7,552.18 7,633.39 -81.21 15,982.62 8,266.41 7,716.21
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જા