મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન માર્ચ-2012
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-માર્ચ-2012 485.50 487.60 -2.10 8,156.90 17,381.80 -9,224.90
29-માર્ચ-2012 442.00 570.40 -128.40 12,661.70 10,426.90 2,234.80
28-માર્ચ-2012 445.90 501.30 -55.40 13,606.10 5,603.70 8,002.40
27-માર્ચ-2012 554.40 706.50 -152.10 12,266.10 4,920.20 7,345.90
26-માર્ચ-2012 369.60 503.60 -134.00 10,571.00 4,592.30 5,978.70
23-માર્ચ-2012 373.00 285.70 87.30 5.90 7.30 -1.40
22-માર્ચ-2012 569.00 628.40 -59.40 13,911.90 3,629.50 10,282.40
21-માર્ચ-2012 483.50 518.30 -34.80 12,604.20 3,817.40 8,786.80
20-માર્ચ-2012 496.90 571.10 -74.20 10,950.70 3,188.70 7,762.00
19-માર્ચ-2012 600.10 689.50 -89.40 12,302.20 4,085.70 8,216.50
16-માર્ચ-2012 566.90 884.70 -317.80 9,696.30 3,812.80 5,883.50
15-માર્ચ-2012 299.30 650.40 -351.10 8,016.30 4,352.20 3,664.10
14-માર્ચ-2012 811.00 751.70 59.30 6,291.30 3,156.70 3,134.60
13-માર્ચ-2012 463.80 483.10 -19.30 5,543.60 2,193.60 3,350.00
12-માર્ચ-2012 678.90 435.30 243.60 7,992.30 2,842.70 5,149.60
09-માર્ચ-2012 649.70 524.50 125.20 8,386.30 4,094.80 4,291.50
07-માર્ચ-2012 463.70 652.30 -188.60 11,855.90 4,695.10 7,160.80
06-માર્ચ-2012 554.30 525.30 29.00 8,672.20 3,539.50 5,132.70
05-માર્ચ-2012 415.20 558.80 -143.60 6,964.00 2,793.40 4,170.60
03-માર્ચ-2012 N.A. 2.80 -2.80 0.00 0.00 0.00
02-માર્ચ-2012 398.00 547.60 -149.60 11,096.40 4,686.60 6,409.80
01-માર્ચ-2012 464.30 655.20 -190.90 6,529.00 3,686.80 2,842.20
TOTAL 10,585.00 12,134.10 -1,549.10 198,080.30 97,507.70 100,572.60
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.1