મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ડિસેમ્બર-2012
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-ડિસેમ્બર-2012 383.60 427.10 -43.50 7,983.40 8,603.50 -620.10
28-ડિસેમ્બર-2012 332.10 418.30 -86.20 9,635.70 7,728.60 1,907.10
27-ડિસેમ્બર-2012 496.50 436.30 60.20 9,201.50 5,780.50 3,421.00
26-ડિસેમ્બર-2012 378.40 392.60 -14.20 5,565.10 5,854.00 -288.90
24-ડિસેમ્બર-2012 289.90 400.70 -110.80 6,862.40 5,811.70 1,050.70
21-ડિસેમ્બર-2012 681.90 591.00 90.90 6,460.40 5,131.50 1,328.90
20-ડિસેમ્બર-2012 460.40 551.30 -90.90 5,405.50 3,651.60 1,753.90
19-ડિસેમ્બર-2012 571.10 810.80 -239.70 5,712.70 4,780.90 931.80
18-ડિસેમ્બર-2012 632.50 743.50 -111.00 6,902.20 5,042.00 1,860.20
17-ડિસેમ્બર-2012 462.70 742.60 -279.90 8,670.50 4,675.40 3,995.10
14-ડિસેમ્બર-2012 522.60 542.80 -20.20 7,033.30 6,905.50 127.80
13-ડિસેમ્બર-2012 381.30 714.90 -333.60 5,950.80 4,484.50 1,466.30
12-ડિસેમ્બર-2012 1,289.70 623.70 666.00 3,614.70 1,646.40 1,968.30
11-ડિસેમ્બર-2012 370.90 1,096.20 -725.30 4,573.50 3,020.40 1,553.10
10-ડિસેમ્બર-2012 293.60 660.80 -367.20 4,681.90 4,145.40 536.50
07-ડિસેમ્બર-2012 435.70 902.10 -466.40 5,347.30 3,621.50 1,725.80
06-ડિસેમ્બર-2012 421.10 620.60 -199.50 5,597.60 2,536.80 3,060.80
05-ડિસેમ્બર-2012 504.80 725.90 -221.10 7,888.60 3,231.70 4,656.90
04-ડિસેમ્બર-2012 633.50 663.60 -30.10 8,742.30 2,224.80 6,517.50
03-ડિસેમ્બર-2012 435.80 611.80 -176.00 9,186.80 2,613.20 6,573.60
TOTAL 9,978.10 12,676.60 -2,698.50 135,016.20 91,489.90 43,526.30
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93 1,959.72 146,531.95 100,3