મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન માર્ચ-2006
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-માર્ચ-2006 881.28 439.81 441.47 489.96 704.36 -214.40
30-માર્ચ-2006 1,001.52 744.83 256.69 0.00 526.40 -526.40
29-માર્ચ-2006 517.69 465.39 52.30 1,125.65 1,211.82 -86.17
28-માર્ચ-2006 775.31 457.51 317.80 743.57 315.62 427.95
27-માર્ચ-2006 993.47 479.65 513.82 376.31 187.79 188.52
24-માર્ચ-2006 501.19 554.20 -53.01 465.28 249.54 215.74
23-માર્ચ-2006 485.65 429.62 56.03 259.73 178.91 80.82
22-માર્ચ-2006 538.05 474.28 63.77 397.73 154.11 243.62
21-માર્ચ-2006 631.99 422.71 209.28 343.89 133.48 210.41
20-માર્ચ-2006 542.95 441.06 101.89 289.70 59.23 230.47
17-માર્ચ-2006 818.06 357.56 460.50 171.64 49.00 122.64
16-માર્ચ-2006 625.73 487.73 138.00 169.48 73.33 96.15
14-માર્ચ-2006 583.75 543.31 40.44 192.59 94.08 98.51
13-માર્ચ-2006 678.78 388.87 289.91 441.16 217.91 223.25
10-માર્ચ-2006 856.40 443.16 413.24 139.33 90.49 48.84
09-માર્ચ-2006 810.44 592.67 217.77 198.46 232.48 -34.02
08-માર્ચ-2006 973.53 489.96 483.57 388.96 237.08 151.88
07-માર્ચ-2006 531.99 596.41 -64.42 239.86 180.03 59.83
06-માર્ચ-2006 731.61 502.13 229.48 344.26 227.86 116.40
04-માર્ચ-2006 N.A. N.A. N.A. 0.00 4.94 -4.94
03-માર્ચ-2006 384.02 409.23 -25.21 463.69 311.32 152.37
02-માર્ચ-2006 860.14 724.63 135.51 285.60 122.84 162.76
01-માર્ચ-2006 1,046.88 842.77 204.11 778.34 80.94 697.40
TOTAL 15,770.43 11,287.49 4,482.94 8,305.19 5,643.56 2,661.63
<
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
નવેમ્બર-2021 76,242.70 62,729.77 13,512.93 92,196.26 79,424.18 12,772.08
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14,594.75
ઓગસ્ટ-2021 99,119.53 87,573.68 11,545.85 123,330.02 102,235.53 21,094.49
જુલાઈ-2021 84,691.53 69,260.53 15,431.00 132,801.44 119,443.09 13,358.35