મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ઓક્ટોબર-2004
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
29-ઓક્ટોબર-2004 148.50 136.15 12.35 56.43 244.44 -188.01
28-ઓક્ટોબર-2004 241.60 124.08 117.52 71.76 189.00 -117.24
27-ઓક્ટોબર-2004 171.09 87.95 83.14 83.86 91.13 -7.27
26-ઓક્ટોબર-2004 215.15 166.62 48.53 91.41 60.46 30.95
25-ઓક્ટોબર-2004 165.00 148.77 16.23 63.51 110.64 -47.13
23-ઓક્ટોબર-2004 N.A. N.A. N.A. 16.16 31.43 -15.27
21-ઓક્ટોબર-2004 130.02 123.78 6.24 69.30 51.53 17.77
20-ઓક્ટોબર-2004 110.85 153.50 -42.65 30.36 233.26 -202.90
19-ઓક્ટોબર-2004 113.64 165.71 -52.07 137.22 158.85 -21.63
18-ઓક્ટોબર-2004 128.98 157.34 -28.36 91.98 187.17 -95.19
16-ઓક્ટોબર-2004 N.A. N.A. N.A. 5.42 5.42 0.00
15-ઓક્ટોબર-2004 137.80 126.87 10.93 123.79 59.55 64.24
14-ઓક્ટોબર-2004 146.55 235.39 -88.84 197.53 111.36 86.17
12-ઓક્ટોબર-2004 149.33 287.08 -137.75 193.23 192.95 0.28
11-ઓક્ટોબર-2004 61.88 137.86 -75.98 49.81 66.04 -16.23
09-ઓક્ટોબર-2004 17.95 15.27 2.68 14.88 10.34 4.54
08-ઓક્ટોબર-2004 146.17 204.36 -58.19 199.37 107.75 91.62
07-ઓક્ટોબર-2004 117.24 285.18 -167.94 244.81 265.82 -21.01
06-ઓક્ટોબર-2004 156.60 193.18 -36.58 134.34 199.10 -64.76
05-ઓક્ટોબર-2004 129.53 235.51 -105.98 23.59 96.60 -73.01
04-ઓક્ટોબર-2004 195.64 162.39 33.25 264.28 215.69 48.59
01-ઓક્ટોબર-2004 177.84 136.25 41.59 183.25 130.61 52.64
TOTAL 2,861.36 3,283.24 -421.88 2,346.29 2,819.14 -472.85
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
ફેબ્રુઆરી-2020 44,775.60 44,068.76 706.84 125,781.21 108,113.93 17,667.28
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93 1,959.72 146,531.95 100,314.70 46,217.25
નવેમ્બર-2019 54,869.00 60,229.55 -5,360.55 151,896.71 117,151.66 34,745.05
ઓક્ટોબર-2019 50,039.89 46,768.38 3,271.51 96,699.12 64,220.32 32,478.80
સપ્ટેમ્બર-2019 41,085.03 32,515.80 8,569.23 138,515.36 106,688.00 31,827.36
ઓગસ્ટ-2019 68,256.93 49,951.32 18,305.61 163,444.10 113,355.43 50,088.67
જુલાઈ-2019 66,684.80 51,838.05 14,846.75 195,793.14 144,324.58 51,468.56
જૂન -2019 45,184.84 38,646.56 6,538.28 182,134.32 137,658.65 44,475.67
મે-2019