મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન એપ્રિલ-2002
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-એપ્રિલ-2002 70.30 60.03 10.27 371.93 200.20 171.73
29-એપ્રિલ-2002 82.70 75.37 7.33 127.86 43.32 84.54
27-એપ્રિલ-2002 N.A. N.A. N.A. 55.14 11.24 43.90
26-એપ્રિલ-2002 25.79 42.35 -16.56 146.89 32.15 114.74
25-એપ્રિલ-2002 56.51 43.58 12.93 0.05 0.00 0.05
24-એપ્રિલ-2002 34.71 45.08 -10.37 60.24 41.10 19.14
23-એપ્રિલ-2002 43.70 52.00 -8.30 41.28 42.82 -1.54
22-એપ્રિલ-2002 47.99 53.51 -5.52 67.46 57.96 9.50
20-એપ્રિલ-2002 N.A. N.A. N.A. 19.75 29.91 -10.16
19-એપ્રિલ-2002 45.56 89.66 -44.10 217.22 74.42 142.80
18-એપ્રિલ-2002 50.77 77.58 26.81 212.61 139.66 72.95
17-એપ્રિલ-2002 62.08 122.14 -60.06 178.23 102.11 76.12
16-એપ્રિલ-2002 46.24 54.42 -8.18 65.71 40.46 25.24
15-એપ્રિલ-2002 35.71 60.65 -24.93 15.74 42.54 -26.80
12-એપ્રિલ-2002 81.27 102.45 -21.18 109.90 16.09 93.81
11-એપ્રિલ-2002 98.98 92.94 6.04 143.65 59.46 84.19
10-એપ્રિલ-2002 103.79 86.82 16.97 39.91 34.89 5.02
09-એપ્રિલ-2002 69.31 91.56 -22.25 249.40 75.98 173.42
08-એપ્રિલ-2002 60.06 75.33 -15.26 252.84 98.84 154.00
06-એપ્રિલ-2002 N.A. N.A. N.A. 38.49 5.17 33.32
05-એપ્રિલ-2002 52.63 98.13 -45.49 145.06 68.89 76.17
04-એપ્રિલ-2002 62.72 120.76 -58.04 174.40 155.41 18.99
03-એપ્રિલ-2002 45.94 69.09 -23.15 170.13 101.28 68.85
02-એપ્રિલ-2002 71.23 92.97 -21.73 146.26 165.29 -19.03
01-એપ્રિલ-2002 51.39 79.29 -27.90 64.88 56.03 8.85
TOTAL 1,299.38 1,685.71 -332.67 3,115.03 1,695.22 1,419.80
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
જાન્યુઆરી-2022 29,283.79 26,764.80 2,518.99 30,845.28 27,329.75 3,515.53
ડિસેમ્બર-2021 64,832.62 47,548.95 17,283.67 89,982.62 88,542.75 1,439.87
નવેમ્બર-2021 85,433.70 69,373.08 16,060.62 102,197.65 89,639.96 12,557.69
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14