મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ડિસેમ્બર-2015
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-ડિસેમ્બર-2015 2,302.60 2,222.40 80.20 6,065.90 5,429.90 636.00
30-ડિસેમ્બર-2015 988.40 758.10 230.30 13,224.70 7,999.70 5,225.00
29-ડિસેમ્બર-2015 1,124.70 891.40 233.30 10,447.20 7,107.00 3,340.20
28-ડિસેમ્બર-2015 1,939.00 1,001.60 937.40 11,605.80 6,582.00 5,023.80
24-ડિસેમ્બર-2015 682.20 520.70 161.50 13.70 62.50 -48.80
23-ડિસેમ્બર-2015 1,068.50 679.80 388.70 18,633.10 8,516.10 10,117.00
22-ડિસેમ્બર-2015 740.90 747.70 -6.80 12,667.30 8,069.80 4,597.50
21-ડિસેમ્બર-2015 732.40 694.00 38.40 7,718.40 19,275.30 -11,556.90
18-ડિસેમ્બર-2015 894.80 814.40 80.40 4,695.40 2,686.30 2,009.10
17-ડિસેમ્બર-2015 1,144.10 1,281.10 -137.00 3,746.10 2,923.30 822.80
16-ડિસેમ્બર-2015 1,257.00 782.90 474.10 4,773.80 4,883.00 -109.20
15-ડિસેમ્બર-2015 1,078.80 1,016.80 62.00 7,653.10 8,252.60 -599.50
14-ડિસેમ્બર-2015 557.30 485.80 71.50 3,903.10 2,210.80 1,692.30
11-ડિસેમ્બર-2015 985.00 926.10 58.90 2,633.60 3,488.60 -855.00
10-ડિસેમ્બર-2015 827.10 596.50 230.60 2,833.20 2,427.70 405.50
09-ડિસેમ્બર-2015 865.10 620.50 244.60 3,829.20 2,922.80 906.40
08-ડિસેમ્બર-2015 590.20 465.10 125.10 5,387.50 4,241.00 1,146.50
07-ડિસેમ્બર-2015 538.60 390.60 148.00 5,403.30 1,067.20 4,336.10
04-ડિસેમ્બર-2015 1,481.00 740.40 740.60 6,321.80 2,250.50 4,071.30
03-ડિસેમ્બર-2015 874.20 572.30 301.90 5,094.50 3,043.30 2,051.20
02-ડિસેમ્બર-2015 769.80 854.80 -85.00 4,669.70 2,301.40 2,368.30
01-ડિસેમ્બર-2015 655.00 489.60 165.40 6,688.80 3,105.70 3,583.10
TOTAL 22,096.70 17,552.60 4,544.10 148,009.20 108,846.50 39,162.70
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020