મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન જૂન -2003
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-જૂન -2003 133.06 141.01 -7.95 165.70 46.19 119.51
28-જૂન -2003 N.A. N.A. N.A. 51.44 60.01 -8.57
27-જૂન -2003 105.58 96.41 9.17 314.78 194.86 119.92
26-જૂન -2003 127.86 140.79 -12.93 348.92 127.49 221.43
25-જૂન -2003 114.37 89.11 25.26 420.09 153.53 266.56
24-જૂન -2003 69.63 113.78 -44.15 429.14 184.12 245.02
23-જૂન -2003 73.76 93.02 -19.26 185.93 107.75 78.18
21-જૂન -2003 N.A. N.A. N.A. 111.16 86.87 24.29
20-જૂન -2003 74.70 85.71 -11.01 131.00 16.13 114.87
19-જૂન -2003 108.85 143.54 -34.69 98.62 106.53 -7.91
18-જૂન -2003 101.45 139.58 -38.13 195.08 225.73 -30.65
17-જૂન -2003 121.80 145.29 -23.49 142.99 134.46 8.53
16-જૂન -2003 66.87 62.18 4.69 245.94 106.77 139.17
14-જૂન -2003 N.A. N.A. N.A. 30.84 10.83 20.01
13-જૂન -2003 104.90 135.85 -30.95 161.72 142.45 19.27
12-જૂન -2003 66.07 60.53 5.54 187.56 78.83 108.73
11-જૂન -2003 55.65 114.99 -59.34 254.80 70.15 184.65
10-જૂન -2003 134.89 107.59 27.30 113.87 128.80 -14.93
09-જૂન -2003 53.02 49.09 3.93 238.89 71.24 167.65
07-જૂન -2003 N.A. N.A. N.A. 104.74 5.63 99.11
06-જૂન -2003 92.56 89.99 2.57 203.97 211.45 -7.48
05-જૂન -2003 124.94 105.12 19.82 308.16 136.18 171.98
04-જૂન -2003 88.96 88.69 0.27 270.18 127.06 143.12
03-જૂન -2003 71.38 82.74 -11.36 159.79 102.94 56.85
02-જૂન -2003 107.20 108.04 -0.84 175.65 173.53 2.12
TOTAL 1,997.50 2,193.05 -195.55 5,050.96 2,809.53 2,241.43
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72