મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન નવેમ્બર-2002
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 45.84 33.61 12.23
29-નવેમ્બર-2002 55.85 52.00 3.85 282.38 106.84 175.54
28-નવેમ્બર-2002 71.06 53.24 17.82 318.26 104.41 213.85
27-નવેમ્બર-2002 55.47 53.50 1.97 244.56 113.82 130.74
26-નવેમ્બર-2002 82.74 112.53 -29.79 231.44 63.65 167.79
25-નવેમ્બર-2002 51.22 123.49 -72.27 257.45 116.12 141.33
23-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 80.70 136.01 -55.31
22-નવેમ્બર-2002 85.28 157.38 -72.10 302.34 101.90 200.44
21-નવેમ્બર-2002 79.54 129.81 -50.27 238.88 40.57 198.31
20-નવેમ્બર-2002 61.91 120.03 -58.12 243.84 69.91 173.93
18-નવેમ્બર-2002 48.41 71.48 -23.07 163.77 76.10 87.67
16-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 65.67 28.27 37.40
15-નવેમ્બર-2002 51.78 112.78 -61.00 264.75 167.10 97.65
14-નવેમ્બર-2002 120.09 61.92 58.17 310.20 195.75 114.45
13-નવેમ્બર-2002 59.94 33.98 25.96 292.26 134.74 157.52
12-નવેમ્બર-2002 30.75 43.15 -12.40 160.36 245.42 -85.06
11-નવેમ્બર-2002 25.16 29.06 -3.90 418.92 87.03 331.89
09-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 36.76 80.05 -43.29
08-નવેમ્બર-2002 34.29 38.82 -4.53 212.73 134.15 78.58
07-નવેમ્બર-2002 59.70 41.03 18.67 171.94 115.44 56.50
06-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 116.22 78.40 37.82
05-નવેમ્બર-2002 45.61 48.58 -2.97 88.23 113.69 -25.46
04-નવેમ્બર-2002 1.56 1.23 0.33 0.00 0.00 0.00
02-નવેમ્બર-2002 N.A. N.A. N.A. 16.92 0.00 16.92
01-નવેમ્બર-2002 39.08 110.93 -71.85 73.33 44.51 28.82
TOTAL 1,059.44 1,394.94 -335.50 4,637.75 2,387.49 2,250.26
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
મે-2021 6,208.73 5,532.61 676.12 13,641.69 13,514.32 127.37
એપ્રિલ-2021 60,954.13 55,020.75 5,933.38 97,806.69 76,631.51 21,175.18
માર્ચ-2021 76,583.04 74,106.59 2,476.45 126,753.12 112,684.85 14,068.27
ફેબ્રુઆરી-2021 73,584.79 89,890.82 -16,306.03 106,606.91 98,445.13 8,161.78
જાન્યુઆરી-2021 71,773.88 84,754.23 -12,980.35 114,300.15 102,468.34 11,831.81
ડિસેમ્બર-2020 61,516.32 88,030.06 -26,513.74 136,875.27 113,474.73 23,400.54
નવેમ્બર-2020 47,188.73 75,508.87 -28,320.14 105,579.33 85,618.88 19,9