મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ઓગસ્ટ-2007
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-ઓગસ્ટ-2007 1,044.50 581.00 463.50 1,931.60 647.50 1,284.10
30-ઓગસ્ટ-2007 1,871.60 1,145.10 726.50 1,533.00 326.80 1,206.20
29-ઓગસ્ટ-2007 594.70 534.90 59.80 1,302.60 351.80 950.80
28-ઓગસ્ટ-2007 480.80 434.90 45.90 678.10 935.90 -257.80
27-ઓગસ્ટ-2007 947.20 601.80 345.40 761.20 452.50 308.70
25-ઓગસ્ટ-2007 N.A. N.A. N.A. 45.70 0.00 45.70
24-ઓગસ્ટ-2007 714.80 630.10 84.70 521.80 350.80 171.00
23-ઓગસ્ટ-2007 953.00 621.60 331.40 801.50 1,031.70 -230.20
22-ઓગસ્ટ-2007 837.30 625.70 211.60 585.70 846.50 -260.80
21-ઓગસ્ટ-2007 507.30 523.80 -16.50 1,213.40 1,228.00 -14.60
20-ઓગસ્ટ-2007 618.80 466.50 152.30 0.00 0.00 0.00
17-ઓગસ્ટ-2007 1,537.40 659.10 878.30 1,041.20 731.50 309.70
16-ઓગસ્ટ-2007 989.50 750.30 239.20 692.60 767.70 -75.10
14-ઓગસ્ટ-2007 498.80 347.30 151.50 733.60 780.40 -46.80
13-ઓગસ્ટ-2007 300.30 277.30 23.00 987.60 706.20 281.40
10-ઓગસ્ટ-2007 616.50 786.30 -169.80 1,047.20 427.60 619.60
09-ઓગસ્ટ-2007 721.50 676.10 45.40 1,003.10 1,284.20 -281.10
08-ઓગસ્ટ-2007 797.80 420.50 377.30 963.30 1,221.40 -258.10
07-ઓગસ્ટ-2007 345.90 351.20 -5.30 484.00 673.30 -189.30
06-ઓગસ્ટ-2007 395.90 348.00 47.90 566.30 448.80 117.50
03-ઓગસ્ટ-2007 558.30 301.50 256.80 830.30 827.50 2.80
02-ઓગસ્ટ-2007 534.50 542.00 -7.50 1,810.50 1,497.10 313.40
01-ઓગસ્ટ-2007 809.40 956.90 -147.50 1,305.10 942.90 362.20
TOTAL 16,675.80 12,581.90 4,093.90 20,839.40 16,480.10 4,359.30
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.