મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન જુલાઈ-2008
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
31-જુલાઈ-2008 1,074.50 885.60 188.90 1,244.10 604.90 639.20
30-જુલાઈ-2008 1,147.70 457.40 690.30 926.40 520.20 406.20
29-જુલાઈ-2008 542.40 791.80 -249.40 1,045.50 882.60 162.90
28-જુલાઈ-2008 851.60 648.10 203.50 1,096.90 667.00 429.90
25-જુલાઈ-2008 794.20 827.10 -32.90 1,188.50 751.60 436.90
24-જુલાઈ-2008 777.40 1,047.80 -270.40 801.00 599.50 201.50
23-જુલાઈ-2008 1,603.30 1,268.70 334.60 766.10 1,269.00 -502.90
22-જુલાઈ-2008 1,143.10 769.20 373.90 584.40 943.00 -358.60
21-જુલાઈ-2008 861.20 1,062.50 -201.30 247.70 749.40 -501.70
18-જુલાઈ-2008 671.10 800.90 -129.80 1,178.20 1,024.50 153.70
17-જુલાઈ-2008 635.90 642.80 -6.90 805.70 1,079.20 -273.50
16-જુલાઈ-2008 467.20 498.60 -31.40 1,117.60 1,080.10 37.50
15-જુલાઈ-2008 422.80 531.00 -108.20 950.70 1,056.80 -106.10
14-જુલાઈ-2008 341.10 323.40 17.70 1,248.20 1,211.30 36.90
11-જુલાઈ-2008 900.30 780.40 119.90 1,738.80 1,213.40 525.40
10-જુલાઈ-2008 392.70 591.10 -198.40 1,292.50 525.90 766.60
09-જુલાઈ-2008 713.50 508.80 204.70 1,735.70 1,022.30 713.40
08-જુલાઈ-2008 555.00 373.30 181.70 651.50 801.90 -150.40
07-જુલાઈ-2008 567.60 523.30 44.30 847.20 441.80 405.40
04-જુલાઈ-2008 577.00 642.80 -65.80 1,241.90 359.30 882.60
03-જુલાઈ-2008 873.10 631.60 241.50 1,334.20 342.80 991.40
02-જુલાઈ-2008 755.00 455.50 299.50 1,387.20 593.20 794.00
01-જુલાઈ-2008 521.70 715.20 -193.50 98.90 0.00 98.90
TOTAL 17,189.40 15,776.90 1,412.50 23,528.90 17,739.70 5,789.20
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17