મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન ફેબ્રુઆરી-2006
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
28-ફેબ્રુઆરી-2006 896.97 679.64 217.33 463.88 125.29 338.59
27-ફેબ્રુઆરી-2006 656.07 596.42 59.65 526.01 103.70 422.31
24-ફેબ્રુઆરી-2006 335.25 484.76 -149.51 236.53 50.19 186.34
23-ફેબ્રુઆરી-2006 576.48 646.51 -70.03 93.83 78.55 15.28
22-ફેબ્રુઆરી-2006 434.14 411.31 22.83 74.17 207.36 -133.19
21-ફેબ્રુઆરી-2006 335.29 354.05 -18.76 197.55 159.56 37.99
20-ફેબ્રુઆરી-2006 391.75 549.32 -157.57 241.32 158.56 82.76
18-ફેબ્રુઆરી-2006 N.A. N.A. N.A. 50.92 0.00 50.92
17-ફેબ્રુઆરી-2006 573.66 503.79 69.87 380.25 199.32 180.93
16-ફેબ્રુઆરી-2006 581.21 534.31 46.90 325.87 197.55 128.32
15-ફેબ્રુઆરી-2006 524.79 465.17 59.62 123.46 150.56 -27.10
14-ફેબ્રુઆરી-2006 550.14 504.34 45.80 219.28 232.22 -12.94
13-ફેબ્રુઆરી-2006 343.11 386.12 -43.01 98.77 161.36 -62.59
10-ફેબ્રુઆરી-2006 437.63 544.06 -106.43 156.68 258.07 -101.39
08-ફેબ્રુઆરી-2006 343.52 343.34 0.18 413.14 355.98 57.16
07-ફેબ્રુઆરી-2006 591.48 451.86 139.62 401.25 399.89 1.36
06-ફેબ્રુઆરી-2006 278.92 608.93 -330.01 264.48 343.27 -78.79
03-ફેબ્રુઆરી-2006 340.08 295.42 44.66 240.27 202.84 37.43
02-ફેબ્રુઆરી-2006 499.07 550.39 -51.32 75.80 149.59 -73.79
01-ફેબ્રુઆરી-2006 468.20 493.58 -25.38 44.77 169.50 -124.73
TOTAL 9,157.76 9,403.32 -245.56 4,628.23 3,703.36 924.87
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
સપ્ટેમ્બર-2020 22,695.20 27,267.50 -4,572.30 66,056.12 61,355.26 4,700.86
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 23,063.91
જૂન -2020 64,728.16 68,417.83 -3,689.67 162,609.31 124,597.64 38,011.67
મે-2020 61,082.85 56,105.48 4,977.37 126,770.87 114,183.32 12,587.55
એપ્રિલ-2020 49,050.52 56,204.43 -7,153.91 109,054.45 105,615.96 3,438.49
માર્ચ-2020 112,658.89 83,767.72 28,891.17 189,802.57 199,344.79 -9,542.22
ફેબ્રુઆરી-2020 70,491.18 60,458.69 10,032.49 170,194.31 152,923.51 17,270.80
જાન્યુઆરી-2020 67,241.45 70,104.17 -2,862.72 175,694.17 141,980.95 33,713.22
ડિસેમ્બર-2019 45,507.65 43,547.93