મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન સપ્ટેમ્બર-2010
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
30-સપ્ટેમ્બર-2010 636.60 1,730.40 -1,093.80 1.30 3.80 -2.50
29-સપ્ટેમ્બર-2010 437.30 973.20 -535.90 4,473.00 2,270.60 2,202.40
28-સપ્ટેમ્બર-2010 467.00 1,034.90 -567.90 4,699.20 3,038.70 1,660.50
27-સપ્ટેમ્બર-2010 462.70 1,074.00 -611.30 2,411.00 2,403.20 7.80
24-સપ્ટેમ્બર-2010 557.10 856.40 -299.30 2,761.10 2,869.00 -107.90
23-સપ્ટેમ્બર-2010 395.90 673.90 -278.00 3,994.70 1,811.90 2,182.80
22-સપ્ટેમ્બર-2010 510.30 960.20 -449.90 1,494.30 1,349.40 144.90
21-સપ્ટેમ્બર-2010 555.20 1,306.00 -750.80 3,361.90 2,158.00 1,203.90
20-સપ્ટેમ્બર-2010 549.10 757.90 -208.80 3,599.80 1,377.50 2,222.30
17-સપ્ટેમ્બર-2010 532.70 877.70 -345.00 2,126.40 593.90 1,532.50
16-સપ્ટેમ્બર-2010 521.60 1,272.90 -751.30 1,454.10 1,295.50 158.60
15-સપ્ટેમ્બર-2010 633.90 1,121.00 -487.10 2,330.40 1,740.50 589.90
14-સપ્ટેમ્બર-2010 577.90 1,240.70 -662.80 2,766.30 1,970.80 795.50
13-સપ્ટેમ્બર-2010 451.90 886.80 -434.90 1,388.10 932.80 455.30
09-સપ્ટેમ્બર-2010 722.00 1,007.40 -285.40 3,439.30 2,054.30 1,385.00
08-સપ્ટેમ્બર-2010 476.30 581.60 -105.30 3,019.40 857.60 2,161.80
07-સપ્ટેમ્બર-2010 657.70 626.30 31.40 1,825.20 976.20 849.00
06-સપ્ટેમ્બર-2010 883.40 529.10 354.30 1,804.60 2,262.30 -457.70
03-સપ્ટેમ્બર-2010 380.90 315.50 65.40 2,289.10 1,707.70 581.40
02-સપ્ટેમ્બર-2010 593.80 574.40 19.40 1,939.90 808.30 1,131.60
01-સપ્ટેમ્બર-2010 675.40 514.40 161.00 3,092.30 1,285.40 1,806.90
TOTAL 11,678.70 18,914.70 -7,236.00 54,271.40 33,767.40 20,504.00
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
માર્ચ-2021 4,605.72 4,372.22 233.50 4,594.48 2,287.11 2,307.37
ફેબ્રુઆરી-2021 73,584.79 89,890.82 -16,306.03 106,606.91 98,445.13 8,161.78
જાન્યુઆરી-2021 71,773.88 84,754.23 -12,980.35 114,300.15 102,468.34 11,831.81
ડિસેમ્બર-2020 61,516.32 88,030.06 -26,513.74 136,875.27 113,474.73 23,400.54
નવેમ્બર-2020 47,188.73 75,508.87 -28,320.14 105,579.33 85,618.88 19,960.45
ઓક્ટોબર-2020 44,264.31 60,291.78 -16,027.47 136,669.66 107,247.04 29,422.62
સપ્ટેમ્બર-2020 56,811.98 59,407.68 -2,595.70 136,620.47 121,495.63 15,124.84
ઓગસ્ટ-2020 46,563.18 55,902.20 -9,339.02 126,680.74 104,779.18 21,901.56
જુલાઈ-2020 48,800.20 56,032.19 -7,231.99 132,781.85 109,717.94 2