મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
  તમે અહિં છો  :   બજાર    બજારના અન્ય આકડાઓ   મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
See if Mutual Funds have been net buyers or net sellers in Equities as well as Debt. You can see the gross purchase as well as the gross sales for each day this month. You can also see how they have invested every month for the last few years.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સક્રિયતા ના દરમિયાન એપ્રિલ-2017
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
28-એપ્રિલ-2017 2,497.00 1,170.28 1,326.72 7,985.70 10,027.12 -2,041.42
27-એપ્રિલ-2017 2,817.95 2,559.60 258.35 6,697.98 5,683.62 1,014.36
26-એપ્રિલ-2017 2,624.26 1,880.99 743.27 6,205.57 6,504.88 -299.31
25-એપ્રિલ-2017 2,733.58 2,075.45 658.13 4,579.64 2,504.83 2,074.81
24-એપ્રિલ-2017 2,495.06 1,646.68 848.38 3,506.82 4,842.73 -1,335.91
21-એપ્રિલ-2017 1,819.36 741.90 1,077.46 4,994.54 2,358.48 2,636.06
20-એપ્રિલ-2017 2,569.42 2,119.03 450.39 5,360.75 4,120.44 1,240.31
19-એપ્રિલ-2017 2,483.08 1,496.90 986.18 5,689.65 3,358.77 2,330.88
18-એપ્રિલ-2017 2,383.94 1,580.32 803.62 5,838.58 4,376.86 1,461.72
17-એપ્રિલ-2017 1,871.21 1,463.62 407.59 2,749.76 2,274.97 474.79
13-એપ્રિલ-2017 1,999.50 1,488.41 511.09 10,868.42 4,586.40 6,282.02
12-એપ્રિલ-2017 2,647.12 1,366.19 1,280.93 11,029.54 3,385.35 7,644.19
11-એપ્રિલ-2017 2,738.17 1,596.27 1,141.90 6,320.88 2,503.27 3,817.61
10-એપ્રિલ-2017 2,045.97 1,610.79 435.18 6,972.72 2,439.95 4,532.77
07-એપ્રિલ-2017 2,483.15 1,977.84 505.31 9,198.19 4,149.86 5,048.33
06-એપ્રિલ-2017 2,195.63 2,105.53 90.10 8,841.30 5,249.94 3,591.36
05-એપ્રિલ-2017 2,024.79 2,501.36 -476.57 13,216.13 6,470.14 6,745.99
03-એપ્રિલ-2017 2,384.31 2,188.09 196.22 14,280.93 3,566.60 10,714.33
TOTAL 42,813.50 31,569.25 11,244.25 134,337.10 78,404.21 55,932.89
ગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રેડિંગ પ્રવૃતિ
તારીખ ઈક્વિટી (રૂ.કરોડમાં) ડેટ (રૂ.કરોડમાં)
કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ કુલ ખરીદી કુલ વેચાણ ચોખ્ખી ખરીદી /વેચાણ
જાન્યુઆરી-2022 29,283.79 26,764.80 2,518.99 30,845.28 27,329.75 3,515.53
ડિસેમ્બર-2021 64,832.62 47,548.95 17,283.67 89,982.62 88,542.75 1,439.87
નવેમ્બર-2021 85,433.70 69,373.08 16,060.62 102,197.65 89,639.96 12,557.69
ઓક્ટોબર-2021 104,707.88 103,198.40 1,509.48 100,767.00 95,883.61 4,883.39
સપ્ટેમ્બર-2021 75,759.19 70,972.09 4,787.10 117,695.10 103,100.35 14,594.75
ઓગસ્ટ-2021 99,119.53 87,573.68 11,545.85 123,330.02 102,235.53 21,094.49
જુલાઈ-2021 84,691.53 69,260.53 15,431.00 132,801.44 119,443.09 13,358.35
જૂન -2021 20,726.86 21,847.26 -1,120.40 40,843.75 36,129.88 4,713.87
મે-2021 74,835.88 74,6