ટૅક્સ પ્લાનિંગઃ મકાન-મિલકત કરવેરા આયોજન

ના રોજ પ્રકાશિત Sat, 05, 2015 પર 14:08  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

ઘરનું ઘર વસાવવાની સાથે કરવેરા આયોજનનો સમન્વય. કરદતા માટે આદર્શ પરિસ્થિતિ. ઘણાં કરદાતા માને છે રહેઠાણના ઘર ઉપર કોઇ કરવેરા લાગે નહીં. પરંતુ અંગત રહેઠાણ માટેના ઘરને પણ આવકવેરા રિટર્નમાં દર્શાવવું જરૂરી છે. આવકવેરા કાયદા હેઠળ અંગત રહેઠાણનું મકાન એક જ હોય તો. તેનું વાર્ષિક મૂલ્ય શૂન્ય ગણવાની જોગવાઇ છે. જ્યારે એક થી વધુ રહેઠાણનું ઘર હોય તો તેને તમે ભાડે ન આપ્યું હોય તો પણ. ભાડે આપ્યું હોય તો જે આવક થાય તે આવકવેરા કાયદા હેઠળ ગણવામાં આવે છે. આવકવેરા કાયદા હેઠળ માની લીધેલી વ્યાજબી ભાડાની.

આવક તરીકે આવકવેરા રિટર્નમાં દર્શાવવી જરૂરી છે. કેટલાંક કરદાતા પોતાના નાણાં રોકીને ઘર ખરીદે પરંતુ. તેની નોંઘણી પત્નીના નામે કરાવે છે તેમ છતાં તેના પર કરવેરો ભરવો પડી શકે છે. કારણકે આવકવેરા કાયદા અનુસાર મિલકતમાં ફક્ત માલિકી નહીં. પરંતુ નાણાં કોને ચૂકવ્યા છે તેને પણ આધાર માનવામાં આવે છે. કોઇપણ મકાનમાં પતિ-પત્ની બંનેએ રોકાણ કર્યું હોય તો બંનેની આવકમાં. તેની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

એક મકાનના સંદર્ભમાં તેનું વાર્ષિક મૂલ્ય શૂન્ય ગણાશે પરંતુ એ સિવાયના આવકવેરાના લાભ મળે છે. મકાન ખરીદવા કે બાંધકામ માટેની લોન લીધી હોય તો તેના વ્યાજ ઉપર. કર કપાતનો લાભ મળી શકે છે. પહેલાં આ કપાત રૂપિયા1.5 લાખની હતી હવે આ મર્યાદા. નાણાંકીય વર્ષ 2014-15થી વધીને રૂપિયા 2 લાખની કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત નાણાકીય સંસ્થા કે બેન્ક પાસેથી લોન લીધી હોય તેમાં લોનની મૂડીની. ચૂકવણી કરતાં હોય તેનો પણ લાભ કલમ 80સી હેઠળ મળી શકે છે. મકાન ખરીદી વખતે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશનના સંદર્ભમાં પણ. કલમ 80સી હેઠળ કર કપાતનો લાભ મળે છે.

વ્યાજની કપાતનો લાભ બેન્ક, નાણાંકીય સંસ્થા કે એમ્પ્લોયર કંપની પાસેથી. લોન લીધી હોય તો જ મળે તેવું નથી. જો કરદાતાના કૌટુંબિક વ્યક્તિ પાસેથી હાઉસિંગ લોન લીધી હોય તો. તેના ઉપર વ્યાજ ચૂકવવા પાત્ર હોય તો તેના ઉપર પણ કપાતનો લાભ મળી શકે છે. જો પતિ-પત્ની બંને કરપાત્ર આવક ધરાવતાં હોય તો બંને સંયુક્ત લોન લઇ શકે છે. ત્યારબાદ બંને જણ હપ્તાની ચૂકવણી કરશે તો તેમને બંનેને વ્યાજની કપાતનો લાભ લઇ શકશે. કેટલાંક કિસ્સામાં જૂની લોન કલોઝર માટે નવી લોન લઇને ચૂકવણી કરે છે. તો આવા કિસ્સામાં પણ વ્યાજની કપાતનો લાભ કરદાતાને મળી શકે છે.


સરકારી કર્મચારીઓને હાઉસ બિલ્ડિંગ એડવાન્સ મળે છે તેવા કેસમાં પણ. આવા કરદાતાને વ્યાજની કપાતનો લાભ આવકવેરા કાયદા હેઠળ મળે છે. કૌટુંબિક વ્યક્તિ પાસેથી લીધેલી લોનમાં જો વ્યાજની ચૂકવણી ન કરી હોય. તો તેના ઉપર પણ વ્યાજની કર કપાતનો લાભ મળી શકે છે. કારણ કે આવકવેરા કાયદાની કલમ 24 હેઠળ ચૂકવવા પાત્ર વ્યાજની ગણતરીએ.


હાઉસિંગ લોન અંતર્ગત મળી શકે છે. ઘણાં કરદાતા એમ માને છે હાઉસિંગ લોન મળી ગઇ છે પરંતુ મકાનનું પઝેશન. મળવાને 2-3 વર્ષનો ટાઇમ બાકી હોય તો તેના ઉપર વ્યાજની કપાતનો લાભ ન મળે. કારણ કે આવકવેરા કાયદા અનુસાર બાંધકામના સમયે ચૂકવવામાં આવતાં હપ્તા ઉપર.

કરવેરા કપાતનો લાભ મળશે નહીં. આવકવેરા કાયદાની કલમ 24ની જોગવાઇ અનુસાર આ પ્રકારના કિસ્સામાં 5 વર્ષના. સમાન હપ્તામાં ગણીને તેને પઝેશન મળ્યા બાદના 5 વર્ષમાં રાઇટ-ઓફ કરી શકો. એકથી વધુ ઘર હોય તો તેવા કિસ્સામાં તેમાંનું કોઇ એક ઘર. અંગત રહેઠાણનું દર્શાવી આવકવેરા કપાતનો લાભ લઇ શકો.


પરંતુ જો તમે મકાન ભાડે નહીં આપ્યું હોય તો બીજા મકાનના સંદર્ભમાં. કાલ્પનિક ભાડાની આવક ગણવામાં આવશે. આવા કિસ્સામાં બીજા મકાન માટેનો મ્યુનિસપિલ ટેક્સ ભર્યો તે બાદ મળશે. બીજા મકાનના વ્યાજની ચૂકવણી ભાડાની આવકની સાથે સેટ ઓફ કરી શકો છો.


કાલ્પનિક કે વાસ્તવિક ભાડાની આવકમાં અન્ય ખર્ચ સેટ ઓફ કર્યા બાદની. રકમ ઉપર 30 ટકા સ્ટાન્ડર્ડ ડિડ્કશન તરીકે બાદ મળશે. આ બધી કપાતનો લાભ લીધા બાદ પણ ભાડે આપેલ મકાન ઉપર વ્યાજની ચૂકવણી સહિતનું જે નુકસાન ઉદ્દભવે તેને આપની અન્ય કરપાત્ર આવક સાથે સેટ ઓફ કરી શકો.


આ ઉપરાંત સેટ ઓફ કર્યા પછી પણ જો નુકસાન હોય તો તેને આગામી આઠ વર્ષ. સુધી આપની મકાન-મિલકતની કરપાત્ર આવક સાથે સેટઓફ કરી શકો છો.