બજાર » સમાચાર » વીમો

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ શું છે અને તમને એની શુ કામ જરૂર છે?

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસીએ ઈનસ્યુરન્સ કંપની સાથેનો કરાર છે, જે હેઠળ પ્રીમીયમની ચુકવણીના બદલામાં ઈનસ્યુરન્સ કંપની ઈનસ્યોરરને રકમ પૂરી પાડે છે, જેને ડેથ બેનિફિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રકમની ચુકવણી ઈનસ્યોર્ડના મૃત્યુ વખતે લાભાર્થીઓને કરવામાં આવે છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:38  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસીએ ઈનસ્યુરન્સ કંપની સાથેનો કરાર છે, જે હેઠળ પ્રીમીયમની ચુકવણીના બદલામાં ઈનસ્યુરન્સ કંપની ઈનસ્યોરરને રકમ પૂરી પાડે છે, જેને ડેથ બેનિફિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રકમની ચુકવણી ઈનસ્યોર્ડના મૃત્યુ વખતે લાભાર્થીઓને કરવામાં આવે છે.