બજાર » સમાચાર » વીમો

ઈનસ્યુરન્સ પ્રીમીયમ પર મને કર રાહત મળે?

ઈનકમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ના સેક્શન 80સી હેઠળ રૂ.1 લાખ સુધીની બધી લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસી માટેના પ્રીમીયમની ચુકવણીને કરમાંથી રાહત મળે છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:45  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

ઈનકમ ટેક્સ એક્ટ, 1961ના સેક્શન 80સી હેઠળ રૂ.1 લાખ સુધીની બધી લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસી માટેના પ્રીમીયમની ચુકવણીને કરમાંથી રાહત મળે છે.