બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

માર્કેટ લાઈવ: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 12, 2017 પર 14:30  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઈસ બ્રોકિંગના સુમિત બગડિયા પાસેથી.


રેડિકો ખૈતાનમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે રેડિકો ખૈતાનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


પીટીસીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે પીટીસીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 150-152ના લેવલ આવી શકે છે.


ડાબરમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે ડાબરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 325ના લેવલ આવી શકે છે.


એપ્ટેકમાં 290નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે એપ્ટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 290નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 320ના લેવલ આવી શકે છે.એપ્ટેકમાં


ડિશ ટીવીમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે ડિશ ટીવીમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 90-100ના લેવલ આવી શકે છે.