બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.38 pm | 22 Jun 2018 CNBC-Bajar

રિટર્ન ભરવાનું જ્યારે ફરજિયાત છે ત્યારે 31મી જુલાઇ સુધીમાં રિટર્ન નહીં ભરો તો ફિ આપવાની રહેશે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

6.06 pm | 15 Jun 2018 CNBC-Bajar

વર્ષો પહેલાં રિટર્ન ભરવાની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ હતી પરંતુ હવે ઓનલાઇન રિટર્ન ભરવામાં સરળતાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

7.00 pm | 08 Jun 2018 CNBC-Bajar

પગારના સંદર્ભમાં રૂપિયા 40Kનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડ્કશન આપવામાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.37 pm | 01 Jun 2018 CNBC-Bajar

ખેતીની આવક આવકવેરા કાયદા અંતર્ગત શું ગણવામાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 25 May 2018 CNBC-Bajar

દરેક રકમ આવકવેરાને પાત્ર નથી. કાયદો જેને આવક ગણે છે તેના ઉપર આવકવેરો ભરવાનો રહે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર કેશબેન્ક 

5.37 pm | 18 May 2018 CNBC-Bajar

ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર મળતા કેશબેક પરના કરવેરાની જોગવાઇ શું રહે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: સિનિયર સિટિઝન માટે આયોજન 

5.30 pm | 04 May 2018 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદા અનુસાર સિનિયર સિટીઝન કોને કહેવાય છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.47 pm | 27 Apr 2018 CNBC-Bajar

પીપીએફમાં વાર્ષિક રૂપિયા 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.36 pm | 20 Apr 2018 CNBC-Bajar

ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નના નવા ફોર્મ આવી ગયા છે તેમાં ITR-1માં સહજ નામની સાક્ષી હજૂ સાબૂત છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.38 pm | 13 Apr 2018 CNBC-Bajar

તમારા પત્નીને જો વ્યાજ ચૂકવો છો તો તે આપને ખર્ચ તરીકે બાદ મળી શકશે. સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં જે વ્યાજ આપને મળે છે

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>