બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: દર્શકોનાં સવાલ-મૂકેશભાઈની સલાહ 

5.29 pm | 04 Aug 2017 CNBC-Bajar

આજે આપણે ટેક્સ પ્લાનિંગના નવા ઍપિસોડમાં મૂકેશભાઈ સાથે દર્શકોના પ્રશ્ન હલ કરીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.55 pm | 28 Jul 2017 CNBC-Bajar

આધાર લિન્કિંગ બાબતે એનઆરઆઇને ખાસ છૂટ આપવામાં આવી છે તે અંગે તો હવે કોઇ અવઢવ નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

3.32 pm | 22 Jul 2017 CNBC-Bajar

એચયુએફ, ભાગીદારી પેઢીઓ કે ધંધાદારી આવક ધરાવનાર માટે સહજ રિટર્ન નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

6.02 pm | 14 Jul 2017 CNBC-Bajar

ઘસારાની રકમનો કપાત તરીકે લાભ મેળવો છો તેની જોગવાઇ કલમ 32 હેઠળ આપવામાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: આવક્વેરા રિટર્ન અંગે ચર્ચા 

5.27 pm | 07 Jul 2017 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદાની કલમ 139 મહત્ત્વની કલમ છે આવકવેરા રિટર્ન ભરવા અંગે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે નેશનલ પેન્શન સ્કીમ અને કરવેરા આયોજન 

5.59 pm | 30 Jun 2017 CNBC-Bajar

કર્મચારીઓ માટે ટેક્સ પ્લાનિંગના આકાશમાં તેજસ્વી તારલો નેશનલ પેન્શન સ્કીમ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: દર્શકોનાં સવાલ-મૂકેશભાઈની સલાહ 

3.51 pm | 24 Jun 2017 CNBC-Bajar

ભાડાની આવકના સંદર્ભમાં નવી જોગવાઇ 194 IB માટેનો સરકારનો આશય શું હતો એ સમજવું જરૂરી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 21 Apr 2017 CNBC-Bajar

રોકાણ માટેના ત્રણ પાયાના નિયમો છે. રોકાણ માટેના ત્રણ મુખ્ય નિયમોમાં પ્રથમ રોકાણની સલામતી બીજું રોકાણ વળતર અને ત્રીજું રોકાણની તરલતા છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

11.17 am | 15 Apr 2017 CNBC-Bajar

આ સંદર્ભમાં જુલાઇ 2014થી શરૂ કરીને 31મી ઓગષ્ટ 2015 દરમિયાન જે બેન્ક એકાઉન્ટ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ ખૂલ્યા હોય

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.34 pm | 07 Apr 2017 CNBC-Bajar

કરદાતા આવકવેરાની જવાબદારીમાંથી છટકવા માટેના કેટલાંક રસ્તાઓ અપનાવે છે. તેને અટકાવવા માટે ક્લબિંગ ઓફ ઇન્કમની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.