બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: IT રિટર્ન સ્પેશલ સિરીઝ - 2 

5.32 pm | 14 Jun 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લઇએ કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: IT રિટર્ન સ્પેશલ સિરીઝ - 1 

5.37 pm | 07 Jun 2019 CNBC-Bajar

ચાલો આજે આપણે જોઈએ ટેક્સ પ્લાનિંગમાં IT રિટર્ન સ્પેશલ સિરીઝ -1.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

10.53 am | 01 Jun 2019 CNBC-Bajar

તેના જાણકારી લઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.25 pm | 24 May 2019 CNBC-Bajar

તે સમસ્યાનો ઉકેલ આપવા આપણે જાણકારી લઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.38 pm | 26 Apr 2019 CNBC-Bajar

તે અંગે જાણકારી લઇએ કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.15 pm | 12 Apr 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.15 pm | 05 Apr 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.34 pm | 29 Mar 2019 CNBC-Bajar

આગળ જાણકારી લાઇશું કરવેરા નિષ્ણાંત મૂકેશભાઈ પટેલ પાસેથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

6.00 pm | 22 Mar 2019 CNBC-Bajar

કે તમારે કંઈ વાત માર્ચ મહિના પહેલા ભૂલવી ન જોઈએ અને ટેક્સ બચાવવામાં માટે ક્યા 2 સ્માર્ટ ટીપ્સ બની રહે તેની ચર્ચા કરીશું.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.29 pm | 15 Mar 2019 CNBC-Bajar

આ ઓર્ડિનન્સનો કાયદો લોકસભામાં પસાર કરવામાં આવ્યો છે પણ રાજ્યસભામાં પસાર થયો ન હોઈ.