બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.33 pm | 27 Jul 2018 CNBC-Bajar

31મી જુલાઇએ રિટર્ન ભરવાનું ચૂકી ગયા તો રૂપિયા 1 કે 5 હજારની લેટ ફી ચૂકવવાની રહેશે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.35 pm | 20 Jul 2018 CNBC-Bajar

ટેક્સ ઓડિટને પાત્ર હોય તેવા ધંધાદારીઓ માટે રિટર્ન ભરવાની તારીખ 30મી સપ્ટેમ્બર છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.35 pm | 13 Jul 2018 CNBC-Bajar

આપ ખરીદનાર હોવ કે વેચનાર પરંતુ કેટલીક તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.47 pm | 06 Jul 2018 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદા અંતર્ગત જેમ જેમ કુગાવો વધતો જાય તેમ તેમ કિંમત પણ વધે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ વિથ મૂકેશ પટેલમાં સફળ 4 વર્ષ 

5.46 pm | 29 Jun 2018 CNBC-Bajar

2004માં STT અમલી બન્યો ત્યારથી LTCG ટેક્સમાંથી મુક્તિ મળી હતી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.38 pm | 22 Jun 2018 CNBC-Bajar

રિટર્ન ભરવાનું જ્યારે ફરજિયાત છે ત્યારે 31મી જુલાઇ સુધીમાં રિટર્ન નહીં ભરો તો ફિ આપવાની રહેશે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

6.06 pm | 15 Jun 2018 CNBC-Bajar

વર્ષો પહેલાં રિટર્ન ભરવાની પ્રક્રિયા મુશ્કેલ હતી પરંતુ હવે ઓનલાઇન રિટર્ન ભરવામાં સરળતાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

7.00 pm | 08 Jun 2018 CNBC-Bajar

પગારના સંદર્ભમાં રૂપિયા 40Kનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડ્કશન આપવામાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.37 pm | 01 Jun 2018 CNBC-Bajar

ખેતીની આવક આવકવેરા કાયદા અંતર્ગત શું ગણવામાં આવે છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 25 May 2018 CNBC-Bajar

દરેક રકમ આવકવેરાને પાત્ર નથી. કાયદો જેને આવક ગણે છે તેના ઉપર આવકવેરો ભરવાનો રહે છે.