બજાર - વ્યવસાય - વીમો
બજાર » સમાચાર » વીમો

વીમો

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ શું છે અને તમને એની શુ કામ જરૂર છે?

1.38 pm | 21 Feb 2014 Moneycontrol.com

લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસીએ ઈનસ્યુરન્સ કંપની સાથેનો કરાર છે, જે હેઠળ પ્રીમીયમની ચુકવણીના બદલામાં ઈનસ્યુરન્સ કંપની ઈનસ્યોરરને રકમ પૂરી પાડે છે, જેને ડેથ બેનિફિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રકમની ચુકવણી ઈનસ્યોર્ડના મૃત્યુ વખતે લાભાર્થીઓને કરવામાં આવે છે.