બજાર - વ્યવસાય - રેટ્સ અન્દ બોન્ડ
બજાર » સમાચાર » રેટ્સ અન્દ બોન્ડ

રેટ્સ અન્દ બોન્ડ

રૂપિયો 1 પૈસા નબળાઇના સાથે 70.93 પર બંધ

5.03 pm | 23 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 1 પૈસાના ઘટાડાની સાથે 70.93 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં નબળાઈ, 71.04 પર ખુલ્યો

9.02 am | 23 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 10 પૈસા ઘટીને 71.04 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે.

રૂપિયો 37 પૈસા નબળાઇના સાથે 70.94 પર બંધ

5.08 pm | 20 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 37 પૈસા ઘટીને 70.94 પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં મજબૂતી, 71.20 પર ખુલ્યો

9.05 am | 20 Sep 2019 CNBC-Bajar

સપ્તાહના અંતિમ કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયો મજબૂતીની સાથે ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે.

રૂપિયો 8 પૈસા મજબૂતીના સાથે 71.31 પર બંધ

5.04 pm | 19 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 8 પૈસા વધીને 71.31 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં નરમાશ, 71.35 પર ખુલ્યો

9.04 am | 19 Sep 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયાની શરૂઆત નરમાશની સાથે થતી દેખાય રહી છે.

રૂપિયો 55 પૈસા મજબૂતીના સાથે 71.23 પર બંધ

5.04 pm | 18 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 55 પૈસા વધીને 71.23 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં મજબૂતી, 71.50 પર ખુલ્યો

9.04 am | 18 Sep 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયો મજબૂતીની સાથે ખુલ્યો છે.

રૂપિયો 19 પૈસા નબળાઇના સાથે 71.78 પર બંધ

5.04 pm | 17 Sep 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને 71.78 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં નરમાઈ, 71.86 પર ખુલ્યો

9.05 am | 17 Sep 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયાની શરૂઆત નબળાઈની સાથે થતી દેખાય રહી છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>