બજાર - વ્યવસાય - ઍશિયન માર્કેટ્સ
બજાર » સમાચાર » ઍશિયન માર્કેટ્સ

ઍશિયન માર્કેટ્સ

એશિયાઈ બજારોમાં વધારો, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11425 ની નજીક

8.25 am | 17 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11400 ની નજીક

8.36 am | 16 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈનો માહોલ જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર

8.39 am | 14 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11400 ની નીચે 

8.20 am | 13 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈનો માહોલ જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નરમી, એસજીએક્સ નિફ્ટી સપાટ

8.14 am | 10 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નરમીનો માહોલ જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નરમી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11475 ની નજીક

8.22 am | 09 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નરમીનો માહોલ દેખાય રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર

8.11 am | 08 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11435 ની નજીક

8.49 am | 07 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં વધારો જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 

8.24 am | 06 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં તેજીની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટી 40 અંક મજબૂત

8.26 am | 03 Aug 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં આજે મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>