બજાર - વ્યવસાય - ઍશિયન માર્કેટ્સ
બજાર » સમાચાર » ઍશિયન માર્કેટ્સ

ઍશિયન માર્કેટ્સ

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.03% મજબૂત

8.51 am | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 3 અંક એટલે કે 0.03 ટકાના મજબૂતીની સાથે 11489 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મજબૂત, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11450 ની ઊપર

8.40 am | 16 Oct 2019 CNBC-Bajar

નિક્કેઈ 338.53 અંક એટલે કે 1.52 ટકાની મજબૂતીની સાથે 22545.74 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મજબૂત, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.3% વધારો

8.34 am | 15 Oct 2019 CNBC-Bajar

નિક્કેઈ 375.58 અંક એટલે કે 1.72 ટકાની મજબૂતીની સાથે 22174.45 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયામાં તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી મામૂલી વધારો 

8.17 am | 14 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 8 અંક એટલે કે 0.07 ટકાના વધારાની સાથે 11317 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મજબૂત, એસજીએક્સ નિફ્ટી 11300 ની નજીક

8.26 am | 11 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 38.50 અંક એટલે કે 0.34 ટકાના વધારાની સાથે 11299.50 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.4% નબળા

8.24 am | 10 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 49 અંક એટલે કે 0.43 ટકાના ઘટાડાની સાથે 11289 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.4% મજબૂત

8.18 am | 09 Oct 2019 CNBC-Bajar

નિક્કેઈ 144.80 અંક એટલે કે 0.67 ટકા ઘટીને 21442.98 ના સ્તર પર જોવામાં આવી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટીમાં 0.22% મજબૂત

8.18 am | 04 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 25 અંક એટલે કે 0.22 ટકાના મજબૂતીની સાથે 11381 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજાર નબળા, એસજીએક્સમાં 0.11% ઘટાડો

8.19 am | 03 Oct 2019 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં આજે નબળાઈનો કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજાર મિશ્ર, એસજીએક્સ નિફ્ટીમાં 0.20% મજબૂત

8.18 am | 01 Oct 2019 CNBC-Bajar

એસજીએક્સ નિફ્ટી 23 અંક એટલે કે 0.20 ટકાના મજબૂતીની સાથે 11561 ના સ્તર પર કારોબાર કરી રહ્યા છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>