બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

10680-10720 રેન્જમાં પ્રોફિટ બૂક કરી લો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 17 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે પોઝિશનલ ટ્રેડર માટે સ્ટૉપલોસ 10570 રાખો.

નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10550/10600 રાખો: પ્રદીપ પંડયા 

8.19 am | 16 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10550/10600 રાખો.

10485ની ઉપર નિફટીમાં લોન્ગ કરી શકાય: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.24 am | 15 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડયાના મતે નિફટી પર લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10520/10550 રાખો.

બેન્ક નિફ્ટીમાં 24750 મહત્વના સ્તર: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.41 am | 12 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસ ઈન્ડેક્સ ફ્યુચરમાં લોન્ગ કટ કર્યા.

બેન્ક નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 24300 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.52 am | 11 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી પર 10150/10050 નો લક્ષ્યાંક રાખો.

નિફ્ટી/બેન્ક નિફ્ટી પર ઉપલા સ્તરે પ્રોફિટ બુક કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 10 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યના મતે નિફ્ટી અને બેન્ક નિફ્ટીમાં ઉપલા સ્તરે પ્રોફિટ બુક કરવો જોઈએ.

વોલેટાઈલ દિવસ રહેવાની આશા: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 09 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીને નીચલા સ્તરે સપોર્ટ મળે તો ખરીદીનો કોલ લઈ શકાય.

બેન્ક નિફ્ટીમાં શોર્ટ કરવાનું ટાળો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.20 am | 08 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે પોઝિશનલ શોર્ટ માટે સ્ટોપલોસ 10,550 છે.

નિફ્ટી 10550-10640 મહત્વની રેન્જ: પ્રદીપ પંડ્યા

8.22 am | 05 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસ ઇન્ડેક્સ ફ્યુચર્સમાં લોન્ગ કાપ્યા.

સ્ટૉપલોસ 10950 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.59 am | 04 Oct 2018 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક રૂપિયા 10750 થી 10700 નો રાખો.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>