બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

નિફ્ટી માટે 11550-11710ના સ્તર મહત્વના રહેશે: પ્રદીપ પંડ્યા

8.51 am | 23 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં 11710ના સ્તર ઉપર શૉર્ટ કવરિંગ કરવું.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11730 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.28 am | 18 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 11820/11870 અને સ્ટૉપલોસ 11730 રાખો.

નિફ્ટીમાં 11660/11680 પર ઘટાડે ખરીદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.33 am | 16 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં 11710 ના સ્તર ઉપર ખરીદારી કરવી.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11590 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.32 am | 15 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસએ શુક્રવારે ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરમાં વેચવાલી કરી.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11550 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.13 am | 12 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં 11615 ના સ્તર પર ઘટાડે ખરીદવાની સલાહ છે.

નિફ્ટીમાં 11550 સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.24 am | 11 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીનું 11550-11700ની રેન્જમાં સતત કંસોલિડેશન છે.

નિફ્ટીમાં ઘટાડે ખરીદો કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 10 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે એફઆઈઆઈએસએ ઇન્ડેક્સ ફ્યુચરમાં વેચવાલી કરી.

નિફ્ટીમાં સ્ટૉપલોસ 11610 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.15 am | 08 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટી 11655ના સ્તર પર ટકે તો ખરીદદારી કરો.

ઘટાડે નિફ્ટીમાં નવી ખરીદદારી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.17 am | 05 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે 11520-11550 નિફ્ટી માટે મહત્વનો સપોર્ટ ઝોન છે.

નિફ્ટી 11680ની ઉપર ટકે તો ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.20 am | 04 Apr 2019 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાના મતે નિફ્ટીમાં લક્ષ્યાંક 117225-11760 અને સ્ટૉપલોસ 11600 રાખો.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>