બજાર - વ્યવસાય - યૂ.ઍસ. માર્કેટ
બજાર » સમાચાર » યૂ.ઍસ. માર્કેટ

યૂ.ઍસ. માર્કેટ

અમેરિકી બજાર મિશ્ર, ડાઓ 0.04% મામૂલી વધારાની સાથે બંધ

8.18 am | 10 Aug 2020 Moneycontrol.com

ડાઓ જોંસ 46.5 અંક એટલે કે 0.17 ટકાના વધારાની સાથે 27433.48 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 185 અંક ઉછળીને બંધ

8.20 am | 07 Aug 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 185.46 અંક એટલે કે 0.68 ટકાની મજબૂતીની સાથે 27386.98 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 373 અંક ઉછળીને બંધ

8.17 am | 06 Aug 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 373.05 અંક એટલે કે 1.39 ટકાની મજબૂતીની સાથે 27201.52 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 164 અંક ઉછળીને બંધ

8.20 am | 05 Aug 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 164.07 અંક એટલે કે 0.62 ટકાની મજબૂતીની સાથે 26828.47 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 236 અંક ઉછળીને બંધ

8.30 am | 04 Aug 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 236.08 અંક એટલે કે 0.89 ટકાની મજબૂતીની સાથે 26664.40 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજાર મિશ્ર, ડાઓ 0.85% નબળાઈની સાથે બંધ

8.07 am | 31 Jul 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 225.92 અંક એટલે કે 0.85 ટકાના ઘટાડાની સાથે 26,313.65 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 160 અંક ઉછળીને બંધ

8.25 am | 30 Jul 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 160 અંક એટલે કે 0.61 ટકાની મજબૂતીની સાથે 26539.57 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજાર તૂટ્યા, ડાઓ 1.31% ઘટીને બંધ

8.16 am | 29 Jul 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 205.49 અંક એટલે કે 0.77 ટકાની નબળાઈની સાથે 26379.28 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજારમાં મજબૂતી, ડાઓ 165 અંક ઉછળીને બંધ

8.25 am | 28 Jul 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 114.88 અંક એટલે કે 0.43 ટકાની મજબૂતીની સાથે 26584.77 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજાર તૂટ્યા, ડાઓ 1.31% ઘટીને બંધ

8.43 am | 24 Jul 2020 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 353.51 અંક એટલે કે 1.31 ટકાની નબળાઈની સાથે 26652.33 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>